Кількість абзаців - 763 Розмітка (ліва колонка)


Про Конституційний Суд України (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про Конституційний Суд України
 
3. Цей Закон регулює порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
 
4. Розділ I
 
5. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
6. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
 
8. 1. Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
 
9. 2. Суд забезпечує верховенство Конституції України та захист прав і свобод людини на всій території України.
 
10. Стаття 2. Засади діяльності Суду
 
11. 1. Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків.
 
12. Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду
 
13. 1. Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.
 
14. Порядок організації і діяльності Суду, порядок конституційного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рішень і висновків встановлює цей Закон.
 
15. 2. Організацію внутрішньої роботи Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ встановлює згідно з цим Законом Регламент Конституційного Суду України (далі – Регламент).
 
16. 3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи у відповідності з цим Законом та Регламентом.
 
17. Стаття 4. Місцезнаходження Суду
 
18. 1. Постійним місцезнаходженням Суду є місто Київ.
 
19. Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду
 
20. 1. Невід'ємними атрибутами Зали засідань Суду є Державний Герб України та Державний Прапор України.
 
21. Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
 
22. 1. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Суду, Сенату Суду здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду.
 
23. Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом.
 
24. 2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
 
25. 3. Представники засобів масової інформації, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату в порядку, встановленому Регламентом.
 
26. Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
27. Стаття 7. Повноваження Суду
 
28. 1. До передбачених Конституцією України повноважень Суду належить:
 
29. 1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
30. 2) офіційне тлумачення Конституції України;
 
31. 3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
32. 4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
33. 5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;
 
34. 6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
35. 7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
36. 8) перевірка на відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
 
37. 9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.
 
38. Стаття 8. Межі повноважень Суду
 
39. 1. Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).
 
40. 2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд може розглядати питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.
 
41. 3. Суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.
 
42. 4. Якщо під час розгляду справи виявлено невідповідність Конституції України інших положень оспорюваного акта, інших актів (їх окремих положень), окрім тих, щодо яких відкрито провадження у справі та з якими пов'язано ухвалення рішення у справі, Суд визнає такі акти (їх окремі положення) неконституційними.
 
43. Стаття 9. Склад Суду
 
44. 1. Склад Суду становить вісімнадцять суддів Конституційного Суду.
 
45. 2. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.
 
46. Стаття 10. Повноважність Суду
 
47. 1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.
 
48. Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
49. Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду
 
50. 1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
 
51. 2. Суддя Конституційного Суду (далі – суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених стандартів професійної етики судді Конституційного Суду.
 
52. 3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
 
53. Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення або протягом двох років, які передують цьому дню:
 
54. 1) була членом або обіймала посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
 
55. 2) була кандидатом або була обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, мала представницький мандат;
 
56. 3) брала участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.
 
57. Суддя не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
 
58. 4. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду передає такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
 
59. 5. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
 
60. Щодо судді Конституційного Суду застосовуються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
 
61. Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
 
62. 1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку, встановленому цим Законом.
 
63. 2. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження Судді припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
 
64. 3. Склад конкурсної комісії формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду. До складу конкурсної комісії, утвореної Верховною Радою України, входить щонайменше один представник депутатської фракції.
 
65. 4. Конкурсна комісія упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
 
66. До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
 
67. 1) автобіографія;
 
68. 2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
 
69. 3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
70. 4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
 
71. 5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв'язків судді та декларація доброчесності судді;
 
72. 6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 
73. 7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
 
74. 8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
 
75. 9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
 
76. Конкурсна комісія після закінчення строку прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, оприлюднює автобіографії та мотиваційні листи кандидатів.
 
77. 5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду.
 
78. Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
 
79. 6. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.
 
80. Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України
 
81. 1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду.
 
82. 2. Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.
 
83. Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України
 
84. 1. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду на посаду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Порядок формування і затвердження бюлетеня встановлює Регламент Верховної Ради України.
 
85. 2. Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду за підсумками голосування більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
 
86. 3. Верховна Рада України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначила Верховна Рада України.
 
87. 4. Голова Верховної Ради України за результатами голосування підписує постанову Верховної Ради України про призначення на посаду судді Конституційного Суду.
 
88. Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з'їздом суддів України
 
89. 1. За результатами конкурсного відбору з'їзд суддів України (далі – З'їзд) відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування.
 
90. 2. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається той кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів З'їзду.
 
91. 3. З'їзд призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив З'їзд.
 
92. 4. Рішення З'їзду про призначення на посаду судді Конституційного Суду підписують головуючий на З'їзді та секретар.
 
93. Стаття 16. Призначення і строк перебування на посаді судді Конституційного Суду
 
94. 1. Суддя призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
 
95. 2. Якщо кількісний склад Суду стає меншим від того, що забезпечує його повноважність, унаслідок закінчення строку повноважень Судді або досягнення ним граничного віку перебування на посаді, то такий Суддя продовжує перебувати на посаді до дня призначення нового Судді, але не більше трьох місяців.
 
96. Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституційного Суду
 
97. 1. Суддя набуває повноважень з дня складення ним на спеціальному пленарному засіданні Суду присяги такого змісту:
 
98. "Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини".
 
99. 2. Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за скликанням Голови Суду або Судді, який виконує його обов'язки, не пізніше п'ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду.
 
100. 3. Урочиста церемонія складення Суддею присяги відбувається в Залі засідань Суду. Порядок урочистої церемонії встановлює Регламент.
 
101. Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду
 
102. 1. Статус судді Конституційного Суду визначають Конституція України та цей Закон.
 
103. 2. Особа набуває статусу Судді з дня, що є наступним за днем призначення на посаду.
 
104. 3. Повноваження Судді та гарантії його діяльності не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
105. 4. Суддя здійснює попередню підготовку питань, що їх розглядають Велика палата Конституційного Суду України (далі – Велика палата), Сенат Конституційного Суду України (далі – Сенат), Колегія суддів Конституційного Суду України (далі – Колегія), та бере участь у розгляді справ.
 
106. 5. Суддя може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких Суд вже ухвалив рішення чи надав висновок.
 
