Кількість абзаців - 264 Розмітка (ліва колонка)


Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж (Друге читання)

0. Закон України
 
1. «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
 
2. Цей Закон визначає правові та організаційні засади розвитку телекомунікаційних мереж загального користування щодо повноважень державних органів та органів самоврядування, прав та обов’язків операторів, провайдерів телекомунікацій, а також встановлює основні вимоги до Правил користування будинковими розподільними мережами, прокладеними транзитними кабельними лініями та елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики.
 
3.

 
4.

 
5. Глава І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. будинкова розподільна мережа – частина телекомунікаційної мережі між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що належить власнику (володільцю) об’єкта будівництва, що призначена для надання телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам в окремих приміщеннях (квартирах) будинку;
 
9. власник (володілець) інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики (далі – власник інфраструктури Об’єкта доступу) – фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики або окремі елементи цієї інфраструктури;
 
10. видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі вихідних даних власником інфраструктури об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики для виконання замовником будівництва телекомунікаційних мереж проектних робіт на використання елементів інфраструктури відповідного об'єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі;
 
11. власник (володілець) інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики (далі – власник інфраструктури Об’єкта доступу) – фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики або окремі елементи цієї інфраструктури;
 
12. договір з доступу - договір, укладений між власником об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики і замовником (оператором або провайдером телекомунікацій) про доступ до відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики щодо використання їх відповідних елементів інфраструктури для забезпечення можливості замовнику будівництва телекомунікаційних мереж надавати телекомунікаційні послуги, а споживачам таких послуг отримувати їх, із врахуванням умов, що визначені цим законом;
 
13. доступ до будинкової розподільної мережі – користування замовником будинковою розподільною мережею на підставі договору з її власником для надання телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам;
 
14. доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики – користування елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розташування, модернізації та експлуатації технічних засобів телекомунікацій замовником будівництва телекомунікаційних мереж на підставі договору з власником (володільцем) інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики;
 
15. елементи інфраструктури об'єкта будівництва, транспорту або електроенергетики – складова інфраструктури відповідного об'єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, що використовується або може використовуватись для розвитку телекомунікаційних мереж;
 
16. інфраструктура об’єктів будівництва – будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, які надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовникам на договірних засадах;
 
17. Відсутнє
 
18. інфраструктура об’єктів електроенергетики - об’єкти електроенергетики, електроустановки, опори ліній електропередавання, що надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовнику на договірних засадах;
 
19. Відсутнє
 
20. інфраструктура об’єктів транспорту – споруди транспорту (естакади, мости, мостові переходи, шляхопроводи, тунелі, акведуки), у тому числі авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту, їх комплекси, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, що надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовникам на договірних засадах;
 
21. замовник доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі (далі - замовник) – суб'єкт господарювання, який звернувся (або має намір звернутись) до власника елементів інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі із запитом щодо надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі власника, або який уклав договір з доступу;
 
22. Переміщення за абеткою
 
23. правила надання доступу – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, що встановлює порядок здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики та порядок взаємодії власника інфраструктури Об’єкту доступу і замовника на період здійснення такого доступу;
 
24. плата за доступ – оплата за доступ до Об’єктів доступу, користування будинковою розподільною мережею що встановлюється відповідно до вимог цього Закону, на підставі договору з доступу;
 
25. Переміщення за абеткою
 
26. Переміщення за абеткою.
 
27. транзит кабельних ліній – прокладання електричних або оптичних кабелів зв’язку з використанням елементів інфраструктури Об’єкта доступу без з’єднання з будинковою розподільною мережею цього Об’єкта доступу;
 
28. технічні умови з доступу – комплекс вимог щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики;
 
29. проектна документація - текстові та графічні матеріали, що розроблені відповідно до технічних умов та визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту та електроенергетики;
 
30. розвиток телекомунікаційних мереж – створення телекомунікаційних мереж, зокрема розміщення (встановлення), модернізація технічних засобів телекомунікацій, будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) будівель, споруд, що використовуються для організації електрозв'язку та (або) впровадження нових телекомунікаційних технологій.
 
