Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною радою (Друге читання)

0. Верховна Рада України постановляє:
 
1. 1. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
2. 1) у статті 6:
 
3. абзац четвертий частини другої, доповнити словами:
 
4. «та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та/або приниження національної честі та гідності; »
 
5. 2) у статті 35:
 
6. частину третю доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
7. «ґ) зміна відомостей про засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) заявника та/або пов’язаних осіб»
 
8. частину четверту доповнити реченням наступного змісту:
 
9. «До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) та/або пов’язаних осіб, ліцензіат подає відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін.»
 
10. 3) у статті 72:
 
11. частину другу викласти у наступній редакції:
 
12. «Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.»
 
13. частину третю викласти у наступній редакції:
 
14. «Національна рада застосовує санкції до провайдерів програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону та/або умов ліцензії.»
 
15. абзац четвертий частини шостої викласти у новій редакції:
 
16. «звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії».
 
17. частину восьму викласти у новій редакції:
 
18. «Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою, незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження, у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:
 
19. 25 відсотків розміру ліцензійного збору за:
 
20. - заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
 
21. - заклики до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та/або приниження національної честі та гідності;
 
22. - пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
 
23. провайдерами програмної послуги:
 
24. 25 відсотків розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм та передач, що не включені до переліку програм, що ретранслюються за рішенням Національної ради;
 
25. додати нову дев’яту частину наступного змісту:
 
26. «9. Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою у випадку, якщо після оголошення попередження, ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки, у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:
 
27. 10 відсотків розміру ліцензійного збору за
 
28. - трансляцію програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
 
29. - трансляцію програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;
 
30. - трансляцію телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію";
 
31. - трансляцію аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
 
32. - розповсюдження і рекламу порнографічних матеріалів та предметів;
 
33. - пропаганду наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
 
34. 5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї) та/або ліцензійних умов;
 
35. для провайдерів програмної послуги:
 
36. 10 відсотків розміру ліцензійного збору за незабезпечення абонентам можливості перегляду програм універсальної програмної послуги;
 
37. 5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією та додатками до неї) та/або ліцензійних умов;
 
38. У зв'язку з цим пункти дев’ять - дванадцять вважати відповідно пунктами
 
39. десять - тринадцять;
 
40. частину десяту після слів «порушення законодавства» доповнити словами
 
41. «, за яке він може бути застосований, «;
 
42. частину одинадцяту викласти у новій редакції:
 
43. «11. Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення штрафу.
 
44. У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого розміру ліцензійного збору.
 
45. У разі якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення на різні території мовлення, розмір штрафу встановлюється шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні порушення»;
 
46. у частині тринадцятій:
 
47. слова «попередження та стягнення штрафу, Національна рада подає до суду справу» замінити словами «застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» або у разі невиконання розпорядження Національної ради у встановлені нею строки, Національна рада звертається до суду з позовом»;
 
48. 3) у статті 75:
 
49. частину першу викласти у новій редакції:
 
50. «1. З метою виконання рішення про застосування санкції, Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
51. Датою повідомлення Національною радою про прийняте рішення, вважається дата оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради.»
 
52. частину третю викласти у наступній редакції:
 
53. «3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення щодо застосування санкції у вигляді штрафу на офіційному сайті Національної ради. За кожен день прострочення сплати нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі несплати ліцензіатом штрафу, штраф стягується за рішенням суду.».
 
54. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
55. Голова Верховної Ради
 
56. України