107. 6. Суддю під час перебування на посаді не може бути нагороджено державними нагородами України, відзнаками, спеціальними званнями України, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддю може бути нагороджено державними нагородами України лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов'язаних із ризиком для життя.
 
108. 7. Опис і зразок посвідчення судді Конституційного Суду, Голови та заступника Голови Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці встановлює Регламент.
 
109. 8. Посвідчення Голови Конституційного Суду підписує Президент України. Посвідчення судді Конституційного Суду, заступника Голови Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці підписує Голова Суду.
 
110. Стаття 19. Мантія та нагрудний знак судді Конституційного Суду
 
111. 1. Суддя на засіданнях у відкритій частині пленарного засідання Суду здійснює свої повноваження у мантії та з нагрудним знаком.
 
112. 2. Суддя має бути забезпечений мантією та нагрудним знаком за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
113. 3. Опис мантії та нагрудного знака Судді встановлює Регламент.
 
114. Стаття 20. Припинення повноважень судді Конституційного Суду
 
115. 1. Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі:
 
116. 1) закінчення строку його повноважень;
 
117. 2) досягнення ним сімдесяти років;
 
118. 3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
 
119. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
 
120. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
 
121. 6) смерті.
 
122. 2. Припинення повноважень судді Конституційного Суду є підставою для припинення з ним трудових відносин, про що Голова Суду видає розпорядження.
 
123. Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
 
124. 1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
 
125. 1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а у разі його відсутності – заступника Голови Суду, а у разі відсутності обох – Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
 
126. 2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
 
127. 3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
 
128. 4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
 
129. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
 
130. 2. Суддя може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
 
131. 3. У разі подання Суддею заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення на спеціальному пленарному засіданні Суду відповідного рішення щодо його звільнення.
 
132. Стаття 22. Збори суддів Конституційного Суду
 
133. 1. Збори суддів Конституційного Суду є організаційною формою суддівського самоврядування.
 
134. 2. Збори суддів Конституційного Суду вирішують питання, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує Суд на своїх засіданнях.
 
135. Збори суддів Конституційного Суду ухвалюють рішення більшістю голосів присутніх на зборах суддів Конституційного Суду відкритим голосуванням, якщо не ухвалено рішення про таємне голосування.
 
136. Стаття 23. Позасудова діяльність судді Конституційного Суду
 
137. 1. Суддя може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах. Якщо участь у таких заходах збігається в часі з часом засідань Суду, то така участь можлива лише на підставі розпорядження про службове відрядження, що його видає Голова Суду, а у разі його відсутності – заступник Голови Суду, а у разі відсутності обох – Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду.
 
138. 2. Суддя може здійснювати викладацьку, наукову або творчу діяльність.
 
139. Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
140. Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду
 
141. 1. Суддя здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України та цим Законом на засадах верховенства права.
 
142. Суддя при здійсненні своїх повноважень є незалежним від будь-якого впливу.
 
143. 2. Суддя за межами обговорення справи при її розгляді в Суді не надає жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у провадженні Суду.
 
144. 3. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
 
145. 4. Суддю без згоди Суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання Судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
146. 5. Подання про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт Судді вносить до Суду Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки.
 
147. 6. Рішення про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт Судді Суд ухвалює на спеціальному пленарному засіданні у формі постанови.
 
148. 7. Суддя, затриманий за адміністративне правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком:
 
149. 1) якщо Суд надав згоду на затримання Судді у зв'язку з таким діянням;
 
150. 2) якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
151. Суд має бути негайно повідомлений про затримання Судді.
 
152. 8. Суддя не може бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, крім суду, за винятком випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
153. 9. Суддю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки.
 
154. Стаття 25. Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та членів його сім'ї
 
155. 1. Безпека Судді та членів його сім'ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під особливим захистом держави. Органи правопорядку вживають заходів задля безпеки Судді та членів його сім'ї за наявності відповідної заяви Судді.
 
156. 2. Вчинені у зв'язку зі службовою діяльністю Судді посягання на його життя і здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дій щодо членів його сім'ї мають наслідком відповідальність, установлену законом.
 
157. 3. Гарантії безпеки, встановлені цією статтею для Судді та членів його сім'ї, поширюються на суддю Конституційного Суду у відставці та на членів його сім'ї.
 
158. Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду
 
159. 1. Винагороду судді Конституційного Суду встановлює цей Закон.
 
160. 2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплат за:
 
161. 1) вислугу років на посаді судді Конституційного Суду;
 
162. 2) перебування на адміністративній посаді в Конституційному Суді;
 
163. 3) науковий ступінь.
 
164. Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Судді на посаду.
 
165. 3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 75 прожиткових мінімумів.
 
166. 4. Судді виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше 2 років – 20 відсотків; більше 4 років – 30 відсотків; більше 7 років – 40 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
 
167. 5. Суддям, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду – 15 відсотків посадового окладу Судді.
 
168. 6. Судді виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук у розмірі відповідно 15 і
20 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
 
169. Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці
 
170. 1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 80 відсотків винагороди судді Конституційного Суду.
 
171. 2. У разі збільшення розміру винагороди Судді відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок.
 
172. 3. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
173. 4. Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
174. Стаття 28. Відпустка Судді
 
175. 1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою винагороди Судді та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
 
176. 2. Судді надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
 
177. Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді
 
178. 1. Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем, службовим транспортом та необхідними для роботи засобами.
 
179. 2. Судді виплачується компенсація за винаймання належно обладнаного житла за місцезнаходженням Суду, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для службових потреб за рахунок бюджетного фінансування Суду.
 
180. Положення про порядок виплати компенсації за винаймання належно обладнаного житла, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для службових потреб Суд затверджує у формі постанови.
 
181. Стаття 30. Наукові радники і помічники Судді
 
182. 1. Суддя має двох наукових радників і помічника, які належать до патронатної служби.
 
183. Наукові радники і помічник виконують доручення Судді зі справ конституційного провадження і підпорядковані йому безпосередньо.
 
184. 2. Призначення особи на посаду наукового радника, помічника Судді здійснює керівник Секретаріату Суду за поданням Судді.
 
