Кількість абзаців - 1001 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (ч.І) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до №51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 163-7:
 
6. назву викласти у такій редакції:
 
7. "Стаття 163-7. Діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках без ліцензії";
 
8. слова "цінними паперами" замінити словами "стандартизованими активами фінансовими інструментами та/або активами, що допущені до торгів на регульованих ринках", а слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
9. 2) у статті 163-8:
 
10. назву статті викласти у такій редакції:
 
11. "Стаття 163-8. Маніпулювання на регульованих ринках";
 
12. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
13. "Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на регульованих ринках, встановлені відповідно до Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", -";
 
14. 3) у статті 163-9:
 
15. у абзаці першому частини першої:
 
16. після слів "стосовно придбання або відчуження" слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів, яких стосується інсайдерська інформація";
 
17. після слів "спрямованих на придбання або відчуження" слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
18. у примітці слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
19. 4) у назві та тексті статті 163-11 слова "фондовому ринку" після слів "інформації" та "розкриття на" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках", а слова "фондового ринку" після слів "професійного учасника" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
20. 5) у статті 188-30 слова "учасника фондового ринку" виключити, а слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках";
 
21. 6) у статті 244-17 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках".
 
22. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25 - 26, ст. 131):
 
23. 1) у статті 222-1:
 
24. назву викласти у такій редакції:
 
25. "Стаття 222-1. Маніпулювання на регульованих ринках";
 
26. абзац перший частини першої викласти у такій редакції
 
27. 1. Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на регульованих ринках, встановлені відповідно до Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", що призвели до отримання професійним учасником ринків капіталу або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - ";
 
28. 2) статтю 223-2 виключити;
 
29. 3) у статті 232-1:
 
30. слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів", а після слів "учасником фондового ринку" доповнити словами "або учасником ринку деривативів";
 
31. у примітці слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
32. 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18 - 22, ст. 144):
 
33. 1) у частині другій статті 83 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринків";
 
34. 2) у частині першій статті 120 слова ", передбачені законом" замінити словами " (крім об’єднань та саморегулівних організацій, утворення яких передбачена законом)";
 
35. 3) главу 17 "Цінні папери у господарській діяльності" розділу ІІІ "Майнова основа господарювання" виключити;
 
36. 4) статтю 181 викласти у такій редакції:
 
37. "Стаття 181. Загальний порядок укладення господарських договорів
 
38. 1. Господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.";
 
39. 5) у статті 185:
 
40. назві статті слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
41. у частині першій слова "біржах" та "бірж" замінити словами "регульованих ринків", а слово "бірж" замінити словами "регульованих ринків";
 
42. 6) параграф 4 "Біржова торгівля" глави 30 "Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності" розділу VІ "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" виключити;
 
43. 7) частину п’яту статті 333 виключити;
 
44. 8) параграф 3 "Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа" глави 35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності" розділу VІ "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" виключити.
 
45. 4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40 - 44, ст. 131):
 
46. 1) пункт 3 частини першої статті 195 викласти у такій редакції:
 
47. "3) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин між власником та емітентом за деривативом, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери); ";
 
48. 2) у статті 207:
 
49. абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту:
 
50. "Якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст решти документів може бути включений до підписаного сторонами документу шляхом посилання, якщо інше не передбачено законом.";
 
51. частину третю доповнити словами "або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами";
 
52. 3) частину першу статті 218 викласти у такій редакції:
 
53. "1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом, але позбавляє сторони права у випадку спору посилатися на свідчення свідків для підтвердження чи заперечення факту вчинення правочину або для підтвердження чи оспорювання його умов. Факт вчинення правочину або його умови доводяться письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами.";
 
54. 4) частину другу статті 512 доповнити словами "або договором";
 
55. 5) частину першу статті 572 після слів "забезпеченого заставою, " доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом, ";
 
56. 6) частину другу статті 576 після слів "заставодавець набуде" доповнити словами "та (або) може набути";
 
57. 7) частину першу статті 584 доповнити реченням такого змісту:
 
58. "Суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов'язання.";
 
59. 8) у частині першій статті 589 після слів "забезпеченого заставою, " доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом, ";
 
60. 9) пункт 3 частини другої статті 592 після слова "встановлених" доповнити словами "законом або";
 
61. 10) у частині третій статті 598 слова "укладених на фондовій біржі" замінити словами "а також за деривативами і правочинами щодо них, укладеними на регульованому ринку";
 
62. 11) у частині першій статті 630 слова ", оприлюднених у встановленому порядку" виключити;
 
63. 12) у абзаці першому частини першої статті 638 слова "в належній формі" виключити;
 
64. 13) у назві та частині першій статті 650 слово "бірж" замінити словами "регульованих ринках";
 
65. 14) у частині четвертій статті 656 слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
66. 15) у главі 72 після слів "Глава 72. Банківський рахунок" доповнити назвою параграфу:
 
67. "§1. Загальні положення про банківський рахунок";
 
68. 16) частину третю статті 1066 викласти у такій редакції:
 
69. "Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
70. 17) у частині другій статті 1071 слова "законом чи договором між банком і клієнтом" замінити словами "законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
71. 18) частину другу статті 1072 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
72. "У разі одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та іншого розрахункового документу, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта у першу чергу за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень.";
 
73. 19) статтю 1074 викласти в такій редакції:
 
74. "Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
 
75. 1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але можуть встановлювати розумну винагороду.
 
76. 2. Клієнт не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру, визначеного згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.
 
77. 3. Після отримання банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, клієнт за відповідним договором банківського рахунка не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевіряє наявність підстав, вказаних в отриманому ним від обтяжувача повідомленні.
 
78. 4. Якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клієнта.
 
79. 5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою та третьою цієї статті, може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
80. 20) частину першу статті 1075 викласти в такій редакції:
 
81. "1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не вправі без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, коли майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачене умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є недійсними.
 
82. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
83. 21) доповнити Кодекс статтею 1075-1 такого змісту:
 
84. "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
85. 1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем.
 
86. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
87. 2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситись без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
 
88. 3. У випадку порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно.";
 
89. 22) Статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
90. "3. Банк зобов’язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про залишок коштів на відповідному рахунку, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком у строк, у який така інформація надається клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження.";
 
91. 23) главу 72 після статті 1076 доповнити новим параграфом 2 такого змісту:
 
92. "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
93. Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
94. 1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
95. 2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
96. 3. До відносин сторін у зв’язку із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із суті правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.
 
97. Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
98. 1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
99. 2. Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
100. 3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності - протягом семи днів з дати настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або вказаній ним особі. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами в залежності від настання вказаних у договорі підстав.
 
101. 4. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.
 
102. Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
103. 1. Якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, які підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
104. 2. Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
105. 3. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.
 
106. Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпорядження коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
107. 1. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ані володілець рахунка, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).
 
108. 2. Якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпорядження грошовими коштами на рахунку володільцем рахунку або бенефіціаром, сторони договору рахунка умовного зберігання можуть встановити в договорі обмеження щодо такого розпорядження.
 
109. Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
110. 1. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані із обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.
 
111. 2. Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
112. Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
113. 1. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, за винятком суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати у якості винагороди станом на дату звернення стягнення згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
114. 2. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
115. Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
116. 1. Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті) вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
117. 2. Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не обмежують права бенефіціара, покладається на володільця рахунка та банк.
 
118. 3. Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог цієї статті, є недійсними.
 
119. Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
120. 1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється зі спливом строку (настанням терміну припинення) договору рахунка умовного зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
121. 2. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкритий рахунок умовного зберігання (ескроу).
 
122. 3. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, то з моменту отримання банком такого документа.
 
123. 4. У випадку припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.
 
124. У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара, володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
125. 5. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
126. Стаття 1076-9. Надання бенефіціару відомостей, що становлять банківську таємницю
 
127. Бенефіціар має право вимагати від банку надання відомостей щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним, що становлять банківську таємницю.".
 
128. 6. У частині четвертій статті 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №47, ст. 646) слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки".
 
129. 7. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст. 348):
 
130. 1) у абзаці п’ятому частині першої статті 15 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
131. 2) у статті 16 слова "фондових біржах" та "фондовій біржі" замінити відповідно словами "регульованих ринках" та "регульованому ринку";
 
132. 3) у частині третій статті 18-4 слова "торговцями цінними паперами" та "фондових біржах" замінити відповідно словами "інвестиційними фірмами" та "регульованих ринках";
 
133. 4) у частині першій статті 18-5 слова "торговцями цінними паперами" та "фондових біржах" замінити відповідно словами "інвестиційними фірмами" та "регульованих ринках";
 
134. 5) у частині шостій статті 19 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих ринках".
 
135. 8. У статті 11 Законі України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №30, ст. 414):
 
136. у частині другій слово "біржі" замінити словами "операторів регульованого ринку";
 
137. у частині третій слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках".
 
138. 9. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №47, ст. 642):
 
139. 1) частину другу статті 1 після слова "зобов'язання" доповнити словами "або в інших випадках, встановлених законом, ";
 
140. 2) у статті 3:
 
141. у частині першій слова "існуюча або майбутня вимога" замінити словами "існуюча вимога або вимога, яка може виникнути в майбутньому";
 
142. у частині другій слова "розмір забезпечення заставою таких вимог" замінити словами "максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою";
 
143. 3) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: "Суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов'язання.";
 
144. 4) перше речення частини першої статті 16 доповнити словами ", якщо інше не встановлено законом";
 
145. 5) частину першу статті 23 доповнити словами ", або в інший спосіб, не заборонений законом, в тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі".
 
146. 10. У частині першій статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243):
 
147. 1) у пункті 1 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
148. 2) у пункті 3 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках", а слова "та похідних (деривативів)" виключити.
 
149. 11. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст. 292):
 
150. 1) назву Закону викласти в такій редакції: "Закон України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку"";
 
151. 2) преамбулу Закону викласти в такій редакції:
 
152. "Цей Закон визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
153. 3) у статті 1:
 
154. у абзаці другому слова "ринку цінних паперів" та "ринком цінних паперів та їх похідних" замінити відповідно словами "ринків капіталу" та "ринками капіталу";
 
155. абзаци п’ятий та дев’ятий виключити;
 
156. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
157. "Терміни "дериватив", "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку", "ринки капіталу", "професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків", "системно важливий професійний учасник ринків капіталу регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки"";
 
158. 4) у статті 2:
 
159. у абзаці другому слова "випуску та обігу цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу, укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них; ";
 
160. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
161. "забезпечення прозорості функціонування ринків капіталу та їх учасників; ";
 
162. 5) у статті 3:
 
163. в абзаці третьому:
 
164. слово "випуску" замінити словом "емісії", а після слів "обігу цінних паперів, " доповнити словами "укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них, ";
 
165. доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
166. "реєстрація специфікацій деривативів, які укладаються на регульованому ринку деривативів; ";
 
167. абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;
 
168. абзац п’ятнадцятий після слів "цінних паперів; " доповнити словами ", укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них; "
 
169. абзац шістнадцятий після слів "цінних паперів" доповнити словами ", укладенням та виконанням деривативів і правочинів щодо них.";
 
170. 6) у статті 4:
 
171. у назві слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках";
 
172. пункти 1 - 11 частини першої замінити пунктами 1 - 16 такого змісту:
 
173. "1) субброкерська діяльність;
 
174. 2) брокерська діяльність;
 
175. 3) дилерська діяльність;
 
176. 4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
177. 5) інвестиційне консультування;
 
178. 6) андеррайтинг з гарантією продажу;
 
179. 7) андеррайтинг без гарантії продажу;
 
180. 8) діяльність з управління активами;
 
181. 9) діяльність з управління іпотечним покриттям;
 
182. 10) депозитарна діяльність депозитарної установи;
 
183. 11) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 
184. 12) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
 
185. 13) діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
 
186. 14) діяльність з організації укладання деривативів;
 
187. 15) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;
 
188. 16) клірингова діяльність центрального контрагента";
 
189. частину першу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
190. "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на інших регульованих ринках:
 
191. 1) діяльність з організації торгівлі продукцією;
 
192. 2) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку; ";
 
193. частину третю викласти у такій редакції:
 
194. "Ліцензування професійної діяльності на ринках капіталу та інших регульованих ринках здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки" та інших актів законодавства.";
 
195. 7) у абзацах шістнадцятому та сорок першому статті 6 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
196. 8) у статті 7:
 
197. у частині першій:
 
198. у пункті 1 слова "ринку цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків", а слова "національного ринку цінних паперів" замінити словами "національних ринків капіталу";
 
199. у пункті 2 слова "ринку цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків";
 
200. у пункті 3 слова "випуском" та "та їх похідних" замінити відповідно словами "емісією" та ", укладанням і виконанням деривативів і правочинів на регульованих ринках";
 
201. у пункті 6:
 
202. слово "випуску" замінити словом "емісії";
 
203. після слів "в Україні, " доповнити словами "укладення та виконання деривативів і правочинів на регульованих ринках, ";
 
204. у частині другій:
 
205. у пункті 1 слова "та їх похідних, інформації про випуск" та "інформації про випуск цінних паперів; " замінити відповідно словами ", до проспекту емісії" та ", проспекту їх емісії, звіту про розміщення та порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів";
 
206. у пункті 5:
слова "інформації про випуск цінних паперів" замінити словами "проспекту їх емісії";
 
207. після слів "на території України" доповнити словами ", а також скасовує їх реєстрацію; ";
 
208. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
209. "7) встановлює вимоги до правил функціонування регульованого ринку та реєструє такі правила (зміни до них); ";
 
210. доповнити новим пунктом 7-1 такого змісту:
 
211. "7-1) встановлює вимоги до специфікації деривативів, які укладаються на регульованих ринках, та реєструє їх (зміни до них); ";
 
212. у пункті 9 слова "на ринках цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках", після слів "а також" доповнити словами "зупиняє або";
 
213. у пункті 12 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
214. у пункті 13 слова "на фондових біржах та у депозитаріях" замінити словами "на операторах регульованого ринку та у Центральному депозитарії цінних паперів";
 
215. доповнити новими пунктами 17-1 та 17-2 такого змісту:
 
216. "17-1) встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках;
 
217. 17-2) встановлює порядок та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та інших регульованих ринках, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів;";
 
218. у пункті 37-1 слова "фондовому ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
219. у пункті 37-2 слова "фінансового інструмента на фондовій біржі" та "такого інструменту" замінити відповідно словами "відповідного активу, допущеного до торгів на регульованому ринку" та "такого активу";
 
220. у пункті 37-6 слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів регульованих ринків та "Центрального депозитарію цінних паперів";
 
221. пункт 37-7 викласти в такій редакції:
 
222. "37-7) погоджує статут оператора регульованого ринку та правила (зміни до них) регульованого ринку або, статут і правила (зміни до них) Центрального депозитарію цінних паперів; ";
 
223. доповнити новим пунктом 37-12 такого змісту:
 
224. "37-12) визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та регульованих ринків;";
 
225. 8) у статті 8:
 
226. у пункті 1 слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів";
 
227. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
228. "2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги до професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що обмежують ризики по операціях, що здійснюються на ринках капіталу та регульованих ринках (крім банків); ";
 
229. У пункті 3 слова "на ринку цінних паперів" та "з цінними паперами" замінити відповідно словами "на ринках капіталу та регульованих ринках" та "на ринках капіталу та інших регульованих ринків";
 
230. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
231. "7) у разі порушення оператором регульованого ринку законодавства про ринки капіталу та інші регульовані ринки та/або правил функціонування такого регульованого ринку зупиняти торгівлю на такому регульованому ринку до усунення таких порушень; ";
 
232. у пункті 10: слова "на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках, та іншим учасникам фондового ринку або учасникам ринку деривативів";
 
233. у пункті 14 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
234. у пункті 15 слова "фондових бірж" замінити словами "операторів регульованих ринків", а слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
235. пункт 16 викласти у такій редакції:
 
236. "16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників операторів регульованих ринків, Центрального депозитарію цінних паперів та інших установ інфраструктури ринків капіталу та регульованих ринків, зупиняти або припиняти допуск активів до торгів на регульованому ринку або торгівлю ними на будь-якому регульованому ринку, зупиняти операції з деривативами на регульованому ринку, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу активів, що допущені до торгів на регульованих ринках на певний термін для захисту держави, інвесторів; ";
 
237. у пункті 31 слова "цінних паперів" після слів "справ щодо" замінити словами "фінансових інструментів", а слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків"
 
238. після пункту 32 доповнити новими пунктами 33 - 36 такого змісту:
 
239. "33) встановлювати вимоги щодо порядку, строків та змісту інформації, що подається сторонами деривативів до торгового репозиторію, а за деривативами грошового ринку - за погодженням з Національним банком України;
 
240. 34) встановлювати обмеження щодо вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів;
 
241. 35) у встановленому нею порядку визначати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за деривативами, укладеними поза регульованим ринком, а за деривативами грошового ринку - за погодженням з Національним банком України;
 
242. 36) встановлювати критерії віднесення професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків до системно важливих професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків; "
 
243. у зв’язку з цим пункт 35 вважати відповідно пунктом 37;
 
244. 9) у статті 10-1:
 
245. в частині першій:
 
246. у пункті 1 слова "фінансових інструментів" замінити словами "активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, а відносно деривативів та похідних цінних паперів також відносно базових активів (базових показників) таких фінансових інструментів", а слова "фінансового інструменту" словами "такого активу"; у пункті 3 після слів "введення в оману учасників" доповнити словом "регульованого", а слова "фінансових інструментів на фондовій біржі" замінити словами "активами, що допущені до торгів на регульованих ринках а відносно деривативів та похідних цінних паперів також відносно базових активів (базових показників) таких фінансових інструментів";
 
247. у пункті 4 слова "фінансових інструментів" та "фондової біржі" замінити відповідно словами "активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, " та "регульованого ринку";
 
248. у пункті 6 слова "продаж фінансових інструментів" замінити словами "продаж активів, що допущені до торгів на регульованих ринках", а слова "таких фінансових інструментів" замінити словами "таких активів";
 
249. пункт 7 та 8 викласти в такій редакції:
 
250. "7) неодноразове невиконання учасником регульованого ринку зобов'язань за контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого активу;
 
251. 8) укладення на регульованому ринку угод з активом, що допущений до торгів на регульованих ринках, за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного активу, яка склалася на регульованому ринку тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.";
 
252. у абзаці першому частини другої слова "фондового ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
253. у пункті 3 частини другої слова "фінансовими інструментами" замінити словами "активами, що допущені до торгів на регульованих ринках", а слова "біржових торгів" та "з фондовою біржею" замінити відповідно словами "регульованого ринку" та "з оператором регульованого ринку";
 
254. 11) у статті 11:
 
255. у назві слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках"
 
256. в частині першій:
 
257. у пункті 2 слова "ринку цінних паперів" замінити словами " ринках капіталу та/або регульованих ринках";
 
258. у пункті 4 слова "цінні папери" замінити словами "фінансові інструменти";
 
259. у пункті 11 слова "фондовому ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
260. у пункті 12 слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
261. у пункті 14 слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
262. доповнити новим пунктом 18 такого змісту:
 
263. "18) неподання інформації про укладання деривативу поза регульованим ринком до торгового репозиторію, -
 
264. у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків ціни правочину.
 
265. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
266. у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків ціни правочину.";
 
267. у абзаці 61 частини першої слова "фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках", а слова "фондового ринку" виключити;
 
268. 12) у абзаці четвертому статті 11-2 слова "з цінними паперами" замінити словами "на ринках капіталу та інших регульованих ринках";
 
269. 13) у тексті Закону слова "законодавство України про цінні папери", "законодавство на ринку цінних паперів", "законодавство про цінні папери" та "законодавство щодо випуску та обігу цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки" у відповідному відмінку;
 
270. 14) у тексті Закону слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку;
 
271. 15) у тексті Закону слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;
 
272. 12. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238):
 
273. 1) доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:
 
274. "торговий репозиторій - єдина база даних про укладені деривативи, яка містить інформацію, перелік та зміст якої встановлюються нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
275. 2) пункт 20 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
 
276. "20) забезпечує виконання функцій торгового репозиторію в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ".
 
277. 13. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5 - 6, ст. 30):
 
278. 1) у статті 2:
 
279. у визначенні терміну "публічна компанія" слова "включені до біржових списків" замінити словами "допущені до торгів на регульованому ринку цінних паперів", а слова "фондових бірж" замінити словами "на регульованому ринку цінних паперів";
 
280. частину третю викласти в такій редакції:
 
281. "Терміни "андеррайтер", "андеррайтинг", "дериватив" та "дериватив грошового ринку" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки"";
 
282. 2) у частині третій статті 34 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
283. 3) у пункті 1 частини першої статті 49 слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу";
 
284. 4) у статті 59:
 
285. перше речення частини другої викласти у такій редакції:
 
286. "Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та (або) умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
287. друге речення частини другої доповнити словами ", або коли інше передбачено договором, законом або умовами такого обтяження.";
 
288. 5) у статті 62:
 
289. пункт 1 частини першої доповнити реченням такого змісту:
 
290. "Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; ";
 
291. у пункті 7 частини першої слова "про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
292. 6) у абзаці шістнадцятому статті 64 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "ринку цінних паперів (фондового ринку) замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках".
 
293. 14. У абзаці сьомому частини першої статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №12, ст. 64) слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків";
 
294. 15. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №29, ст. 137):
 
295. 1) у статті 1:
 
296. доповнити пунктом 1.20-2 такого змісту:
 
297. "1.20-2) обтяжувач - обтяжувач за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку; ";
 
298. у пункті 1.25 після слів "договірному списанні" доповнити словами "обтяжувач або";
 
299. пункт 1.38 доповнити словами ", або згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку; ";
 
300. 2) статтю 7 доповнити пунктом 7.1.2-1 такого змісту:
 
301. "7.1.2-1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі, вказаній клієнтом (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.";
 
302. 3) у пункті 18.3 статті 18 слово "цифровий" виключити;
 
303. 4) у пункті 20.1 статті 20 після слів "платник, а також " доповнити словами "обтяжувач чи";
 
304. 5) підпункт 5 пункту 21.1 статті 21 після слова "подання" доповнити словами "обтяжувачем чи";
 
305. 6) у статті 22:
 
306. абзац другий пункту 22.2 після слів "договірному списанні, " доповнити словами "обтяжував чи";
 
307. пункт 22.9 після слів "до черговості їх надходження" доповнити словами ", крім випадків, встановлених законом, ";
 
308. 7) статтю 26 доповнити новим пунктом 26.6 такого змісту:
 
309. "26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача за умови повідомлення банку про таке обтяження.";
 
310. 16. У абзаці шостому статті 4-1 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №50, ст. 262) слова "біржовий аукціон" в усіх відмінках замінити словами "аукціон на регульованих ринках" у відповідному відмінку;
 
311. 17. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №1, ст.1):
 
312. 1) у статті 1:
 
313. у пунктах 4 і 6 частини першої слова "цінні папери" в усіх відмінках замінити словами "фінансові інструменти" у відповідному відмінку;
 
314. частину другу викласти у такій редакції:
 
315. "2. Терміни "фінансовий інструмент" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки". Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.";
 
316. 2) у пункті 10 частини першої статті 4 слова "ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
317. 3) у абзаці третьому частини 1 статті 21 слова "ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів)" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків";
 
318. 18. У пункті 1 статті 1 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №35, ст. 258) слова "товарні біржі" та "біржових угод" замінити відповідно словами "оператори регульованих товарних ринків" та "угод на регульованому ринку щодо".
 
