Кількість абзаців - 97 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст.220):
 
6. 1)у статті 1:
 
7. у частині першій:
 
8. у пункті 1 слова "замовника, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу" замінити словом "енергосервісу", а слово "державна" замінити словом "публічна";
 
9. після пункту 3 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
10. "об’єкт енергосервісу – будівля (споруда), група будівель (споруд), комплекс (будова), які перебувають у державній або комунальній власності та щодо якої (яких) центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виконавчим органом місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), прийнято рішення щодо закупівлі енергосервісу";
 
11. пункти четвертий-п’ятий викласти в такій редакції:
 
12. "4) щорічні платежі виконавцю енергосервісу – платежі, визначені учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі), які замовник енергосервісу зобов’язаний щорічно сплачувати виконавцю відповідно до умов енергосервісного договору;
 
13. 5) щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу – щорічне скорочення витрат замовника (у грошовій формі) на споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг у результаті здійснення енергосервісу, що зазначається учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу розраховується учасником процедури закупівлі як розрахункове скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно з базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножене на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, чинні на дату оголошення про проведення процедури публічної закупівлі.";
 
14. у частині другій:
 
15. слова та знаки "термін "публічні закупівлі"" та "Законі України "Про здійснення державних закупівель"" замінити відповідно словами та знаками "термін "публічні закупівлі"" та "Законі України "Про публічні закупівлі"".
 
16. 2)частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
17. "1. Публічні закупівлі енергосервісу (далі – закупівлі енергосервісу) здійснюються за процедурами публічних закупівель в порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі" для закупівель послуг, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.";
 
18. 3)у статті 3:
 
19. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
20. "1. Закупівлі енергосервісу здійснюються шляхом застосування процедури відкритих торгів або переговорної процедури закупівлі. Тендерна документація повинна містити:
 
21. 1) інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;
 
22. 2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі", у випадку прийняття замовником рішення про застосування цих критеріїв, з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою статті 3 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону України "Про публічні закупівлі", та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі" у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним;
 
23. 3) базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами) чинними на дату оголошення про проведення процедури закупівлі. Базовий річний рівень затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності). Якщо протягом періоду, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, на об’єкті енергосервісу балансоутримувачем або комісією, створеною виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виявлено недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий річний рівень визначається відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 
24. 4) повну інформацію про об'єкт енергосервісу та обладнання, що використовується на об'єкті енергосервісу для постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки тендерної пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення зазначеної в цьому пункті інформації (у тому числі до технічних паспортів, специфікацій, планів, креслень, рисунків, технічних та якісних характеристик, копій договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 
25. 5) перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв, якщо замовником прийнято рішення включити інші критерії окрім показника ефективності енергосервісного договору;
 
26. 6) строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій;
 
27. 7) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;
 
28. 8) зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
 
29. 9) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
 
30. 10) формулу розрахунку показника ефективності енергосервісного договору;
 
31. 11) вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції або у пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі наступної інформації:
 
32. пропонований строк енергосервісного договору;
 
33. щорічні платежі виконавцю енергосервісу, розраховані з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору;
 
34. щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу;
 
35. рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 
36. фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;
 
37. ціна енергосервісного договору.
 
38. 2. Замовник не зазначає в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів для закупівлі енергосервісу інформацію, передбачену абзацами четвертим, п’ятим, шостим і десятим частини другої статті 21 Закону України "Про публічні закупівлі". Замовник зазначає в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів для закупівлі енергосервісу інформацію про розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх застосування).;
 
39. доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
40. "3. Замовник не встановлює кваліфікаційний критерій, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі". Замовник може встановлювати такий кваліфікаційний критерій як наявність документально підтвердженого досвіду виконання технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів. У випадку встановлення, такий критерій та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх такому критерію, зазначаються замовником в тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).
 
41. 4. У звіті про результати проведення процедури закупівлі енергосервісу замість цінових пропозицій учасників тендеру, цінових пропозицій на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) зазначаються показники ефективності енергосервісного договору учасників тендеру або показники ефективності енергосервісного договору, зазначені учасниками у пропозиціях на переговорах (у випадку застосування переговорної процедури закупівлі).;
 
42. 4)після статті 3 доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
43. "Стаття 3-1. Особливості проведення закупівлі енергосервісу щодо об’єктів, які перебувають у віданні різних розпорядників бюджетних коштів
 
44. 1. Виконавчий орган відповідної місцевої ради або місцевий орган виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральний орган виконавчої влади (щодо об’єктів державної власності), до сфери управління якого належить замовник енергосервісу, мають право прийняти рішення про проведення закупівлі енергосервісу щодо окремих будівель (споруд) об’єкту енергосервісу, які перебувають в оперативному управлінні або господарському віданні різних розпорядників бюджетних коштів, визначивши відповідальним за проведення такої закупівлі одного із таких розпорядників бюджетних коштів (уповноважений замовник).
 
45. 2. Уповноважений замовник проводить процедуру закупівлі та обирає переможця процедури закупівлі відповідно до вимог цього Закону та з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
46. 3. Розпорядники бюджетних коштів та уповноважений замовник кожний окремо укладають енергосервісні договори з переможцем процедури закупівлі, проведених уповноваженим замовником закупівлі, щодо об’єктів, які перебувають в їх оперативному управлінні чи господарському віданні, на умовах, визначених у тендерній документації та відповідно до поданої тендерної пропозиції.";
 
47. 5)статтю 4 викласти в такій редакції:
 
48. "Стаття 4. Особливості оцінки і розгляду пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу
 
49. Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу для оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції, замовник замість критерію оцінки тендерних пропозицій та пропозицій на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) "ціна", застосовує критерій "показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість)".
 
50. Показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість) визначається як сумарне за двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу значення дисконтованих різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами виконавцю енергосервісу. Дисконтування здійснюється на розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу. Приведений показник ефективності енергосервісного договору - показник ефективності енергосервісного договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною у методиці оцінки замовником у тендерній документації.
 
51. У випадках, передбачених статтею 3-1 цього Закону, оцінці підлягає сумарне значення показників ефективності енергосервісного договору за об’єктами кожного з розпорядників бюджетних коштів (замовників енергосервісу).
 
52. 2. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім показника ефективності енергосервісного договору, застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага критерію "показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість)" не може бути нижчою за 75 відсотків.
 
53. 3. У разі застосування процедури відкритих торгів під час закупівлі енергосервісу, оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації , та шляхом застосування електронного аукціону.
 
54. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про показники ефективності енергосервісного договору або приведені показники ефективності енергосервісного договору, розраховані електронною системою закупівель на основі даних, зазначених учасниками у тендерних пропозиціях за формулою розрахунку показника ефективності енергосервісного договору, визначеною замовником у тендерній документації. Інформація про показники ефективності енергосервісного договору розкривається у порядку від найнижчого до найвищого.
 
55. 4. Електронний аукціон під час закупівлі енергосервісу полягає в повторювальному процесі підвищення показника ефективності енергосервісного договору шляхом скорочення учасниками пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
 
56. Для проведення електронного аукціону показники ефективності енергосервісного договору/приведені показники ефективності енергосервісного договору всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найнижчого до найвищого без зазначення найменувань учасників. Стартовим визначається найнижчий показник ефективності енергосервісного договору/приведений показник ефективності енергосервісного договору. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається новий стартовий показник за результатами попереднього етапу аукціону.
 
57. У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору, першим в електронному аукціоні підвищення показника енергосервісного договору буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням.
 
58. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз підвищити значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору своєї пропозиції не менше ніж на один крок від свого попереднього значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору шляхом внесення даних в електронній системі закупівель щодо розміру скорочення пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу. Електронна система закупівель на кожному етапі аукціону перераховує внесені учасниками дані у відсоткове значення відповідно до формули розрахунку показника енергосервісного договору, вказаної замовником у тендерній документації.
 
59. В оголошенні про проведення процедури закупівель енергосервісу обов’язково зазначаються відомості про розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.
 
60. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх показників ефективності енергосервісного договору або приведених показників ефективності енергосервісного договору в електронній системі закупівель від найнижчого до найвищого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
 
61. 5. Оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу відбувається шляхом вибору учасника з найбільшим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору.
 
62. 6. Розкриття тендерних пропозицій, розгляд тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації, визначення переможця під час процедури закупівлі енергосервісу здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про публічні закупівлі", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. ";
 
63. 6)у статті 5:
 
64. частину другу після пункту 4 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
65. "4-1) фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;";
 
66. у пункті 6 слово "статті" замінити словом "статтею";
 
67. у пункті 11 слова "об’єкта, щодо якого здійснюється енергосервіс" замінити словами "об’єкта енергосервісу";
 
68. у частині п’ятій слова "та не більше 90 відсотків" замінити словами "суми щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу.";
 
69. у частині сьомій цифру "10" замінити цифрою "15";
 
70. у частині восьмій слова "замовника за енергосервісним договором" замінити словами "виконавця енергосервісу";
 
71. у частині десятій слова "Після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання замовник" замінити словами "Держава (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у державній власності) або відповідна територіальна громада (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у комунальній власності)";
 
72. після частини тринадцятої доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
73. "14. Замовник укладає енергосервісний договір з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 60 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця процедури закупівлі.";
 
74. 7) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
75. "1. Головні розпорядники бюджетних коштів не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу з учасником-переможцем подають на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо об'єктів державної власності), Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді після погодження відповідним місцевим фінансовим органом (щодо об'єктів комунальної власності) істотні умови енергосервісного договору, що укладатиметься ними або відповідними розпорядниками бюджетних коштів, зазначені у пунктах 2 - 5 частини другої статті 5 цього Закону.
 
76. 2. Місцевий фінансовий орган погоджує або відмовляє у погодженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує 8 днів з дати звернення головного розпорядника бюджетних коштів щодо погодження відповідних істотних умов енергосервісного договору.
 
77. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада затверджують або відмовляють у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує 50 днів з дати звернення головного розпорядника бюджетних коштів щодо погодження відповідних істотних умов енергосервісного договору.";
 
78. 8)у статті 7:
 
79. частину першу викласти у такій редакції:
 
80. "1. Замовник відміняє торги із закупівлі енергосервісу у разі:
 
81. 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі енергосервісу;
 
82. 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
 
83. 3) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого Законом України "Про публічні закупівлі";
 
84. 4) подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;
 
85. 5) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;
 
86. 6) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";
 
87. 7) у випадку відмови у погодженні (затвердженні) істотних умов енергосервісного договору з учасником процедури закупівлі, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо об’єктів державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою, місцевим фінансовим органом (щодо об’єктів комунальної власності).
 
88. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути визначено в тендерній документації."
 
89. у частині другій друге речення виключити;
 
90. у частині третій слова "надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення" замінити словами "оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель".
 
91. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
92. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше введення в дію Закону України "Про публічні закупівлі" для усіх замовників.
 
93. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
94. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
95. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
96. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.