Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових спеціальних звань (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України «Про Національну поліцію» щодо присвоєння чергових спеціальних звань
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) такі зміни:
 
4. частину першу статті 71 після слів «установах та організаціях» доповнити словами «та граничних спеціальних звань за цими посадами»;
 
5. у статті 83:
 
6. частину восьму викласти в такій редакції:
 
7. «8. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням у кадрах поліції до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження»;
 
8. доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
9. «9. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, відрядженим із залишенням на службі в поліції до державних органів, підприємств, установ, організацій, здійснюється за поданням керівників зазначених органів, підприємств, установ, організацій, або їх уповноважених заступників, з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови, що спеціальне звання, що присвоюється, відповідає граничному спеціальному званню за посадою, яку поліцейський займає в державному органі, підприємстві, установі, організації, до якого його відряджено».
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради України