Кількість абзаців - 359 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (Друге читання)

0. Проект
 
1. Внесено народними депутатами України -
 
2. членами Комітету з питань економічної політики
 
3. Іванчук А.В.
 
4. Пташник В.Ю.
 
5. Соловей Ю.І.
 
6. Денисенко А.П.
 
7. Кошелєва А.В.
 
8. Кривенко В.В.
 
9. Воропаєв Ю.М.
 
10. Довгий О.С.
 
11. Фаєрмарк С.О.
 
12. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
14. щодо підвищення рівня корпоративного управління
 
15. в акціонерних товариствах
 
16. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
17. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
18. 1. Підпункт четвертий частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1993 р., № 99, ст. 347;1995 р., № 14, ст. 90; 1997 р., № 25, ст. 171; 2001 р., № 11, ст. 56; № 36, ст. 188; 2003 р., № 35, ст. 271; 2004 р., № 11, ст. 140; 2007 р., № 9, ст. 77; 2009 р., № 30, ст. 421; 2010 р., № 8, ст. 51, № 20, ст. 200; 2011 р., № 33, ст. 331; 2012 р., ст. № 32-33, ст. 413; 2014, № 8, ст. 90, № 22, ст. 773) після слів "діяльності такої особи," доповнити словами "правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи,".
 
19. 2. Доповнити частину 13 статті 123 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст.27) новим реченням такого змісту: "Зміна типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою або технічної документації із землеустрою".
 
20. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
21. 1) Частину другу статті 586 після слів "не встановлено договором" доповнити словами "або законом".
 
22. 2) у главі 72 після слів "Глава 72. Банківський рахунок" доповнити назвою параграфу:
 
23. "§1. Загальні положення про банківський рахунок";
 
24. 3) частину третю статті 1066 викласти у такій редакції:
 
25. "Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. ";
 
26. 4) у частині другій статті 1071 слова "законом чи договором між банком і клієнтом" замінити словами "законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
27. 5) частину другу статті 1072 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
28. "У разі одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та іншого розрахункового документу, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта у першу чергу за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень. ";
 
29. 6) статтю 1074 викласти в такій редакції:
 
30. "Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
 
31. 1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але можуть встановлювати розумну винагороду.
 
32. 2. Клієнт не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру, визначеного згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.
 
33. 3. Після отримання банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, клієнт за відповідним договором банківського рахунка не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевіряє наявність підстав, вказаних в отриманому ним від обтяжувача повідомленні.
 
34. 4. Якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клієнта.
 
35. 5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою та третьою цієї статті, може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. ";
 
36. 7) частину першу статті 1075 викласти в такій редакції:
 
37. "1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не вправі без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, коли майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачене умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є недійсними.
 
38. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. ";
 
39. 8) доповнити Кодекс статтею 1075-1 такого змісту:
 
40. "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
41. 1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем.
 
42. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
43. 2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситись без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
 
44. 3. У випадку порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно. ";
 
45. 9) Статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
46. "3. Банк зобов’язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про залишок коштів на відповідному рахунку, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком у строк, у який така інформація надається клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження. ";
 
47. 10) главу 72 після статті 1076 доповнити новим параграфом 2 такого змісту:
 
48. "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
49. Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
50. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
51. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
52. До відносин сторін у зв’язку із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із суті правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.
 
53. Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
54. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
55. Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
56. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності — протягом семи днів з дати настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або вказаній ним особі. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами в залежності від настання вказаних у договорі підстав.
 
57. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.
 
58. Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
59. Якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, які підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
60. Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
61. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.
 
62. Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпорядження коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
63. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ані володілець рахунка, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).
 
64. Якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпорядження грошовими коштами на рахунку володільцем рахунку або бенефіціаром, сторони договору рахунка умовного зберігання можуть встановити в договорі обмеження щодо такого розпорядження.
 
65. Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
66. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані із обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.
 
67. Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
68. Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
69. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, за винятком суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати у якості винагороди станом на дату звернення стягнення згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
70. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
71. Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
72. Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті) вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
73. Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не обмежують права бенефіціара, покладається на володільця рахунка та банк.
 
74. Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог цієї статті, є недійсними.
 
75. Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
76. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється зі спливом строку (настанням терміну припинення) договору рахунка умовного зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
77. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкритий рахунок умовного зберігання (ескроу).
 
78. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, то з моменту отримання банком такого документа.
 
79. У випадку припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.
 
80. У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара, володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
81. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
82. Стаття 1076-9. Надання бенефіціару відомостей, що становлять банківську таємницю
 
83. Бенефіціар має право вимагати від банку надання відомостей щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним, що становлять банківську таємницю. ".
 
84. 4. Частину другу статті 17 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140) після слова "заставодержателя" доповнити словами", якщо інше не встановлено законом".
 
85. 5. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2004 р., № 2, ст. 6; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 33, ст. 436):
 
86. 1) доповнити частину першу статті 34 пунктом 9-1 такого змісту:
 
87. "9-1) накладають заборону щодо відчуження грошових сум, які внесені у депозит відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";";
 
88. 2) статтю 85 викласти в такій редакції:
 
89. "У передбачених законодавством України випадках державна нотаріальна контора або приватний нотаріус приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору, а в установлених Законом України "Про акціонерні товариства" випадках приймає в депозит грошові суми та накладає заборону на їх відчуження.
 
90. Про надходження грошових сум і цінних паперів державна нотаріальна контора або приватний нотаріус повідомляє кредитору і на його вимогу видає йому грошові суми і цінні папери.
 
91. Прийняття державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем виконання зобов’язання.".
 
92. 6. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 2002 р., № 17, ст. 117; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 314, ст. 304, № 44, ст. 456, ст. 471, ст. 578; 2013 р., № 26, ст. 264, № 39, ст. 517; 2014 р., № 8, ст. 90):
 
93. 1) після пункту 32 статті 8 доповнити новим пунктом у такій редакції:
 
94. "33) здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", зокрема:
 
95. – придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакету акцій;
 
96. – обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) — власника домінуючого контрольного пакету акцій ;
 
97. – обов'язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) – власником домінуючого контрольного пакету акцій на вимогу акціонерів;".
 
98. Відповідно пункт 33 вважати пунктом 34;
 
99. 7. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
100. "Стаття 16-1 Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера — власника домінуючого контрольного пакету акцій
 
101. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій особою (особами, що діють спільно) — власником домінуючого контрольного пакету акцій має вищий пріоритет. У разі наявності встановленого за договором обтяження акцій товариства, що належать іншим акціонерам, зазначене обтяження не впливає на право особи (осіб, що діють спільно) — власника домінуючого контрольного пакету акцій придбати акції такого товариства, що належать його акціонерам.
 
102. У такому разі особа (особи, що діють спільно) — власник домінуючого контрольного пакету акцій вносить у депозит державної нотаріальної контори або у приватного нотаріуса, зазначеного у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій, грошові суми, що належатимуть акціонерам у результаті придбання в них акцій. При цьому державна нотаріальна контора або приватний нотаріус накладає заборону на відчуження таких грошових сум відповідно до умов договору, згідно з яким було встановлено обтяження на акції, які були викуплені.".
 
103. 8. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 43, ст. 447; 2013 р., № 26, ст. 264):
 
104. 1) частину другу статті 39 викласти у такій редакції:
 
105. "2. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу) подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
106. Інформація про власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Така інформація обов’язково має містити розмір пакету такого власника із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та дані про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента) або коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента).
 
107. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, є відкритою і оприлюднюється в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.";
 
108. 2) у частині третій статті 40:
 
109. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
110. "перелік власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;";
 
111. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
112. "перелік власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.".
 
113. У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати відповідно абзацом десятим;
 
114. 3) у частині першій статті 41:
 
115. у абзаці сьомому слова "голосуючих акцій" замінити словами "простих акцій приватного акціонерного товариства";
 
116. доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
117. "зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, із зазначенням розміру пакету акцій таких власників, імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника;
 
118. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);
 
119. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);
 
120. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакету акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);".
 
