Кількість абзаців - 174 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3.

 
4. I. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, ст. 189) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
6. а) визначення терміну «басейн водозбірний» виключити;
 
7. б) визначення терміну «водний об’єкт» викласти в такій редакції:
 
8. «водний об’єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал та їх дно, а також водоносний горизонт);
 
9. в) визначення терміну «водогосподарський баланс» викласти в такій редакції:
 
10. «водогосподарський баланс - співвідношення між притоком та витратою води на будь-якій частині земної поверхні за певний час з урахуванням господарської діяльності людини»;
 
11. г) з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:
 
12. «басейновий принцип управління - комплексне (інтегроване) управління водними ресурсами в межах району річкового басейну;
 
13. масив поверхневої води - поверхневий водний об’єкт або його частина;
 
14. масив підземної води - підземний водний об’єкт або його частина;
 
15. водогосподарська ділянка - частина річкового басейну, для якої розробляються водогосподарські баланси, встановлюються ліміти забору води із водного об’єкта та інші параметри використання водного об’єкта (водокористування);
 
16. водогосподарське районування - це розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, який здійснюється для розроблення водогосподарських балансів;
 
17. водогосподарські системи - комплекс пов’язаних між собою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами;
 
18. гідрографічне районування - це поділ території України на гідрографічні одиниці, який здійснюється для розроблення та впровадження планів управління річковими басейнами;
 
19. екологічна витрата - мінімальна розрахункова витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до річки відповідно до встановлених для цих водосховищ (ставків) режимів роботи з урахуванням прогнозу водності та екологічних вимог;
 
20. екологічний стан масиву поверхневої води - інтегрований показник якості масиву поверхневої води;
 
21. істотно змінений масив поверхневої води - поверхневий водний об’єкт або його частина, природні характеристики якого зазнали суттєвих змін у результаті діяльності людини;
 
22. кількісний стан масиву підземної води - показник кількості масиву підземної води;
 
23. лиман - затоплена водами моря пригирлова частина річкової долини або балки;
 
24. перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного річкового басейну в інший або в межах одного річкового басейну для забезпечення потреб водокористувачів маловодних регіонів у водних ресурсах;
 
25. перехідні води - поверхневі води у межах гирлової ділянки річки, а також лиманів, де відбувається змішування прісних та солоних вод;
 
26. план управління річковим басейном - аналіз стану та комплекс заходів для досягнення цілей, визначених для кожного району річкового басейну у встановлені терміни;
 
27. план управління ризиками затоплення - аналіз попередніх затоплень та комплекс заходів, спрямованих на запобігання, захист, підготовку, прогнозування і систему раннього попередження для окремих територій в межах району річкового басейну;
 
28. прибережні води - води між береговою лінією та лінією у територіальному морі на відстані однієї морської милі від вихідної лінії, що використовується для визначення ширини територіального моря;
 
29. район річкового басейну - головна одиниця управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, що складається з річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) та пов’язаних з ними прибережних і підземних вод;
 
30. річковий басейн (водозбір) - частина земної поверхні, стік води з якої послідовно через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в море, лиман або озеро;
 
31. суббасейн - частина річкового басейну, стік води з якої через пов’язані водойми і водотоки здійснюється до головної річки басейну або водогосподарської ділянки нижче за течією;
 
32. хімічний стан масиву поверхневої води - показник якості масиву поверхневої води, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин;
 
33. хімічний стан масиву підземної води - показник якості масиву підземної води, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин».
 
34. 2. Статтю 5 виключити.
 
35. 3. У статті 8:
 
36. пункт 4 виключити;
 
37. у пункті 6 слова «місцевого значення» виключити;
 
38. у пункті 7 після слів «у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, « доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства».
 
39. 4. У статті 8-1:
 
40. пункти 5 та 9 виключити;
 
41. у пункті 11 слова «місцевого значення виключити»;
 
42. у пункті 14 слова «державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства».
 
43. 5. У статті 9 пункт 5 виключити.
 
44. 6. Статтю 11 доповнити новими пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
45. «8) брати участь у підготовці планів управління річковими басейнами;
 
46. 9) брати участь у підготовці планів управління ризиками затоплення; «.
 
47. У зв’язку з цим пункт 9 вважати відповідно пунктом 10.
 
48. 7. У статті 12:
 
49. у частині другій слово «тощо» замінити словами «та з врахуванням планів управління річковими басейнами».
 
50. 8. Частину першу статті 13 доповнити словами «а також, планів управління річковими басейнами».
 