31. Стаття 2. Мета Закону
 
32. 1. Метою цього Закону є:
 
33. 1) врегулювання відносин між власниками інфраструктури об’єктів та операторами, провайдерами телекомунікацій, підчас здійснення доступу до інфраструктури Об’єктів доступу;
 
34. 2) встановлення правових принципів та порядку використання інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики, а також будинкових розподільних мереж для побудови інформаційного суспільства;
 
35. 3) створення умов для розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення ефективного використання існуючої інфраструктури Об’єктів доступу.
 
36. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
37. 1. Дія Закону поширюється на відносини між власниками Об’єкту доступу всіх форм власності і які набуті на належній правовій підставі, та замовниками будівництва телекомунікаційних мереж, що виникають між ними при доступі до елементів інфраструктури відповідного Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі.
 
38. 2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку.
 
39. Стаття 4. Принципи державної політики щодо забезпечення доступу до Об’єкту доступу
 
40. 1. Забезпечення доступу до Об’єкта доступу здійснюється за такими принципами:
 
41. 1) державне регулювання доступу до інфраструктури Об’єктів доступу;
 
42. 2) доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу здійснюється виключно на договірній основі;
 
43. 3) забезпечення недискримінаційного доступу замовника будівництва телекомунікаційних мереж до елементів інфраструктури Об’єктів доступу з метою їх використання;
 
44. 4) доступність та відкритість інформації щодо можливості доступу до елементів інфраструктури Об’єкта доступу;
 
45. 5) тривалість надання доступу на строк не менше строку надання телекомунікаційних послуг споживачам;
 
46. 6) ефективне використання елементів інфраструктури Об’єктів доступу, доступ до яких є обмеженим.
 
47. 2. Принципи державної політики з доступу до елементів інфраструктури об'єкту будівництва, транспорту або електроенергетики поширюються на порядок користування будинковими розподільними мережами.
 
48. ГЛАВА ІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
 
49. ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ
 
50. Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
51. 1. Кабінет Міністрів України координує та спрямовує діяльність центральних органів виконавчої влади з питань доступу до Об’єктів доступу чи будинкових розподільних мереж, щодо розбудови і модернізації телекомунікаційних мереж та розвитку інформаційного суспільства в Україні.
 
52. 2. Кабінет Міністрів України затверджує:
 
53. 1) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва усіх форм власності;
 
54. 2) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту;
 
55. 3) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики;
 
56. 4) Правила надання у користування кабельної каналізації електрозв’язку.
 
57. Відсутнє
 
58. Відсутнє
 
59. Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у галузі зв'язку для цілей цього закону
 
60. 1. Центральний орган виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у галузі зв'язку:
 
61. 1) погоджує Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту та Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, що розробляються відповідними державними органами згідно з цим Законом;
 
62. 2) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо змін до державних та галузевих будівельних норм в частині, що встановлюють вимоги до розташування технічних засобів телекомунікацій та будинкових розподільних мереж на елементах інфраструктури Об’єктів доступу.
 
63. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування для цілей цього закону
 
64. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування:
 
65. 1) розробляє Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва (зокрема об’єктів житлового фонду усіх форм власності);
 
66. 2) розробляє та затверджує Методику визначення плат (компенсацій) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва (у тому числі плати за доступ до об’єктів житлового фонду усіх форм власності), що будуються та (або) експлуатуються згідно законодавства, а також за користування будинковими розподільними мережами.
 
67. Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує формування державної політики у сфері містобудування для цілей цього закону
 
68. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю організує та здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за діяльністю власників (володільців) інфраструктури об’єктів будівництва та замовників будівництва телекомунікаційних мереж щодо додержання норм технічної експлуатації інфраструктури об’єктів будівництва при проведенні робіт з будівництва та реконструкції для розташування технічних засобів телекомунікацій та користування будинковими розподільними мережами.
 
69. Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства для цілей цього закону
 
70. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства:
 
71. 1) розробляє Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту;
 
72. 2) розробляє та затверджує Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів транспорту.
 
73. Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах для цілей цього закону
 
74. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах розробляє Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики.
 
