Кількість абзаців - 271 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1.У пункті 14.1 статті 14:
 
6. 1) у підпункту 14.1.11:
 
7. у підпункті «ґ» цифри «50» замінити цифрами «25»;
 
8. доповнити абзацами такого змісту:
 
9. «До безнадійної заборгованості банків може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, за винятком боргу за фінансовими кредитами осіб:
 
10. пов'язаних з таким кредитором;
 
11. які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах;
 
12. які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує 3 роки»;
 
13. 2) в абзаці третьому підпункту 14.1.212 слова «а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків» виключити.
 
14. 2. Пункт 19-1.1 статті 19-1 доповнити підпунктом 19-1.1.9-1 такого змісту:
 
15. «19-1.1.9-1. формують та ведуть Реєстр отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
 
16. 3. Підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 викласти у такій редакції:
 
17. «1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30%, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року - 25%) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період.
 
18. Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах».
 
19. 4. У пункті 164.2 статті 164:
 
20. 1) у підпункті «в» підпункту 164.2.16 слово «п’яти» замінити цифрами «2, 5»;
 
21. 2) у підпункті «д» підпункту 164.2.17 цифри «50» замінити цифрами «25».
 
22. 5. У пункті 165.1 статті 165:
 
23. 1) в абзацах сьомому та восьмому підпункту 165.1.24 цифри «100» замінити цифрами «50»;
 
24. 2) у підпункті 165.1.39 цифри «50» замінити цифрами «25»;
 
25. 3) в абзаці першому підпункту 165.1.55 цифри «50» замінити цифрами «25».
 
26. 6. У статті 170:
у підпункті «б» підпункту 170.7.8 пункту 170.7 слова «одну тисячу» замінити цифрами «500».
 
27. 7.У пункті 200.11 статті 200:
 
28. 1) абзац перший після слів «Контролюючий орган має право» доповнити словами і цифрами «протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а у разі, коли така податкова декларація надана після закінчення граничного строку, - за днем її фактичного подання»;
 
29. 2) абзац третій викласти у такій редакції:
 
30. «з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу»;
 
31. 3) доповнити абзацом такого змісту:
 
32. «Рішення щодо проведення документальної перевірки повинно бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки».
 
33. 2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 – тільки зброджені напої, одержувані виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків міцністю не більше 8,5 об. % (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
126,96
 
34. 2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за
1 кілограм (нетто)
559,78
 
35. 215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
 
36. Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця виміру
сума
 
37. 215.3.4. пальне:
 
38. 2) друге речення підпункту 215.3.10 виключити.
 
39. 9. У пункті 216.9 статті 216 слова «відвантаження, фізичного відпуску» виключити.
 
40. 10. Абзац другий пункту 217.3 статті 217 виключити.
 
41. 11. У статті 229:
 
42. у підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 пункту 229.3 слова «важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД» замінити словами та цифрами «важких дистилятів (коди 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД)»;
 
43. 17. У пункті 252.20 статті 252:
 
44. з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00
 
45. Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
 
46. з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»;
 
47. 2) після слів і цифр
 
48. «з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»
 
49. доповнити словами і цифрами
 
50. «природний газ, видобутий із свердловин, розпочатих бурінням після 1 січня 2017 року, незалежно від глибини залягання покладу (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)
12,00».
 
51. 18. Пункт 253.5 статті 253 викласти у такій редакції:
 
52. 253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
 
53. -1Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
54. -2Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати-користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 2.
 
55. -3Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
56. плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
57. -4Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
58. -5Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
59. плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
60. -6Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
61. -7Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
62. плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
63. -8Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
64. Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт».
 
65. 28. У статті 292-1:
 
66. 1) у пункті 292-1.2 слова «розділом ХІІ цього Кодексу» замінити словами «цим Кодексом»;
 
67. 2) пункт 292-1.3 виключити.
 
68. 29. У статті 293:
 
69. 1) пункт 293.1 викласти у такій редакції:
 
70. «293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).»;
 
71. 2) у підпункті 1 пункту 293.2 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму».
 
