Кількість абзаців - 67 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження (Друге читання)

0. проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
5. 1. Частину другу статті 135 доповнити абзацом такого змісту:
 
6. «У разі наявності інформації про перебування особи за межами України повістка такій особі надсилається за останнім відомим місцем її проживання чи перебування та обов’язково публікується в офіційних друкованих виданнях: «Голос України», «Урядовий кур’єр» та на офіційному веб-сайті органу, що здійснює досудове розслідування»;
 
7. 2. Частину першу статті 136 доповнити абзацом такого змісту:
 
8. «У випадку, передбаченому абзацом другим частини другої статті 135 цього Кодексу, особа вважається належним чином ознайомлена зі змістом повістки про виклик з моменту її опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження»;
 
9. 3. Пункт 2 частини третьої статті 190 викласти у такій редакції:
 
10. «2) добровільного з’явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора»;
 
11. 4. Частину третю статті 197 доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
12. «3) вісімнадцяти місяців - в особливо складному кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією»;
 
13. 5. У статті 219:
 
14. 1) частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
15. «4) вісімнадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину або щодо якої здійснюється спеціальне досудове розслідування»;
 
16. 2) частину третю після слів «про відновлення кримінального провадження» доповнити словами «,а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу».
 
17. 3) доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
 
18. «4. Загальний строк досудового розслідування при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:
 
19. 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу - шляхом поглинання меншого строку більшим;
 
20. 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.
 
21. 5. Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об’єднаному кримінального провадженні може бути вирішено питання його продовження».;
 
22. 6. У статті 280:
 
23. 1) пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
 
24. «2) оголошено розшук підозрюваного»;
 
25. 2) у частині другій слова «встановлення місцезнаходження особи» замінити словами «здійснення розшуку підозрюваного»;
 
26. 7. Частину першу статті 281 викласти у такій редакції:
 
27. «1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчого, за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук»;
 
28. 8. У статті 294:
 
29. 1) у частині другій:
 
30. а) у абзаці першому слова та цифри «2 та 3» замінити словами та цифрами «2-4»;
 
31. б) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
32. «4) до вісімнадцяти місяців - Генеральним прокурором України»;
 
33. 2) частину третю доповнити словами «,до вісімнадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження та наявності виключних обставин.»;
 
34. 3) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
35. «4. До виключних обставин, зазначених у частині третій цієї статті, відносяться:
 
36. 1) необхідність проведення складних комісійних або комплексних експертиз, допиту великої кількості свідків або потерпілих; проведення значної кількості інших слідчих (розшукових) дій для отримання доказів, що необхідні для правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду;
 
37. 2) встановлення під час досудового розслідування інших злочинів, вчинених підозрюваним, щодо якого здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими підозрюваним, щодо якого здійснюється досудове розслідування, та виділення матеріалів досудового розслідування щодо яких в окреме провадження негативно вплине на правильність правової кваліфікації дій підозрюваного, повноту досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження;
 
38. 3) розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації або терористичної групи чи терористичної організації»;
 
39. 9. Абзац перший частини третьої статті 295 доповнити реченням такого змісту:
 
40. «У випадках, передбачених пунктом 4 частини другої статті 219 цього Кодексу, копія клопотання вручається одночасно із зверненням до прокурора про продовження строку досудового розслідування»;
 
41. 10. У статті 297-1:
 
42. 1) у частині першій після слова «здійснюється» доповнити словами «стосовно одного чи декількох підозрюваних»;
 
43. 2) у частині другій цифри «258» замінити цифрами «255-258»;
 
44. 3) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
45. «3. Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому ж кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом»;
 
46. 11. У статті 297-4:
 
47. 1) у частині другій після слів «підозри особи» доповнити словами «, щодо якої подано клопотання»;
 
48. 2) частини п’яту та шосту викласти у такій редакції:
 
49. «5. Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з’явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.
 
50. 6. Відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань»;
 
51. 12. Частину третю статті 323 доповнити абзацом такого змісту:
 
52. «За наявності у такому провадженні інших обвинувачених за клопотанням прокурора судовий розгляд здійснюється у судовому засіданні у одному кримінальному провадженні»;
 
53. 13. У частині четвертій статті 469:
 
54. 1) доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
55. «3) особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами»;
 
56. 2) друге речення після слів «не допускається» доповнити словами «крім випадків надання потерпілим письмової згоди прокурору на укладення ним угоди згідно пункту 3 частини четвертої цієї статті»;
 
57. 14. У розділі ХІ «Перехідні положення»:
 
58. 1) абзац другий пункту 1 виключити;
 
59. 2) у пункті 20-1:
 
60. а) у абзаці першому слова та цифри «Тимчасово, до 15 квітня 2017 року» замінити словами та цифрами «Тимчасово, але не довше двох років з дня введення в дію частини четвертої статті 216 цього Кодексу»;
 
61. б) у абзаці другому цифри «258» замінити цифрами «255-258»;
 
62. в) доповнити абзацами шостим - восьмим у такій редакції:
 
63. «Розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, спеціальне судове провадження щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, а також у цьому пункті, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими статтею 32-1 цього Кодексу.
 
64. Вимоги щодо особливостей застосування глави 24-1 цього Кодексу, передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких підозрюваний на момент звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або обвинувальним актом оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
 
65. Кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні акти направлені до суду до спливу строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, а так само кримінальні справи, які станом на цю дату перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим пунктом.».
 
66. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.