319. 19. У частині другій та третій статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31-32, ст. 263) слова "біржі" в усіх відмінках замінити словами "оператори регульованих ринків" у відповідному відмінку.
 
320. 20. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №47 - 48, ст. 372):
 
321. 1) у статті 1:
 
322. в абзаці восьмому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
323. доповнити абзацом такого змісту:
 
324. "Терміни "регульований ринок" та інвестиційна фірма" та вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".
 
325. 2) у статті 3 слова "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити відповідно словами "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки" та "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
326. 3) у абзаці третьому частини другої статті 12 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
327. 4) у частині 2 статті 40 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
328. 5) у пунктах 2 та 2-1 частини другої та пункту 2 частини третьої статті 47 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
329. 6) у частині третій статті 49 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку", а слова "фондової біржі" замінити словами "регульованого ринку";
 
330. 7) у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" та "торговці цінними паперами" в усіх відмінках замінити відповідно словами "інвестиційна фірма" та "інвестиційні фірми" у відповідному відмінку, а слова "ринку цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринків капіталу" у відповідному відмінку;
 
331. 21. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49 - 51, ст. 376):
 
332. 1) у статті 1:
 
333. в абзаці третьому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
334. в абзаці двадцять третьому слова "цінні папери" в усіх відмінках замінити словами "фінансові інструменти" у відповідному відмінку;
 
335. в абзаці тридцять першому слова "що розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "визначена Законом України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
336. доповнити частиною другою такого змісту:
 
337. "2. Терміни "фінансовий інструмент" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".
 
338. 2) у статті 80:
 
339. у частині третій:
 
340. слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах";
 
341. у пунктах 2 та 2-1 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
342. у пункті 5 слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів";
 
343. у частині четвертій:
 
344. слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах";
 
345. у пункті 2 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
346. у пункті 5 слова "похідні (деривативи)" замінити словами "похідні цінні папери та деривативи.";
 
347. 3) у статті 86:
 
348. у пункті 3 частини першої слова "цінні папери" в усіх відмінках замінити словами "фінансові інструменти" у відповідному відмінку;
 
349. у частині 5 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
350. 4) у статті 88:
 
351. у частині першій:
 
352. у пункті 11 слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих ринках капіталу";
 
353. у пункті 15 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами" у відповідному відмінку;
 
354. у частині третій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
355. 5) у частині четвертій статті 99 слова "торговця цінними паперами" замінити словами "інвестиційної фірми", а слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах";
 
356. 6) у тексті Закону слова "активи у цінних паперах", "законодавство про цінні папери та фондовий ринок" та "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "активи у фінансових інструментах", "законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки" та "професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках" у відповідному відмінку;
 
357. 21. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №8, ст. 62):
 
358. 1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
359. "Терміни "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків", "оператор регульованого ринку" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
360. 2) у статті 25:
 
361. у назві статті слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
362. у частині першій:
 
363. в абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
364. у пункті 3 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків"
 
365. у пункті 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
366. доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
367. "6) деривативи.";
 
368. у частині другій:
 
369. у абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків";
 
370. у пункті 2 слова "фондового ринку" замінити словами "ринки капіталу та регульованого ринку";
 
371. у пункті 3 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринку капіталу та регульованих ринках";
 
372. у пункті 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
373. у пункті 5 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку", а слова "такою фондовою біржею" замінити словами "оператором такого ринку";
 
374. у частині третій:
 
375. у абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
376. у пункті 3 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
377. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
378. "4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - виключно така саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу; "
 
379. доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
380. "6) щодо деривативів та правочинів з ними - виключно особа, яка пропонує від свого імені укласти дериватив, або сторона деривативу.";
 
381. у часині четвертій слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
382. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
383. "5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
384. Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування. Інші відомості, які повинна містити реклама фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
 
385. Реклама товарів та/або послуг професійних учасників ринків капіталу повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
386. Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
387. Інші відомості, які повинна містити реклама фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.";
 
388. у частині шостій слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків";
 
389. у частині сьомій:
 
390. в абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
391. в абзаці другому після слів " (у тому числі за результатами екстраопеляційного прогнозу)" та "крім цінних паперів з фіксованою дохідністю)" доповнити відповідно словами "або деривативами" та "або деривативів";
 
392. в абзаці третьому слова "цінні папери" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки; "
 
393. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
394. "рекламувати деривативи, що укладаються на регульованому ринку, до реєстрації специфікації таких деривативів згідно із законодавством про ринки капіталу та інші регульовані ринки та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
395. абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;
 
396. в абзаці шостому після слів "дохід за цінними паперами" доповнити словами "або деривативами";
 
397. у абзаці другому частини восьмої слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
398. у абзаці четвертому частини восьмої слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
399. у частині дев’ятій слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
400. 3) у абзаці шостому частини першої статті 26 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
 
401. 23. В абзаці четвертому частини другої статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №9, ст. 79) слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
402. 24. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140):
 
403. 1) у статті 2:
 
404. абзац восьмий після слів "майнові права та обов’язки; " доповнити словами ", у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку; ";
 
405. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
406. "майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка, що випливає з договору банківського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої зроблений банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі, що випливає з договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, отриманих від володільця рахунка, або їх повернення, що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу).";
 
407. 2) частину другу статті 3 доповнити новим реченням такого змісту:
 
408. "У випадках, встановлених законом, права і обов’язки, пов’язані з обтяженням, виникають у третіх осіб.";
 
409. 3) частину третю статті 5 після слів "майно, яке стане" доповнити словами "та (або) може стати";
 
410. 4) у статті 16:
 
411. назву статті після слів "внаслідок передачі" доповнити словами "прав на цінні папери та";
 
412. в частині першій:
 
413. слова "зокрема облігаціями, векселями, заставними, складськими свідоцтвами, коносаментами, " виключити;
 
414. після слів ", якщо права" доповнити словами "на такі цінні папери та";
 
415. частини другу та третю викласти у такій редакції:
 
416. "У разі обтяження, предметом яких права на цінні папери та права за цінними паперами, що існують в документарній формі, пріоритет обтяження встановлюється з моменту передачі відповідного цінного паперу у володіння обтяжувачу, і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації.
 
417. У разі обтяження, предметом яких права на цінні папери та права за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту встановлення обмеження щодо обігу таких цінних паперів у зв’язку з відповідним обтяженням відповідно до законодавства про депозитарну систему України.";
 
418. 5) доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
 
419. "Стаття 19-1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку
 
420. Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, укладається незалежно від наявності у боржника грошових коштів на відповідному банківському рахунку.
 
421. Якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, предметом такого обтяження є всі права стосовно всіх грошових коштів, відповідно, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому) в будь-який час протягом чинності такого правочину.
 
422. Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майнові права боржника на грошові кошти в розмірі, вказаному в такому правочині. В такому разі розмір грошових коштів на відповідному рахунку в будь-який час протягом чинності такого правочину не може бути меншим розміру, вказаному в такому правочині, якщо інше не передбачене таким правочином.
 
423. Боржник зобов’язаний протягом п’яти днів після вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо інший строк не передбачений таким правочином, письмово повідомити про вчинення такого правочину банк, в якому відкритий відповідний рахунок. Банк зобов’язаний взяти повідомлення про вчинення правочину на облік не пізніше наступного робочого дня після його отримання. Банк не бере на облік повідомлення про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо такі права є предметом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про яке був повідомлений банк, а також у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у випадку зупинення видаткових операцій з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством.
 
424. Повідомлення, вказане в частині четвертій цієї статті, має містити наступну інформацію:
 
425. 1) ім’я (найменування) обтяжувача, його місце проживання (місцезнаходження);
 
426. 2) відомості про рахунок (рахунки), щодо яких створене обтяження, розмір грошових коштів, нижче якого не може бути розмір грошових коштів, що знаходяться на рахунку (якщо такий вказаний у правочині, на підставі якого виникає відповідне обтяження);
 
427. 3) відомості про виконання майнових прав, які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження.
 
428. Боржник повідомляє банк, а банк бере на облік повідомлення у строки, вказані в частині четвертій цієї статті, в разі внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, що призводить до зміни інформації у повідомленні, раніше направленому банку, а також в разі заміни обтяжувача за таким правочином.
 
429. Банк не перевіряє правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо заміни обтяжувача, зміни до них на їх відповідність вимогам законодавства України та (або) права, що до них застосовується.";
 
430. 6) у статті 23:
 
431. частину першу після слів "виникло забезпечувальне обтяження, " доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом або договором";
 
432. частину третю доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
433. "4) боржник не повідомив банк про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, внесення змін до нього, заміну обтяжувача у строки, що визначаються згідно з частинами четвертою і шостою статті 19-1 цього Закону.";
 
434. 7) у частині першій статті 26:
 
435. пункт 1 після слів "цим Законом" доповнити словами " (в тому числі передача цінних паперів бездокументарної форми існування у власність обтяжувача відповідно до законодавства про депозитарну систему України)";
 
436. пункт 4 після слів "є гроші" доповнити словами ", майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, ";
 
437. 8) у пункті 6 частини другої статті 27 слова "30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження" замінити словами "строку, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону.";
 
438. 9) у статті 28:
 
439. частину другу:
 
440. після слів "предмет забезпечувального обтяження" доповнити словами "або іншого строку, встановленого за домовленістю обтяжувача та боржника, ";
 
441. доповнити новим реченням такого змісту:
 
442. "У випадку отримання предмету обтяження у володіння обтяжувач зобов'язаний до закінчення процедури звернення стягнення вживати заходи щодо збереження відповідного рухомого майна згідно з вимогами, встановленими статтею 8 цього Закону.";
 
443. в частині третій слово "обов’язок" замінити словами "вимогу обтяжувача";
 
444. доповнити новою частиною такого змісту:
 
445. "Строк, встановлений частиною другою цієї статті, не може бути зменшений за домовленістю обтяжувача та боржника, якщо хоча б одним боржником (за забезпеченим обтяженням зобов'язанням, майновим поручителем тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та (або) забезпечене відповідним обтяженням зобов'язання не пов'язане із здійсненням хоча б одним боржником за таким зобов'язанням підприємницької діяльності, а також не може бути меншим, ніж вказаний у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжувачем з вищим пріоритетом та боржником.";
 
446. 10) частину четверту статті 29 викласти у такій редакції:
 
447. "Якщо договором не передбачена вартість предмета забезпечувального обтяження (або порядок її визначення) для цілей звернення стягнення, у разі набуття обтяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження відповідне зобов'язання, забезпечене обтяженням, вважається повністю виконаним.";
 
448. 11) частину першу статті 32 доповнити новим реченням такого змісту:
 
449. "При звернені стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються.";
 
450. 12) статтю 33 викласти у такій редакції:
 
451. "Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери
 
452. При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, вимоги статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу, не застосовуються, крім випадків, вказаних у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
 
453. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здійснюватись шляхом договірного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з відповідного рахунка боржника за платіжною вимогою обтяжувача.
 
454. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу, обтяжувач вправі вимагати від банку видачі вкладу в повному обсязі або (якщо це можливо згідно з умовами договору банківського вкладу) частини вкладу в розмірі, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачі вкладу в повному обсязі та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов’язаний перерахувати залишок коштів на рахунок, вказаний в договорі банківського вкладу, або інший рахунок, вказаний боржником.
 
455. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах його повернення зі спливом встановленого договором строку або на інших умовах його повернення, крім видачі вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберігання (ескроу) звернення стягнення на предмет обтяження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27-32 цього Закону, якщо інше не передбачене договором банківського вкладу або договором рахунка умовного зберігання (ескроу), відповідно.
 
456. Банк перераховує грошові кошти на рахунок обтяжувача або інший вказаний ним рахунок.
 
457. Якщо на момент звернення стягнення грошові кошти, які є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володінні обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштів у відповідному розмірі, і сума таких грошових коштів перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
 
458. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є боргові цінні папери, які знаходяться у правомірному володінні обтяжувача і строк платежу за якими настав або платіж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач може задовольнити забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред'явлення відповідного цінного паперу до оплати. Якщо сума, отримана від оплати боргового цінного паперу, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
 
459. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є пайові цінні папери, боргові цінні папери, строк платежу за якими не настав, та (або) похідні цінні папери бездокументарної форми існування (права на них та прав за ними), задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом списання цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника та зарахування цих цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) на рахунок у цінних паперах обтяжувача, та (або) шляхом переказу цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника на рахунок у цінних паперах обтяжувача в кількості, достатній для повного задоволення вимоги обтяжувача, на підставі вимоги обтяжувача, та (або) шляхом проведення інших аналогічних операцій відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом проведення вказаних операцій сторони повинні встановити таку можливість та погодити порядок визначення вартості цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з цією метою у правочині, на підставі якого виникає обтяження. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.";
 
460. 13) пункт 7 частини першої статті 34 доповнити словами:
 
461. "під відкладальною обставиною або з правом та (або) обов’язком зворотного відступлення в майбутньому (в тому числі за умови настання певної події в майбутньому); ";
 
462. 14) перше речення пункту 2 частини першої статті 43 після слів "обтяження та його зміст" доповнити словами ", а також строк, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону. У разі відсутності вказівки на строк вважається, що він становить 30 днів.";
 
463. 15) статтю 47 доповнити новою частиною такого змісту:
 
464. "Набрання чинності, вимоги до реєстрації, правові наслідки реєстрації та порядок звернення стягнення на предмет обтяжень, предметом яких є цінні папери іноземних емітентів у бездокументарній формі, встановлюється правом держави, яким регулюється договір про обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах.";
 
465. 25. В абзаці четвертому частини першої статті 8 Закон України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №35, ст. 412) слова "фондових і товарних біржах" та "ринку цінних паперів" замінити відповідно словами "операторах регульованих ринків" та "ринків капіталу";
 
466. 26. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №49, ст. 527):
 
467. 1) у статті 2:
 
468. пункт 2.1 викласти в такій редакції:
 
469. "2.1. Аграрна біржа - оператор регульованого ринку, що функціонує відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
470. пункт 2.3 викласти в такій редакції:
 
471. "2.3. Термін "базовий актив" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки.";
 
472. доповнити пунктом 2.3-1 такого змісту:
 
473. "2.3-1. Регулярні торги - укладення біржових угод, в тому числі товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та (або) базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської продукції (індекс).";
 
474. пункт 2.4 викласти в такій редакції:
 
475. "2.4. Клірингова діяльність за результатами регулярних торгів, проведених на Аграрній біржі, здійснюється у порядку встановленому Законом України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
476. у пункті 2.5 слово "організованому" замінити словом "регульованому", а слова "продажу товарних деривативів" та "придбання товарних деривативів" замінити словами "укладення товарних деривативів";
 
477. пункт 2.5-1 викласти в такій редакції:
 
478. "2.5-1. Державний інтервенційний фонд - фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і форвардів та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.";
 
479. пункт 2.16 викласти в такій редакції:
 
480. "2.16. Дериватив - договір, що відповідає визначенню, наведеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
481. у пункті 2.17 слово "біржова" замінити словом "регулярна", а слова "біржових торгів" замінити словами "регулярних торгів";
 
482. у пункті 2.18 слова "біржової торгівлі" замінити словами "регулярних торгів", а слова " (крім форварду)" виключити;
 
483. 2) у статті 6:
 
484. слова "форварду" в усіх відмінках замінити словами "ф’ючерсу та/або форварду" у відповідному відмінку;
 
485. слова "біржової сесії" в усіх відмінках замінити словами "регулярних торгах" у відповідному відмінку;
 
486. слова "біржового ринку" в усіх відмінках замінити словами "регульованого ринку" у відповідному відмінку;
 
487. слова "біржові торги" в усіх відмінках замінити словами "регулярні торги" у відповідному відмінку;
 
488. 3) у статті 7:
 
489. підпункт а) пункту 7.3.1 виключити;
 
490. у підпункті б) пункту 7.4.1. слова "біржовій сесії" замінити словами "торговій сесії";
 
491. слова "форварду" в усіх відмінках замінити словами "ф’ючерсу та/або форварду" у відповідному відмінку;
 
492. слова "біржової сесії" в усіх відмінках замінити словами "регулярних торгах" у відповідному відмінку;
 
493. слова "біржового ринку" в усіх відмінках замінити словами "регульованого ринку" у відповідному відмінку;
 
494. слова "біржові торги" в усіх відмінках замінити словами "регулярні торги" у відповідному відмінку;
 
495. 4) у статті 9:
 
496. у пункті 9.2.3 слова "крім форвардів" замінити словами "крім ф’ючерсів та форвардів";
 
497. пункт 9.2.5 викласти в такій редакції:
 
498. "9.2.5. Для цілей цього пункту спекулятивними вважаються операції з придбання товару (укладення товарного деривативу) з метою продажу такого самого товару (укладення товарного деривативу з протилежною позицією) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону.";
 
499. 5) у статті 17:
 
500. підпункт а) пункту 17.1, пункт 17.2 та пункт 17.6 виключити;
 
501. в абзаці сьомому підпункту ґ) пункту 17.1 слова "кліринго-розрахункового обслуговування членів Аграрної біржі" замінити словами "клірингової діяльності за результатами регулярних торгів на Аграрній біржі";
 
502. підпункт а) пункту 17.7 викласти у такій редакції:
 
503. "а) у сфері діяльності регульованого ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
504. 6) у статті 17-2:
 
505. пункт 17-2.2 викласти в такій редакції:
 
506. "17-2.2 Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних закупівель зерна на умовах ф’ючерсів та/або форвардів на регульованому аграрному ринку України.";
 
507. у пункті 17-2.6. слова "біржової торгівлі" замінити словами "регулярних торгів";
 
508. 27. У Законі України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №32, ст. 422):
 
509. 1) частину третю статті 31 доповнити новим реченням такого змісту:
 
510. "Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми зовнішньоекономічного договору визначаються правом, що застосовується до змісту правочину."
 
511. 2) статтю 38 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
512. "3. Місцезнаходженням цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, вважається держава місцезнаходження професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі.
 
513. 4. Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, вважаються такими, що знаходяться в державі місцезнаходження відповідного банку або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі."
 
514. 3) у частині другій статті 44:
 
515. у пункті 3 слова "на біржі" замінити словами "на регульованому ринку", а слова "знаходиться біржа" замінити словами "зареєстрований оператор ринку";
 
516. доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
517. "4) щодо договорів про обслуговування рахунка у цінних паперах - право держави місцезнаходження відповідного професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринках - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність.";
 
518. 28. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №16, ст. 134):
 
519. 1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
 
520. "2. Термін "ринки капіталу" вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
521. 2) в частині другій статті 15 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу";
 
522. 3) у статті 19 слова "ринок цінних паперів" замінити словами "ринки капіталу";
 
523. 29. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268):
 
524. 1) назву Закону викласти в такій редакції:
 
525. "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
526. 2) преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів та правочинів на інших регульованих ринках і провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування ринків капіталу та інших регульованих ринків.";
 
527. 3) у частині першій статті 1:
 
528. доповнити пунктами 1-1 та 7-1 такого змісту:
 
529. "1-1) актив, допущений до торгів на регульованих ринках - продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, інше майно, яке допущене до регулярних торгів відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог;
 
530. 7-1) кліринг - це процес визначення зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, у тому числі шляхом неттінгу, та забезпечення того, що фінансові інструменти та/або грошові кошти доступні для забезпечення виконання таких зобов’язань; ";
 
531. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
532. "8) котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, та перебуває в обігу на регульованому ринку; "
 
533. доповнити частину пунктами 10-1, 11-1 та 14-1 такого змісту:
 
534. "10-1) неттінг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо фінансових інструментів шляхом заліку зобов'язань або іншим способом; ";
 
535. "11-1) оператор регульованого ринку (далі - оператор ринку) - юридична особа, яка здійснює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
536. доповнити частину пунктом 14-1 такого змісту:
 
537. "14-1) продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, корисні копалини (мінеральна сировина), метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших видів промисловості, викиди парникових газів та інші види забруднення навколишнього середовища; ";
 
538. пункт 17 викласти в такій редакції:
 
539. "17) регульований (організаційно оформлений) ринок (далі - регульований ринок) - багатостороння система, яка управляється оператором ринку та, в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, забезпечує створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, і попиту на них, проведення регулярних торгів такими активами, централізованого укладання договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, згідно з правилами, встановленими оператором ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку; ";
 
540. доповнити частину пунктами 17-1 та 18-1 -18-3 такого змісту:
 
541. "17-1) регулярні торги - функціонування оператора ринку на постійно діючій основі кожного торговельного дня протягом календарного року; ";
 
542. "18-1) системно важливий професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків - професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків, що відповідає критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, діяльність якого впливає на стабільність ринків капіталу та/або інших регульованих ринків;
 
543. 18-2) специфікація деривативу - документ, у якому визначаються стандартні (типові) умови деривативу, що укладається на регульованому ринку;
 
544. пункт 20 викласти в такій редакції:
 
545. "20) фінансові інструменти - цінні папери та деривативи.";
 
546. 4) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
547. "Стаття 2. Регульовані ринки
 
548. 1. Регульовані ринки - ринки капіталу, регульований грошовий ринок та регульований товарний ринок.
 
549. Ринки капіталу - фондовий ринок та ринок деривативів.
 
550. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів.
 
551. Ринок деривативів - сукупність учасників ринку деривативів та правовідносин між ними, що виникають під час укладення та виконання деривативів, а також правочинів щодо них.
 
552. 2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
 
553. Учасники ринку деривативів - інвестори у фінансові інструменти, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
 
554. Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.
 
555. Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником.
 
556. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.
 
557. Інвестори у фінансові інструменти - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства, або є стороною деривативів.
 
558. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
 
559. Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) - особи, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у статті 2-1 цього Закону.
 
560. Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
 
561. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання професійних учасників ринків капіталу, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу, а саме: з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.
 
562. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім Центрального депозитарію цінних паперів, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
563. Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які провадять на ринках капіталу та регульованих ринках професійну діяльність, види якої визначені законами України.
 
564. 3. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються поза регульованим ринком, не потребують нотаріального посвідчення.";
 
565. 6) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
566. "Стаття 2-1. Кваліфіковані та некваліфіковані інвестори
 
567. 1. Кваліфікованими інвесторами є:
 
568. 1) міжнародні фінансові організації;
 
569. 2) іноземні держави та їх центральні банки;
 
570. 3) держава Україна та Національний банк України;
 
571. 4) фінансові установи України.
 
572. 2. Юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої країни, може бути визнана кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом з таких критеріїв:
 
573. підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
574. річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
575. власні кошти становлять не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
576. Фізична особа може бути визнана кваліфікованим інвестором у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:
 
577. протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щомісяця не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
 
578. володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
579. має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої країни) за відповідним фахом не менше одного року.
 
