Кількість абзаців - 123 Розмітка (ліва колонка)


Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків
 
1. Цей Закон спрямований на забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур капіталізації та реорганізації банків.
 
2. Стаття 1. Особливості проведення процедури реорганізації банку шляхом приєднання
 
3. 1.Банк або банки (далі разом або окремо - Банк що приєднується) мають право здійснити реорганізацію шляхом приєднання до іншого банку (далі - Банк-правонаступник, а разом Банк що приєднується, та Банк-правонаступник - Банки-учасники) за спрощеною процедурою, визначеною цим Законом, та нормативно-правовими актами Національного банку України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
4. Банки-учасники зобов’язані подати до Національного банку України проект плану реорганізації шляхом приєднання (далі - проект Плану реорганізації), затверджений наглядовими радами кожного Банку-учасника.
 
5. Проект Плану реорганізації має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України до Плану реорганізації, та повинен передбачати порядок приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника, основні умови приєднання, порядок здійснення конвертації акцій (за необхідності), порядок передачі активів та зобов'язань та визначення їх вартості, а також інші положення, необхідні для здійснення реорганізації з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
6. У випадку якщо Банк що приєднується, провадить професійну діяльність на фондовому ринку Національний банк України повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір такого банку здійснити реорганізацію шляхом приєднання протягом семи робочих днів після надання попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
 
7. 2. Національний банк України надає попередній висновок про погодження проекту Плану реорганізації або відмовляє у погодженні проекту Плану реорганізації протягом десяти робочих днів з дня отримання проекту Плану реорганізації та повного пакета документів, визначених Національним банком України.
 
8. Національний банк України відмовляє у наданні попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації виключно у разі якщо:
 
9. 1) проект Плану реорганізації та/або подані документи не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
 
10. 2) подано неповний пакет документів, визначених Національним банком України;
 
11. 3) структура власності хоча б одного із Банків-учасників не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим Національним банком України;
 
12. 4) внаслідок приєднання Банк-правонаступник не відповідатиме вимогам щодо економічних нормативів діяльності банку;
 
13. 5) розмір статутного капіталу Банку-правонаступника не буде відповідати визначеним нормативно-правовим актом Національного банку України вимогам щодо приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру.
 
14. Попередній висновок Національного банку України про погодження проекту Плану реорганізації є підставою для проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою, передбаченою цією статтею.
 
15. 3. Наглядові ради скликають загальні збори Банків-учасників для прийняття рішення про приєднання, затвердження Плану реорганізації та договору про приєднання після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
 
16. Інші дії щодо приєднання вчиняються у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
17. 4. Приєднання банку за спрощеною процедурою передбачає, що:
 
18. 1) скликання та проведення усіх загальних зборів Банків-учасників для вирішення необхідних питань щодо приєднання здійснюється за спрощеною процедурою, установленою пунктом 1 частини другої статті 3 цього Закону з урахуванням особливостей процедури приєднання;
 
19. 2) Національний банк України розглядає документи, визначені статтею 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку, протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів;
 
20. 3) Національний банк України надає дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника або відмовляє в наданні такого дозволу протягом трьох робочих днів з дня отримання повного пакета документів, визначених Національним банком України.
 
21. Національний банк України відмовляє у наданні дозволу на реорганізацію шляхом приєднання виключно у разі якщо:
 
22. а) подані документи містять розбіжності із проектом Плану реорганізації, щодо якого Національним банком України було надано попередній висновок про погодження;
 
23. б) подані документи не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
 
24. в) подано неповний пакет документів, визначений Національним банком України;
 
25. г) Банк-правонаступник не відповідатиме вимогам щодо економічних нормативів діяльності банку внаслідок приєднання;
 
26. 4) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи, які подаються Банком що приєднується, для зупинення обігу його акцій, та видає розпорядження про зупинення обігу акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та повного пакету документів;
 
27. 5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації випуску акцій (в тому числі, з метою деномінації, якщо номінальна вартість акцій Банків-учасників відрізняється та не дозволяє здійснити конвертацію акцій для кожного із акціонерів Банку що приєднується) та приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску акцій Банка-правонаступника протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та повного пакета документів.
 
28. За наявності підстав для повернення заяви та документів, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації випуску акцій, без розгляду, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повертає відповідні заяву та документи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;
 
29. 6) конвертація акцій Банку що приєднується у акції Банку-правонаступника здійснюється без необхідності отримання згоди учасників.
 
30. Усі прості та привілейовані акції Банку що приєднується, незалежно від класу, конвертуються в прості акції Банку-правонаступника, за винятком акцій Банку, що приєднується, та/або Банку-правонаступника, які не підлягають конвертації.
 
