Кількість абзаців - 82 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2005 р., № 4, ст. 95; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53, № 42, ст. 526; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 41—42, ст. 2024; 2015 р., № 14, ст. 96) такі зміни:
 
4. 1) назву Закону викласти в такій редакції:
 
5. «Про питну воду, питне водопостачання
та централізоване водовідведення»;
 
6. 2) у статті 1:
в абзаці двадцятому слова «комунальних та інших» виключити;
 
7. доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
8. «підприємство централізованого водовідведення ? суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів централізованого водовідведення;»;
 
9. «система централізованого водовідведення ? сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод;»;
 
10. «стічна вода ? вода, що утворилася в процесі господарської, побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів;»;
 
11. 3) у статті 2 слова «інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води» замінити словами «інших засобів нецентралізованого водопостачання, надають послуги з централізованого водовідведення, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел, систем питного водопостачання та централізованого водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з централізованого водовідведення»;
 
12. 4) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
13. «Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення
 
14. Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення є:
 
15. органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 
16. органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 
17. підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 
18. споживачі питної води та/або послуг з централізованого водовідведення.»;
 
19. 5) у статті 6:
 
20. в абзаці другому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
21. в абзацах тринадцятому і чотирнадцятому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
22. абзац п’ятнадцятий після слів «систем питного водопостачання» доповнити словами «і централізованого водовідведення»;
 
23. в абзаці шістнадцятому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
24. абзац вісімнадцятий після слів «питного водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
25. 6) у частині першій статті 7:
 
26. в абзаці третьому слова «питного водопостачання і» замінити словами «питного водопостачання та централізованого»;
 
27. абзац сьомий після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
28. абзац десятий після слів «питного водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
29. 7) статтю 8 після слів «реконструкції систем питного водопостачання,» доповнити словом «централізованого»;
 
30. 8) у статті 11:
 
31. в абзаці другому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
32. абзац третій після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та водовідведення»;
 
33. доповнити частину після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
 
34. «затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, яка справляється за понаднормативні скиди промислових та інших стічних вод до систем централізованого водовідведення;».
 
35. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
36. в абзаці шостому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
37. у частині третій слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
38. 9) абзац п’ятий статті 12 після слів «системами питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
39. 10) статтю 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
40. «затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів;».
 
41. У зв’язку з цим абзаци п’ятий ? шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим ? сімнадцятим;
 
42. 11) доповнити Закон статтею 13? такого змісту:
 
43. «Стаття 13?. Місцеві правила приймання стічних вод
 
44. Місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту установлюються вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.
 
45. Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, яка справляється за понаднормативні скиди промислових та інших стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.
 
46. У разі коли відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
47. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.
 
48. Місцеві правила включають:
 
49. основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення;
 
50. основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;
 
51. вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;
 
52. визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;
 
53. розмір плати, яка справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення і порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання;
 
54. визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення цих мереж, споруд, устаткування, що спричинені їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод;
 
55. інші вимоги, передбачені законом.
 
56. Місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, щодо видачі зазначених документів.»;
 
57. 12) частину четверту статті 14 після слів «послуги водопостачання і» доповнити словом «централізованого»;
 
58. 13) у статті 19:
 
59. назву статті доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
60. у частині першій:
 
61. абзац другий після слів «централізованим питним водопостачанням» доповнити словами «та/або централізованим водовідведенням»;
 
62. абзац третій після слів «з питного водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
63. абзац четвертий після слів «водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
64. 14) в абзаці четвертому частини першої статті 20 слово «водовідведення» замінити словами «централізованого водовідведення»;
 
65. 15) в абзаці четвертому частини другої статті 22 слово «водовідведення» замінити словами «централізованого водовідведення»;
 
66. 16) у статті 23:
 
67. назву статті доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
68. у частині першій:
 
69. абзац перший після слова «водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
70. абзаци п’ятий і шостий після слів «централізованого питного водопостачання» доповнити словами «та водовідведення»;
 
71. у частині другій:
 
72. абзац перший після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
73. в абзаці шостому слова «у сфері питної води та питного водопостачання» замінити словами «у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
74. в абзацах сьомому і восьмому слова «централізованих систем водопостачання» замінити словами «систем централізованого водопостачання та водовідведення»;
 
75. 17) абзац четвертий статті 38 після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та водовідведення»;
 
76. 18) текст статті 47 викласти в такій редакції:
 
77. «Підприємствам питного водопостачання та централізованого водовідведення, яким заподіяна шкода юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні нормальної експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення або забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до закону.
 
78. Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення, які порушили законодавство у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов’язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органам державної санітарно-епідеміологічної служби на проведення санітарних заходів і витрати закладів охорони здоров’я на надання медичної допомоги потерпілим.
 
79. Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством питного водопостачання та централізованого водовідведення у порядку, встановленому законом.»;
 
80. 19) у тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» у всіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку.
 
81. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.