Кількість абзаців - 85 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170):
 
6. 1) доповнити статтю 1 Закону абзацом такого змісту:
 
7. «старостинський округ – населені пункти (села, селища), що перебували на території юрисдикції ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади. За рішенням сільської, селищної, міської ради, яка представляє об’єднану територіальну громаду, межі старостинського округу можуть бути змінені. На території юрисдикції ради територіальної громади села, селища, міста, яке стало адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, старостинський округ не утворюється»;
 
8. 2) статтю 14-1 Закону викласти у такій редакції:
 
9. «Стаття 14-1. Староста
 
10. 1. У селах, селищах об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що перебувають в межах відповідного старостинського округу, обирається староста на строк повноважень сільської, селищної, міської ради.
 
11. 2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
 
12. 3. Староста обирається жителями сіл, селищ в межах відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 
13. 4. Староста не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 
14. 5. Староста може бути членом виконавчого комітету ради, що представляє об’єднану територіальну громаду.
 
15. 6. Права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости визначаються цим та іншими законами, статутом об’єднаної територіальної громади а також Положенням про старосту, яке затверджується сільською, селищною, міською радою, що представляє відповідну об’єднану територіальну громаду»;
 
16. 3) доповнити статтю 26 Закону частиною 3 такого змісту:
 
17. «3. Виключно на пленарних засіданнях рад об’єднаних територіальних громад вирішуються такі питання:
 
18. 1) утворення старостинських округів та зміна їх меж;
 
19. 2) затвердження Положення про старосту»;
 
20. 4) у частині четвертій статті 51 Закону слова «староста (старости)» виключити;
 
21. 5) доповнити Закон статтею 54-1 такого змісту:
 
22. «Стаття 54-1. Повноваження старости
 
23. 1. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до цього Закону.
 
24. 2. Староста:
 
25. 1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
 
26. 2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з правом дорадчого голосу. Користується правом гарантованого виступу на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету при обговоренні питань, що зачіпають інтереси жителів сіл, селищ, що перебувають на території відповідного старостинського округу;
 
27. 3) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 
28. 4) сприяє діяльності сільського, селищного, міського голови, депутатів сільської, селищної міської ради на території відповідного старостинського округу;
 
29. 5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у контролі за їх виконанням;
 
30. 6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 
31. 7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
 
32. 8) погоджує проекти рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 
33. 9) в межах відповідного старостинського округу здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, станом правопорядку. Здійснює моніторинг за станом дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх права на працю, медичну допомогу. Інформує раду, її виконавчий комітет, відповідні органи державної влади щодо недоліків, виявлених в ході моніторингу.
 
34. 10) одержує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;
 
35. 11) сприяє утворенню та діяльності в населених пунктах відповідного старостинського округу органів самоорганізації населення;
 
36. 12) приймає участь в організації та проведенні в населених пунктах відповідного старостинського округу загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої демократії.
 
37. 3. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідних сіл, селищ, відповідальним - перед сільською, селищною, міською радою.
 
38. 4. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений нею термін.
 
39. 5. На старост поширюються гарантії депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.»
 
40. 6) доповнити Закон статтею 79-1 такого змісту:
 
41. «Стаття 79-1. Дострокове припинення повноважень старости
 
42. 1. Повноваження старости вважаються достроково припинені у разі:
 
43. 1) його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;
 
44. 2) припинення його громадянства;
 
45. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
46. 4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
47. 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 
48. 6) його смерті;
 
49. 7) відкликання з посади за народною ініціативою.
 
50. 2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
 
51. 3. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами четвертою та п’ятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
 
52. 4. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:
 
53. 1) 10 осіб для відкликання старости села;
 
54. 2) 15 осіб для відкликання старости селища.
 
55. 5. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Порядок проведення збору підписів визначається сільською, селищною, міською радою.
 
56. 6. Рішення про дострокове припинення повноважень старости приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною сільською, селищною, міською радою більшістю голосів від її загального складу.
 
57. 7. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
 
58. 1) з підстав, зазначених у пунктах1, 2, 5, 6 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
 
59. 2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 4 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради;
 
60. 4) у випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;
 
61. 5) у випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости».
 
62. 2. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 37-38, ст.366):
 
63. 1) частину шосту статті 2 Закону викласти у такій редакції:
 
64. «6. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить населені пункти, що перебували під юрисдикцією ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади»;
 
65. 2) абзац шостий частини першої статті 3 Закону викласти у редакції:
 
66. «Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади та проживають на території населених пунктів, що перебувала під юрисдикцією ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади»;
 
67. 3) частину десять статті 10 Закону викласти у редакції:
 
68. «10. Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідних населених пунктів що перебували під юрисдикцією ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади»;
 
69. 4) абзац другий частини 6 статті 25 Закону викласти у редакції: «Міська територіальна виборча комісія виконує повноваження, передбачені пунктами 1-11 цієї частини, щодо виборів старости»;
 
70. 3. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 49, ст.2056):
 
71. 1) доповнити пункт 1 абзацу другого частини першої статті 56 Закону після слів «сільських, селищних, міських голів» словом «старост».
 
72. 4. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 33, ст.174):
 
73. 1) доповнити абзац другий статті 3 Закону після слів «територіальною громадою» словами «жителі села, селища»;
 
74. 2) доповнити абзац другий частини 1 статті 10 Закону після слів «сільського, селищного, міського голови» словом «старости»;
 
75. 3) доповнити частину 6 статті 11 Закону після слів «голів рад» словом «старости»;
 
76. 4) доповнити абзац сьомий частини 1 статті 14 Закону після слів «виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад» словом «старост»;
 
77. 5) доповнити частину 3 статті 15 Закону після слів «головам районних, районних у містах рад» доповнити словом «старостам»;
 
78. 6) доповнити частину другу статті 17 Закону після слів «секретарі сільських, селищних, міських рад» словом «старости».
 
79. ІІ. Прикінцеві положення
 
80. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
81. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
82. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
83. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
84. Голова Верховної Ради
України