51. 9. Доповнити статтями 13-1, 13-2 та 13-3 такого змісту:
 
52. «Стаття 13-1. Гідрографічне і водогосподарське районування території України
 
53. Гідрографічними одиницями є райони річкових басейнів.
 
54. В Україні встановлюються 9 районів річкових басейнів:
 
55. - район басейну Дніпра;
 
56. - район басейну Дністра;
 
57. - район басейну Дунаю;
 
58. - район басейну Південного Бугу;
 
59. - район басейну Дона;
 
60. - район басейну Вісли;
 
61. - район басейну річок Криму;
 
62. - район басейну річок Причорномор’я;
 
63. - район басейну річок Приазов’я.
 
64. У межах встановлених районів річкових басейнів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, можуть виділятися суббасейни.
 
65. Межі районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
66. Водогосподарські ділянки виділяються у межах районів річкових басейнів з урахуванням басейнового принципу управління, адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних умов та господарської діяльності центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
67. Стаття 13-2. Плани управління річковими басейнами
 
68. Плани управління річковими басейнами розробляються та впроваджуються з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну у встановлені терміни.
 
69. Основними елементами планів управління річковими басейнами є:
 
70. 1) загальна характеристика річкового басейну;
 
71. 2) оцінка екологічного стану масивів поверхневої води;
 
72. 3) визначення головних водно-екологічних проблем річкового басейну, факторів негативного впливу;
 
73. 4) мережа та програма моніторингу поверхневих та підземних вод;
 
74. 5) складання водогосподарських балансів;
 
75. 6) екологічні цілі;
 
76. 7) перелік заходів, спрямованих на збереження або поліпшення екологічного стану масивів поверхневої води.
 
77. Плани управління річковими басейнами затверджуються Кабінетом Міністрів України кожні шість років.
 
78. Порядок розроблення плану управління річковим басейном затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
79. Стаття 13-3. Водогосподарські баланси
 
80. Водогосподарські баланси розробляються для оцінки наявності та можливості використання водних ресурсів у межах водогосподарських ділянок.
 
81. Водогосподарські баланси затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
82. Порядок розробки водогосподарських балансів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
83. 10. У статті 14:
 
84. доповнити новими пунктами 14 та 15 такого змісту:
 
85. «14) затвердження планів управління річковими басейнами та порядку їх розроблення;
 
86. 15) затвердження планів управління ризиками затоплення та порядку їх розроблення; «.
 
87. У зв’язку з цим пункти 14, 14-1 та 15 вважати відповідно пунктами 16, 16-1 та 17.
 
88. 11. Статтю 15 доповнити новими пунктами 11, 12, 13 та 14 такого змісту:
 
89. «11) затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок;
 
90. 12) затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів;
 
91. 13) виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів;
 
92. 14) затвердження методики віднесення масиву поверхневої води до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневої води;
 
93. 15) затвердження методики віднесення масиву підземної води до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземної води;
 
94. 16) затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневої та підземної води;
 
95. 17) затвердження методики визначення масивів поверхневої та підземної води; «.
 
96. У зв’язку з цим пункт 11 вважати відповідно пунктом 18.
 
97. 12. У статті 16:
 
98. пункт 9 викласти у такій редакції:
 
99. «надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування»;
 
100. пункт 12-5 виключити;
 
101. у пункті 12-8 після слів «формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів, « доповнити словами «затвердження водогосподарських балансів».
 
102. 13. Абзац перший статті 21 доповнити новим реченням такого змісту:
 
103. «Складовими державного моніторингу вод є моніторинг гідрологічних, гідрохімічних, гідроморфологічних та гідробіологічних показників.».
 
104. 14. Доповнити статями 21-1 та 21-2 такого змісту:
 
105. «Стаття 21-1. Екологічний та хімічний стани масиву поверхневої води
 
106. Екологічний стан масиву поверхневої води визначається за гідробіологічними показниками з використанням гідрохімічних, гідрологічних і гідроморфологічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як: «відмінний», «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий».
 
107. Хімічний стан масиву поверхневої води визначається за окремими групами забруднюючих речовин і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «добрий» або «недосягнення доброго».
 
108. Методика віднесення масиву поверхневої води до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневої води затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
109. Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву поверхневої води затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
110. Стаття 21-2. Кількісний та хімічний стани масиву підземної води
 
111. Кількісний стан масиву підземної води визначається за співвідношенням забору підземної води до її загального об’єму і класифікується як «добрий» або «поганий».
 
112. Хімічний стан масиву підземної води визначається за окремими групами забруднюючих речовин і класифікується як «добрий» або «поганий».
 