185. За пропозицією Судді для зазначених осіб може бути встановлений строк випробування відповідно до вимог законодавства про працю.
 
186. 3. На посаду наукового радника може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права і володіє державною мовою на рівні, що відповідає вимогам для виконання покладених на неї обов'язків.
 
187. 4. Науковий радник, помічник Судді працюють за строковим трудовим договором упродовж перебування Судді на посаді.
 
188. Звільнення наукового радника, помічника Судді із займаних посад відбувається з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантій та з урахуванням законодавства про державну службу.
 
189. Науковий радник, помічник Судді можуть бути звільнені із займаних посад достроково за поданням Судді.
 
190. 5. До наукового радника, помічника Судді застосовуються ті самі, що й до Судді, обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.
 
191. Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду та гарантування недоторканності судді Конституційного Суду у відставці
 
192. 1. За Суддею, який вийшов у відставку, зберігаються звання судді Конституційного Суду та гарантії недоторканності.
 
193. 2. Звання судді Конституційного Суду та гарантії недоторканності зберігаються за Суддею, повноваження якого припинено з підстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України, або якого звільнено з підстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статті 149-1 Конституції України.
 
194. Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
195. Стаття 32. Організаційна структура Суду
 
196. 1. У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.
 
197. 2. Велика палата, сенати, колегії у межах визначених цим Законом повноважень щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд.
 
198. 3. Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють Голова Суду, заступник Голови Суду, секретарі колегій.
 
199. 4. Велика палата, Сенат, Колегія і Голова Суду мають статус органів Суду.
 
200. Стаття 33. Голова Суду
 
201. 1. Голова Суду очолює Суд та організовує його діяльність.
 
202. 2. Голова Суду:
 
203. 1) здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду та Секретаріату Суду;
 
204. 2) скликає і проводить засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, пленарні засідання Великої палати;
 
205. 3) головує на засіданнях Великої палати;
 
206. 4) входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях;
 
207. 5) здійснює розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Суду відповідно до затвердженого Судом кошторису та контролює ефективність використання цих коштів Секретаріатом Суду;
 
208. 6) виконує інші повноваження, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
209. 3. Голова Суду представляє Суд у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами України, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також з органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
210. 4. Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.
 
211. 5. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія з числа суддів Конституційного Суду.
 
212. 6. Головою Суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
213. Якщо запропоновано не більше двох кандидатів і Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
214. Якщо запропоновано більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.
 
215. Якщо при повторному голосуванні Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
216. Під час голосування Суддя може проголосувати лише за одну кандидатуру.
 
217. 7. За відсутності Голови Суду його обов'язки виконує заступник Голови Суду, а за відсутності обох – Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів Конституційного Суду декілька – старший за віком.
 
218. 8. За наявності заяви Голови Суду про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
219. Стаття 34. Заступник Голови Суду
 
220. 1. Заступник Голови Суду виконує за дорученням Голови Суду окремі його повноваження. За відсутності Голови Суду або якщо Голова Суду не може здійснювати свої повноваження, їх здійснює заступник Голови Суду, а у разі його відсутності – Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів Конституційного Суду декілька – старший за віком.
 
221. 2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, встановленому статтею 33 цього Закону.
 
222. 3. Заступник Голови Суду входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях.
 
223. 4. За наявності заяви заступника Голови Суду про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
224. Стаття 35. Велика палата
 
225. 1. Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного Суду.
 
226. 2. Велика палата розглядає питання щодо:
 
227. 1) відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
228. 2) офіційного тлумачення Конституції України;
 
229. 3) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
230. 4) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
231. 5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 та 151 Конституції України;
 
232. 6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
233. 7) наявності порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
234. 8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
235. 9) відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати у випадках, визначених цим Законом.
 
236. 3. До повноважень Великої палати також належить вирішення процесуальних питань, що виникають під час конституційного провадження згідно з цим Законом.
 
237. Стаття 36. Сенат
 
238. 1. Сенат діє у складі дев'яти суддів Конституційного Суду.
 
239. Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою ніж вісімнадцять, Сенат є повноважним за участі у ньому щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
240. 2. Розподіл суддів Конституційного Суду між сенатами здійснюється шляхом жеребкування. Персональний склад Сенату затверджується на спеціальному пленарному засіданні Суду.
 
241. Сенат розглядає справи за участі щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
242. 3. Сенати утворюються у порядку, встановленому Регламентом.
 
243. 4. Сенат розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами.
 
244. Стаття 37. Колегія
 
245. 1. Колегія діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.
 
246. Суд на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування утворює колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
247. Один і той же Суддя не може входити на постійній основі до складу кількох колегій.
 
248. Суд затверджує персональний склад Колегії постановою.
 
249. Якщо Колегія неповноважна за складом, до її складу тимчасово залучають Суддю з іншої Колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
250. 2. До повноважень Колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.
 
251. 3. Колегія більшістю голосів суддів Конституційного Суду постановляє ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
252. 4. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії вносить пропозицію Голові Суду скликати засідання Великої палати для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
253. Якщо Колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії передає конституційне подання або конституційне звернення на розгляд Великої палати для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження у справі.
 
254. 5. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії вносить пропозицію головуючому відповідного Сенату скликати його засідання для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
255. Якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі.
 
256. 6. Одностайно постановлена ухвала Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
257. Стаття 38. Секретар Колегії
 
258. 1. Секретаря Колегії обирають у порядку, встановленому Регламентом, із числа суддів Конституційного Суду, які входять до її складу.
 
259. 2. Секретар Колегії:
 
260. 1) скликає засідання Колегії та головує на ньому;
 
261. 2) вносить пропозицію головуючому в Сенаті скликати відповідно засідання Сенату, пленарне засідання Сенату, а головуючому у Великій палаті – засідання Великої палати.
 
262. Стаття 39. Засідання Суду, пов'язані з організаційною діяльністю
 
263. 1. Для вирішення питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Суду, скликаються спеціальні пленарні засідання Суду та засідання Суду.
 