580. 3. Особа може визнаватись кваліфікованим інвестором інвестиційною фірмою для цілей надання цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
581. Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, вказаним у частині другій цієї статті, повинна відповідно до порядку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що, в світлі передбачуваних правочинів та/або фінансових послуг, клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
 
582. Особа (клієнт), може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання наступного порядку:
 
583. - така особа (клієнт) повинна письмово вказати інвестиційній фірмі на те, що вона бажає, щоб її визнали кваліфікованим інвестором щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
 
584. - інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
 
585. - така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому ніж договір про надання фінансових послуг, вказати, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
 
586. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
587. Особа, яка визнана кваліфікованим інвестором, зобов’язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій статті. Однак, якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала задовольняти критеріям, визначеним у цій статті, інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта), цим критеріям. Перевірка відповідності особи (клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше одного разу на квартал.
 
588. Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором, така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувались до неї у майбутньому стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
589. 4. Інвестиційні фірми подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про клієнтів, які визнані кваліфікованими, в порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
590. Перелік інвесторів, які визнані інвестиційними фірмами кваліфікованими, розміщується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на власному веб-сайті в порядку та обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
591. 5. Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.";
 
592. 7) у статті 3:
 
593. частину другу викласти в такій редакції:
 
594. "2. Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на емісійні або неемісійні.
 
595. Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітента).
 
596. До емісійних цінних паперів належать:
 
597. акції;
 
598. акції корпоративного інвестиційного фонду;
 
599. облігації підприємств;
 
600. облігації місцевих позик;
 
601. державні облігації України;
 
602. облігації міжнародних фінансових організацій;
 
603. іпотечні сертифікати;
 
604. іпотечні облігації;
 
605. сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН);
 
606. інвестиційні сертифікати;
 
607. казначейські зобов'язання України;
 
608. державні деривативи;
 
609. опціонні сертифікати;
 
610. фондові варанти;
 
611. кредитні ноти;
 
612. депозитарні розписки.
 
613. Цінні папери, що не належать згідно із цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів.
 
614. Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред'явника. Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як паперові або як електронні документи. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.";
 
615. пункт 5 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
616. "5) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках правовідносин деривативу між власником та емітентом (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів відносяться:
 
617. а) опціонний сертифікат;
 
618. б) фондовий варант;
 
619. в) кредитна нота;
 
620. г) депозитарна розписка.
 
621. Вимоги до похідних цінних паперів, а також порядок їх емісії, обліку та обігу визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
622. 8) у статті 5-1:
 
623. назву статті доповнити словами "та деривативів";
 
624. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
625. "1. Деривативи та договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на регульованому ринку, вважаються укладеними з моменту фіксації оператором ринку факту укладення договору відповідно до правил такого регульованого ринку.";
 
626. 9) доповнити Закон статтями 5-3 та 5-4 такого змісту:
 
627. "Стаття 5-3. Остаточність проведення розрахунків за фінансовими інструментами
 
628. 1. Документи на переказ коштів або розпорядження щодо переказу цінних паперів чи інші передбачені законодавством документи (далі - розпорядження) не можуть бути відкликані стороною договору щодо цінних паперів, стороною деривативу або будь-якою третьою особою з моменту, визначеного законодавством, що регулює переказ коштів або цінних паперів, внутрішніми правилами особи, що приймає та виконує відповідні розпорядження, або правилами особи, що провадить клірингову діяльність.
 
629. 2. За умов, вказаних у частині третій цієї статті, такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані:
 
630. 1) розпорядження щодо переказу коштів, цінних паперів з рахунка сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
631. 2) визначення зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, які підлягають виконанню, що виникли з фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу зобов'язань або іншим чином, передбаченим в умовах генеральної угоди або у правилах особи, що провадить клірингову діяльність, і проведення розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання таких зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
632. 3) створення забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу.
 
633. 3. Зазначені в частині другій цієї статті операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані, за умови, що відповідні розпорядження надані, визначення зобов'язань або проведення розрахунків здійснені та забезпечення виконання зобов'язань виникли до моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону, незважаючи на:
 
634. 1) порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
635. 2) запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо цінних паперів або стороні деривативу;
 
636. 3) призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
637. 4) відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;
 
638. 5) прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
639. 6) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу.
 
640. 4. У випадку якщо операції, зазначені в частині другій цієї статті, здійснені після моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону, але протягом того самого робочого дня, коли прийняте відповідне рішення, то такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, виключно якщо особа, що провадить клірингову діяльність, або інша особа, якій відповідне розпорядження надане до виконання, доведе, що вона не знала або не повинна була знати про факт прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу.
 
641. 5. Положення законодавства України стосовно нікчемності, визнання недійсними, розірвання чи відмови від виконання правочинів (договорів), обмеження чи припинення здійснення операцій, заборони здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу (в тому числі у випадку, коли таке зарахування впливає на черговість задоволення вимог кредиторів) або спростування майнових дій сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, не можуть бути застосовані до операцій, зазначених в частині другій цієї статті, лише на тій підставі, що такі операції були здійснені в день (або протягом будь-якого визначеного періоду часу до такого дня) прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону.
 
642. 6. Забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, створене за умови дотримання вимог частин другої - четвертої цієї статті, використовується іншою стороною договору щодо цінних паперів або стороною деривативу або особою, що провадить клірингову діяльність, відповідно до положень законодавства або відповідно до положень договору, що не суперечить законодавству.
 
643. Стаття 5-4. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу
 
644. 1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень:
 
645. 1) про порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
646. 2) про запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо цінних паперів або стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу або відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;
 
647. 3) про відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
648. 4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, крім введення мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.";
 
649. 10) частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
 
650. "5. Укладення деривативів та емісія похідних цінних паперів, базовим активом яких є інвестиційні сертифікати, не допускається.";
 
651. 11) доповнити статтями 12-1 - 12-4 такого змісту:
 
652. "Стаття 12-1. Опціонні сертифікати
 
653. 1. Опціонний сертифікат - похідний цінний папір, який засвідчує право його власника на придбання в його емітента (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж його емітентові (опціонний сертифікат на продаж) базового активу за ціною, в строк та на інших умовах (в тому числі на умовах розрахунків між сторонами в залежності від ціни базового активу без його придбання або продажу), визначених у проспекті емісії опціонних сертифікатів.
 
654. 2. Опціонні сертифікати можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
655. 3. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
656. 4. Обіг опціонних сертифікатів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.
 
657. Стаття 12-2. Фондові варанти
 
658. 1. Фондовий варант - похідний цінний папір, емітентом якого є акціонерне товариство та який надає власнику право на придбання у емітента простих акцій цього емітента, у строк та за ціною, що визначені у проспекті емісії фондових варантів.
 
659. 2. Фондові варанти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
660. 3. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії фондових варантів установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
661. 4. Обіг фондових варантів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення фондових варантів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску фондових варантів.
 
662. Стаття 12-3. Кредитні ноти
 
663. 1. Кредитна нота - похідний цінний папір, який посвідчує право його власника на отримання від емітента номінальної вартості такого цінного паперу та процентів у передбачений проспектом емісії строк за умови, що у випадку настання певної події, пов’язаної із платоспроможністю особи, іншої, ніж емітент, відносини між власником кредитної ноти та емітентом замінюються на своп, базовим активом якого є право вимоги до такої особи у розмірі номінальної вартості кредитної ноти за договором позики, кредиту або облігаціями та/або базовим показником якого є ціна такого права вимоги.
 
664. 2. Своп, на який замінюються відносини між власником кредитної ноти та емітентом, може бути поставним або розрахунковим.
 
665. 3. Події, які обумовлюють виникнення відносин свопу за кредитною нотою, визначаються проспектом емісії та (або) нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
666. 4. Кредитні ноти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
667. 5. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії кредитних нот установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
668. 6. Обіг кредитних нот дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення кредитних нот та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску кредитних нот.
 
669. Стаття 12-4. Депозитарні розписки
 
670. 1. Депозитарна розписка - іменний емісійний похідний цінний папір, який засвідчує право його власника на отримання від емітента депозитарної розписки виплат доходів, одержаних емітентом депозитарної розписки за певною кількістю цінних паперів іноземного емітента, розміщеними за межами України, власником яких є емітент депозитарної розписки і які є базовим активом депозитарної розписки, а також право вимагати реалізації емітентом депозитарної розписки всіх інших прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, в тому числі права на управління емітентом цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки, згідно з інструкціями власника депозитарної розписки.
 
671. 2. Базовим активом одного випуску депозитарних розписок можуть виступати цінні папери іноземного емітента, які забезпечують їх власникові однакові права.
 
672. Базовим активом депозитарної розписки не можуть бути похідні цінні папери, деривативи та інші фінансові інструменти, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
673. 3. Емітент депозитарних розписок може здійснювати їх емісію за умови, що він є власником цінних паперів, які є базовим активом депозитарних розписок, або має безумовне право на придбання у власність таких цінних паперів у кількості, вказаній у проспекті емісії депозитарних розписок, негайно після розміщення депозитарних розписок. Емітент депозитарних розписок зобов’язаний здійснити обтяження цінних паперів у строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
674. 4. Порядок емісії, обігу та/або дострокового припинення обігу (погашення) депозитарних розписок встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
675. 5. Емітент депозитарної розписки не має права відчужувати базовий актив депозитарної розписки або розпоряджатись ним протягом строку обігу депозитарної розписки. Такі обмеження скасовуються після завершення строку обігу депозитарної розписки та її погашення емітентом депозитарної розписки.
 
676. 6. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний забезпечувати власнику депозитарної розписки реалізацію всіх прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, шляхом здійснення емітентом своїх прав за такими цінними паперами згідно з розпорядженням власника депозитарної розписки.
 
677. 7. На строк обігу депозитарної розписки всі доходи за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, належать власнику депозитарної розписки, якщо інше не передбачено проспектом емісії депозитарних розписок. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний перераховувати такі доходи власнику депозитарної розписки протягом строку, встановленого проспектом емісії депозитарних розписок.
 
678. 8. Депозитарні розписки можуть існувати виключно у бездокументарній формі.
 
679. 9. Строк обігу депозитарної розписки не може перевищувати строку обігу цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки.
 
680. 10. Обіг депозитарних розписок дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення депозитарних розписок та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску депозитарних розписок.";
 
681. 12) у статті 15:
 
682. у назві слово ", похідні" виключити;
 
683. у частині першій слово "похідних, " виключити;
 
684. 13) доповнити розділом ІІ-1 такого змісту:
 
685. "Розділ ІІ-1
 
686. Деривативи
 
687. Стаття 15-2. Поняття деривативу
 
688. 1. Дериватив - договір, який передбачає одне або декілька таких зобов'язань:
 
689. 1) обов'язок однієї або кожної із сторін одноразово або періодично сплачувати суми коштів (у тому числі в разі пред'явлення вимоги іншою стороною) в залежності від значення базового показника;
 
690. 2) обов'язок однієї із сторін на умовах, визначених при укладенні договору, у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому купити або продати базовий актив або укласти інший дериватив;
 
691. 3) обов'язок однієї сторони здійснити відчуження базового активу на користь іншої сторони у визначений час у майбутньому, обов'язок іншої сторони прийняти та оплатити такий базовий актив.
 
