Кількість абзаців - 64 Розмітка (ліва колонка)


Про антидопінговий контроль у спорті (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про антидопінговий контроль у спорті
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні умови здійснення антидопінгового контролю в Україні, участі відповідних закладів, установ та організацій у профілактиці, запобіганні застосуванню та розповсюдженню допінгу в спорті.
 
4. РОЗДІЛ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1.У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) акредитовані лабораторії допінг-контролю — лабораторії, акредитовані Всесвітнім антидопінговим агентством;
 
9. 2) антидопінгова діяльність — заходи, спрямовані на запобігання використанню допінгу в спорті, які включають профілактику, запобігання застосуванню та розповсюдженню допінгу в спорті, застосування санкцій за порушення антидопінгових правил;
 
10. 3) антидопінговий контроль — комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із допінгом у спорті, який включає антидопінгову діяльність та допінг-контроль;
 
11. 4) антидопінгова організація — юридична особа, відповідальна за прийняття правил щодо розроблення, здійснення або забезпечення дотримання будь-якого елементу допінг-контролю. Антидопінговими організаціями, зокрема, є Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет, інші організації, які проводять масштабні спортивні заходи та здійснюють на них тестування, Всесвітнє антидопінгове агентство, міжнародні федерації та Національний антидопінговий центр;
 
12. 5) антидопінгові правила — правила Національного антидопінгового центру, що відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу;
 
13. 6) Всесвітнє антидопінгове агентство — фонд, заснований відповідно до швейцарського законодавства 10 листопада 1999 року;
 
14. 7) допінг-контроль — процес, який включає планування проведення тестів, взяття та транспортування проб, лабораторний аналіз, дослідження, роботу з результатами, слухання та апеляції;
 
15. 8) допінг у спорті — випадок порушення антидопінгових правил;
 
16. 9) дослідження — розроблення та удосконалення методик виявлення заборонених речовин у продуктах для спеціального дієтичного споживання та методик виявлення метаболітів і маркерів заборонених речовин у сечі та інших біологічних зразках;
 
17. 10) заборонений метод — будь-який метод, включений до забороненого списку;
 
18. 11) заборонена речовина — будь-яка речовина, включена до забороненого списку;
 
19. 12) заборонений список — список, внесений у Доповнення 1 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікованої Законом України від 3 серпня 2006 року № 68-V;
 
20. 13) Міжнародний стандарт для лабораторій — стандарт, зазначений у Додатку 2 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;
 
21. 14) тестування — частина допінг-контролю, яка включає планування проведення тестів, взяття і оброблення проб та їх транспортування до лабораторії.
 
22. Стаття 2. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті
 
23. 1. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті базується на Конституції України і складається із цього Закону, відповідних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.
 
24. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.
 
25. РОЗДІЛ ІІ
 
26. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АНТИДОПІНГОВОГО КОНТРОЛЮ
 
27. Стаття 3. Організація антидопінгового контролю в Україні
 
28. 1. Організація антидопінгового контролю в Україні визначається антидопінговими правилами та Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті.
 
29. 2. Організація та здійснення допінг-контролю в спорті покладається на Національний антидопінговий центр, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.
 
30. 3. Національний антидопінговий центр:
 
31. затверджує антидопінгові правила;
 
32. забезпечує організацію впровадження антидопінгових правил;
 
33. забезпечує проведення досліджень, пов’язаних з визначенням заборонених речовин;
 
34. здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, антидопінговими правилами та іншими нормативно-правовими актами.
 
35. 4. Фінансування Національного антидопінгового центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
36. 5. Тестування проводиться Національним антидопінговим центром та/або іншою антидопінговою організацією, визначеною відповідно до антидопінгових правил.
 
37. 6. Аналіз проб спортсменів проводиться в акредитованих лабораторіях допінг-контролю.
 
38. Стаття 4. Національна антидопінгова лабораторія
 
39. 1. Національна антидопінгова лабораторія є суб’єктом господарської діяльності державної форми власності, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.
 
40. 2. Національна антидопінгова лабораторія утворюється з метою проведення досліджень і розробок щодо допінг-контролю, аналізу харчових продуктів та продуктів для спеціального дієтичного споживання з метою виявлення заборонених речовин та лабораторного аналізу проб відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій.
 
41. РОЗДІЛ ІІІ
 
42. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБ ДОПІНГ-КОНТРОЛЮ
 
43. Стаття 5. Суб’єкти тестування
 
44. 1. Тестуванню підлягають:
 
45. спортсмени, які беруть участь у спортивних змаганнях чи проходять підготовку до них, незалежно від віку, рівня майстерності та місця перебування;
 
46. тварини, які беруть участь у спортивних змаганнях, незалежно від відомчої належності.
 
47. 2. Тестування проводиться згідно з антидопінговими правилами.
 
48. Стаття 6. Умови та порядок організації роботи представників служб допінг-контролю
 
49. 1. Організація роботи представників служб допінг-контролю визначається антидопінговими правилами.
 
50. 2. Організатори змагань повинні створювати умови для здійснення допінг-контролю відповідно до антидопінгових правил.
 
51. 3. Особи, які беруть участь в організації та здійсненні допінг-контролю, зобов’язані не розголошувати інформації, яка стала їм відомою в ході здійснення допінг-контролю, до прийняття остаточного рішення відповідною антидопінговою організацією.
 
52. РОЗДІЛ ІV
 
53. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АНТИДОПІНГОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
54. Стаття 7. Порушення антидопінгових правил, санкції та порядок їх застосування
 
55. 1. Випадки порушення антидопінгових правил розглядаються Національним антидопінговим центром відповідно до антидопінгових правил.
 
56. 2. Санкції за порушення антидопінгових правил та порядок їх застосування визначаються відповідно до антидопінгових правил.
 
57. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
58. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
59. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про антидопінговий контроль у спорті» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 112).
 
60. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
61. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
62. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
63. забезпечити відповідно до компетенції видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.