264. 2. На спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється:
 
265. 1) обрання Голови Суду, заступника Голови Суду;
 
266. 2) складання новопризначеними Суддями присяги;
 
267. 3) ухвалення рішення про надання згоди на затримання або тримання під вартою чи арештом Судді;
 
268. 4) винесення попередження Судді про необхідність усунення обставин, що свідчать про порушення ним вимог щодо несумісності;
 
269. 5) ухвалення рішення про звільнення Судді з посади відповідно до статті 21 цього Закону;
 
270. 6) ухвалення Регламенту;
 
271. 7) затвердження персонального складу сенатів;
 
272. 8) утворення колегій, затвердження їх персональних складів.
 
273. 3. Спеціальне пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду, які набули повноважень відповідно до цього Закону. Така вимога не поширюється на спеціальне пленарне засідання, на якому новопризначені судді Конституційного Суду складають присягу.
 
274. 4. На засіданнях Суд вирішує організаційні, фінансові, кадрові та інші питання внутрішньої діяльності Суду, не пов'язані з конституційним провадженням.
 
275. Засідання Суду є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше десять суддів Конституційного Суду.
 
276. 5. Рішення спеціального пленарного засідання, засідання ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, які брали у ньому участь, у формі постанови.
 
277. 6. Порядок проведення засідань та спеціальних пленарних засідань Суду встановлює Регламент.
 
278. Стаття 40. Постійні комісії Суду
 
279. 1. Допоміжними органами Суду з питань організації його внутрішньої діяльності є постійні комісії.
 
280. 2. Суд на засіданні створює з числа суддів Конституційного Суду постійні комісії та затверджує положення про них.
 
281. 3. Голову постійної комісії обирає комісія зі свого складу.
 
282. Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду
 
283. 1. При Суді діє Науково-консультативна рада.
 
284. 2. Положення та склад Науково-консультативної ради затверджує Суд на своєму засіданні.
 
285. Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді
 
286. 1. Акти Суду, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядає Суд, є відкритими, якщо інше не встановлено цим Законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в Суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому цим Законом.
 
287. 2. Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, перебіг справи, дату і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
288. 3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
 
289. 1) інформацію про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги;
 
290. 2) повідомлення про порядок денний пленарних засідань Великої палати та сенатів, прес-релізи, іншу інформацію;
 
291. 3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати;
 
292. 4) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань Суду;
 
293. 5) щорічну інформаційну доповідь Суду.
 
294. 4. Суд надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає Суд, не надається.
 
295. 5. Оприлюднення та надання інформації за запитами забезпечує Секретаріат Суду.
 
296. Стаття 43. Щорічна інформаційна доповідь Суду
 
297. 1. Упродовж першого кварталу кожного року Суд оприлюднює щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.
 
298. 2. Текст щорічної інформаційної доповіді Суд затверджує на своєму засіданні.
 
299. 3. Порядок підготовки щорічної інформаційної доповіді, її розгляду та затвердження, строки її оприлюднення встановлює Регламент.
 
300. 4. Суд надсилає щорічну інформаційну доповідь Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, Верховному Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
 
301. Стаття 44. Секретаріат Суду
 
302. 1. Секретаріат Суду (далі – Секретаріат) здійснює організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду.
 
303. 2. Секретаріат:
 
304. 1) забезпечує підготовку та проведення засідань колегій, засідань і пленарних засідань сенатів та Великої Палати, засідань і спеціальних пленарних засідань Суду;
 
305. 2) забезпечує діяльність Голови Суду, заступника Голови Суду, секретарів колегій, суддів Конституційного Суду;
 
306. 3) забезпечує офіційне оприлюднення актів Суду;
 
307. 4) надсилає акти Суду згідно з частиною шостою статті 88 цього Закону;
 
308. 5) надсилає відповідні акти Суду до Міністерства юстиції України для внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в Офіційному віснику України;
 
309. 6) здійснює реєстрацію та попередній розгляд усіх форм звернень, що надійшли до Суду, готує попередні висновки про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті конституційного провадження;
 
310. 7) здійснює офіційне спілкування з суб'єктами звернень до Суду, учасниками конституційного провадження та особами, залученими до участі у конституційному провадженні;
 
311. 8) може брати участь у підготовці проектів нормативних актів, що стосуються питань діяльності Суду;
 
312. 9) забезпечує діяльність постійних комісій Суду, Науково-консультативної ради Суду;
 
313. 10) здійснює контроль за своєчасним надходженням документів, матеріалів та іншої інформації у конкретній справі, яку готує до розгляду або розглядає Суд, а також документів, матеріалів та іншої інформації, витребуваних Суддею-доповідачем у справі згідно з цим Законом;
 
314. 11) узагальнює практику виконання актів Суду;
 
315. 12) веде реєстр законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними;
 
316. 13) виконує інші завдання, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
317. 3. Секретаріат очолює керівник Секретаріату, якого Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидат на посаду керівника Секретаріату має відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А", а також мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років.
 
318. 4. Керівник Секретаріату має першого заступника, заступників, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидати на посади першого заступника та заступників керівника Секретаріату мають відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А".
 
319. 5. У складі Секретаріату діє служба судових розпорядників.
 
320. 6. Державних службовців, інших працівників Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад керівник Секретаріату, крім тих, кого призначає на посаду та звільняє з посади Суд, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.
 
321. 7. Розмір заробітної плати державних службовців та інших працівників Секретаріату не може бути меншим від того, що встановлений умовами оплати праці для відповідних посад державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
322. 8. Патронатна служба Судді створюється у складі Секретаріату. Заробітна плата працівникам патронатної служби Судді виплачується з фонду оплати праці Секретаріату.
 
323. 9. Порядок проходження державної служби, права, обов'язки і відповідальність державних службовців, працівників патронатної служби Судді встановлюються і визначаються у законодавстві про державну службу та про працю з урахуванням особливостей, що містяться в цьому Законі та Регламенті.
 
324. 10. Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис затверджує Суд за поданням керівника Секретаріату.
 
325. Стаття 45. Архів Суду
 
326. 1. Матеріали діяльності Суду зберігаються в Архіві Суду.
 
327. 2. Матеріали справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок, зберігаються в Архіві Суду сто років. Рішення та висновки Суду з особистими підписами суддів Конституційного Суду зберігаються в Архіві Суду безстроково.
 