692. 2. Договір, який відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, не є деривативом, якщо він відповідає при цьому хоча б одному з критеріїв, передбачених у пунктах 1, 2 або 3 частини другої цієї статті:
 
693. 1) такий договір є договором купівлі-продажу (в тому числі поставки), в якому не міститься вказівки на те, що він є деривативом, який не відноситься до деривативів згідно з нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та який відповідає критеріям а) і б) цього пункту:
 
694. а) виконання зобов'язань за таким договором передбачається виключно шляхом відчуження (прийняття) базового активу та такий договір не передбачає можливості виконання зобов'язання шляхом здійснення однією із сторін платежів на користь іншої сторони в залежності від ціни базового активу на момент виконання;
 
695. б) такий договір не передбачає можливості припинення зобов'язань шляхом укладення іншого договору на аналогічних умовах щодо кількості базового активу та строків його відчуження (при цьому ціна за таким договором може відрізнятись від ціни за первісним договором), за яким сторона, що виступала у якості продавця за первісним договором, виступає у якості покупця, а сторона, що виступала у якості покупця за первісним договором, виступає у якості продавця;
 
696. 2) такий договір є кредитним договором, договором репо, договором позики, банківського вкладу (депозиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу або страхування;
 
697. 3) обов'язок сторони щодо сплати суми коштів, розмір якої змінюється в залежності від значення базового показника, виникає внаслідок порушення такою стороною свого зобов'язання за таким договором (неустойкою, відшкодуванням шкоди тощо), та без врахування такого обов'язку договір не відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті.
 
698. 3. Нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку може встановлюватися мінімальний строк між укладенням деривативу та відчуженням базового активу та (або) остаточними розрахунками за деривативом.
 
699. 4. Цивільно-правові відносини, які виникають у зв'язку з укладанням і виконанням деривативів та правочинів щодо них, не є страхуванням та не відносяться до азартних ігор.
 
700. Стаття 15-3. Базовий актив та базовий показник
 
701. 1. Базовий актив деривативу (далі - базовий актив) - це продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, грошове право вимоги, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
702. У випадку, коли базовим активом деривативу є інший дериватив, під відчуженням (продажем) та прийняттям (купівлею) такого базового активу вважається укладення деривативу, який є базовим активом.
 
703. Якщо умовами деривативу передбачається відчуження базового активу (незалежно від наявності умови щодо заміни відчуження грошовими розрахунками між сторонами), який є обмежено оборотоздатним об'єктом цивільних прав, сторонами такого деривативу можуть бути виключно особи, яким може належати такий базовий актив.
 
704. 2. Базовий показник деривативу (далі - базовий показник) - ціна базового активу (в тому числі курс відповідної валюти), ціна послуги, процентна ставка, індекс (в тому числі біржовий індекс), настання події, розмір фактичного виконання за грошовим правом вимоги, показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
705. 3. Дериватив повинен передбачати щонайменше один базовий актив або базовий показник. Один дериватив може визначати декілька базових активів та (або) базових показників.
 
706. Стаття 15-4. Види деривативів
 
707. 1. Деривативами є:
 
708. 1) опціон;
 
709. 2) своп;
 
710. 3) ф'ючерс;
 
711. 4) форвард;
 
712. 5) інші договори, які відповідають вимогам статті 15-2 цього Закону.
 
713. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати інші види деривативів.
 
714. 2. Опціон - дериватив, який укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, і за яким одна сторона зобов'язується у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому продати базовий актив іншій стороні (опціон "кол") або купити базовий актив у іншої сторони (опціон "пут") за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Опціон також може передбачати обов'язок однієї сторони сплатити іншій стороні певну суму коштів за набуте право скористатися опціоном (премію опціону). Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
 
715. 3. Своп - дериватив, який укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, за яким одна або кожна із сторін зобов'язуються здійснювати іншій стороні періодичні або одноразові платежі, суми яких визначаються на підставі значень різних базових показників або різних видів або значень одного базового показника, на умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Виконання зобов'язань за свопом може супроводжуватися відчуженням базового активу або обміном базовими активами, з яким (и) пов'язані базові показники, на підставі яких здійснюється визначення розміру платежів сторін.
 
716. 4. Ф'ючерс - дериватив, який укладається на регульованому ринку, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
 
717. 5. Форвард - дериватив, який укладається поза регульованим ринком, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
 
718. 6. За наявністю зобов'язання щодо відчуження базового активу деривативи є поставними та розрахунковими.
 
719. Поставний дериватив - дериватив, який передбачає відчуження базового активу однією або кожною із сторін.
 
720. Розрахунковий дериватив - дериватив, який передбачає здійснення розрахунків між сторонами в залежності від значення базового показника (в тому числі, із можливістю заміни таких розрахунків між сторонами відчуженням базового активу однією або кожною із сторін).
 
721. Наявність базового активу у сторони, яка бере на себе зобов'язання щодо відчуження базового активу за поставним деривативом, на момент укладення такого деривативу не вимагається, якщо інше не передбачено умовами деривативу.
 
722. 7. За типом базового активу та (або) базового показника деривативи поділяються на такі види:
 
723. 1) деривативи грошового ринку - деривативи, базовим активом яких є валюта України, іноземна валюта, банківські метали або інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національного банку України, або базовим показником яких є курс валюти, валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банківські метали, процентна ставка (процентний індекс) або інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національного банку України;
 
724. 2) товарні деривативи - деривативи, базовим активом яких є продукція, або базовим показником яких є ціна на продукцію, послуги або товарний індекс (ціна на декілька видів продукції);
 
725. 3) фондові деривативи - деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів), або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери або індекс оператора регульованого ринку;
 
726. 4) інші деривативи - деривативи, базовим активом яких є право вимоги, інший дериватив, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або базовим показником яких є показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також деривативи, які поєднують ознаки декількох видів деривативів, вказаних у цій частині, та деривативи, які не можуть бути віднесені до інших видів деривативів, вказаних у цій частині.
 
727. Стаття 15-5. Регульований ринок деривативів
 
728. 1. Деривативи укладаються як на регульованому ринку, так і поза ним.
 
729. Регульований ринок деривативів - регульований ринок, оператор якого на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує проведення регулярних торгів деривативами.
 
730. 2. Укладення деривативів на регульованому ринку здійснюється згідно із специфікаціями.
 
731. Специфікації деривативів розробляються оператором для кожного з деривативів, які укладаються на відповідному регульованому ринку деривативів, та реєструються:
 
732. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України - щодо поставних деривативів грошового ринку;
 
733. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, - щодо поставних товарних деривативів;
 
734. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо інших поставних та розрахункових деривативів.
 
735. 3. Оператор ринку повинен забезпечити, щоб усі операції з деривативами, які здійснюються на відповідному регульованому ринку, підлягали клірингу через Центрального контрагента.
 
736. З метою зниження ризику невиконання або неналежного виконання зобов’язань стороною деривативу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за відповідними категоріями деривативів, укладених поза регульованим ринком, крім деривативів грошового ринку. Щодо деривативів грошового ринку - випадки обов’язковості проведення клірингу центральним контрагентом за деривативами грошового ринку, укладеними поза регульованим ринком, можуть встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.
 
737. 4. Деривативи, які укладаються поза регульованим ринком деривативів, можуть укладатися на підставі договору, який визначає загальні умови та порядок укладення деривативів між його сторонами (генеральна угода), або іншим чином.
 
738. 5. Умовами генеральної угоди або правилами особи, яка провадить клірингову діяльність може бути передбачена можливість неттінгу. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав.
 
739. Правочин, на підставі якого або у зв’язку з яким виникає застава або інше обтяження, пов’язане з деривативом, може передбачати випадки набуття заставодержателем (обтяжувачем) права звернення стягнення на предмет застави (обтяження), погоджені сторонами.
 
740. 6. Сторона деривативу, укладеного поза регульованим ринком, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дати укладання такого деривативу подати інформацію про його укладання до торгового репозиторію, якщо інше не сказано в нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Подання інформації однією зі сторін деривативу звільняє іншу сторону деривативу від обов’язку подати таку інформацію до торгового репозиторію.
 
741. Випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною деривативу до торгового репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім деривативів грошового ринку). Щодо деривативів грошового ринку - випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною деривативу до торгового репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.
 
742. Торговий репозиторій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує доступ органів державної влади до накопиченої ним інформації з метою виконання їх повноважень.";
 
743. 14) у назві розділу ІІІ слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
744. 15) у статті 16:
 
745. абзац перший частини першої після слів "цінними паперами, " доповнити словами "укладення деривативів і правочинів на інших регульованих ринках, ";
 
746. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
747. "провадження банком професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, клірингової та депозитарної діяльності; ";
 
748. абзац четвертий частини першої виключити;
 
749. у абзаці другому частини другої слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
750. у абзаці п’ятому частини другої слова "фондового ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
751. частину третю після слів "отримання ліцензії" доповнити словами "на професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках";
 
752. у частині четвертій слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів ринку та Центрального депозитарію цінних паперів" та слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу", а слова "що об’єднує" виключити;
 
753. у тексті статті слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках" у відповідному відмінку;
 
754. 16) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
755. "Стаття 17. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами
 
756. 1. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами провадиться інвестиційними фірмами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим законом.
 
757. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами включає:
 
758. субброкерську діяльність;
 
759. брокерську діяльність;
 
760. дилерську діяльність;
 
761. діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
762. інвестиційне консультування;
 
763. андеррайтинг з гарантією продажу;
 
764. андеррайтинг без гарантії продажу.
 
765. Розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, яка провадить діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
766. У статутному капіталі інвестиційної фірми частка іншої інвестиційної фірми не може перевищувати 10 відсотків.
 
767. 2. Субброкерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з прийняття від клієнтів інструкцій щодо укладення деривативів, правочинів щодо них та/або договорів щодо купівлі або продажу інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів та надання відповідних інструкцій для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.
 
768. 3. Брокерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативів, правочинів щодо них та/або договорів щодо купівлі або продажу інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів, діючи при цьому від імені клієнтів або від власного імені.
 
769. На грошові кошти, цінні папери та майнові права за деривативами, що передаються клієнтами інвестиційним фірмам або знаходяться у них згідно з договорами на здійснення брокерської діяльності, не звертається стягнення за зобов'язаннями інвестиційної фірми.
 
770. 4. Дилерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з укладення договорів щодо фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок.
 
771. 5. Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів - діяльність інвестиційної фірми з управління портфелями фінансових інструментів, які складаються з одного або більше фінансових інструментів, в інтересах клієнтів.
 
772. Інвестиційна фірма має право укладати договори про управління портфелем фінансових інструментів з фізичними та юридичними особами.
 
773. Сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, встановленої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
774. Істотні умови договору про управління портфелем фінансових інструментів встановлюються законом та за домовленістю сторін.
 
775. Договір про управління портфелем фінансових інструментів не може укладатись інвестиційною фірмою з компанією з управління активами.
 
776. Інвестиційна фірма здійснює управління портфелем фінансових інструментів відповідно до вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
777. 6. Інвестиційне консультування - діяльність інвестиційної фірми з надання індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи інвестиційної фірми щодо правочинів з фінансовими інструментами.
 
778. 7. Андеррайтинг з гарантією продажу - діяльність інвестиційної фірми з укладення договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом, який передбачає повний чи частковий викуп інвестиційною фірмою цінних паперів, які не були відчужені інвесторам, за фіксованою або пороговою ціною.
 
779. 8. Андеррайтинг без гарантії продажу - діяльність інвестиційної фірми з укладення договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом, який не передбачає викуп інвестиційною фірмою цінних паперів, які не були відчужені інвесторам.";
 
780. 17) доповнити статтями 17-1-17-3 такого змісту:
 
781. "Стаття 17-1. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
 
782. 1. Договір доручення, договір комісії або договір про управління портфелем фінансових інструментів укладається з інвестиційною фірмою в письмовій формі. Права та обов'язки інвестиційної фірми стосовно її клієнта, умови укладення договорів щодо фінансових інструментів, порядок звітності інвестиційної фірми перед її клієнтом, порядок і умови виплати інвестиційній фірмі винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними.
 
783. 2. Інвестиційна фірма веде облік цінних паперів, майнових прав за деривативами та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, майнових прав за деривативами, грошових коштів та майна, що перебувають у власності інвестиційної фірми, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На грошові кошти, майнові права за деривативами та цінні папери клієнтів, що передаються інвестиційним фірмам в управління, не звертається стягнення за зобов'язаннями інвестиційної фірми, що не пов'язані із здійсненням нею функцій управителя.
 