121. 4) доповнити статтю 42 новою частиною у такій редакції:
 
122. "2. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік прав на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
123. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств є відкритою і оприлюднюється в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Така інформація обов’язково має містити розмір пакету такого власника із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та дані про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента) або коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника.".
 
124. 9. У Законі України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 29, ст. 272, № 35, ст. 344):
 
125. 1) у статті 2:
 
126. у частини першій:
 
127. після пункту третього доповнити двома пунктами такого змісту:
 
128. "3-1) домінуючий контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
 
129. 3-2) значний контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства;";
 
130. пункт сьомий виключити;
 
131. після пункту одинадцятого доповнити новим пунктом такого змісту:
 
132. "11-1) опосередковане набуття права власності - набуття права власності, що настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема:
 
133. здійснює контроль прямого власника акцій акціонерного товариства,
 
134. та/або здійснює контроль групи прямих власників акцій акціонерного товариства,
 
135. та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб,
 
136. та/або набуває права голосу значним пакетом акцій акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства за дорученням акціонерів акціонерного товариства,
 
137. та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність акціонерного товариства чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи,
 
138. та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб;";
 
139. у пункті дванадцятому слово "правочину"замінити словом "договору";
 
140. після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
141. "2. Термін "контроль" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".";
 
142. 2) у статті 8:
 
143. абзац перший частини першої, пункт перший та третій частини другої доповнити словами "суб'єктом оціночної діяльності, який має право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна";
 
144. доповнити частину третю абзацом такого змісту:
 
145. "Вимоги цієї статті застосовуються у випадку визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65-65-3 цього Закону з урахуванням особливостей встановлених такими статтями.";
 
146. 3) пункт двадцять другий частини другої статті 52 викласти у такій редакції:
 
147. "22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону;";
 
148. 4) статтю 65 викласти у такій редакції:
 
149. "Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 
150. 1. Особа (особи, що діють спільно), протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору за наслідками виконання якого вона, з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладання такого договору.
 
151. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
152. 2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства у одноденний термін з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакету із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакету.
 
153. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
154. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше ніж за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації повинна затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі, зазначеній у абзаці першому цієї частини.
 
155. 3. Ціна придбання акцій визначається найбільшою з наступних:
 
156. 1) ринкової вартості, визначеної суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладання особою (особами, що діють спільно) договору за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;
 
157. 2) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) набула опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакету акцій товариства;
 
158. 3) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакету акцій товариства включно з днем набуття за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи.
 
159. 4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта).
 
160. Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та надсилається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
161. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана зазначену оферту розмістити на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслати її кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 7 робочих днів з дня її отримання.
 
162. У разі коли власниками контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи повинні визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі – відповідальна особа).
 
163. 5. Оферта має містити дані про:
 
164. 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);
 
165. 2) відповідальну особу, у разі, якщо власниками контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);
 
166. 3) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
167. 4) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до частини п’ятої цієї статті;
 
168. 5) порядок оплати акцій, що придбаваються;
 
169. 6) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаються.
 
170. 6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.
 
171. 7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та до закінчення строку для її прийняття, особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна визначена у оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством всім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. У зміненій оферті має бути змінена тільки інформація щодо ціни придбання акцій.
 
172. У випадку надсилання до товариства зміненої оферти, особа, яка стала власником контрольного пакета акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.
 
173. Оплата вартості акцій, що придбаються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням того й іншого.
 
174. Конкретний спосіб оплати вартості акцій, із запропонованих в оферті, визначається акціонером, у якого такі акції придбаються.
 
175. При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, повинна бути оплата виключно грошовими коштами.
 
176. 8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у оферті строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальна особа повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому, розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
 
177. 9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам.
 
178. Обов’язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.";
 
179. 5) доповнити Закон статями 65-1 – 65-5 такого змісту:
 
180. "Стаття 65-1. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій
 
181. 1. Особа (особи, що діють спільно), протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства, зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладання такого договору.
 
182. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
183. 2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства, у одноденний термін з дня набуття нею такого права власності на такий пакет акцій, зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакету із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакету.
 
184. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
185. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня отримання такої інформації повинна затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі, зазначеній у абзаці першому цієї частини.
 
186. 3. Ціна придбання акцій визначається найбільшою з наступних:
 
187. 1) ринкової вартості, визначеної відповідно до статті 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладання особою (особами, що діють спільно) договору за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства;
 
188. 2) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) набула опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій товариства включно з днем набуття;
 
189. 3) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій товариства включно з днем набуття за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи.
 
190. 4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання зобов’язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).
 
191. Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і кожної фондової біржі, на якій товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового реєстру.
 
192. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана зазначену оферту розмістити на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслати її кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 7 робочих днів з дня її отримання.
 
193. Після розміщення оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, наглядова ради (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) повинна проінформувати про оферту представників працівників або, якщо таких представників немає, самих працівників товариства у спосіб визначений внутрішніми документами товариства.
 
194. У разі коли власниками контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи повинні визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі – відповідальна особа).
 
195. 5. Оферта має містити дані про:
 
196. 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій публічного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);
 
197. 2) відповідальну особу, у разі, якщо власниками контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);
 
198. 3) тип акцій, що придбаються;
 
199. 4) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
200. 5) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої цієї статті;
 
201. 6) порядок оплати акцій, що придбаються;
 
202. 7) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаються;
 
203. 8) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства придбавала акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою зазначеного пакету акцій включно з днем набуття;
 
204. 9) наміри особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, стосовно майбутньої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства;
 
205. 10) інформацію стосовно джерел фінансування пропозиції про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства;
 
206. 11) у разі коли одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами, інформацію про такі цінні папери;
 
207. 12) посилання, на те, що пропозиція про придбання акцій, яка зроблена за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакету акцій товариства, відповідає вимогам статті 651 цього Закону;
 
208. 13) посилання, на те, що у випадку порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакету акцій товариства, будь-який акціонер може звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства.
 
209. 6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.
 
210. 7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та до закінчення строку для її прийняття, особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна придбання акцій, визначена у оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством всім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. У зміненій оферті має бути змінена тільки інформація щодо ціни придбання акцій.
 
211. У випадку надсилання до товариства зміненої оферти, особа, яка стала власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.
 
212. Оплата вартості акцій, що придбаються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням того й іншого.
 
213. Конкретний спосіб оплати вартості акцій, із запропонованих в оферті, визначається акціонером, у якого такі акції придбаються.
 
214. При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, повинна бути оплата виключно грошовими коштами.
 
215. 8. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) повинна затвердити та оприлюднити на веб-сайті товариства документ, що міститиме висновок щодо реалізації положень пункту 9 частини п’ятої цієї статті включно з поглядами на вплив оферти на інтереси товариства, особливо на працевлаштування працівників та керівництва товариства, та щодо стратегічних планів особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства та ймовірні наслідки, що стосуються напрямів майбутньої діяльності товариства, які викладено у пункті 8 частини п’ятої цієї статті. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) повинна проінформувати про зазначене представників працівників або, якщо таких представників немає, самих працівників товариства. Якщо наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) у визначений термін отримує окремі висновки представників працівників стосовно впливу оферти на зайнятість, такі висновки додаються до документу та оприлюднюються на веб-сайті товариства.
 
216. 9. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у оферті строку, особа, яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, або відповідальна особа повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому, розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
 
217. 10. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, з урахуванням кількості акцій, що належать (прямо або опосередковано) їй або її афілійованим особам.
 
218. 11. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які набули значний контрольний пакет акцій товариства внаслідок виконання такими особами зобов’язань щодо викупу акцій, які виникли у них за результатами придбання контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше та менше ніж 75 відсотків простих акцій такого товариства.
 
219. Обов’язок особи, яка набула контрольний або значний контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного або значного контрольного пакету акцій в порядку спадкування або правонаступництва.
 
