Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюю (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. В Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004):
 
5. 1. Доповнити Розділ ХV «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 8 в такій редакції:
 
6. «8. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа) - державний чи комунальний вищий навчальний заклад (наукова установа), який у період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції на території України за рішенням засновника (засновників) змінив своє місцезнаходження (перемістився) з тимчасово окупованої території або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до населених пунктів, у яких органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження.
 
7. Ліцензії та акредитаційні сертифікати тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що на день переміщення з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території, яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, були чинними продовжують діяти до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або дати завершення антитерористичної операції.
 
8. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади зберігають за собою статус національних без вимоги його підтвердження до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або дати завершення антитерористичної операції.
 
9. Особливості встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника у тимчасово-переміщених вищих навчальних закладах (наукових установах) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
10. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки має право ініціювати реорганізацію тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) шляхом злиття чи приєднання однієї юридичної особи до іншої в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.».
 
11. ІІ. В Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014 р., № 44, ст. 2040):
 
12. 1. Доповнити назву статті 2 словами «на виконання договірних зобов’язань та» після слова «Мораторій» та перед словами «на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними» та викласти в такій редакції:
 
13. «Стаття 2. Мораторій на виконання договірних зобов’язань та на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними та іншими договірними зобов’язаннями».
 
14. 2. Доповнити статтю 2 частинами 3-5 в такій редакції:
 
15. «На виконання тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами (науковими установами) договірних зобов’язань, які виникли до переміщення на підконтрольну українській владі територію у зв’язку із проведенням антитерористичної операції, накладається мораторій у період проведення антитерористичної операції.
 
16. На час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) із зобов’язань за договорами, що не припинились, з моменту затвердження рішення про зміну його місця знаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.
 
17. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа) не несе відповідальності по зобов’язаннях, укладених від його імені на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з моменту затвердження рішення про зміну його місцезнаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.».
 
18. 3. Додати статтю 5-1 в такій редакції:
 
19. «Стаття 5-1 Особливості діяльності переміщених вищих навчальних закладів
 
20. 1. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади (наукові установи) провадять свою діяльність на території населених пунктів, у яких органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження. Місцезнаходження тимчасово переміщених навчальних закладів (наукових установ) визначається його засновником (засновниками) з урахуванням напрямів підготовки здобувачів вищої освіти таких закладів та регіональних потреб.
 
21. 2. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади (наукові установи) мають право використовувати передане їм на праві господарського відання майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах їх цивільної правоздатності. Обсяг повноважень по управлінню майном, яке було передане в господарське відання тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ), може бути розширено порівняно з тими правами, які надані цим Законом та іншими нормативно-правовими актами на тимчасовій основі до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України. Дія цього положення не поширюється на повноваження по відчуженню тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами (науковими установами) майна, що віднесене до основних фондів.
 
22. 3. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа), а також його працівники не несуть відповідальності за стан майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження з дати початку тимчасової окупації або початку періоду проведення антитерористичної операції до дати повернення такого закладу (установи) на попереднє місцезнаходження, але не пізніше ніж через 6 місяців з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або з дати завершення антитерористичної операції, окрім випадків, коли нестача, втрата, псування майна була заподіяна з їх вини, яка доведена в установленому законом порядку.
 
23. 4. Держава сприяє відновленню матеріально-технічної бази тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ).
 
24. Засновник (засновники) тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) державної та комунальної форми власності сприяють наданню вільних приміщень, які знаходяться в їхній сфері управління, для організації навчального процесу та/або проживання здобувачів вищої освіти і працівників таких закладів (установ).
 
25. 5. Працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ), які протягом двох місяців з дня опублікування наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, про тимчасове переміщення вищого навчального закладу (наукової установи) не приступили до виконання своїх обов’язків за новим місцезнаходженням вищого навчального закладу (установи), вважаються такими, що відмовились від переведення на роботу в іншу місцевість із застосуванням наслідків, передбачених пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю.».
 
26. ІІІ. В Законі України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20, ст.159):
 
27. 1. Розділ ІV «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 6 наступного змісту:
 
28. «Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) за місцезнаходженням тимчасово переміщеного вищого навчального закладу (наукової установи), при наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.».
 
29. V. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
30. VІ. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України