72. 3) у пункті 293.9:
 
73. підпункт 293.9.1 викласти у такій редакції:
 
74. «293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0, 95»;
 
75. у підпункті 293.9.2 цифри «0,49» замінити цифрами «0,57»;
 
76. у підпункті 293.9.3 цифри «0,49» замінити цифрами «0,57»;
 
77. у підпункті 293.9.4 цифри «0,16» замінити цифрами «0,19»;
 
78. у підпункті 293.9.6:
 
79. абзац перший викласти у такій редакції:
 
80. «293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту - 6,33»;
 
81. абзац другий виключити.
 
82. 30. Пункт 296.10 статті 296 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
83. «Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту».
 
84. 31. Абзац сьомий пункту 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» виключити.
 
85. 32. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
86. 1) підрозділ 2 доповнити пунктами 37-1, 47-50 такого змісту:
37-1. Відновити дію пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу, а також дію пункту 200.14 статті 200 цього Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок»;
 
87. «47. Установити, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, які додатково відкриті відповідно до пункту 200-1.2 статті 200-1 цього Кодексу платникам - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період - за ІV квартал 2016 року.
 
88. Для закриття таких рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому закриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.
 
89. 48. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, має бути здійснена не пізніше15 січня 2017 року.
 
90. Реєстрація зазначених в абзаці першому цього пункту податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням терміну, визначеного абзацом першим цього пункту.
 
91. 49. Сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, сформована платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року / ІV квартал 2016 року, переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.
 
92. 50. Установити, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські підприємства, внесені до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, в якому вказують розрахунок податкових зобов'язань позитивно ї різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду, та розрахунок питомо ї ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів.
 
93. Форма додатку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
 
94. Для здійснення у порядку, встановленому статтею 200-1 цього Кодексу, розрахунків з бюджетом платників - сільськогосподарських підприємств, внесених до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику та органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, окремий реєстр, в якому зазначаються назва платника - сільськогосподарського підприємства, його податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, що сплачена до бюджету»;
 
95. 2) у підрозділі 5:
 
96. абзац дев’ятий пункту 1 замінити абзацами такого змісту:
 
97. «105, 8 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2017 року (включно);
 
98. з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу»;
 
99. доповнити пунктами 16 - 17 такого змісту:
 
100. «16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року (включно), встановити, що місячний обсяг (у кількісному виразі) продажу марок акцизного податку підприємству - виробнику або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів за попередні три календарні місяці.
 
101. 17. Тимчасово, до 1 квітня 2017 року, встановити такі ставки акцизного податку на пальне:
 
102. 3) пункт 5 підрозділу 8 викласти у такій редакції:
 
103. «5. Встановити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків».
 
104. ІІ. Прикінцеві положення
 
105. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 8 розділу Іцього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215), який набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом та щодо ставок акцизного податку на пальне (щодо змін до підпункту 215.3.4 статті 215.3 статті 215), який набирає чинності з 1 квітня 2017 року.
 
106. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
107. 1) у статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №28, ст. 205):
 
108. а) пункт 11 статті 3 після слова "найменування" доповнити словами " (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД);
 
109. б) у статті 9:
 
110. пункт 1 після слів «при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
111. пункт 6 після слів «при продажу товарів» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
112. пункт 8 після слів «крім підакцизних» доповнити словами «та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту»;
 
113. пункт 9 після слів «або промисловими товарами» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
114. у пункті 10 слова «алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів» замінити словами «алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту»;
 
115. в) пункт 6 статті 17 після слова "найменування" доповнити словами " (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД);
 
116. 2) у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №30, ст. 379):
 
117. а) у статті 1: доповнити пунктом 26 такого змісту:
 
118. «26) технічно складні побутові товари - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний термін».
У зв'язку з цим пункти 26 та 27 вважати відповідно пунктами 27 та 28;
 
119. б) частину п’яту статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
 
120. «Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
121. в) абзац перший частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції:
 
122. «Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу»;
 
123. 3) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) внести такі зміни:
 
124. а) частину п’яту статті 15 доповнити абзацом такого змісту:
 
