Кількість абзаців - 86 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народним депутатом
 
2. України Рибаком І.П. (№ 400)
 
3. Закон УкраЇни
 
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І.Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
8. 1) пункт 5 статті 8-1 виключити.
 
9. 2) у пункті 7 статті 14- після слів «а також порядку розроблення» слова «та затвердження» виключити.
 
10. 3) пункт 9 статті 16 викласти у такій редакції:
 
11. «9) видача дозволів на спеціальне водокористування;».
 
12. 3) пункт 4 статті 17-1 виключити.
 
13. 4) пункт 1 статті 17-2 виключити.
 
14. 5) в абзаці другому статті 38 слова «та затвердження» виключити.
 
15. 6) Абзаци четвертий та п’ятий статті 42 викласти в такій редакції:
 
16. «Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на підставі договорів на водопостачання (поставку воду) та/або водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.
 
17. Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об'єкти на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
 
18. Забір та використання води із каналів і водогонів міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів здійснюються на підставі дозволів на спеціальне водокористування та договорів на водопостачання (поставку воду) укладеними з підприємствами та організаціями, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони. Перелік підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони, затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
19. 7) У статті 48:
 
20. а) абзац восьмий частини третьої після слова «виконання» доповнити словами «розчистки русел річок, каналів і дна водойм,»;
 
21. б) абзац дев’ятий частини третьої після слів «корисних копалин» доповнити словами « (крім підземних вод)»;
 
22. в) доповнити частину третю новим абзацом дванадцятим такого змісту:
 
23. «забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу (крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води);».
 
24. У зв’язку із цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
 
25. 8) статтю 49 викласти в такій редакції:
 
26. «Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування.
 
27. Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.
 
28. Вторинні водокористувачі, які отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на підставі договорів на водопостачання (поставку води) та/або водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування також сплачують збір за спеціальне водокористування на загальних підставах.
 
29. Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
30. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про адміністративні послуги», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
31. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.
 
32. Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою – підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.
 
33. Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа звертається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства із заявою, до якої додаються:
 
34. обґрунтування потреби у воді із помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 
35. опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод відносно поверхневих водних об’єктів;
 
36. нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск окремо);
 
37. затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організації житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
 
38. копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).
 
39. Зазначений перелік документів є вичерпним.
 
40. Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.
 
41. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, зобов’язані протягом двох робочих днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів у разі використання підземних вод до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
42. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
 
43. Обмін документами між органами виконавчої влади, зазначеними в цій статті, здійснюється в електронній формі у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
44. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
45. У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, вважається, що орган, який приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, одержав висновок про можливість видачі такого дозволу.
 
46. Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування є:
 
47. подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим цим Кодексом переліком;
 
48. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів;
 
49. негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр про можливість спеціального водокористування.
 
50. Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи чи зміна прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи – підприємця.
 
51. Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.
 
52. Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне водокористування становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.
 
53. Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування є його втрата або пошкодження.
 
54. Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.
 
55. Строк дії дозволу на спеціальне водокористування становить шість років.
 
56. Дозвіл на спеціальне водокористування анулюється з підстав, визначених статтею 55 цього Кодексу.
 
57. У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені органами, що видали дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування».
 
58. 9) статтю 50 виключити;
 
59. 10) статтю 55 викласти в такій редакції:
 
60. «Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування
 
61. Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.
 
62. Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:
 
63. звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на спеціальне водокористування;
 
64. визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
 
65. припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл.
 
66. Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:
 
67. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
68. передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
 
69. виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
 
70. систематичне (протягом двох і більше податкових (звітних) періодів) невнесення зборів за спеціальне водокористування у встановлені законом строки;
 
71. порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.
 
72. Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У такому випадку дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
73. Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.»;
 
74. 11) статтю 56 виключити.
 
75. 2. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873) пункт «е» частини першої статі 20-2 викласти в такій редакції:
 
76. «е) надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції, інформування дозвільних органів про надані приписи суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі дозволів в сфері охорони навколишнього природного середовища, та здійснення контролю за їх виконанням.
 
77. ІІ. Прикінцеві положення
 
78. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць після його опублікування.
 
79. 2. Дозволи, видані до набрання чинності цим Законом діють до моменту закінчення строку їх дії.
 
80. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
81. ініціювати внесення змін до законодавчих актів з метою приведення у відповідність із цим Закону;
 
82. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
83. забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
84. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
85. Голова Верховної Ради України