Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. Частину другу статті 12 після пункту дев’ятого доповнити новими пунктами такого змісту:
 
6. «10) забезпечує здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 
7. 11) затверджує склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та у встановлених цим Законом випадках припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.»
 
8. 2. Частину другу статті 17 після слів «є юридичною особою» доповнити словами «публічного права».
 
9. 3. У статті 19:
 
10. 1) у частині першій:
 
11. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
12. «Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки».
 
13. У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
14. абзац четвертий викласти в такій редакції
 
15. «Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:
 
16. 1) закінчення строку, на який його обрано;
 
17. 2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;
 
18. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
19. 4) припинення ним громадянства України;
 
20. 5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
21. 6) смерті;
 
22. 7) виявлення обмежень, визначених абзацом другим частини другої цієї статті;
 
23. 8) у випадках, передбачених законом».
 
24. 2) частину другу викласти в такій редакції:
 
25. «2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.
 
26. До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, яка:
 
27. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
28. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
29. 3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 
30. 4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
31. 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
32. 6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 
33. 7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;
 
34. 8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академій наук, вищого навчального закладу, наукової установи;
 
35. 9) є засновником приватного вищого навчального закладу».
 
36. ІІ. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
38. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
39. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
41. 3)перевірити відповідність обраних (делегованих) членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вимогам, встановленим абзацом другим частини другої статті 19 цього Закону.
 
42. У випадку встановлення невідповідності таким вимогам, припинити повноваження такого члена
(членів) та вжити заходів до обрання (делегування) іншого (інших) члена (членів) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у порядку, визначеному цим Законом.
 
43. Голова Верховної Ради України