Кількість абзаців - 51 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (Друге читання)

0. Проект
 
1. З а к о н У к р а ї н и
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст.147 із наступними змінами):
 
5. 1) у статті 17:
 
6. у частинах першій та третій слова "центри соціальних служб для молоді" замінити словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
 
7. доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
 
8. "Підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для таких дітей, їх соціальна та психологічна адаптація може здійснюватися у формі наставництва в порядку, передбаченому статтею 17-1 цього Закону.
 
9. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у співпраці з громадськими організаціями, видом статутної, здійснюють моніторинг за додержанням ними умов договору про наставництво.
 
10. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вживають заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, над якими встановлено наставництво";
 
11. 2) доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
12. "Стаття 17-1. Наставництво стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 
13. З метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, може здійснюватися наставництво.
 
14. Наставництвом є добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя, зокрема щодо:
 
15. визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
 
16. надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки;
 
17. формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя (зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг);
 
18. ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування, подолання складних життєвих ситуацій;
 
19. формування навичок здорового способу життя, сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості.
 
20. Наставництво здійснюється з урахуванням інтересів дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
21. Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між наставником та адміністрацією закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, стосовно інтересів якої укладається такий договір.
 
22. Договір про наставництво укладається в письмовій формі.
 
23. Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров'я.
 
24. Договір про наставництво може бути укладений без згоди дитини лише у разі, якщо така дитина у зв'язку зі своїм віком або станом здоров'я не може усвідомити факт наставництва.
 
25. Обов'язок щодо інформування дитини про мету наставництва, її права та засоби їх захисту, а також про умови договору про наставництво покладається на адміністрацію закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
 
26. Договір про наставництво попередньо погоджується органом опіки та піклування.
 
27. У договорі про наставництво обов'язково зазначаються права і обов'язки сторін договору, порядок набрання та припинення ним чинності, строк дії договору, підстави для розірвання договору, відповідальність сторін.
 
28. Договір про наставництво може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду у разі невиконання наставником своїх обов'язків за договором, а також у разі відмови дитини від здійснення стосовно неї наставництва.
 
29. Наставником дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім?ї та дітей, та уклала договір про наставництво.
 
30. Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.
 
31. Організація наставництва здійснюється громадською організацією, до статутної діяльності якої належать питання захисту прав дітей, з якою центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді укладено договір про співпрацю з організації наставництва.
 
32. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання захисту прав дітей, з якою центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді укладено договір про співпрацю з організації наставництва:
 
33. проводить добір осіб, які виявили бажання стати наставником, забезпечує проходження такими особами курсу підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
34. направляє наставників у заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для здійснення наставництва;
 
35. здійснює супроводження у процесі наставництва наставників і дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
36. забезпечує відповідно до закону захист персональних даних та інформації стосовно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наставників, яка їм стала відома під час провадження діяльності з організації наставництва;
 
37. здійснює моніторинг додержання наставником умов договору про наставництво, сприяє виконанню ним умов такого договору;
 
38. несе згідно із законом відповідальність за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди, що сталися в результаті здійснення стосовно дитини наставництва.
 
39. Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім?ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо.
 
40. Наставник несе відповідальність за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди відповідно до закону.
 
41. Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими встановлено наставництво, здійснюють служби у справах дітей.
 
42. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування постановляє рішення про негайне відібрання дитини від наставника та про зупинення дії договору про наставництво. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити орган Національної поліції та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про розірвання договору про наставництво.
 
43. Положення про наставництво, порядок його організації та провадження, відбору громадських організацій для організації наставництва, примірний договір про наставництво та типовий договір про співпрацю з організації наставництва затверджуються Кабінетом Міністрів України";
 
44. 3) у частині першій статті 39-5- після слів "освіти і науки" доповнити словами "охорони здоров'я, сім'ї та дітей", а після слів "сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" – словами "у тому числі шляхом підтримки і розвитку наставництва над такими дітьми".
 
45. ІІ. Прикінцеві положення
 
46. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
47. 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
48. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
49. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
50. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.