125. «виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3 000 гектолітрів на рік - 30 000 гривень; обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу»;
 
126. б) у частині третій статті 16 слова «які отримали передбачені цим Законом ліцензії» замінити словами «які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції»;
 
127. в) після абзацу п’ятого частини другої статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
128. «оптової торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад 3 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії річна плата, за яку встановлена в розмірі 30 000 грн. -200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 гривень»
 
129. г) статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
 
130. «Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передбачені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту»;
 
131. 4) у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» ( Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст.527):
 
132. а) статтю 2 доповнити пунктом 2.25 такого змісту:
 
133. «2.25. Термін «контролюючий орган» для цілей розділу V1 цього Закону вживається у значенні, визначеному у Податковому кодексі України»;
 
134. б) доповнити розділом V-1 такого змісту:
 
135. «Розділ V-1 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
136. Стаття 16-1. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.
 
137. 16-1.1. Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання вироблених ним сільськогосподарських товарів на власних або орендованих основних засобах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів, вироблених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі – сільськогосподарський товаровиробник), яке здійснює види діяльності, визначені у пункті 161.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі – бюджетна дотація) після внесення такого товаровиробника контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
 
138. Ця норма діє з урахуванням того, що:
 
139. а) для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за наслідками кожного окремого звітного періоду;
 
140. б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше ніж 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності;
 
141. в) сільськогосподарський товаровиробник, внесене до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений пунктом 47 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – додаток до податкової декларації).
 
142. 16-1.2. Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
 
143. Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень).
 
144. У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 161.1 цієї статті та перелік видів діяльності такого сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.
 
145. Контролюючий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробникам, передбаченим пунктом 161.1 цієї статті, або не зареєстроване платником податку на додану вартість, або щодо товаровиробника прийняте рішення про припинення.
 
146. У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження заяви до контролюючого органу внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
 
147. Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у разі, коли:
 
148. а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
 
149. б) у разі недотримання питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 161 цієї статті;
 
150. в) щодо товаровиробника прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
 
151. г) анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість.
 
152. Виключення з реєстру отримувачів бюджетної дотації на підставі, визначеній у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою товаровиробника, а на підставах, визначених у підпунктах "б" - "г" цього пункту, може здійснюватися за заявою товаровиробника або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.
 
153. 16-1.3. Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності:
 
154. 16-1.3.1. вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД у частині:
 
155. вирощування листкових і стеблових овочів, таких як:
 
156. артишоки
 
157. аспарагус
 
158. капуста
 
159. цвітна капуста та броколі
 
160. салат-латук і цикорій
 
161. шпинат
 
162. вирощування баштанних культур, таких як:
 
163. огірки та корнішони
 
164. баклажани
 
165. помідори
 
166. кавуни
 
167. мускусні дині
 
168. інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо)
 
169. вирощування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як:
 
170. морква
 
171. турнепс
 
172. часник
 
173. цибуля (у т.ч. шалот)
 
174. цибуля-порей та інші види цибулинних
 
175. інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо)
 
176. вирощування грибів і трюфелів
 
177. вирощування цукрового буряку
 
178. вирощування інших овочів
 
179. вирощування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як:
 
180. картопля
 
181. солодка картопля
 
182. маніок
 
183. ямс
 
184. інші коренеплідні та бульбоплідні культури;
 
185. 16-1.3.2. Вирощування винограду 01.21 КВЕД у частині:
 
186. вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортів на виноградниках
 
187. 16-1.3.3. Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 КВЕД у частині:
 
188. вирощування зерняткових і кісточкових фруктів:
 
189. яблук
 
190. абрикосів
 
191. вишень і черешень
 
192. персиків і нектаринів
 
193. груш і айви
 
194. слив і терну
 
195. інших видів зерняткових і кісточкових фруктів
 
196. 16-1.3.4. Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:
 
197. вирощування ягід:
 
198. чорниці
 
199. смородини
 
200. аґрусу
 
201. ківі
 
202. малини
 
203. суниці та полуниці
 
204. інших видів ягід
 
205. вирощування горіхів
 
206. 16-1.3.5. Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 КВЕД у частині:
 
207. вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід
 
208. одержування сирого молока корів, у т.ч. м'ясних порід, і буйволиць
 
209. 16-1.3.6. Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 КВЕД у частині:
 
210. вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м'яса
 
211. одержування сперми бугаїв для запліднення
 
212. 16-1.3.7. Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частині:
 
213. вирощування та розведення коней, віслюків, мулів і лошаків
 
214. одержування сирого молока кобил і ослиць
 
215. 16-1.3.8. Розведення овець і кіз 01.45 КВЕД у частині:
 
216. вирощування та розведення овець і кіз
 
217. одержування сирого молока овець і кіз
 
218. одержування вовни овець і кіз
 
219. 16-1.3.9. Розведення свиней 01.46 КВЕД у частині:
 
220. відтворювання поголів'я свиней;
 
221. вирощування свиней;
 
222. одержування сперми кнурів;
 
223. 16-1.3.10. Розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:
 
224. розведення та вирощування свійської птиці: курей, індиків, качок, гусей, цесарок
 
225. одержування яєць свійської птиці
 
226. діяльність інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці жування сперми кнурів;
 
227. 16-1.3.11. Розведення інших тварин 01.49 КВЕД у частині:
 
228. вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин:
 
229. страусів
 
230. інших видів птиці, наприклад перепелів
 
231. комах
 
232. кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром
 
233. одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах
 
234. діяльність ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків тощо
 
235. розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда
 
236. бджільництво, одержування меду та бджолиного воску
 
237. 16-1.3.12. Вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частині:
 
238. вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну - сушіння, сортування тощо)
 
239. 16-1.3.13. Виробництво м'яса 10.11 КВЕД у частині:
 
240. забій худоби, оброблення та фасування м'яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо
 
241. виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса в тушах
 
242. виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса у відрубах
 
243. одержування щипаної вовни
 
244. одержування щетини свиней
 
245. 16-1.3.14. Виробництво м'яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:
виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого
виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо)
виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого
виробництво сметани
 
246. 16-1.3.15. Виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:
виробництво яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку
 
247. 16-1.4. До Реєстру отримувачів бюджетної дотації вносяться такі дані:
 
248. 1) назва сільськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотації, його податковий та індивідуальний податковий номер;
 
249. 2) дата подання заяви про внесення до Реєстру, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотації;
 
250. 3) перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, та дата внесення запису про такі види діяльності;
 
251. 4) реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації;
 
252. 5) дата та сума перерахування бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації.
 
253. Взаємодія та обмін даними між відповідними державними органами щодо реалізації положень цієї статті, здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.
 
254. У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, які стосуються найменування, або податкового номера, внесення змін до Реєстру отримувачів бюджетної дотації здійснюється на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без подання заяви.
 
255. У разі зміни інших даних про отримувача, які містяться у Реєстрі отримувачів бюджетної дотації, сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до пункту 161.2 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації.
 
256. Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також Порядок надання відповідної інформації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
257. 16-1.5. Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 16-1.1 цієї статті, крім підпунктів 4 та 5 щодо реквізитів рахунків сільськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотації, не є інформацією з обмеженим доступом, та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
258. 16-1.6. За бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл такої дотації по отримувачах.
 
259. Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
260. 5) у Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
 
261. а) у статті 1:
 
262. пункт 5 частини першої виключити;
 
263. друге речення частини другої виключити;
 
264. б) пункт 4 статті 2 виключити;
 
265. в) у частині третій статті 3 слова та цифри «пунктами 5-7, 9 і 10» замінити словами та цифрами «пунктами 6, 7, 9 і 10»;
 
266. г) пункт 6 статті 4 виключити;
 
267. 7) у розділі VІ Закону України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) цифри і слова:
 
268. 3. Установити, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок податків у відповідності до цього Закону, ставка єдиного податку, податку на майно та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовується з коефіцієнтом 0, 5.-
 
269. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
270. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.