220. Стаття 65-2. Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій
 
221. 1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакету акцій, протягом наступного робочого дня після набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов’язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і товариства повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі – повідомлення).
 
222. 2. Повідомлення повинне містити інформацію про:
 
223. 1) кількість акцій товариства, які належали особі та її афілійованим особам до набуття придбання домінуючого контрольного пакету акцій товариства;
 
224. 2) структуру власності особи і афілійованих з нею осіб (подається якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належать акції товариства);
 
225. 3) ціну передбачену пунктами один та два частини п’ятої цієї статті;
 
226. 4) дату набуття домінуючого контрольного пакету акцій товариства.
 
227. Інформація про структуру власності подається в обсязі і за формою, затвердженими Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
 
228. Якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно із третіми особами, які не є її афілійованими особами, до повідомлення також включається інформація про кількість акцій товариства, які належали таким третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакету акцій товариства.
 
229. У такому разі до повідомлення також додається копія договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакету акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа).
 
230. Передбачені цією статтею права і обов’язки особи, яка набуває право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства, покладаються на уповноважену особу.
 
231. 3. Товариство не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
232. Товариство не пізніше ніж за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинне затвердити ринкову вартість акцій товариства визначену суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону та повідомити її особі зазначеній у частині першій цієї статті.
 
233. 4. Особа, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, або уповноважена особа (далі – заявник вимоги) протягом 90 днів з дня набуття такою особою домінуючого контрольного пакету акцій, має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі – публічна безвідклична вимога).
 
234. У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства та саме товариство зобов’язані продати належні їм прості акції цього товариства заявнику вимоги.
 
235. 5. Ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
236. 1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття;
 
237. 2) найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом дванадцяти місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакету акцій товариства включно з датою набуття за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
238. 3) ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакету акцій товариства.
 
239. 6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов’язки, передбачені статтями 65 або 65-1 цього Закону у випадку придбання контрольного пакету акцій, ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
240. 1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним придбавали акції товариства протягом періоду часу, який минув з дати набуття контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;
 
241. 2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом періоду часу, який минув з дати набуття контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
242. 3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакету акцій.
 
243. 7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов’язки, передбачені статтею 65-1 цього Закону у випадку придбання значного контрольного пакету акцій, ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
244. 1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним придбавали акції товариства протягом періоду часу, який минув з дати набуття значного контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;
 
245. 2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом періоду часу, який минув з дати набуття значного контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
246. 3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги значного контрольного пакету акцій..
 
247. 8. Публічна безвідклична вимога розміщується товариством на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом наступного робочого дня після її отримання товариством.
 
248. Публічна безвідклична вимога повинна містити дані про:
 
249. 1)заявника вимоги, та афілійованих осіб заявника вимоги, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіють акціями товариства в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
250. 2)посилання на те, що заявник вимоги є уповноваженою особою, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій та данні про таких осіб в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
251. 3)ціну придбання акцій і посилання на те, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни;
 
252. 4)банківську установу, в якій заявником вимоги відкриті рахунки умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев’ятої цієї статті;
 
253. 5)товариство в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
254. 6)депозитарну установу, у якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
255. 7)порядок реалізації цієї вимоги в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
256. Публічна безвідклична вимога підписується заявником вимоги.
 
257. 9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) на користь акціонерного товариства. При цьому, товариство не має права використовувати кошти з такого рахунку будь-яким іншим чином ніж для здійснення їх переказу акціонерам, акції яких придбаються (їх спадкоємцям або правонаступникам) на вказані ними рахунки у банківських установах.
 
258. 10. Протягом наступного робочого дня після отримання товариством публічної безвідкличної вимоги, засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів.
 
259. Центральний депозитарій цінних паперів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:
 
260. 1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги:
 
261. встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства;
 
262. надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
 
263. 2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.
 
264. Товариство протягом п’яти робочих днів після отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги.
 
265. Товариство протягом двох робочих днів після надіслання кожному акціонеру, акції якого придбаються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і будуть придбаватися.
 
266. Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, у якій відкрито її рахунок у цінних паперах.
 
267. 11. Депозитарна установа (депозитарні установи) повинна на вимогу товариства надати завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаються.
 
268. Зазначена інформація надається заявником вимоги державній нотаріальній конторі або приватному нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини дванадцятої цієї статті.
 
269. 12. Заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження) не пізніше дати встановлення державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом обтяження (обмеження).
 
270. 13. Після надсилання інформації відповідно до частини десятої та дванадцятої цієї статті, заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаються, в порядку, встановленому частиною дев’ятою цієї статті та інформує про це товариство.
 
271. Перерахування всього обсягу грошових сум в порядку встановленому частиною дев’ятою цієї статті є належним виконанням заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаються.
 
272. Товариство зобов’язане:
 
273. 1) протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів;
 
274. 2) протягом трьох років здійснювати перерахування з відкритого заявником вимоги рахунку умовного зберігання (ескроу) коштів акціонерам, акції яких придбаються (їх спадкоємцям або правонаступникам) на вказані ними рахунки у банківських установах.
 
275. 14. Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів після отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаються заявником вимоги забезпечує в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їх власників на рахунок заявника вимоги та здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті.
 
276. Центральний депозитарій цінних паперів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті, у разі неотримання від товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаються, протягом одного робочого дня після дня, коли минуло 90 календарних днів від дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги.
 
277. 15. Придбання акцій заявником вимоги та продаж цих акцій акціонерами не потребує обов’язкової участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та погоджень державних органів, в тому числі Національного банку України.
 
278. 16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій акціонерного товариства, встановлених за договором, не може бути перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.
 
279. Публічна безвідклична вимога про придбання простих акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями), встановленими за договором. У разі наявності встановленого за договором обмеження (обтяження) простих акцій товариства, що належать іншим акціонерам, такі обмеження (обтяження) не впливають на право заявника вимоги придбати прості акції товариства, що належать іншим акціонерам товариства.
 
280. Державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом накладається заборона на відчуження грошових сум, зарахованих заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ексроу) на користь акціонерного товариства відповідно до обмеження (обтяження) акцій товариства, встановленого за договором, на підставі таких документів, що надаються товариством:
 
281. публічної безвідкличної вимоги;
 
282. завірених депозитарною установою документів про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаються;
 
283. завіреної депозитарною установою інформації про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаються.
 
284. Грошові суми, зараховані на рахунок умовного зберігання (ексроу) на користь акціонерного товариства використовуються для заміни предмета застави без згоди заставодержателя.
 
285. Накладена заборона на відчуження грошових сум зарахованих на рахунок умовного зберігання (ексроу) на користь акціонерного товариства знімається відповідно до умов договору, згідно з яким було встановлено обмеження (обтяження) на акції, які були придбані.
 
286. 17. Витрати акціонерного товариства, пов’язані з виконанням вимог цієї статті, повинні бути компенсовані за рахунок заявника вимоги.
 
287. Стаття 65-3. Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства акцій на вимогу акціонерів
 
288. 1. Кожний акціонер акціонерного товариства – власник простих акцій товариства щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов’язкового придбання належних йому акцій щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, зобов’язана придбати належні акціонерам акції, у порядку визначеному цією статтею.
 
289. 2. Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про обов’язкове придбання акцій мають бути зазначені його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню та реквізити банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти за придбані акції, а також реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер.
 
290. Протягом одного робочого дня після отримання товариством письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій товариство надсилає її копію особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій.
 
291. 3. Товариство протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від акціонера письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій затверджує ціну обов’язкового придбання акцій.
 
292. 4. Ціною обов’язкового придбання акцій визначається відповідно до частини п’ятої – сьомої статті 65-2 цього Закону
 
293. 5. Протягом одного робочого дня після затвердження ціни обов’язкового придбання акцій, товариство надсилає інформацію про затверджену ціну обов’язкового придбання акцій акціонеру, який надіслав до товариства письмову вимогу про обов’язкове придбання його акцій, та особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій.
 