328. 3. Положення про Архів Суду затверджує Суд.
 
329. Стаття 46. Бібліотека Суду
 
330. 1. Для забезпечення Суду науковою та іншою спеціальною літературою діє Бібліотека Суду.
 
331. 2. Положення про Бібліотеку Суду затверджує Суд.
 
332. Стаття 47. Офіційне видання Суду
 
333. 1. Офіційним виданням Суду є "Вісник Конституційного Суду України".
 
334. 2. Видання "Вісника Конституційного Суду України" забезпечує редакційна рада, склад якої затверджує Суд.
 
335. Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
336. Стаття 48. Гарантії фінансової незалежності Суду
 
337. 1. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України.
 
338. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році.
 
339. Обсяг видатків на фінансування діяльності Суду в наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.
 
340. 2. Суд відповідно до Бюджетного кодексу України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності.
 
341. Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи
 
342. 1. Будівля, інше нерухоме майно та рухоме майно, що передані Суду для забезпечення його діяльності, є державною власністю і не можуть бути вилучені або передані іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування без згоди Суду.
 
343. 2. Суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
344. Розділ ІІ
 
345. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
346. Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
347. Стаття 50. Форми звернення до Суду
 
348. 1. Формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.
 
349. Стаття 51. Конституційне подання
 
350. 1. Конституційним поданням є подане до Суду письмове клопотання щодо:
 
351. 1) визнання акта (його окремих положень) неконституційним;
 
352. 2) офіційного тлумачення Конституції України.
 
353. 2. У конституційному поданні зазначаються:
 
354. 1) суб'єкт права на конституційне подання;
 
355. 2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне подання;
 
356. 3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
357. 4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
358. 3. У конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).
 
359. 4. У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.
 
360. Стаття 52. Суб'єкт права на конституційне подання
 
361. 1. Відповідно до Конституції України суб'єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
 
362. 2. Заява народного депутата України про відкликання свого підпису під конституційним поданням не має юридичних наслідків.
 
363. Стаття 53. Конституційне звернення
 
364. 1. Конституційним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:
 
365. 1) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
366. 2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
367. 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
368. 4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
369. 5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
370. 6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
371. 2. У конституційному зверненні зазначаються:
 
372. 1) суб'єкт права на конституційне звернення;
 
373. 2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне звернення;
 
374. 3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне звернення, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
375. 4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
376. 3. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України міжнародного договору зазначаються конкретні положення договору, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити договір, а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності міжнародного договору (його окремих положень).
 
377. 4. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, зазначаються ті питання, конституційність яких оспорюється, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким оспорюються ці питання, а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції (неконституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
378. 5. До конституційного звернення щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту додаються:
 
379. 1) матеріали щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
380. 2) документи про створення та роботу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування, висновки і пропозиції цієї комісії;
 
381. 3) матеріали про розгляд Верховною Радою України висновків і пропозицій відповідної тимчасової слідчої комісії;
 
382. 4) рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину;
 
383. 5) рішення Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду.
 
384. 6. У конституційному зверненні про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України зазначається обґрунтування тверджень щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.
 
385. 7. У конституційному зверненні щодо відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України зазначаються акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України та законам України, та конкретні положення Конституції України та законів України, на відповідність яким належить перевірити акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції України та законам України акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень).
 
386. Стаття 54. Суб'єкт права на конституційне звернення
 
387. 1. Суб'єктами права на конституційне звернення є:
 
388. 1) Президент України – за пунктами 1, 2, 6 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статей 137, 151 Конституції України;
 
389. 2) Верховна Рада України – за пунктами 3, 4, 5 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85, статей 151, 159 Конституції України;
 
390. 3) Кабінет Міністрів України – за пунктом 1 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України;
 
391. 4) щонайменше сорок п'ять народних депутатів України – за пунктами 1, 2 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України.
 
392. Стаття 55. Конституційна скарга
 
393. 1. Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу.
 
394. 2. У конституційній скарзі зазначається:
 
395. 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
396. 2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;
 
397. 3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;
 
398. 4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;
 
399. 5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;
 
400. 6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;
 
401. 7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;
 
402. 8) інформація про сплату збору за подання конституційної скарги;
 
403. 9) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
404. Копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.
 
405. 3. За подання конституційної скарги фізична особа сплачує збір у розмірі 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму, а юридична особа – 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму, який зараховується до Державного бюджету України.
 
406. Сплачена сума збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою Суду в разі повернення конституційної скарги чи відмови у відкритті конституційного провадження у справі у випадках, передбачених цим Законом.
 
407. Сплата збору та повернення у передбачених цим Законом випадках сплаченої суми збору здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, за погодженням із Судом.
 
408. Стаття 56. Суб'єкт права на конституційну скаргу
 
409. 1. Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.
 
410. До суб'єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.
 
411. 2. Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.
 
412. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу за наявності документального підтвердження його фізичної неспроможності (інвалідність, каліцтво тощо) не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена особа, що діє від його імені.
 
413. 3. Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.
 
414. Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
415. Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду
 
416. 1. Звернення до Суду надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Секретаріату.
 
417. 2. Попередню перевірку звернень до Суду здійснює Секретаріат.
 
418. 3. Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу.
 
419. Повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.
 
420. Стаття 58. Розподіл звернень до Суду між колегіями
 
421. 1. Розподіл звернень до Суду між колегіями здійснюється почергово за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом.
 
422. Стаття 59. Суддя-доповідач у справі
 
423. 1. Суддя, якому на засіданні Колегії розподілено звернення до Суду (безвідносно до форми звернення), має статус Судді-доповідача у справі.
 
424. 2. Якщо Суддя-доповідач не може з поважних причин (через хворобу, відрядження, відпустку тощо) упродовж тривалого часу здійснювати підготовку матеріалів справи до розгляду або його заяву про самовідвід чи заяву про відвід задоволено, секретар Колегії, до складу якої він входить, вносить на розгляд цієї Колегії пропозицію про заміну Судді-доповідача. Якщо неможливо замінити Суддю-доповідача іншим Суддею цієї Колегії, секретар Колегії вносить Голові Суду чи заступникові Голови Суду пропозицію передати справу до іншої Колегії.
 
425. 3. Якщо декілька конституційних проваджень об'єднано в одне, може бути призначений один Суддя-доповідач.
 
426. 4. Суддя-доповідач:
 
427. 1) вивчає порушені у зверненні питання і готує матеріали на розгляд Колегії, Сенату, Великої палати;
 
428. 2) витребовує документи, матеріали, інші відомості, що стосуються справи, від суб'єкта звернення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань;
 
429. 3) дає доручення відповідним підрозділам Секретаріату та встановлює строки їх виконання;
 
430. 4) залучає спеціалістів для консультацій, дослідження документів;
 
431. 5) вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозиції щодо призначення експертизи у справі, залучення до участі в конституційному провадженні спеціалістів, виклику посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, уповноважених осіб, які діють від імені суб'єкта права на звернення, а також громадян, участь яких може сприяти об'єктивному та повному розгляду справи;
 
432. 6) здійснює інші повноваження, визначені Регламентом.
 
433. 5. Якщо Суддя-доповідач вважає, що у відкритому конституційному провадженні за конституційною скаргою існують визначені статтею 68 цього Закону підстави для передачі справи на розгляд Великої палати, він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від розгляду справи на користь Великої палати.
 
434. Стаття 60. Відвід Судді
 
435. 1. Суддя не може брати участь у розгляді справи, якщо застосовано відвід (самовідвід) щодо нього.
 
436. 2. Відвід (самовідвід) застосовується, якщо:
 
437. 1) Суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
 
438. 2) Суддя є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у справі;
 
439. 3) є інші обставини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості Судді.
 
440. 3. Заява про відвід подається у письмовій формі.
 
441. 4. Заява про відвід (самовідвід) розглядається в порядку, встановленому Регламентом.
 
442. Глава 9. ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
443. Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі
 
444. 1. Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі вирішуються на засіданнях колегій, сенатів, Великої палати.
 
445. 2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням постановляє:
 
446. 1) Колегія;
 
447. 2) Велика палата – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
448. 3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:
 
449. 1) Колегія;
 
450. 2) Сенат – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, постановленою неодностайно.
 
451. 4. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше одного місяця з дня визначення Судді-доповідача. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті.
 
452. 5. Справу, за якою відкрито конституційне провадження, розглядає відповідно Сенат або Велика палата на пленарному засіданні в порядку та в строк, що встановлені цим Законом.
 
453. 6. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає відповідно Голова Суду, заступник Голови Суду.
 
454. 7. Суб'єкт звернення має бути повідомлений про відкриття конституційного провадження у справі в десятиденний строк.
 
455. Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі
 
456. 1. Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є:
 
457. 1) подання звернення до Суду неналежним суб'єктом;
 
458. 2) неналежність до повноважень Суду питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі;
 
459. 3) невідповідність конституційного подання чи конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом;
 
460. 4) неприйнятність конституційної скарги;
 
461. 5) втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України, крім випадків, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону;
 
462. 6) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання, конституційного звернення, конституційної скарги, а також ухвал Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, якщо їх постановлено на підставі пунктів 1, 2 цієї частини.
 
463. Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду
 
464. 1. Звернення до Суду безвідносно до його форми може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта звернення, який його подав до Суду, в будь-який час після відкриття конституційного провадження, але до переходу Суду в закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення чи надання висновку.
 
465. 2. Ухвалу про закриття конституційного провадження у справі за зверненням, стосовно якого подано заяву про відкликання, постановляє:
 
466. 1) Велика палата на пленарному засіданні – у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням, а також за конституційною скаргою (у випадку відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати);
 
467. 2) Сенат на пленарному засіданні – у справах за конституційною скаргою.
 
468. 3. Якщо Сенат чи Велика палата вважає, що порушені у конституційній скарзі питання мають особливе суспільне значення для захисту прав людини, Суд може відмовити у припиненні розгляду такої скарги навіть за наявності заяви про її відкликання.
 
469. 4. Сенат чи Велика палата закриває конституційне провадження у справі, якщо під час пленарного засідання будуть виявлені підстави для відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені статтею 62 цього Закону.
 
470. 5. Відставка за власним бажанням Президента України, якому пред'явлено звинувачення, є підставою для закриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
471. Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ
 
472. Стаття 64. Форми конституційного провадження
 
473. 1. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в порядку письмового або усного провадження.
 
474. 2. Основною формою розгляду справ у Суді є письмове провадження.
 
475. Форму провадження визначає Сенат, Велика палата.
 
476. 3. У справі, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремі питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.
 
477. Стаття 65. Засідання та пленарні засідання
 
478. 1. Розгляд справ, конституційне провадження щодо яких відкрито, здійснюється на пленарних засіданнях сенатів, Великої палати.
 
479. 2. Порядок проведення засідань, пленарних засідань встановлюється цим Законом та Регламентом.
 
480. 3. На засіданнях та пленарних засіданнях Великої палати, Сенату головує Голова Суду чи заступник Голови Суду, а у разі їх відсутності – Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів Конституційного Суду декілька – старший за віком.
 
481. Стаття 66. Засідання та пленарні засідання Великої палати
 
482. 1. Велика палата на засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням у разі постановлення Колегією ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
483. 2. Засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду.
 
484. 3. Ухвала Великої палати є постановленою, якщо за неї проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які брали участь у її засіданні.
 
485. Якщо голоси суддів Конституційного Суду поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
486. 4. У разі постановлення Великою палатою ухвали про відкриття конституційного провадження у справі Голова Суду вносить справу на розгляд пленарного засідання Великої палати.
 
487. 5. Постановлена Великою палатою ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі є остаточною.
 
488. 6. Велика палата на пленарних засіданнях розглядає справи, провадження в яких відкрито за конституційним поданням, конституційним зверненням, та справи, провадження в яких відкрито за конституційною скаргою, але Сенат відмовився від розгляду справи на користь Великої палати.
 
489. 7. Відкрита частина пленарного засідання Великої палати у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
490. 8. Велика палата ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання за участю суддів Конституційного Суду, що розглядали справу.
 