784. Для провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів грошові кошти клієнта (клієнтів) у разі, якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок інвестиційної фірми у банку окремо від власних коштів інвестиційної фірми та відповідно до умов договору (договорів) про управління портфелем фінансових інструментів і грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти. Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.
 
785. 3. Інвестиційна фірма вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це передбачено договором про управління портфелем фінансових інструментами інструментів. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватись обмеження та порядок використання інвестиційною фірмою грошових коштів клієнтів, отриманих нею відповідно до договорів про управління портфелем фінансових інструментів.
 
786. Договором про управління портфелем фінансових інструментів може бути передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого інвестиційною фірмою від використання грошових коштів клієнта.
 
787. 4. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків:
 
788. розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
789. викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
790. проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
 
791. розміщення казначейських зобов'язань України;
 
792. внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
793. дарування цінних паперів;
 
794. спадкування та правонаступництва щодо цінних паперів;
 
795. вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
 
796. вчинення правочинів у процесі приватизації;
 
797. укладання банком зі своїм клієнтом деривативів грошового ринку поза регульованим ринком деривативів;
 
798. укладення між кваліфікованими інвесторами, вказаними у частини першої статті 2-1 цього Закону, деривативів або договорів щодо цінних паперів поза регульованим ринком.
 
799. 5. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, є нікчемними.
 
800. Правочини, що вчиняються між інвестиційними фірмами, для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
 
801. 6. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
802. Стаття 17-2. Обов’язки інвестиційної фірми при наданні послуг клієнту
 
803. 1. Інвестиційна фірма зобов'язана виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління портфелем фінансових інструментів на найвигідніших для клієнта умовах (в тому числі щодо ціни, витрат та часу виконання). При цьому, якщо доручення клієнтів містять конкретні умови та/або вказівки, виконання доручень має здійснюватись з дотриманням таких умов та/або вказівок.
 
804. Доручення клієнтів виконуються інвестиційною фірмою у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів. У разі укладення інвестиційною фірмою договорів за власний рахунок разом з укладенням ним договорів за рахунок клієнта виконання договорів для клієнта здійснюється у першу чергу.
 
805. 2. Інвестиційна фірма повинна розробити та затвердити внутрішні правила виконання доручень клієнтів, які повинні містити інформацію, встановлену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
806. Перед укладенням договору з клієнтом інвестиційна фірма повинна ознайомити клієнта з правилами виконання доручень клієнтів та отримати письмову згоду клієнта з такими правилами, окрім випадків, коли клієнта вже ознайомлено та він надав письмову згоду з такими правилами раніше. Інвестиційна фірма повинна повідомляти клієнтів про зміни до правил виконання доручень клієнтів, які стосуються прав та інтересів клієнтів. Положення цього абзацу не застосовуються у випадках, коли клієнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор (крім кваліфікованих інвесторів - фізичних осіб), якщо такий кваліфікований інвестор не подав інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення цього абзацу застосовувались до такого кваліфікованого інвестора.
 
807. 3. Інформація (в тому числі реклама), яка надається інвестиційною фірмою клієнтам (потенційним клієнтам), має бути правдивою, такою, що не вводить в оману та є зрозумілою для клієнта (потенційного клієнта).
 
808. Інвестиційна фірма має своєчасно надати клієнту (потенційному клієнту) необхідну інформацію про інвестиційну фірму та її послуги, пропоновані фінансові інструменти та інвестиційні стратегії, умови виконання договорів, витрати на їх виконання, а також будь-які інші пов’язані витрати.
 
809. Зокрема, така інформація має містити наступне:
 
810. 1) інформацію про інвестиційну фірму та послуги, які вона надає. При цьому, у разі надання інвестиційних рекомендацій інвестиційна фірма заздалегідь, але не пізніше надання рекомендації, інформує про таке:
 
811. а) чи базується рекомендація, що надається, на незалежному погляді інвестиційної фірми;
 
812. б) перелік видів фінансових інструментів, на аналізі яких базується рекомендація, що надається, а також (за наявності) про обмеження кола фінансових інструментів, на аналізі яких базується рекомендація, тими, які випускаються та/або пропонуються для укладення пов’язаною особою інвестиційної фірми або іншою особою, юридичні (в тому числі договірні) або економічні відносини з якою негативно впливають на здатність формування незалежного погляду для цілей аналізу та надання інвестиційної рекомендації;
 
813. в) чи буде інвестиційна фірма надавати клієнту періодичний аналіз фінансових інструментів, відносно яких було надано рекомендацію;
 
814. 2) інформацію про фінансовий інструмент (його природу, права і обов’язки емітента і власника відповідного цінного паперу або сторін відповідного деривативу тощо), придбання або укладення якого пропонується клієнту (потенційному клієнту), запропоновану інвестиційну стратегію, детальний опис конкретних ризиків, які несе клієнт (потенційний клієнт), пов’язаних із таким фінансовим інструментом, емітентом (у випадку цінного паперу) або іншою стороною (у випадку деривативу), діяльністю емітента або такої іншої сторони, яка може вплинути на вартість відповідного цінного паперу або майнових прав за відповідним деривативом, ринком, на якому відбувається обіг відповідного цінного паперу або укладається відповідний дериватив, та іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття клієнтом (потенційним клієнтом) рішення про здійснення інвестування у фінансовий інструмент;
 
815. 3) суму комісій, винагород та інших платежів, включаючи інформацію про вартість основних та додаткових послуг інвестиційної фірми, в тому числі вартість рекомендацій, вартість послуг третіх осіб, які мають бути сплачені клієнтом (потенційним клієнтом) у зв’язку із укладенням договору щодо фінансового інструмента, а також спосіб їх оплати;
 
816. 4) місце та спосіб виконання замовлень клієнта.
 
817. Повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та містити виключно інформацію, зазначену в цій частині.
 
818. 4. Перед укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом) або від імені клієнта договору щодо фінансового інструмента інвестиційна фірма зобов’язана отримати всю необхідну інформацію стосовно знань та досвіду клієнта (потенційного клієнта) стосовно фінансового інструмента, фінансового стану клієнта (потенційного клієнта) та мети укладення договору щодо фінансового інструмента з метою надання рекомендацій клієнту (потенційному клієнту) щодо фінансових інструментів, які є придатними для такого клієнта (потенційного клієнта).
 
819. Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про це. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), та обґрунтування висновку інвестиційної фірми щодо непридатності фінансового інструмента для клієнта (потенційного клієнта).
 
820. Якщо клієнт (потенційний клієнт) відмовляється надавати інформацію з метою визначення придатності фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта) або коли інформація, надана клієнтом (потенційним клієнтом), є недостатньою для такого визначення, інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, що відмова у наданні такої інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення інвестиційною фірмою придатність певного фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта). Таке повідомлення має бути надане після відмови клієнта (потенційного клієнта) у наданні відповідної інформації, має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення інвестиційною фірмою придатність фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта), з обов’язковим зазначенням інформації, яка для цього додатково вимагається.
 
821. Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент є придатним для клієнта (потенційного клієнта), інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, чи буде інвестиційна фірма періодично аналізувати придатність відповідного фінансового інструмента для клієнта, та повідомить клієнта про те, що вказаний фінансовий інструмент став непридатним для останнього. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом та не містити іншої інформації, крім вказівки на те, що інвестиційна фірма здійснюватиме (або не здійснюватиме) періодичний аналіз придатності відповідного фінансового інструмента для клієнта, а також у випадку здійснення такого аналізу - його періодичність та обов’язок повідомляти (вказавши спосіб надання повідомлення) клієнта про те, що вказаний фінансовий інструмент став непридатним для останнього.
 
822. 5. Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у випадку надання інвестиційною фірмою послуг виключно з виконання доручень клієнтів (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів за умови виконання всіх наступних умов:
 
823. 1) такі послуги надаються стосовно акцій, облігацій, казначейських зобов’язань України, які допущені до торгівлі на регульованому ринку, інвестиційних сертифікатів, ощадних (депозитних) сертифікатів;
 
824. 2) послуги надаються за ініціативою клієнтів (потенційних клієнтів);
 
825. 3) інвестиційна фірма повідомила клієнтів (потенційних клієнтів) про те, що при наданні таких послуг інвестиційна фірма не зобов’язана оцінювати придатність фінансового інструмента для клієнта (потенційного клієнта) та що клієнт (потенційний клієнт) не матиме прав, що надаються частиною шостою цієї статті. При цьому, таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі та підписане клієнтом (потенційним клієнтом).
 
826. 6. Перед першим укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом), який є кваліфікованим інвестором, або від імені такого клієнта договору щодо фінансового інструмента інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, що:
 
827. 1) клієнт має статус кваліфікованого інвестора;
 
828. 2) правовідносини між клієнтом та інвестиційною фірмою будуть здійснюватися з урахуванням такого статусу;
 
829. 3) клієнт може подати інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким клієнтом або від його імені) у письмовій формі про те, що клієнт бажає, щоб до нього застосовувались положення частин другої-четвертої цієї статті.
 
830. Вимоги цієї статті не застосовуються у випадках, коли клієнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор, якщо такий інвестор не подав інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким інвестором або від його імені) у письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення частин другої-четвертої цієї статті застосовувались до такого інвестора.
 
831. 7. У випадку порушення інвестиційною фірмою своїх обов’язків, зазначених у частинах другій-четвертій цієї статті, при укладенні договорів щодо фінансових інструментів з клієнтом, від його імені або за його дорученням інвестиційна фірма зобов’язана на вимогу клієнта:
 
832. 1) у випадку, якщо фінансовим інструментом є цінні папери, придбати за власний рахунок у клієнта такі цінні папери за ціною, за якою цінні папери придбані клієнтом, та відшкодувати всі витрати, понесені клієнтом у зв’язку із укладенням договору щодо таких цінних паперів;
 
833. 2) у випадку, якщо фінансовим інструментом є дериватив, відшкодувати клієнту всі збитки та витрати, понесені клієнтом у зв’язку із укладенням та виконанням деривативу або правочинів щодо нього.
 
834. У випадку виникнення спору щодо дотримання інвестиційною фірмою обов’язків, зазначених у частинах другій-четвертій цієї статті, обов’язок доведення дотримання цих обов’язків покладається на інвестиційну фірму.
 
835. 8. Клієнт може звернутись з позовом до суду з вимогами, зазначеними у частині сьомій цієї статті, протягом одного року з пізнішої з таких дат: дати вчинення відповідного договору щодо фінансового інструменту або дати отримання звіту від інвестиційної фірми щодо укладення відповідного договору щодо фінансового інструменту.
 
836. Стаття 17-3. Розкриття інформації інвестиційними фірмами
 
837. 1. Інвестиційна фірма зобов'язана подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені поза регульованим ринком нею або за її участю правочини щодо емісійних цінних паперів:
 
838. найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
839. вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
 
840. міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
 
841. кількість цінних паперів за кожним правочином;
 
842. ціна цінних паперів;
 
843. дата вчинення правочину;
 
844. інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
845. До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
 
846. Порядок та строки подання інвестиційною фірмою зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
847. 18) статтю 19-1 викласти в такій редакції:
 
848. "Стаття 19-1. Клірингова діяльність
 
849. 1. Клірингова діяльність включає:
 
850. - клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
 
851. - клірингову діяльність центрального контрагента.
 
852. 2. Особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, є клірингові установи, оператори ринку та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
853. Клірингову діяльність центрального контрагента може провадити виключна юридична особа передбачена статтею 19-6 цього Закону.
 
854. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.
 