294. 6. Протягом 20 робочих днів з дня отримання від товариства затвердженої ціни обов’язкового придбання акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, повинна здійснити переказ коштів, за акції, що придбаються, на банківський рахунок, зазначений у письмовій вимозі акціонера про обов’язкове придбання належних йому акцій, за ціною обов’язкового придбання, затвердженою відповідно до чатсини третьої цієї статті. Акціонер, який надіслав товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання належних йому акцій повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій права власності на акції, придбання яких вимагається.
 
295. 7. Оплата акцій, обов’язкове придбання яких особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, вимагає акціонер, здійснюється виключно у грошовій формі.
 
296. 8. У разі коли власниками пакету акцій у розмірі домінуючого контрольного пакету акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи несуть солідарну відповідальність за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцій акціонерного товариства на вимогу акціонерів відповідно до процедури, передбаченої цією статтею.
 
297. 9. З дня находження до товариства публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, відповідно до процедури, передбаченої статтею 65-2 цього Закону та до її завершення, право всіх власників простих акцій товариства вимагати обов’язкового придбання їх акцій відповідно до процедури цієї статті не застосовується.
 
298. Стаття 65-4. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакету або домінуючого контрольного пакету акцій товариства
 
299. 1. Особа та/або особи, що діють спільно, які прямо або опосередковано набули, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам, право власності на контрольний пакет акцій товариства та не виконали обов’язки, передбачені статтями 65-65-1 цього Закону, мають право голосу лише за акціями, які складають 50 відсотків акцій товариства, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції цього товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтям 65-65-1 цього Закону,.
 
300. Особа та/або особи, що діють спільно, які прямо або опосередковано набули, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам, право власності на значний контрольний пакет акцій товариства та не виконали обов’язки, передбачені статтями 65-1 цього Закону, мають право голосу лише за акціями, які складають 75 відсотків акцій товариства, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції цього товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтям 65-1 цього Закону.
 
301. Особа та/або особи, що діють спільно, які прямо або опосередковано набули, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам, право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства та не виконали обов’язки, передбачені статтями 65-2-65-3 цього Закону, мають право голосу лише за простими акціями товариства, які складають 95 відсотків акцій товариства мінус одна акція, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції цього товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтям 65-2-65-3 цього Закону.
 
302. 2. Рішення загальних зборів акціонерів, прийняті з використанням акцій, що відповідно до частини першої цієї статті не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення загальних зборів було б іншим, то такі рішення загальних зборів, не мають юридичної сили.
 
303. Стаття 65-5. Особливості придбання контрольного та домінуючого контрольного пакетів акцій в приватних акціонерних товариствах
 
304. 1. Статутом приватного акціонерного товариства при його створенні, а також рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту товариства, прийнятим більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, може бути передбачено, що положення статті 65 не поширюються на таке товариство або поширюються із виключеннями або особливостями, які повинні бути визначені у статуті товариства.
 
305. 2. Статутом приватного акціонерного товариства при його створенні, а також рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту товариства, прийнятим більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, може бути передбачено, що положення статей 65-2 та 65-3 не поширюються на таке товариство або поширюються із виключеннями або особливостями, які повинні бути визначені у статуті товариства.";
 
306. 6) доповнити частину восьму статті 71 новим реченням такого змісту: "Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом. ".
 
307. 10. Внести до частини восьмій статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483) такі зміни:
 
308. 1) доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
309. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру. "
 
310. У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати абзацами п’ятим – одинадцятим відповідно;
 
311. 2) абзац одинадцятий доповнити словами ", крім випадку передбаченого абзацом четвертим цієї частини".
 
312. 11. Внести до статті 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №9, ст.68) такі зміни:
 
313. 1) абзац двадцять четвертий доповнити словами ", за винятком зміни найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства";
 
314. 2) абзац тридцятий доповнити словами ", за винятком перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство".
 
315. 12. Внести до частини першої статті 50 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст.155) такі зміни:
 
316. 1) пункт перший доповнити словами ", за винятком зміни найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства";
 
317. 2) в пункту третьому після слів "організаційно правової форми" додати слова" (за винятком перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства) ".
 