491. 9. Виступи суддів Конституційного Суду у закритій частині пленарного засідання Великої палати є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
492. 10. Протокол закритої частини пленарного засідання Великої палати не може бути розголошений і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
493. 11. Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок – наданим, якщо за це проголосували щонайменше десять суддів Конституційного Суду.
 
494. Стаття 67. Засідання та пленарні засідання Сенату
 
495. 1. Сенат на засіданні розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.
 
496. 2. Засідання та пленарні засідання Сенату є повноважними, якщо на них присутні щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду від складу Сенату.
 
497. 3. Ухвала Сенату є постановленою, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які брали участь у засіданні.
 
498. 4. Якщо голоси суддів Конституційного Суду, які входять до складу Сенату, поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
499. 5. У разі постановлення на засіданні Колегії, Сенату ухвали про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Голова Суду чи заступник Голови Суду вносить цю справу на розгляд пленарного засідання відповідного Сенату.
 
500. 6. Постановлена Сенатом ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
501. 7. Відкрита частина пленарного засідання Сенату у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
502. 8. Сенат ухвалює рішення на закритій частині пленарного засідання за участю суддів Конституційного Суду, що розглядали справу.
 
503. 9. Виступи суддів Конституційного Суду на закритій частині пленарного засідання Сенату є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
504. 10. Протокол закритої частини пленарного засідання Сенату не розголошується і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
505. 11. Рішення Суду у справі за конституційною скаргою є ухваленим, якщо за це проголосували щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду, які розглядали справу в Сенаті.
 
506. Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на користь Великої палати
 
507. 1. Якщо під час розгляду Сенатом справи виникає істотна потреба в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитись від розгляду справи на користь Великої палати.
 
508. 2. Про відмову від розгляду справи на користь Великої палати Сенат більшістю суддів Конституційного Суду, які брали участь у засіданні, постановляє ухвалу, в якій викладає відповідні підстави.
 
509. Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи
 
510. 1. Колегія, Сенат, Велика палата під час підготовки справи до розгляду та конституційного провадження у справі можуть:
 
511. 1) витребувати від Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань копії документів, матеріалів, а також відомості, що стосуються справи;
 
512. 2) призначати у разі потреби експертизу та залучати спеціалістів до участі в конституційному провадженні;
 
513. 3) викликати на засідання, пленарні засідання посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, представників суб'єктів звернень, громадян, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.
 
514. 2. Ухилення без поважних причин від з'явлення на засідання Колегії, засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, а так само відмова надати витребувані документи, матеріали та інші відомості або їх умисне приховування мають наслідком відповідальність винних у цьому осіб за законом.
 
515. 3. З питань, винесених на розгляд Суду, до Сенату або Великої палати можуть подаватися письмові обґрунтовані юридичні висновки (аmісus сurіае). Суд на власний розсуд вирішує питання про долучення таких висновків до справи та їх розгляд.
 
516. Стаття 70. Учасники конституційного провадження
 
517. 1. Учасниками конституційного провадження є суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді (далі – учасник конституційного провадження), а також залучені Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи (далі – залучений учасник конституційного провадження).
 
518. 2. Про залучення органів та посадових осіб, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб до участі у засіданні Колегії, засіданні або пленарному засіданні Сенату чи Великої палати відповідно Колегія, Сенат, Велика палата постановляє ухвалу.
 
519. 3. Колегія, Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституційного провадження з поважної причини не прибув на відповідне засідання.
 
520. 4. Якщо учасник конституційного провадження з поважної причини повторно не прибув на відповідне засідання, то Колегія, Сенат чи Велика палата може постановити ухвалу про розгляд справи за його відсутності.
 
521. 5. Якщо учасник конституційного провадження не прибув на відповідне засідання без поважної причини, то Колегія, Сенат або Велика палата розглядає справу за його відсутності.
 
522. 6. Учасники конституційного провадження та інші особи, присутні в Залі засідань Суду, можуть здійснювати аудіо- і відеозапис відкритої частини пленарного засідання Сенату, Великої палати за допомогою портативних технічних засобів у порядку, встановленому Регламентом.
 
523. Стаття 71. Права та обов'язки учасника конституційного провадження
 
524. 1. Учасник конституційного провадження може:
 
525. 1) знайомитись із матеріалами справи;
 
526. 2) давати усні та письмові пояснення;
 
527. 3) викладати свої думки з питань, що розглядаються;
 
528. 4) ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження;
 
529. 5) заявляти клопотання;
 
530. 6) подавати заяви про відвід Судді;
 
531. 7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та Регламентом.
 
532. 2. Клопотання учасника конституційного провадження, подані під час засідання, пленарного засідання, Сенат чи Велика палата розглядає в Залі засідань або в окремій кімнаті для обговорення.
 
533. 3. Учасник конституційного провадження зобов'язаний у разі запрошення з'являтися на засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання або їх свідоме приховування має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
534. Стаття 72. Права та обов'язки залученого учасника конституційного провадження
 
535. 1. Залучений учасник конституційного провадження може подавати письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи, а також знайомитись із поясненнями інших учасників провадження.
 
536. 2. Експерти, спеціалісти, свідки та інші особи, участь яких має сприяти об'єктивному і повному розгляду справи, у разі запрошення зобов'язані прибути на засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання або їх свідоме приховування має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
537. Стаття 73. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у Суді
 
538. 1. Головуючий на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати забезпечує додержання порядку його проведення.
 
539. 2. Учасників конституційного провадження та інших присутніх у Залі засідань осіб попереджають про необхідність додержання встановленого порядку.
 
540. 3. Користуватися засобами мобільного зв'язку під час проведення пленарних засідань не дозволяється.
 
541. 4. За виявлення неповаги до Суду чи Судді або за перешкоджання проведенню пленарного засідання в Залі засідань порушник несе встановлену законом відповідальність.
 
542. 5. Дотримання порядку в Залі засідань забезпечує служба судових розпорядників Суду.
 
543. У разі порушення порядку проведення пленарного засідання Сенату, Великої палати судовий розпорядник складає адміністративний протокол та спрямовує його до суду.
 