75. Стаття 11. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації для цілей цього закону
 
76. 1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:
 
77. 1) розробляє Правила надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку;
 
78. 2) розробляє та затверджує Методику визначення плати за доступ до кабельної каналізації електрозв’язку;
 
79. 3) погоджує Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту та Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, що розробляються відповідними державними органами згідно з цим Законом;
 
80. 4) погоджує Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури Об’єктів доступу, що розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади згідно із цим Законом.
 
81. ГЛАВА ІІІ Правила НАДАННЯ доступу
 
82. Стаття 12. Основні вимоги до Правил доступу
 
83. 1. Правила надання доступу встановлюють загальний порядок здійснення доступу до Об’єктів окремо у сферах будівництва, транспорту та електроенергетики чи елементів будинкової розподільної мережі.
 
84. Правила надання доступу затверджуються Кабінетом Міністрів України, за поданням відповідних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, згідно повноважень визначених цим Законом.
 
85. 2. Правила надання доступу повинні містити наступні умови здійснення доступу до Об’єктів:
 
86. 1) порядок звернення замовника для отримання від власника технічних умов доступу;
 
87. 2) строки розробки та видачі технічних умов доступу;
 
88. 3) порядок та строки розробки та погодження проектної документації з доступу;
 
89. 4) порядок подання замовником письмового звернення до власника з пропозицією укладення договору з доступу;
 
90. 5) строки розгляду та відповіді на відповідне звернення;
 
91. 6) порядок та строки укладення договору з доступу;
 
92. 7) порядок та умови розірвання відповідного договору та його припинення;
 
93. 8) порядок та умови припинення користування Об’єктом доступу;
 
94. 9) інші умови, передбачені законодавством.
 
95. 3. Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єкту електроенергетики мають передбачати визначені законодавством особливості безпечного доступу до них та їх експлуатації.
 
96. Стаття 13. Основні вимоги до Технічних умов доступу та порядок їх видачі
 
97. 1. Технічні умови доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва усіх форм власності, транспорту або електроенергетики чи користування будинковими розподільними мережами, кабельною каналізацією електрозв’язку (далі - Технічні умови доступу) розробляються та видаються власником замовнику в порядку, на умовах та у строк, що визначені у Правилах надання доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва усіх форм власності, транспорту або електроенергетики.
 
98. 2. Технічні умови доступу мають містити:
 
99. 1) вихідні данні для виконання замовником проектних робіт;
 
100. 2) перелік робіт, що має бути виконаний для доступу до елементів інфраструктури Об’єкту доступу, використання будинкової розподільної мережі;
 
101. 3) строки виконання робіт;
 
102. 4) строки чинності Технічних умов доступу;
 
103. 5) технічний стан та характеристики Об’єкта доступу.
 
104. 3. Отримання та виконання Технічних умов доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до Об’єктів доступу.
 
105. 4. Технічні умови доступу набувають чинності з моменту видачі їх власником.
 
106. 5. Зміни до Технічних умов доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.
 
107. 6. Технічні умови доступу до кожного конкретного елементу інфраструктури Об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики мають бути однаковими для всіх замовників.
 
108. 7. Технічні умови доступу є чинними до завершення робіт відповідно до договору з доступу (незалежно від зміни власника або замовника), якщо самим технічними умовами не встановлено інших строків їх чинності.
 
109. 8. Якщо замовник не сплатив або несвоєчасно сплатив за отримання Технічних умов доступу, то власник анулює видані ним Технічні умови доступу.
 
110. 9. Якщо замовник сплатив, але з власної вини не отримав Технічні умови доступу протягом шести місяців, то такі Технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.
 
111. 10. Надання Технічних умов доступу здійснюється за плату, яка вноситься замовником протягом одного місяця з моменту отримання письмового інформування про прийняття рішення власником інфраструктури Об’єкту доступу про видачу Технічних умов доступу до Об’єкта доступу.
 
112. 11. У разі неукладення договору з доступу видані власником Технічні умови доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до такого Об’єкта доступу після видачі Технічних умов доступу не було внесено конструктивних змін чи укладено договір з доступу з іншим замовником.
 
113. 12. У разі прийняття власником рішення про відмову надати Технічні умови доступу власник у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати надходження заяви, письмово повідомляє замовника про відмову з обґрунтуванням причин відмови та запропонуванням іншої можливої альтернативної пропозиції на базі своїх ресурсів. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати власнику новий запит у строк, який не перевищує десяти робочих днів з дня отримання представленої власником альтернативної пропозиції.
 
114. 13. Підставами для відмови у наданні Технічних умов доступу є:
 
115. 1) ненадання замовником інформації, яка необхідна для його ідентифікації (повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, адреса місцезнаходження та електронної пошти, номери телефонів);
 
116. 2) відсутність технічних можливостей розташувати технічні засоби телекомунікацій на (в) Об’єкті доступу та (або) будинкової розподільної мережі;
 
117. 3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування Об’єкту доступу, надані власником.
 
118. 14. Відмова у видачі Технічних умов доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.
 
119. Стаття 14. Основні вимоги до проектної документації:
 
120. 1. Проектна документація з доступу розробляється замовником самостійно, або іншою особою на замовлення замовника у порядку визначеному законодавством.
 
121. 2. Проектна документація з доступу не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
 
122. 3. Власник може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим Технічним умовам доступу.
 
123. 4. Проектна документація має бути погоджена власником Об’єкта доступу протягом десяти робочих днів з моменту її отримання від замовника.
 
124. ГЛАВА ІV ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 
125. ВЛАСНИКІВ ОБ’ЄКТІВ ДОСТУПУ ТА ЗАМОВНИКІВ
 
126. Стаття 15. Права та обов'язки власника Об’єкта доступу
 
127. 1. Власник Об’єкта доступу має право:
 
128. 1) вимагати укладення договору для надання доступу до Об’єкта доступу;
 
129. 2) визначати плату за доступ, яка розрахована згідно з відповідною методикою визначення плат за доступ, затвердженою відповідним центральним органом виконавчої влади;
 
130. 3) перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до укладеного договору з доступу;
 
131. 4) вимагати від замовника у порядку встановленому договором усунення порушень, виявлених за результатами перевірок за виконанням ним робіт, що здійснюються відповідно до договору з доступу;
 
132. 5) відмовляти замовникам в видачі Технічних умов доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених цим Законом;
 
133. 6) демонтувати телекомунікаційні мережі розміщені на елементах інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до закону.
 
134. 2. Власник Об’єкта доступу зобов’язаний:
 
135. 1) надавати відповідно до укладеного договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на (в) Об’єкті доступу, уповноваженій особі замовника за умови збереження цілісності та працездатності таких засобів;
 
136. 2) надавати можливість у строк не більше десяти робочих днів з моменту звернення замовника перед укладанням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації щодо інфраструктури Об’єкта доступу, яка придатна для розміщення технічних засобів телекомунікацій;
 
137. 3) не допускати дискримінації замовника;
 
138. 4) забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів телекомунікацій замовника або погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж;
 
139. 5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт Об’єкта доступу, яким користується замовник на підставі договору з доступу, та не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури Об’єкта доступу за рахунок замовника;
 
140. 6) вжити, у разі виникнення спору із замовником на етапах отримання Технічних умов доступу до Об’єкта доступу, погодження проектної документації з доступу або укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу, вичерпних заходів щодо можливості вирішення спору шляхом проведення консультацій та переговорів.
 
141. 3. Забороняється вимагати від замовників виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, як умови отримання до них доступу.
 
142. Стаття 16. Права та обов'язки замовника
 
143. 1. Перед укладанням договору з доступу замовник має право на попередній огляд та отримання інформації про Об’єкт доступу, що придатний для розміщення технічних засобів телекомунікацій.
 
144. 2. Після укладання договору з доступу замовник має право на:
 
145. 1) безперешкодний доступ до всіх елементів інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до умов договору з доступу;
 
146. 2) проведення робіт відповідно до умов договору з доступу на елементах інфраструктури Об’єкта доступу;
 
147. 3) отримання відповідно до договору з доступу та згідно з законодавством електроживлення для забезпечення функціонування технічних засобів телекомунікацій;
 
148. 4) приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж.
 