855. 3. Розмір початкового капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
856. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу осіб, які провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження їх діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
857. 19) у статті 19-2:
 
858. Частину першу викласти в такій редакції:
 
859. "1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань.";
 
860. Частину четверту викласти в такій редакції:
 
861. "4. Клірингова установа зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань укласти договір про надання клірингових послуг із щонайменше одним оператором ринку.
 
862. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань або діяльності центрального контрагента укласти:
 
863. 1) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках;
 
864. 2) договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законом.
 
865. Вимоги до зазначених у цій частині договорів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
866. До моменту укладення зазначених договорів клірингова установа не має права провадити клірингову діяльність.";
 
867. 20) у статті 19-3:
 
868. назву викласти в такій редакції: "Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань";
 
869. частину першу викласти в такій редакції:
 
870. "1. Клірингова діяльність з визначення зобов’язань - здійснення клірингу, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів, активами, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках.
 
871. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
872. Особи, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, можуть здійснювати окремі види банківських послуг на підставі банківської ліцензії.
 
873. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.";
 
874. частину другу виключити;
 
875. частину третю після слів "клірингової діяльності" доповнити словами "з визначення зобов’язань", а після слів "клірингова установа, " доповнити словами "оператори ринку";
 
876. 21) у статті 19-4:
 
877. у частині першій:
 
878. у пункті 5 слова " за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" замінити словами "за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках";
 
879. пункти 7 – 9 частини першої викласти в такій редакції:
 
880. "7) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України);
 
881. 8) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";
 
882. 9) опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, на основі одного з механізмів зниження ризиків, вимоги до створення та функціонування яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
883. частину другу виключити;
 
884. 22) у статті 19-6:
 
885. частину першу та другу викласти в такій редакції:
 
886. "1. Клірингова діяльність центрального контрагента - діяльність юридичної особи, створеної у формі акціонерного товариства (далі - Центральний контрагент), яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.
 
887. Особа провадить клірингову діяльність центрального контрагента з урахуванням вимог статей 19-2-19-5 цього Закону на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
888. Для здійснення своєї діяльності Центральний контрагент відкриває поточний грошовий рахунок в Національному банку України.
 
889. Для здійснення клірингової діяльності центрального контрагента Центральний контрагент може отримати банківську ліцензію.
 
890. Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент має право виступати стороною договорів, контрактів, що укладаються на регульованому ринку, без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.
 
891. 2. Вимоги до достатності власних коштів Центрального контрагента встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
892. Набуття прав та обов’язків однієї зі сторін кожного деривативу, укладеного на регульованому ринку, та кожного правочину, укладеного на регульованому ринку щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованому ринку, а також у випадках, передбачених абзацом другим частини третьої статті 15-5 цього Закону, є виключною компетенцією Центрального контрагента, та не може здійснюватись будь-якою іншою особою.";
 
893. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
894. "4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови допуску іноземних юридичних осіб до провадження клірингової діяльності центрального контрагента.";
 
895. 23) у частині першій статті 19-7 слова "клірингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" замінити словами "осіб, які провадять клірингову діяльність, ";
 
896. 24) статті 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
897. "Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках
 
898. 1. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках - діяльність, що здійснюється оператором ринку, який створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та для якого така діяльність є виключним видом діяльності.
 
899. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках включає:
 
900. організацію торгівлі цінними паперами (регульований ринок цінних паперів);
 
901. організацію торгівлі продукцією (регульований товарний ринок);
 
902. організацію торгівлі інструментами грошового ринку (регульований грошовий ринок);
 
903. організацію укладання деривативів (регульований ринок деривативів).
 
904. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватись виключно оператором ринку в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
905. 2. Розмір початкового капіталу оператора ринку, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
906. 3. Оператор ринку створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або укладення деривативів шляхом проведення регулярних торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
 
907. У торгах на регульованому ринку мають право брати участь інвестиційні фірми та інші особи відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та правил функціонування регульованого ринку (учасники регульованого ринку).
 
908. Торгівля на регульованому ринку активами, що допущені до торгів на регульованих ринках, здійснюється за правилами функціонування такого регульованого ринку, які затверджуються в порядку, встановленому оператором такого ринку, та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
909. Правила регульованого ринку розробляються оператором для кожного з регульованих ринків, та реєструються:
 
910. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України - щодо регульованого грошового ринку;
 
911. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, - щодо регульованого товарного ринку;
 
912. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо інших регульованих ринків.
 
913. 4. Слова "оператор ринку", "регульований ринок" та похідні від них дозволяється використовувати у своїй назві лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.
 
914. Стаття 21. Утворення регульованого ринку
 
915. 1. Регульований ринок утворюється оператором ринку.
 
916. 2. Юридична особа набуває статусу оператора ринку з моменту отримання ліцензії на діяльність з організації торгівлі хоча б на одному з регульованих ринків.
 
917. Регульований ринок починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого регульованого ринку.
 
918. 3. Функціонування регульованого ринку зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених у встановленому нею порядку.";
 
919. 25) статтю 22 виключити;
 
920. 26) у статті 23:
 
921. абзаци другий - четвертий частини першої викласти в такій редакції:
 
922. "перелік інвестиційних фірм та інших осіб, допущених до укладення договорів щодо стандартизованих активів на кожному регульованому ринку, ліцензію на організацію діяльності якого отримав такий оператор ринку;
 
923. перелік активів, які пройшли процедуру допуску до торгів на кожному регульованому ринку;
 
924. обсяг торгівлі активами, що допущені до торгів на регульованих ринках, (кількість таких активів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами), іншу інформацію відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для кожного виду регульованого ринку.";
 
925. у частині другій слова "фондовими біржами" замінити словами "операторами ринку";
 
926. у частині третій слова "ринок цінних паперів" замінити словами "ринки капіталу", слова "на ній" замінити словами "на регульованому ринку", а слова "фондовою біржею" замінити словами "оператором ринку";
 
927. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту;
 
928. "4. Оператор регульованого ринку деривативів зобов'язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі укладені на ньому деривативи:
 
929. вид деривативу;
 
930. наявність зобов’язання щодо відчуження базового активу;
 
931. тип і характеристика базового активу або базового показника;
 
932. ціна правочину;
 
933. кількість укладених деривативів;
 
934. дата укладання деривативу;
 
935. строк деривативу;
 
936. інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
937. До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони деривативу.
 
938. Порядок та строки подання оператором регульованого ринку деривативів зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
939. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
940. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
941. "5. Оператор ринку зобов'язаний безоплатно надавати акціонерному товариству, цінні папери якого допущені до регулярних торгів на регульованому ринку, на його вимогу довідку про ціну цінних паперів такого товариства за результатами регулярних торгів на регульованому ринку та іншу інформацію, передбачену законом.";
 
942. 27) статті 24 та 25 викласти в такій редакції:
 
943. "Стаття 24. Організація торгівлі на регульованому ринку
 
944. 1. Оператор ринку створює організаційні умови для укладення договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, шляхом проведення регулярних торгів на відповідному регульованому ринку і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
 
945. 2. Оператор ринку зобов'язаний до подання правил функціонування регульованого ринку деривативів на реєстрацію в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку укласти договір про забезпечення проведення розрахунків за деривативами з особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента.
 
946. Обов’язковість забезпечення здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
947. Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
948. До моменту укладення зазначеного договору оператор ринку не має права провадити діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках, якщо інше не встановлено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
949. Стаття 25. Правила функціонування регульованого ринку
 
950. 1. Правила функціонування регульованого ринку складаються з порядку:
 
951. допуску учасників регульованих ринків до регулярних торгів;
 
952. організації та проведення регулярних торгів;
 
953. лістингу та делістингу цінних паперів (для регульованого ринку цінних паперів);
 
954. допуску активів до торгів;
 
955. котирування активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, оприлюднення їх ціни;
 
956. розкриття інформації про функціонування регульованого ринку та її оприлюднення;
 
957. розв'язання спорів між учасниками регульованого ринку;
 
958. здійснення контролю за дотриманням учасниками регульованого ринку правил функціонування регульованого ринку;
 
959. накладення санкцій за порушення правил функціонування регульованого ринку;
 
960. взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань, та/або з Центральним контрагентом за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, крім випадків, коли оператор ринку провадить самостійно на підставі відповідної ліцензії клірингову діяльність із визначення зобов’язань;
 
961. взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
 
962. взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
 
963. Правила функціонування регульованого ринку деривативів можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів в сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачене відповідними специфікаціями.
 
964. 2. Порядок реєстрації правил функціонування регульованого ринку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
965. 28) частину другу статті 26 виключити;
 
966. 29) у статті 27:
 
967. у частині першій слова "необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, " виключити;
 
968. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
969. "Перелік істотних умов договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, встановлюється законами України. Вимоги до таких договорів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
970. у абзаці другому частини другої слова "щодо цінних паперів" замінити словами "про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
971. у абзаці першому частини четвертої слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів ринку та Центрального депозитарію цінних паперів";
 
972. у абзац другому частини четвертої слова "фондової біржі та депозитарію" замінити словами "оператора ринку та Центрального депозитарію цінних паперів";
 
973. у абзаці п’ятому частини четвертої слова "провадження такою особою професійної діяльності з цінними паперами" замінити словами "здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу";
 
974. 30) доповнити статтею 36-1 такого змісту:
 
975. "Стаття 36-1. Особливості виконання деривативів
 
976. 1. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативу щодо відчуження базового активу здійснити таке відчуження неможливо, обов’язок щодо відчуження базового активу замінюється грошовими розрахунками між сторонами, виходячи з ціни відповідного базового активу (базового показника), якщо інше не передбачене законодавством або договором.
 
977. 2. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативу щодо платежу за деривативом базовий показник деривативу неможливо встановити, для цілей розрахунків сторін використовується останнє відоме значення відповідного базового показника, якщо інше не передбачене законодавством або договором.";
 
978. 31) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
979. "1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про емітента або сторону деривативу або про фінансові інструменти, що перебувають в обігу на регульованому ринку, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість відповідних фінансових інструментів.";
 
980. 32) у статті 45:
 
981. у абзаці другому частини першої слова ", спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "щодо фінансових інструментів";
 
982. у абзаці четвертому частини першої слова "придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
983. частину другу викласти в такій редакції:
 
984. "2. Оператор ринку повинен повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з фінансовими інструментами, які здійснюються на регульованому ринку, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.";
 
985. 33) статтю 46 викласти в такій редакції:
 
986. "Стаття 46. Реклама фінансових інструментів та ринків капіталу
 
987. 1. Реклама фінансових інструментів регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку".".
 
988. 34) у статтях 48 та 49 слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку;
 
989. 35) у тексті Закону слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку крім випадку їх використання в частині першій статті 20 та частині другій статті 31 цього Закону;
 
990. 36) у тексті Закону слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання в частинах першій та другій статті 2, статті 19, пунктах 7 та 8 статті 19-4 у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;
 
991. 37) у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках замінити словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку;
 
992. 29. У пункті 13 частини 1 статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №47, ст. 464) слова "біржових угод" замінити словами "угод на регульованих ринках";
 
993. 30. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008р., №50-51, ст. 384):
 
994. 1) у статті 8:
 
995. у пункті 1 та пункті 3 частини другої слова "фондових бірж" в усіх відмінках замінити словами "регульованих ринках цінних паперів" у відповідному відмінку;
 
996. абзац перший пункту 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
997. "2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на регульованих ринках цінних паперів, - як середня ціна за результатами регулярних торгів таких цінних паперів на відповідному регульованому ринку цінних паперів, розрахований оператором такого регульованого ринку за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.";
 
998. у абзаці другому пункту 2 частини другої слова "фондових біржах та їхній середній біржовий курс" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів та їхня середня ціна за результатами регулярних торгів", а слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
999. 2) у статті 24:
 
1000. частину першу викласти в такій редакції: