Кількість абзаців - 214 Розмітка (ліва колонка)


Про Український культурний фонд (Друге читання)

0. З а к о н У к р а ї н и
 
1. Про Український культурний фонд
 
2.

 
3. Цей Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.
 
4.

 
5. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
7. грант – фінансові та інші ресурси, надані на безоплатній та безповоротній основі юридичній чи фізичній особі для реалізації програми чи проекту у сферах культури та мистецтв, у тому числі інфраструктурного (далі – проект), на умовах, визначених Українським культурним фондом. Види грантів та порядок їх надання визначаються Положенням про Український культурний фонд;
 
8. стипендія – грошова виплата, що здійснюється регулярно протягом встановленого строку з метою підтримки діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців, у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.
 
9. Стаття 2. Статус Українського культурного фонду
 
10. 1. Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
11. 2. Український культурний фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває в оперативному управлінні Українського культурного фонду.
 
12. Український культурний фонд має самостійний баланс, свою печатку і штамп.
 
13. 3. У своїй діяльності Український культурний фонд керується Конституцією України та законодавством України і діє на підставі Положення про Український культурний фонд, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
14. 4. Місцезнаходження Українського культурного фонду – місто Київ.
 
15. 5. Український культурний фонд має право за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд, утворювати територіальні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Територіальні органи Українського культурного фонду утворюються в межах граничної чисельності його працівників.
 
16. Стаття 3. Основні принципи діяльності Українського культурного фонду
 
17. 1. Основними у діяльності Українського культурного фонду є принципи:
 
18. гуманізму;
 
19. толерантності;
 
20. свободи творчості;
 
21. демократичності та прозорості прийняття рішень;
 
22. забезпечення змагальності і рівності умов для інтелектуального, творчого розвитку людини та суспільства;
 
23. інноваційності;
 
24. підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед державою та суспільством;
 
25. запобігання конфлікту інтересів під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;
 
26. забезпечення рівних можливостей отримання підтримки Українського культурного фонду фізичними особами, юридичними особами незалежно від форми власності;
 
27. забезпечення культурного розмаїття;
 
28. партнерства держави та громадянського суспільства у питаннях національно-культурного розвитку;
 
29. дотримання авторських і суміжних прав.
 
30. Стаття 4. Завдання, функції та повноваження Українського культурного фонду
 
31. 1. Основними завданнями Українського культурного фонду є:
 
32. сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;
 
33. експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду;
 
34. стимулювання розробки інноваційних проектів;
 
35. підтримка реалізації міжнародних проектів, у тому числі відповідно до ратифікованих Україною міжнародних договорів у сфері культури;
 
36. сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;
 
37. підтримка (в тому числі за рахунок надання грантів та стипендій) мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
 
38. популяризація української культури та мистецтв, формування міжнародного позитивного іміджу України.
 
39. 2. На виконання покладених завдань Український культурний фонд:
 
40. визначає за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями здійснення Українським культурним фондом підтримки розвитку вітчизняної культури і мистецтв, просування інтересів України у світі;
 
41. визначає критерії конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду;
 
42. оприлюднює порядок подання Українському культурному фонду пропозицій щодо підтримки проектів;
 
43. створює і веде реєстр проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 
44. надає гранти юридичним особам незалежно від форми власності, гранти та стипендії фізичним особам, здійснює інші види підтримки проектів, визначені Положенням про Український культурний фонд;
 
45. забезпечує прозоре, цільове та ефективне використання коштів Українського культурного фонду;
 
46. одержує та аналізує звіти про виконання проектів, що реалізовані за підтримки Українського культурного фонду;
 
47. інформує громадськість про діяльність Українського культурного фонду та реалізовані за його підтримки проекти;
 
48. взаємодіє з питань, віднесених до компетенції Українського культурного фонду, з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями, а також із представниками громадянського суспільства;
 
49. вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, на підставі досвіду, отриманого під час реалізації проектів, пропозиції щодо вдосконалення реалізації державної політики та законодавства у сферах культури та мистецтв.
 
50. Стаття 5. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду
 
51. 1. Український культурний фонд підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і громадськості.
 
52. 2. Український культурний фонд щороку не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і представляє громадськості річний звіт про свою діяльність разом з останніми висновками та рекомендаціями Рахункової палати, наданими за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, та інформацією про стан виконання відповідних рекомендацій. Одночасно із поданням річного звіту Український культурний фонд розміщує такий звіт на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
53. 3. Дирекція Українського культурного фонду щороку не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, складає і подає на розгляд Наглядової ради Українського культурного фонду звіт про діяльність Фонду за звітний рік, перелік проектів, що реалізовувалися у звітному році за підтримки Українського культурного фонду чи перебувають у стані реалізації, та детальну інформацію про такі проекти, річну фінансову звітність, останні висновки та рекомендації Рахункової палати, надані за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, разом із інформацією про стан виконання відповідних рекомендацій.
 
54. 4. Аудит діяльності Українського культурного фонду здійснюється один раз на три роки аудиторською фірмою, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається за результатами тендеру Наглядовою радою Українського культурного фонду. Одна й та ж аудиторська фірма не може здійснювати такий аудит більш як два рази поспіль.
 
55. За рішенням Наглядової ради Українського культурного фонду або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, аудит діяльності Українського культурного фонду може здійснюватися частіше, ніж один раз на три роки, але не частіше, ніж один раз на рік.
 
56. Стаття 6. Органи управління Українського культурного фонду
 
57. 1. Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду (далі – Наглядова рада Фонду) і Дирекція Українського культурного фонду (далі – Дирекція Фонду).
 
58. 2. Забезпечення контролю за діяльністю Українського культурного фонду здійснює Наглядова рада Фонду відповідно до Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду (далі – Регламент Наглядової ради Фонду).
 
59. Регламент Наглядової ради Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
60. 3. Управління поточною діяльністю Українського культурного фонду здійснює Дирекція Фонду. Дирекція Фонду здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту Дирекції Українського культурного фонду (далі – Регламент Дирекції Фонду).
 
61. Регламент Дирекції Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
62. Стаття 7. Голова Українського культурного фонду
 
63. 1. Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду (далі – Голова Фонду), який здійснює свою діяльність на громадських засадах.
 
64. Головою Фонду може бути призначена особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. На Голову Фонду поширюються обмеження, передбачені частиною третьою статті 8 цього Закону.
 
65. 2. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному цим Законом.
 
66. Кандидатури на посаду Голови Фонду (не більше трьох) визначаються на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, та подаються Наглядовою радою Фонду на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
67. Строк повноважень Голови Фонду становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати таку посаду понад два строки поспіль.
 
68. 3. Повноваження Голови Фонду припиняються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, достроково у разі:
 
69. 1) подання ним заяви про звільнення за власним бажанням;
 
70. 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 
71. 3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про запобігання корупції";
 
72. 4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
73. 5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі його смерті;
 
74. 6) внесення Наглядовою радою Фонду відповідної пропозиції, якщо не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, прийнято рішення про неналежне виконання Головою Фонду своїх повноважень;
 
75. 7) підтримки відповідної пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
76. 4. Голова Фонду:
 
77. представляє у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку Український культурний фонд у відносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями та з представниками громадянського суспільства з питань забезпечення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтв в Україні;
 
78. здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.
 
79. Стаття 8. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду
 
80. 1. Наглядова рада Фонду складається з дев'яти осіб – двох осіб, яких визначає Президент України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох представників від закладів культури, двох представників від громадських об'єднань та Голови Фонду (за посадою).
 
81. Наглядову раду Фонду очолює її Голова, функції якого виконує Голова Фонду.
 
82. Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет. Членами Наглядової ради Фонду, які є представниками від закладів культури та від громадських об'єднань, не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
83. 2. Добір до складу Наглядової ради Фонду представників від закладів культури та від громадських об'єднань здійснюється шляхом проведення рейтингового інтернет-голосування у порядку, встановленому цим Законом і Положенням про Український культурний фонд. Про початок процедури формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду оголошує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
84. Подавати кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду мають право заклади культури, а також громадські об'єднання, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України (далі – громадські об'єднання). Заклад культури чи громадське об'єднання може подавати тільки одну кандидатуру.
 
85. Для участі в процедурі формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об'єднання протягом двох місяців з дня оголошення про початок такої процедури подають шляхом надсилання на вказану в оголошенні адресу електронної пошти:
 
86. 1) заяву кандидата з повідомленням про відсутність визначених цим Законом обмежень щодо входження до складу Наглядової ради Фонду;
 
87. 2) рішення закладу культури чи громадського об'єднання про висування кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду;
 
88. 3) біографічну довідку кандидата за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;
 
89. 4) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також на оприлюднення копій документів, зазначених в абзацах четвертому, шостому та дев'ятому цієї частини;
 
90. 5) відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону закладу культури чи громадського об'єднання, контактну інформацію кандидата.
 
91. Для участі в процедурі формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду закладами культури та громадськими об'єднаннями можуть подаватися також документи, які підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності у сфері культури, знання та якості кандидата, необхідні для зайняття посади члена Наглядової ради Фонду.
 
92. Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несуть заклад культури, громадське об'єднання чи кандидат.
 
93. Подані закладами культури та громадськими об'єднаннями документи та інформація (крім відомостей про контактну інформацію кандидата) розміщуються на сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
94. Якщо закладом культури чи громадським об'єднанням не подано документи та інформацію, передбачені абзацами четвертим – восьмим цієї частини, запропонована кандидатура до участі у доборі не допускається і будь-які документи та інформація щодо неї на сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не розміщуються.
 
95. Рейтингове інтернет-голосування проводиться протягом двох тижнів з дня оголошення про початок голосування через сайт, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
96. У голосуванні щодо формування частини складу Наглядової ради Фонду від закладів культури мають право брати участь заклади культури незалежно від форми власності, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 
97. У голосуванні щодо формування частини складу Наглядової ради Фонду від громадських об'єднань мають право брати участь лише громадські об'єднання у сфері культури, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 
98. Голосування здійснюється особою, уповноваженою на це в установленому порядку закладом культури чи громадським об'єднанням у сфері культури. Копія документа, що підтверджує таке повноваження, надається під час голосування.
 
99. Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні заклад культури чи громадське об'єднання у сфері культури може проголосувати не більше ніж за двох, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – за одного кандидата.
 
100. Обраними до складу Наглядової ради Фонду за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.
 
101. За умови набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами, два з яких у рейтинговому списку займають другу та третю позиції (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – першу і другу позиції), за участі кандидатів, які набрали однакову кількість голосів, проводиться жеребкування щодо їх включення до складу Наглядової ради Фонду у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
102. Оголошення про результати проведених процедур формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та про склад відповідної частини Наглядової ради Фонду (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – із зазначенням обраного члена Наглядової ради Фонду) розміщується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, та офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
103. 3. Не може бути членом Наглядової ради Фонду особа:
 
104. 1) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
105. 2) яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
106. 3) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
107. 4. Строк повноважень члена Наглядової ради Фонду становить три роки. Одна й та ж особа не може обіймати таку посаду понад два строки поспіль.
 
108. Повноваження члена Наглядової ради Фонду припиняються достроково у разі:
 
109. 1) подання ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 
110. 2) систематичної відсутності члена Наглядової ради Фонду на її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази підряд);
 
111. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 
112. 4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
 
113. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
114. 6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі його смерті.
 
115. Повноваження члена Наглядової ради Фонду також можуть бути достроково припинені у разі прийняття відповідного рішення не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою цієї статті, у зв'язку із неналежним виконанням обов'язків.
 
116. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду, визначеного Президентом України чи центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не пізніше ніж у місячний строк з дати такого припинення має бути визначено іншу особу до складу Наглядової ради Фонду.
 
117. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду – представника від закладів культури чи громадських об'єднань –проведення процедури добору нового члена Наглядової ради Фонду здійснюється у порядку, визначеному частиною другою цієї статті. Про початок такої процедури має бути оголошено не пізніше ніж у місячний строк з дати такого припинення.
 
118. 5. Члени Наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членів Наглядової ради Фонду, здійснюються за рахунок Українського культурного фонду.
 
119. Стаття 9. Повноваження Наглядової ради Фонду та Голови Наглядової ради Фонду
 
120. 1. Наглядова рада Фонду здійснює такі повноваження:
 
121. затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями діяльності Українського культурного фонду;
 
122. затверджує регламенти Наглядової ради Фонду та Дирекції Фонду;
 
123. погоджує фінансову звітність Українського культурного фонду;
 
124. призначає аудит діяльності Українського культурного фонду;
 
125. визначає кандидатури на посаду Голови Фонду з осіб, які відповідають вимогам, установленим частиною першою статті 7 цього Закону, та не є членами Наглядової ради Фонду, і подає такі кандидатури на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;
 
126. обирає на конкурсних засадах Виконавчого директора Українського культурного фонду (далі – Виконавчий директор Фонду) та приймає рішення про дострокове припинення його повноважень;
 
127. затверджує положення про експертні ради Українського культурного фонду;
 
128. погоджує порядок здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання;
 
129. схвалює рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджені Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує розмір, визначений Положенням про Український культурний фонд;
 
130. затверджує порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що може виникнути або виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;
 
131. погоджує річний звіт про діяльність Українського культурного фонду;
 
132. виконує інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.
 
133. Засідання Наглядової ради Фонду проводяться за потреби, але не рідше чотирьох разів на рік. Засідання Наглядової ради Фонду скликаються Головою Фонду за його власною ініціативою, ініціативою Виконавчого директора Фонду або за наполяганням не менше однієї третини складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону. Засідання Наглядової ради Фонду з метою визначення вперше кандидатур на посаду Голови Фонду скликається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв. Порядок підготовки і проведення засідань Наглядової ради Фонду визначається її Регламентом.
 
134. Засідання Наглядової ради Фонду є правомочними за наявності не менше двох третин складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
135. 2. Голова Наглядової ради Фонду здійснює такі повноваження:
 
136. організовує засідання Наглядової ради Фонду та головує на них;
 
137. розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради Фонду;
 
138. координує роботу Наглядової ради Фонду;
 
139. вносить на розгляд Наглядової ради Фонду проект Регламенту Наглядової ради Фонду та пропозиції щодо змін до такого Регламенту;
 
140. здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту Наглядової ради Фонду.
 
141. У разі відсутності Голови Наглядової ради Фонду або неможливості здійснення ним своїх повноважень його повноваження тимчасово виконує член Наглядової ради Фонду, уповноважений на це Наглядовою радою Фонду у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду.
 
142. Стаття 10. Дирекція Фонду
 
143. 1. Дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим і розпорядчим органом Українського культурного фонду, який здійснює управління поточною діяльністю Фонду.
 
144. 2. Дирекція Фонду складається з членів Дирекції Українського культурного фонду (далі – член Дирекції Фонду), трудовий договір з якими укладається у формі контракту у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.
 
145. Контракт з членом Дирекції Фонду (крім Виконавчого директора Фонду) укладається Виконавчим директором Фонду.
 
146. Кількісний склад і структура Дирекції Фонду визначаються Наглядовою радою Фонду за поданням Виконавчого директора Фонду. Виконавчий директор Фонду входить до складу Дирекції Фонду за посадою.
 
147. На члена Дирекції Фонду поширюються норми щодо фінансового контролю, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
 
148. 3. Виконавчий директор Фонду обирається Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору у порядку, визначеному у Регламенті Наглядової ради Фонду.
 
149. Контракт з обраним Виконавчим директором Фонду укладається в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, строком на три роки із можливістю дострокового розірвання контракту у разі прийняття такого рішення не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
150. Повноваження Виконавчого директора Фонду припиняються достроково без додержання процедури, зазначеної в абзаці другому цієї частини, у разі непроходження ним перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
 
151. Одна й та ж особа не може бути обрана Виконавчим директором Фонду більше ніж три рази поспіль.
 
152. Виконавчий директор Фонду здійснює такі повноваження:
 
153. організовує та здійснює управління поточною діяльністю Українського культурного фонду;
 
154. забезпечує моніторинг виконання проектів Українського культурного фонду;
 
155. приймає рішення про відсторонення експерта від участі в експертному відборі проектів, реалізація яких забезпечуватиметься за підтримки Українського культурного фонду, за наявності конфлікту інтересів;
 
156. звертається до Голови Наглядової ради Фонду з пропозицією про проведення засідання Наглядової ради Фонду;
 
157. здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Положення про Український культурний фонд та Регламенту Дирекції Фонду.
 
158. Стаття 11. Повноваження Дирекції Фонду
 
159. 1. Дирекція Фонду здійснює такі повноваження:
 
160. готує, схвалює та подає на затвердження Наглядовій раді Фонду пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Українського культурного фонду;
 
161. подає на погодження Наглядовій раді Фонду річний звіт про діяльність Українського культурного фонду та його фінансову звітність;
 
162. погоджує рішення експертних рад Українського культурного фонду (далі – експертні ради Фонду) щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів;
 
163. подає для схвалення Наглядовій раді Фонду погоджені Дирекцією Фонду рішення експертних рад Фонду щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує розмір, визначений Положенням про Український культурний фонд;
 
164. погоджує пропозиції експертних рад Фонду щодо механізму, умов та обсягів підтримки Українським культурним фондом конкретних проектів;
 
165. забезпечує підтримку реалізації проектів відповідно до погоджених Дирекцією Фонду та схвалених Наглядовою радою Фонду (за умови, визначеної абзацом десятим частини першої статті 9 цього Закону) рішень експертних рад Фонду, а також здійснює моніторинг виконання таких проектів;
 
166. розробляє проекти Регламенту Дирекції Фонду та Положення про експертні ради Українського культурного фонду (далі – Положення про експертні ради Фонду) і подає їх на затвердження Наглядовій раді Фонду;
 
167. затверджує кількісний та персональний склад експертних рад Фонду;
 
168. визначає порядок створення і ведення реєстру проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку;
 
169. розробляє порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що може виникнути або виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів, та подає його на затвердження Наглядовій раді Фонду;
 
170. визначає критерії відбору та затверджує, за погодженням з Наглядовою радою Фонду, порядок здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання;
 
171. виконує інші повноваження, визначені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Дирекції Фонду.
 
172. Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Фонду
 
173. 1. Персональний склад експертних рад Фонду формується за результатами проведеного конкурсу з добору експертів у порядку, визначеному Положенням про експертні ради Фонду, та затверджується Дирекцією Фонду.
 
174. У Положенні про експертні ради Фонду обов'язково визначаються вимоги до кандидатів до складу експертних рад Фонду, критерії їх добору, процедура та порядок проведення конкурсу з добору експертів.
 
175. У конкурсі з добору експертів не мають права брати участь члени органів управління та працівники Українського культурного фонду.
 
176. Результати конкурсу з добору експертів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду у вигляді рейтингового списку осіб, які брали участь у конкурсі з добору експертів.
 
177. Звіт Дирекції Фонду щодо процедури та обрання експертів до експертних рад Фонду подається Наглядовій раді Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
178. Експерти, що здійснюють конкурсний відбір проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, зобов'язані повідомити про конфлікт інтересів, що може виникнути або виник під час такого конкурсного відбору, у порядку, затвердженому Наглядовою радою Фонду. У разі виникнення конфлікту інтересів такі експерти можуть заявити самовідвід або можуть бути відсторонені від участі у конкурсному відборі проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, за рішенням Виконавчого директора Фонду.
 
179. Стаття 13. Працівники Українського культурного фонду
 
180. 1. Працівники Українського культурного фонду не є державними службовцями.
 
181. 2. Працівником Українського культурного фонду не може бути призначена особа:
 
182. яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
183. яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
184. на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
185. 3. Структура та штатна чисельність Українського культурного фонду затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
186. Стаття 14. Діяльність Українського культурного фонду, пов'язана з підтримкою проектів
 
187. 1. Основною діяльністю Українського культурного фонду є діяльність, пов'язана із підтримкою проектів. Види підтримки проектів та механізми реалізації такої підтримки визначаються цим Законом та Положенням про Український культурний фонд. Рішення щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації конкретного проекту та пропозиції щодо виду, умов і обсягів такої підтримки подаються для погодження Дирекції Фонду відповідною експертною радою Фонду у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку.
 
188. Український культурний фонд здійснює відбір та моніторинг виконання проектів відповідно до розробленого та затвердженого Дирекцією Фонду порядку здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання.
 
189. 2. Обов'язковою умовою завершення будь-якого проекту, реалізованого за підтримки Українського культурного фонду, є публічне представлення результатів його виконання, а також розміщення звіту про використання коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
190. Стаття 15. Джерела формування коштів та майна Українського культурного фонду
 
191. 1. Джерелами формування коштів Українського культурного фонду є:
 
192. кошти державного бюджету;
 
193. добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України;
 
194. інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
195. Розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається у законі про Державний бюджет України окремим рядком.
 
196. 2. Майно Українського культурного фонду формується з рухомого та нерухомого майна (в тому числі придбаного за рахунок коштів Українського культурного фонду), закріпленого за Українським культурним фондом на праві оперативного управління.
 
197. Стаття 16. Використання коштів Українського культурного фонду
 
198. 1. Кошти Українського культурного фонду використовуються виключно для:
 
199. 1) підтримки проектів, визначених у встановленому цим Законом порядку, в тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;
 
200. 2) забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду (крім діяльності експертних рад Фонду) здійснюються в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел; фінансування діяльності експертних рад Фонду здійснюється в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел.
 
201. 2. Під час конкурсного відбору в установленому порядку проектів враховуються інтереси територіальних громад шляхом проведення консультацій із уповноваженими представниками таких громад у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.
 
202. Стаття 17. Прикінцеві та перехідні положення
 
203. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через чотири місяці з дня набрання ним чинності, крім другого речення пункту 2 частини першої статті 16, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2018 року.
 
204. 2. Представники до складу Наглядової ради Фонду визначаються Президентом України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, до введення в дію цього Закону.
 
205. 3. Кабінету Міністрів України:
 
206. 1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
207. вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування реалізації процедур, необхідних для створення та функціонування Українського культурного фонду;
 
208. забезпечити прийняття Положення про Український культурний фонд та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
209. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
210. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
 
211. 2) забезпечити до дати введення в дію цього Закону:
 
212. проведення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, процедур, необхідних для здійснення добору представників до складу Наглядової ради Фонду від закладів культури та від громадських об'єднань у порядку, визначеному цим Законом;
 
213. створення необхідних умов для функціонування Українського культурного фонду, в тому числі забезпечити Український культурний фонд відповідним службовим приміщенням.