149. 3. Замовник зобов’язаний:
 
150. 1) розташовувати свої технічні засоби телекомунікацій або користуватися будинковими розподільними мережами відповідно до договору;
 
151. 2) відшкодовувати збитки власникові або третім особам, заподіяні у наслідок невиконання чи неналежного виконання робіт з вини замовника, безпосередньо пов’язаних з розташуванням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій та будинкових розподільних мереж, відповідно до договору з доступу та законодавству;
 
152. 3) розміщувати на своїх технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника щодо найменування замовника та номеру контактного телефону;
 
153. 4) не допускати самовільного розміщення телекомунікаційних мереж на Об’єктах доступу;
 
154. 5) здійснювати плати за доступ до відповідного Об’єкта доступу та (або) користування будинковою розподільною мережею.
 
155. ГЛАВА V ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНИКІВ ТА ЗАМОВНИКІВ
 
156. Стаття 17. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу
 
157. 1. Доступ до елементів інфраструктури Об’єктів доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником та замовником, що укладається відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
158. 2. Укладення договору з доступу відбувається після отримання замовником Технічних умов доступу та узгодженої проектної документації. Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, що підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники:
 
159. 1) проектної документації на доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу (або засвідчені замовником фотокопії цієї проектної документації);
 
160. 2) проекту договору з доступу.
 
161. 3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами в термін, що не може перевищувати один місяць з дати отримання власником Об’єкта доступу документів, що наведені в частині другій цієї статті.
 
162. 4. Власник Об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з таких підстав:
 
163. 1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано неналежною посадовою особою замовника, або складено з порушенням відповідних Правил надання доступу до Об’єкта доступу;
 
164. 2) існує встановлена законом, або чинним судовим рішенням, заборона щодо укладення договору з доступу;
 
165. 3) ліквідація (знищення) Об’єкта доступу після отримання власником Об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу.
 
166. Відсутнє
 
167. 5. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж ті, що визначені у цій статті, забороняється.
 
168. 6. Відсутність відповіді власника на звернення замовника щодо укладення договору чи відмови в укладанні договору з доступу у строк, що перевищує один місяць, є підставою для укладення договору у порядку мовчазної згоди відповідно до закону.
 
169. 7. Договір з доступу має містити наступні істотні умови:
 
170. 1) дані про повні найменування сторін договору;
 
171. 2) конкретно визначений Об’єкт доступу, що використовується замовником на підставі договору з власником;
 
172. 3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розташовані на конкретно визначному Об’єкті доступу, що використовуватиметься замовником на підставі договору з власником;
 
173. 4) розмір плати за доступ, визначений на підставі відповідної Методики визначення плати за доступ;
 
174. 5) порядок доступу до Об’єкта доступу та розміщених на ньому технічних засобів телекомунікацій;
 
175. 6) умови захисту від несанкціонованого доступу до технічних засобів телекомунікацій замовника;
 
176. 7) порядок контролю власником за умовами експлуатації Об’єкту доступу;
 
177. 8) строк дії договору (з обов’язковою його пролонгацією, у порядку, визначеному сторонами);
 
178. 9) відповідальність сторін;
 
179. 10) умови розірвання договору;
 
180. 11) особливості порядку внесення змін до договору, що передбачає, зокрема, обов’язок сторони, що пропонує зміни подати свої пропозиції відповідно у строк, що не може бути меншим за шість місяців до їх настання.
Відсутнє
 
181. 8. Власник не має права розірвати договір без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору за умови належного виконання замовником умов договору.
 
182. 9. У разі зміни власника, до нового власника переходять права і обов’язки за договором з доступу, без стягнення будь-яких додаткових плат.
 
183. Реорганізація або зміна власника не є підставою для зміни умов чи розірвання договору.
 
184. 10. Укладений договір з доступу є достатньою підставою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів телекомунікацій замовника.
 
185. Стаття 18. Особливості плати за доступ до Об’єкта доступу або користування будинковою розподільною мережею
 
186. 1. Плата за доступ може складатись з одноразової та (або) періодичної плат.
 
187. 2. До одноразових плат відносяться виключно:
 
188. 1) плата за видачу Технічних умов доступу;
 
189. 2) плата за технічний нагляд, передбачений чинним законодавством;
 
190. 3) плата за підключення до будинкової розподільної мережі.
 
191. 3. Періодична плата може встановлюватись виключно у разі наявності додаткових витрат власника на утримання елемента інфраструктури Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі, що безпосередньо пов’язані з наданим доступом.
 
192. 4. Розмір плати за доступ до Об’єкта доступу або за користування будинковою розподільною мережею за договором з доступу встановлюється за Методикою визначення плати за доступ, затвердженою відповідно до цього Закону.
 
193. 5. Методика визначення плати за доступ до Об’єкта доступу або користування будинковою розподільною мережею має встановлювати:
 
194. 1) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати;
 
195. 2) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати;
 
196. 3) нормативи людино-годин щодо кожного виду робіт;
 
197. 4) перелік прямих витрат власника, що безпосередньо пов’язані з утриманням елементів інфраструктури Об’єкта доступу, які використовує замовник доступу;
 
198. 5) механізм визначення рівня плати за доступ у вигляді формули;
 
199. 6) Коефіцієнт зниження у випадках отримання доступу до інфраструктури Об’єкта доступу:
 
200. а) у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах сільського типу або депресивних територіях;
 
201. б) у разі надання телекомунікаційних послуг на землях природно-заповідних фондів та інших землях природоохоронного призначення;
 
202. в) за доступ до відповідного Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі за договором з доступу в залежності від участі у спів-фінансуванні надання телекомунікаційних послуг окремим державним органом, органом самоврядування чи суб'єктом господарювання;
 
203. г) у разі прокладання транзитних кабельних ліній;
 
204. д) у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг.
 
205. 7) підстави для перегляду розміру плати.
 
206. Відсутня
 
207. Відсутня
 
208. 6. Методика визначення плат за доступ до Об’єктів доступу є єдиною незалежно від форми власності таких Об’єктів.
 
209. 7. Розмір плати за доступ до Об’єкта доступу визначається власником згідно з Методикою визначення плати за доступ, розробленою та затвердженою відповідним центральним органом виконавчої влади згідно з цим Законом і не може перевищувати:
 
210. 1) за видачу Технічних умов доступу – однієї мінімальної заробітної плати;
 
211. 2) за доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики – одного відсотка розміру мінімальної заробітної плати за одну опору лінії електропередавання в місяць;
 
212. 3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) – два відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; три відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; п’ять відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище;
 
213. 4) за доступ до інфраструктури об’єктів транспорту - три відсотки розміру мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр в місяць.
 
214. Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.
 
215. 8. Плата за розробку Технічних умов доступу до Об’єкта доступу має вноситися у строк, що не перевищує один місяць після отримання замовником повідомлення власника Об’єкта доступу про прийняте ним рішення про видачу Технічних умов доступу.
 
216. 9. У разі несплати у встановлений Законом строк плати за видачу Технічних умов доступу до Об’єкта доступу рішення про видачу Технічних умов доступу анулюється.
 
217. 10. Розмір плат за договором за доступ до Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі має бути сталою і не може змінюватися протягом одного року з дати їх прийняття.
 
218. 11. Забороняється установлення додаткових плат за доступ до Об’єкта доступу, за користування будинковими розподільними мережами ніж ті, що визначені цим Законом після укладання договору з доступу.
 
219. Стаття 19. Врегулювання спорів при доступі до елементів інфраструктури Об’єктів доступу
 
220. 1. У разі виникнення спорів між власником та замовником на будь-яких етапах укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу та неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів, сторони можуть провести досудове врегулювання спору, в порядку, встановленому законодавством України.
 
221. 2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань, кожна із сторін може ініціювати вирішення спору в судовому порядку.
 
222. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
223. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
224. Статті 5, 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону набирають чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
225. 2. Діючі на момент набрання чинності цим Законом договори предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та (або) будинкових розподільних мереж продовжують діяти до завершення строку їх чинності на умовах, що були визначені такими договорами до набрання чинності цим Законом.
 
226. На вимогу замовника доступу або власника Об’єктів доступу укладені договори з доступу мають бути приведені у відповідність до цього Закону у місячний термін.
 
227. 3. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності та розташовані та введені в експлуатацію технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури Об’єктів доступу, до набрання чинності цим Законом, одноразова плата не справляється.
 