31. Не підлягають конвертації та підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
 
32. а) акції Банку що приєднується, які були викуплені ним до прийняття загальними зборами Банку що приєднується, рішення про приєднання;
 
33. б) акції Банку що приєднується, власниками яких є учасники, які звернулися до Банку що приєднується, з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які отримали таке право до прийняття загальними зборами Банку що приєднується, рішення про приєднання;
 
34. в) акції Банку що приєднується, власником яких є Банк-правонаступник;
 
35. г) акції Банку що приєднується, власником яких є інший Банк що приєднується (у випадку приєднання декількох банків до одного Банку-правонаступника);
 
36. ґ) акції Банку-правонаступника, власником яких був Банк що приєднується;
 
37. 7) Національний банк України погоджує статут Банку-правонаступника у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви та повного пакета документів, що відповідно до законодавства потрібні для погодження статуту Банку-правонаступника у новій редакції.
 
38. За наявності підстав для повернення заяви та документів, які подаються Банком-правонаступником для погодження статуту банку у новій редакції, Національний банк України повертає відповідні заяву та документи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;
 
39. 8) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи та приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та документів;
 
40. 9) Антимонопольний комітет України надає попередній висновок та/або рішення про надання дозволу на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
 
41. За відсутності повного пакету документів, доданих до заяви, Антимонопольний комітет України повертає заяву заявнику протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;
 
42. 10) не застосовуються положення законодавства щодо:
 
43. а) необхідності повідомлення всіх кредиторів Банку що приєднується про рішення загальних зборів щодо приєднання, та задоволення вимог кредиторів у зв’язку з приєднанням. Інформація про початок процедури реорганізації розміщується на офіційних веб-сторінках Банків-учасників, у приміщеннях таких банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України;
 
44. б) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників Банків-учасників;
 
45. в) визначення ринкової вартості акцій;
 
46. г) завершення приєднання з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо правонаступництва Банку-правонаступника, а також одночасного подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про Банк - правонаступник, що містяться в такому реєстрі, та документів для державної реєстрації припинення Банку що приєднується.
 
47. Правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків Банку що приєднується виникає у Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку що приєднується, та Банку-правонаступника.
 
48. Банк-правонаступник у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів. Банки-учасники повідомляють клієнтів, у тому числі вкладників та інших кредиторів Банку що приєднується, про правонаступництво щодо його прав, обов’язків та майна шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сторінках Банків-учасників, у приміщеннях цих банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.Банк-правонаступник приймає за передавальним актом від Банку що приєднується також майно та кошти, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти із збереженням таких обтяжень та обмежень на розпорядження). Банк що приєднується зобов'язаний письмово повідомити про таку передачу осіб, в інтересах яких встановлені обтяження майна та коштів або обмеження на розпорядження, а також осіб, якими такі обтяження та обмеження на розпорядження встановлені.
 
49. Банк-правонаступник звільняється від сплати будь-яких платежів (податків, зборів, державного мита), пов’язаних з отриманням активів і зобов’язань, плати за внесення змін до державних реєстрів, плати за послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким правонаступництвом;
 
50. 11) усі документи Банку що приєднується, які підлягають передаванню до архівної установи, передаються Банку-правонаступнику;
 
51. 12) Банк що приєднується, зобов’язаний здійснити заходи, спрямовані на виключення його з Державного реєстру банків, у порядку та строки, визначені Національним банком України;
 
52. 13) Банк що приєднується, не пізніше ніж через сім днів після державної реєстрації змін до відомостей про Банк - правонаступник, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо правонаступництва, звертається до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення Банку що приєднується.
 
53. 5. Коефіцієнт конвертації акцій визначається в договорі про приєднання як співвідношення номінальної вартості акції Банку що приєднується до номінальної вартості акції Банку-правонаступника.
 
54. 6. Статутний капітал Банку-правонаступника дорівнює сумі розмірів статутних капіталів Банків-учасників до приєднання (без урахування загальної номінальної вартості акцій, що не підлягають конвертації та анулюються).
 
55. 7. Зміна розміру статутних капіталів Банків-учасників після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації не допускається до моменту реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Банку-правонаступника.
 
56. 8. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність", не поширюються на відносини між Банком що приєднується та Банком-правонаступником після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
 
57. Стаття 2. Особливості проведення процедури припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи
 
58. 1. Банк має право прийняти рішення про припинення здійснення банківської діяльності (далі - Банк що припиняється) без припинення юридичної особи в результаті ліквідації у порядку, передбаченому цією статтею.
 
59. 2. Рішення про припинення здійснення Банком що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення приймається загальними зборами Банку що припиняється, більш як трьома чвертями голосів учасників, які зареєструвалися для участі у таких загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
 
60. 3. Банк що припиняється, протягом трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів, передбачених частиною другою цієї статті, подає до Національного банку України у визначеному ним порядку заяву, протокол загальних зборів та затверджений ними План припинення, який має відповідати вимогам Національного банку України та визначати всі заходи, які вживатиме Банк що припиняється, з метою припинення здійснення банківської діяльності.
 
61. Національний банк України погоджує План припинення Банку що припиняється, протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви та документів, передбачених абзацом першим цієї частини, за умови відсутності ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного. У разі, якщо Банк що припиняється, має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національний банк України повідомляє протягом семи робочих днів з дня погодження відповідного Плану припинення Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір такого банку припинити банківську діяльність.
 
62. 4. Банк що припиняється, зобов’язаний повністю реалізувати План припинення у строк до 180 днів з дня його погодження Національним банком України.
 
63. Припинення здійснення банківської діяльності передбачає виконання Банком що припиняється, всіх зобов’язань, пов’язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі, перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється, крім субординованого боргу, та закриття вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків всіх клієнтів Банку що припиняється, а також кореспондентських рахунків Банку що припиняється.
 
64. Банк що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк що припиняється, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні клієнту або іншому кредитору Банку що припиняється, у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком що припиняється у строк 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника, клієнта або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання.
 
65. У разі наявності в Банку що припиняється майна або грошових коштів клієнтів, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти), Банк що припиняється, зобов’язаний звернутись до осіб, якими ці обтяження та обмеження на розпорядження встановлені, для вжиття ними відповідних заходів щодо такого майна та грошових коштів, а також письмово повідомити про це осіб, в інтересах яких ці обтяження або обмеження на розпорядження встановлені.
 
66. 5. Після реалізації Плану припинення Банк що припиняється, звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання банківської ліцензії у порядку, визначеному Національним банком України.
 
67. 6. Національний банк України у визначеному ним порядку приймає рішення про відкликання банківської ліцензії Банку що припиняється, або про відмову у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів.
 
68. Національний банк України одночасно з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії у Банку що припиняється вносить відповідний запис про виключення Банку що припиняється з Державного реєстру банків.
 
69. Національний банк України має право відмовити Банку що припиняється у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії виключно у разі якщо:
 
70. 1) виявлено ознаки, за якими Банк що припиняється, має бути віднесено до категорії неплатоспроможного, якщо такі ознаки не пов’язані з виконанням Плану припинення;
 
71. 2) Банком що припиняється, не виконано План припинення, у тому числі не виконані зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами банку, що виникли внаслідок здійснення ним банківської діяльності, та/або не закриті рахунки його клієнтів та/або його кореспондентські рахунки та строк виконання Плану припинення сплинув;
 
72. 3) подані документи не відповідають вимогам законів України або нормативно-правових актів Національного банку України;
 
73. 4) подані документи містять недостовірну інформацію.
 
74. 7. Після відкликання банківської ліцензії та виключення з Державного реєстру банків відомостей про Банк що припиняється юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, може здійснювати інші види діяльності, визначені законодавством. У разі, якщо така діяльність підлягає ліцензуванню, юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, зобов’язана отримати відповідну ліцензію у визначеному законодавством порядку.
 
75. У разі, якщо Банк що припиняється, на момент відкликання банківської ліцензії має дозволи або ліцензії на інші види господарської діяльності, то такі дозволи або ліцензії підлягають переоформленню у порядку, передбаченому законодавством.
 
76. 8. Юридична особа, банківську ліцензію якої було відкликано згідно з цією статтею, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії звернутись до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та змін до її установчих документів, у тому числі, щодо зміни найменування в частині виключення слова «банк».
 
77. Стаття 3. Особливості проведення процедури спрощеної капіталізації банку
 
78. 1. Банк за власною ініціативою має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею, за умови отримання на це попередньої згоди Національного банку України.
 
79. Для отримання попередньої згоди банк подає Національному банку України визначені ним документи, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу. Національний банк України приймає рішення про надання банку попередньої згоди або про відмову у наданні попередньої згоди протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
 
80. Національний банк України відмовляє банку у наданні попередньої згоди виключно у разі:
 
81. 1) подання неповного пакета документів,
 
82. 2) наявності у документах недостовірної інформації,
 
83. 3) невідповідності поданих документів вимогам законодавства
 
84. 4) якщо джерела походження коштів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу, не підтверджено.
 
85. Попередня згода Національного банку України є підставою для банку, органів державної влади та інших осіб вчиняти дії згідно з вимогами та у строки, визначені цією статтею.
 
86. 2. Капіталізація банку здійснюється за процедурою, яка передбачає, що:
 
87. 1) скликання та проведення загальних зборів учасників банку (далі - загальні збори) для прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, здійснюється за спрощеною процедурою, згідно з якою:
 
88. а) порядок денний загальних зборів включає лише питання про прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, затвердження змін до статуту банку у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, та процедурних питань проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються. Порядок денний загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування та повідомлення про проведення загальних зборів затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за десять робочих днів до дати їх проведення;
 
89. б) банк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний, розкриває на фондовому ринку інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів;
 
90. в) матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу за місцезнаходженням банку або за адресою, визначеною в повідомленні про проведення загальних зборів;
 
91. г) протокол загальних зборів складається не пізніше ніж на наступний день після закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів;
 
92. ґ) не застосовуються положення законодавства щодо:
 
93. необхідності надсилання учасникам банку письмового повідомлення про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій, що випускаються;
 
94. необхідності надсилання учасникам банку проспекту емісії акцій;
 
95. необхідності підписання проспекту емісії акцій фондовими біржами, на яких акції перебувають в обігу;
 
96. 2) Учасники банку та інвестори, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, звільняються від обов'язку попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України. Національний банк України затверджує вимоги до окремого пакету документів, які подаються для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку в процесі капіталізації, реорганізації за спрощеною процедурою та розглядає такий пакет документів, поданий для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, за спрощеною процедурою протягом трьох робочих днів з дня подання повного пакета документів. Особа, яка набуде істотну участь у Банку (або збільшить її понад значення, передбачені у статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), звільняється від обов'язку погоджувати таке набуття або збільшення істотної участі у банку за умови, що істотна участь такої особи у цьому банку раніше була погоджена Національним банком України (в межах відповідних порогових значень, передбачених у статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
 
97. 3) учасникам банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
 
98. Банк публікує повідомлення в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій не пізніше наступного дня після проведення загальних зборів;
 
99. 4) договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до п’яти робочих днів після реєстрації Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту емісії акцій. Учасники та інвестори зобов’язані здійснити повну оплату акцій відповідно до умов розміщення у строк до п’яти робочих днів з дати укладення договорів про купівлю-продаж акцій. Учасники та інвестори повинні відповідати вимогам Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації;
 
100. 5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку розглядає заяву та необхідні документи, визначені законодавством, та у випадку відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у реєстрації, приймає рішення про реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення акцій протягом трьох робочих днів з дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідних заяви та повного пакета документів (не враховуючи день подання);
 
101. 6) Оформлення та депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів в Центральному депозитарії цінних паперів здійснюється в день подання банком до Центрального депозитарію цінних паперів необхідних документів;
 
102. 7) Національний банк України за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови приймає рішення про погодження статуту банку у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня подання до Національного банку України відповідної заяви та пакета документів, який включає виключно нову редакції статуту та докази оплати вартості акцій інвесторами під час докапіталізації (не враховуючи день подання);
 
103. 8) Антимонопольний комітет України надає висновок та/або дозвіл на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів.
 
104. Антимонопольний комітет України має право у передбачених законодавством випадках повернути банку без розгляду документи, які подаються ним для отримання висновку та/або дозволу на концентрацію. Антимонопольний комітет України повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
 
105. Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).
 
106. 3. Під час проведення капіталізації банку відповідно до цієї статі та реорганізації банку відповідно до статті 1 цього Закону не застосовуються положення законодавства щодо:
 
107. 1) необхідності повідомлення всіх кредиторів банку про рішення загальних зборів щодо зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
108. 2) права кредиторів вимагати забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або дострокового виконання зобов’язань та відшкодування збитків у зв’язку із зменшенням статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
109. 3) недопущення зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації за наявності заперечень кредиторів, учасників банку;
 
110. 4) необхідності ліквідації банку, якщо розмір його статутного капіталу стає меншим за мінімальний розмір статутного капіталу банку, визначений законом;
 
111. 5) необхідності відшкодування збитків учасникам банку, пов’язаних із зміною статутного капіталу банку;
 
112. 6) обмеження стосовно мінімальної номінальної вартості акції;
 
113. 7) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку;
 
114. 8) обов'язку учасників банку та інвесторів, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України.
 
115. Стаття 4. Оскарження рішень
 
116. 1. Оскарження до суду або іншого компетентного органу рішень, пов’язаних із капіталізацією, реорганізацією шляхом приєднання, деномінацією акцій, відкликанням банківської ліцензії, та інших заходів, передбачених цим Законом, не зупиняють їх виконання.
 
117. Прикінцеві положення
 
118. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 1 серпня 2020 року.
 
119. 2. На період дії цього Закону закони України та інші нормативно-правові акти діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
120. 3. Банки-нерезиденти чи банківські групи - нерезиденти, що беруть участь у збільшенні капіталу банків-резидентів України, власниками яких вони є чи є одним із власників, не потребують отримання ними погодження Національного банку України на таке збільшення та набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію.
 
121. 4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття або приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
122. 5. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Антимонопольному комітету України та Національному банку України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації порядку проведення спрощених процедур, передбачених цим Законом.