113. Методика віднесення масиву підземної води до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземної води затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
114. Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву підземної води затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
115. 15. В абзаці першому статті 25 слово «забруднювальних» замінити словом «забруднюючих».
 
116. 16. Статтю 26 викласти в такій редакції:
 
117. «Стаття 26. Державний облік поверхневих вод
 
118. Державний облік поверхневих вод здійснюється:
 
119. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, шляхом проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства;
 
120. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства в частині обліку поверхневих водних об’єктів.».
 
121. 17. У пункті два частини першої статті 35 слова «водних об’єктів» замінити словами «масивів поверхневих та підземних вод».
 
122. 18. Статтю 37 викласти в такій редакції:
 
123. «Стаття 37. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод
 
124. Для оцінки екологічного та хімічного стану масиву поверхневих вод та хімічного стану масиву підземних вод та визначення комплексу водоохоронних заходів встановлюється екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод, який містить науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показники якості води.
 
125. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
126. 19. В абзаці першому статті 38 слова «водних об’єктів» замінити словами «масивів поверхневих та підземних вод».
 
127. 20. Абзац третій частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
 
128. «скид води з водних об’єктів, відповідно до встановлених для них режимів роботи, для підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникнення гідродинамічних аварій; «.
 
129. 21. У статті 49 абзаци другий, третій та четвертий викласти в такій редакції:
 
130. «Дозвіл на спеціальне водокористування видається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.»
 
131. 22. Статтю 79 виключити.
 
132. 23. У статті 80:
 
133. у назві статті 80 слово «малими» замінити словом «деякими»;
 
134. в абзаці першому статті слова «малих річок» замінити словами «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних».
 
135. 24. У статті 85:
 
136. в абзаці першому слова «земельним законодавством» замінити словом «законом»;
 
137. в абзаці другому знак та слова «, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби по» замінити словом «для»;
 
138. в абзаці третьому слова «У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами» замінити словами «У користування на умовах оренди».
 
139. 25. У статті 86 слово «малих» замінити словом «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних».
 
140. 26. У статті 88 слова «малих річок», «середніх річок» та «великих річок» замінити відповідно словами «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних», «річок з площею водозбору від 2 до 50 тис. кілометрів квадратних» та «річок з площею водозбору понад 50 тис. кілометрів квадратних».
 
141. 27. Доповнити статтею 107-1 такого змісту:
 
142. «Стаття 107-1. Плани управління ризиками затоплення
 
143. Плани управління ризиками затоплення розробляються для окремих територій в межах району річкового басейну, які мають високий ризик затоплення.
 
144. Плани управління ризиками затоплення розробляються та впроваджуються з метою зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність.
 
145. Плани управління ризиками затоплення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
146. Порядок розроблення плану управління ризиками затоплення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
147. Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення та попередньої оцінки ризиків затоплення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності.».
 
148. ІІ. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27) такі зміни:
 
149. 1. У статті 60 слова «малих річок», «середніх річок» та «великих річок» замінити відповідно словами «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних», «річок з площею водозбору від 2 до 50 тис. кілометрів квадратних» та «річок з площею водозбору понад 50 тис. кілометрів квадратних».
 
150. ІІІ. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
151. 1. У частині четвертій пункту 2 статті 29 слова « (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)» виключити.
 
152. 2. У частині третій пункту 1 статті 64 слова « (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)» виключити.
 
153. 3. У частині тридцятій пункту 1 статті 64 слова «рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення» виключити.
 
154. 4. У частині третій пункту 1 статті 66 слова « (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)» виключити.
 
155. 5. У частині третій пункту 1 статті 69 слова «рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення» виключити.
 
156. ІV. І. У статті 39 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст. 546):
 
157. пункт а) викласти в такій редакції «внутрішні морські води та територіальне море»;
 
158. у пункті д) слова «що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області» виключити.
 
159. V. Внести до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст.155) такі зміни:
 
160. 1. Статтю 13 викласти в такій редакції:
 
161. «Стаття 13. Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), які використовуються для цілей рибного господарства
 
162. До рибогосподарських водних об'єктів належать:
 
163. внутрішні морські води і територіальне море, виключна (морська) економічна зона України;
 
164. поверхневі води.».
 
165. 2. В абзаці третьому статті 36 слова «місцевого значення» виключити.
 
166. VІ. Прикінцеві положення
 
167. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу ІV, що набирає чинності з 01 січня 2016 року.
 
168. 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
169. вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону шляхом:
 
170. приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
171. прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
172. забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
173. Голова Верховної Ради України В.Б. Гройсман