228. 4. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності для надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг, до набрання чинності цим Законом, плата не справляється.
 
229. З метою обліку таких мереж та технічних засобів та врегулювання господарських відносин між власником та замовником, ними здійснюється технічна інвентаризація розміщення мереж та технічних засобів та укладається договір з доступу без стягнення плати.
 
230. 5. Частину другу статті 12 Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
231. «розробляє та затверджує Методику визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, зокрема, за розташування ліній телекомунікацій на опорах повітряних ліній електропередавання.».
 
232. 6. Частину третю статті 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502 із наступними змінами) доповнити новим реченням такого змісту:
 
233. «На об’єктах природно-заповідного фонду можуть розміщуватись технічні засоби телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг за умови відсутності їх шкідливого впливу на таке середовище.».
 
234. 7. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
235. частину першу статті 26 доповнити пунктом « 57» такого змісту:
 
236. «встановлювати плату за доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації, що знаходяться у комунальній власності, відповідно до Методик визначення плат, затверджених органами державної влади згідно з законодавством.»;
 
237. пункт «а» частини першої статті 30 доповнити підпунктом «18» такого змісту:
 
238. «організувати недискримінаційний доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового та нежитлового фонду, що знаходиться у комунальній власності, транспортної інфраструктури, кабельної каналізації на договірній основі з підприємствами, на балансі яких знаходиться ця інфраструктура»;
 
239. пункт «б» частини першої статті 30 доповнити підпунктом «13» такого змісту:
 
240. «здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації, що знаходиться у них на балансі, а також щодо правильного застосування плат за доступ. Виконавчим органам місцевого самоврядування забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання.»;
 
241. пункт «а» частини першої статті 31 доповнити підпунктом «12» такого змісту:
 
242. «організувати розвиток інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, що знаходиться у комунальній власності, для розміщення телекомунікаційних мереж з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах».
 
243. 8. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами:
 
244. статтю 31 викласти у такій редакції:
 
245. «Стаття 31. Створення телекомунікаційних мереж
 
246. 1. Розміщення на земельних ділянках об’єктів будівництва, що є частиною телекомунікаційних мереж здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
247. 2. Розташування технічних засобів телекомунікацій на існуючих об’єктах будівництва, що призводить до реконструкції об’єктів будівництва, здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
248. 3. Доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».
 
249. 4. Встановлення (розміщення) технічних засобів телекомунікацій в/на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики до яких отримано доступ здійснюється на підставі проектної документації з доступу.
 
250. 5. Забороняється вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання або подання будь-яких додаткових документів для розташування (розміщення) технічних засобів телекомунікацій на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики крім передбаченого частиною четвертою цієї статті.
 
251. 6. Дообладнання технічних засобів телекомунікацій, розташованих на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики потребує погодження із власником такої інфраструктури та не потребує отримання та подання будь-яких інших документів, погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
 
252. 7. Порядок введення в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій, розташованих на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики визначається оператором, провайдером телекомунікацій.
 
253. 8. Будівництво, реконструкція і модернізація телекомунікаційних мереж мають забезпечувати дотримання нормативів до показників якості встановлених законодавством.
 
254. 9. Забудовники зобов’язані обладнувати нові об'єкти житлово-побутового, культурного, лікувального та іншого призначення всіх форм власності, мережами і пристроями для організації телекомунікацій загального користування.
 
255. 10. Операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством України, прокладати кабельні підземні, підводні та надземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі.
 
256. 11. Замовники реконструкції та будівництва мостів, тунелів, колекторів, вулиць, шляхів, будівель, ліній електропередачі зі спільним використанням опор для підвішування ліній телекомунікацій за власні кошти виконують роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням телекомунікаційних мереж, що знаходяться в зоні забудови, відповідно до Технічних умов доступу, виданих власниками цих мереж.».
 
257. 9. Кабінету Міністрів України:
 
258. 1) привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
 
259. 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
260. 10. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
261. 11. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
262. 12. Органам місцевого самоврядування привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
263. Голова Верховної Ради України А.В. ПАРУБІЙ