Кількість абзаців - 67 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями (Друге читання)

0. Закон України
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 
5. 1) доповнити статтею 166-23 такого змісту:
 
6. «Стаття 166-23. Вимагання проставлення відбитку печатки на документі
 
7. Вимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки -
 
8. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
9. 2) статтю 189-2 виключити;
 
10. 3) у статті 221 після цифр «166-22» доповнити цифрами «166-23».
 
11. 4) у частині першій статті 222 цифри «189-2» виключити;
 
12. 5) абзац сорок перший пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «166-21» доповнити цифрами «166-23».
 
13. 2. У частині третій статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) слова «ним» та «та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявності)» виключити.
 
14. 3. Абзац третій частини другої статті 207 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) виключити;
 
15. 4. Статтю 58-1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) викласти у такій редакції:
 
16. «1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки.
 
17. 2. Незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
 
18. 3. Органам державної влади та місцевого самоврядування забороняється вимагати наявності відбитку печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або не приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки, якщо інше не встановлено законом.
 
19. 4. Відсутність відбитку печатки на документі (угоді, правочині) не може бути підставою для визнання його недійсним (неукладеним, невчиненим).
 
20. 5. Виготовлення та придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.
 
21. 6. Якщо законом прямо не встановлено інше, копія документа, який на виконання вимог законодавства подається суб’єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати номатаріального засвідчення вірності копії документа у випадку, якщо така вимога не встановлена законом.».
 
22. 5. У частині третій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) слова «з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності)» виключити.
 
23. 6. У частині третій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) слова «і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи, організації (за наявності)» виключити.
 
24. 7. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205):
 
25. 1) у пункті 1 статті 9 слова «і завірених печаткою у встановленому порядку» замінити словами «уповноваженю особою відповідного суб’єкта господарювання»;
 
26. 2) у пункті 7 статті 17 слова «підписаних і завірених печаткою (за наявності)» виключити.
 
27. 8. У частині третій статті 13 Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206) слова «Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.» виключити.
 
28. 10. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.128):
 
29. 1) у абзаці третьому частини п’ятої статті 5 слова «Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)» виключити;
 
30. 2) у абзаці четвертому частини п’ятої статті 5 слова «Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)» виключити;
 
31. 11. У частині шостій статті 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.78) слово «має» замінити словами «може мати».
 
32. 12. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.258):
 
33. 1) у пункті 8 частини другої статті 38 слова «та печатка» виключити;
 
34. 2) у частині четвертій статті 38 слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити;
 
35. 3) у частині другій статті 40 слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити.
 
36. 13. У Законі України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1):
 
37. 1) у пункті 3 частини четвертої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об'єднання» виключити;
 
38. 2) у пункті 4 частини четвертої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об'єднання» виключити;
 
39. 3) у пункті 4 частини шостої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об'єднання» виключити;
 
40. 4) у пункті 11 Прикінцевих та перехідних положень слова «засвідченими печаткою такої організації, спілки» виключити.
 
41. 14. У Законі України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 29, ст.337):
 
42. 1) у пункті 7 частини п’ятої статті 31 слова «підпис на бюлетені уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а» виключити;
 
43. 2) у пункті 8 частини п’ятої статті 31 після слова «підпису» доповнити словами «учасника корпоративного фонду - фізичної особи».
 
44. 15. У частині восьмій статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517) слова «печаткою та» виключити.
 
45. 16. У Законі України «Про аграрні розписки» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 50, ст.695):
 
46. 1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова «та печатка» виключити;
 
47. 2) у пункті 8 частини першої статті 6 слова «та печатка» виключити;
 
48. 3) у частині першій статті 11 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;
 
49. 4) у частині шостій статті 12 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;
 
50. 5) у частині десятій статті 12 слова «та печатками (за наявності)» виключити;
 
51. 6) у статті 14 слова «та печаткою» виключити.
 
52. 17. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.883):
 
53. 1) у абзаці третьому частини третьої статті 22 слово «печаток» виключити;
 
54. 2) у абзаці третьому частини четвертої статті 27 слова «та печаткою замовника» виключити;
 
55. 3) у абзаці шістнадцятому частини третьої статті 38 слово «печаток» виключити.
 
56. 18. У абзаці другому частини п’ятої статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262) слова «і печаткою» та « (за її наявності)» виключити.
 
57. 19. У Законі України «Про утилізацію транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.719):
 
58. 1) у пункті «б» абзацу 3 частини 1 слова «засвідченої печаткою» замінити словами «оригіналу або засвідченої підписом керівника»;
 
59. 2) у пункті «б» абзацу 3 частини 1 слово «печаткою» замінити словами «підписом керівника».
 
60. ІІ. Прикінцеві положення.
 
61. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
 
62. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
63. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
64. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
65. Голова
 
66. Верховної Ради України