318. 13. В частині чотирнадцятій статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст.345) після слів "реорганізацією суб’єкта господарювання" додати слова "та зміною типу акціонерного товариства".
 
319. 14. Доповнити статтю 16 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст.280) її новою частиною такого змісту:
 
320. "Зміна найменування сторін договору оренди землі, зокрема внаслідок реорганізації юридичної особи або зміни типу акціонерного товариства, не є підставою для внесення змін до договору оренди землі та його переоформлення.".
 
321. 15. Доповнити частину третю статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №51, ст.553) новим пунктом такого змісту :
 
322. "4) Зміни найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства".
 
323. 16. Внести до Закону України "Про державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №8, ст.61) такі зміни:
 
324. 1) доповнити частину шосту статті 24 новим абзацом шостим такого змісту:
 
325. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у державній реєстрації земельної ділянки.";
 
326. 2) доповнити частину шосту статті 26 новим абзацом шостим такого змісту:
 
327. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.";
 
328. 3) доповнити частину п’яту статті 28 новим абзацом сьомим такого змісту:
 
329. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель.";
 
330. 4) доповнити частину четверту статті 29 новим абзацом шостим такого змісту:
 
331. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру.";
 
332. 5) доповнити частину третю статті 32 новим абзацом четвертим такого змісту:
 
333. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру.";
 
334. 6) доповнити частину сьому статті 38 після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
335. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.";
 
336. у зв’язку з цим абзац сімнадцятий частини сьомої статті 38 вважати абзацом вісімнадцятим відповідно.
 
337. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
338. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
339. 2. Положення статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" можуть бути застосовані в порядку та на умовах, передбачених цим пунктом, особою (особами, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є, прямо або опосередковано, з урахуванням кількості акцій, які належать їм або їх афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства (далі – заявник вимоги).
 
340. Для реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", заявник вимоги зобов’язаний в строки, передбачені цим пунктом, подати товариству повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі у цьому пункті – повідомлення), і публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статі 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". Заявник вимоги втрачає право скористатися положеннями статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі пропуску ним передбачених цим пунктом строків направлення і публікації повідомлення і публічної безвідкличної вимоги.
 
341. Повідомлення може бути подано протягом двох років з дати набрання чинності цим Законом.
 
342. Товариство зобов’язано опублікувати повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом наступного робочого дня з дати його отримання.
 
343. Товариство не пізніше ніж за 25 робочих днів з дати отримання повідомлення повинно затвердити ціну обов’язкового продажу акцій та повідомити її заявнику вимоги.
 
344. Для цілей цього пункту ціною обов’язкового продажу акцій є:
 
345. щодо акцій товариств, акції яких включено до біржового реєстру - середній біржовий курс таких акцій на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення,
 
346. щодо акцій інших товариств - ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності, який має право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, станом на дату отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення.
 
347. Заявник вимоги протягом десяти робочих днів з дати отримання від товариства повідомлення про затверджену ціну обов’язкового продажу акцій надсилає товариству публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статі 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
348. 3. У випадку якщо після набрання чинності цим Законом акціонер, який станом на дату набрання чинності цим Законом разом із акціями, які належать його афілійованим особам, є власником домінуючого пакету акцій самостійно або через своїх афілійованих осіб здійснюватиме придбання акцій товариства (крім викупу акцій товариством відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства"), інші акціонери такого акціонерного товариства можуть скористатись правами передбаченими статтею 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
349. 4. Абзац третій частини другої статті 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" до 1 січня 2018 року діє у наступній редакції:
 
350. "Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше ніж за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації повинна затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі, зазначеній у абзаці першому цієї частини.".
 
351. 5. Розділ ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" №289-VІІІ від 7 квітня 2015 року доповнити пункт наступним абзацом:
 
352. "До 1 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового списку та залишатись у ньому хоча б на одній фондовій біржі.".
 
353. 6. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
354. 7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
355. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
356. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
357. Голова
 
358. Верховної Ради України