544. 6. За ухвалою Сенату чи Великої палати судовий розпорядник випроваджує порушника із Зали засідань.
 
545. Стаття 74. Мова конституційного провадження
 
546. 1. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга подаються до Суду державною мовою.
 
547. 2. Провадження у Суді ведеться державною мовою.
 
548. 3. Оформлення та офіційне оприлюднення актів Суду здійснюються державною мовою.
 
549. 4. Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, мають своєчасно заявити клопотання про участь у справі перекладача. Такі учасники конституційного провадження можуть запропонувати Суду кандидатуру перекладача, надавши документи на підтвердження його кваліфікації.
 
550. 5. Питання про участь перекладача вирішує Сенат чи Велика палата до початку розгляду справи, постановляючи ухвалу.
 
551. 6. Особа, залучена до участі в розгляді справи як перекладач, відповідає за правильність перекладу згідно з законом.
 
552. Стаття 75. Строки конституційного провадження
 
553. 1. Обчислення строків конституційного провадження ведеться з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі, а у випадку відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати – з дня постановлення відповідної ухвали Сенату.
 
554. 2. Строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
555. 3. Строк конституційного провадження не може перевищувати один календарний місяць для справ:
 
556. 1) про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
557. 2) за зверненням Президента України щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України;
 
558. 3) щодо яких Сенат, Велика палата визнали конституційне провадження невідкладним.
 
559. Стаття 76. Об'єднання і роз'єднання конституційних проваджень
 
560. 1. Якщо до Суду надійшло декілька звернень, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, і щодо цих звернень відкрито конституційні провадження, Сенат чи Велика палата постановляє ухвалу про об'єднання справ в одне конституційне провадження.
 
561. Якщо конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, перебувають у конституційному провадженні різних сенатів, ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. У такому випадку конституційні скарги, об'єднані в одне конституційне провадження, розглядає Сенат, визначений Великою палатою.
 
562. Якщо у конституційному провадженні Сенату та Великої палати перебувають різні конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, то ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. Об'єднані в одне конституційне провадження конституційні скарги розглядає Велика палата.
 
563. 2. За потреби Сенат чи Велика палата на пленарному засіданні може постановити ухвалу про роз'єднання конституційного провадження у справі в окремі конституційні провадження, якщо це спрощує розгляд справи.
 
564. Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ
 
565. Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги
 
566. 1. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону, та якщо:
 
567. 1) вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності винесеного в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження – судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);
 
568. 2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців.
 
569. 2. Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених частиною першою цієї статті, якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу.
 
570. 3. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку.
 
571. 4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.
 
572. Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги
 
573. 1. При розгляді конституційної скарги Суд у виняткових випадках може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши наказ.
 
574. 2. Забезпечувальний наказ видає Сенат одночасно з відкриттям конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, а в разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати – Велика палата.
 
575. 3. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв'язку з виконанням остаточного судового рішення.
 
576. 4. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію.
 
577. 5. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі.
 
578. Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ПИТАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ
 
579. Стаття 79. Спрямування конституційного звернення
 
580. 1. Конституційне звернення щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, має бути спрямоване до Суду до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
581. Стаття 80. Предмет розгляду
 
582. 1. Предметом розгляду справи є питання, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
583. Стаття 81. Участь у конституційному провадженні
 
584. 1. У разі розгляду питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Суд залучає до участі в конституційному провадженні представника або представників ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
585. 2. За потреби Суд може залучити до участі в конституційному провадженні представників політичних партій та громадських об'єднань.
 
586. Стаття 82. Резолютивна частина висновку
 
587. 1. У резолютивній частині висновку Суд визначає, які питання, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, відповідають Конституції України (є конституційними), а які – не відповідають Конституції України (є неконституційними).
 
588. Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
589. Стаття 83. Види актів
 
590. 1. Суд ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає накази.
 
591. 2. Рішення з питань, не пов'язаних із конституційним провадженням, Суд ухвалює у формі постанови.
 
592. Стаття 84. Рішення Суду
 
593. 1. Рішення Суду ухвалює:
 
594. 1) Велика палата – за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також за результатами розгляду справ за конституційними скаргами у випадку відмови Сенату в розгляді справи за конституційною скаргою на користь Великої палати;
 
595. 2) Сенат – за результатами розгляду справ за конституційними скаргами.
 
596. Стаття 85. Висновок Суду
 
597. 1. Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо:
 
598. 1) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
599. 2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
600. 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
601. 4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
602. 5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
603. 6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
604. Стаття 86. Ухвала Суду
 
605. 1. Для вирішення питань, пов'язаних із відкриттям, відмовою у відкритті, закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями, клопотаннями, процедурою розгляду справ, Суд постановляє відповідні ухвали.
 
606. Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду
 
607. 1. У конституційних провадженнях за пунктом 9 частини першої статті 7 цього Закону Суд може видати наказ про вжиття заходів щодо забезпечення конституційної скарги.
 
608. Стаття 88. Ухвалення рішення і надання висновку Судом
 
609. 1. Суд ухвалює рішення і надає висновок іменем України.
 
610. 2. Суд ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання Сенату, Великої палати поіменним голосуванням суддів Конституційного Суду, які розглядали справу.
 
611. 3. Пропозиції суддів Конституційного Суду до проекту рішення чи висновку ставляться на голосування у порядку надходження.
 
612. 4. Під час ухвалення рішення, надання висновку Суддя не має права утримуватись від голосування.
 
613. 5. Рішення і висновки Суду підписують окремо судді Конституційного Суду, які голосували на їх підтримку і які голосували проти. Рішення чи висновок Суду є остаточним і не може бути оскарженим.
 
614. Суддя обов'язково підписує рішення чи висновок Суду.
 
615. 6. Суд надсилає рішення, висновок учаснику конституційного провадження не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення чи надання висновку.
 
616. Стаття 89. Вимоги до рішення Суду
 
617. 1. Рішення Суду містить:
 
618. 1) вступну частину із зазначенням:
 
619. а) найменування рішення, дати і місця його ухвалення, номера;
 
620. б) органу, який його ухвалив;
 
621. в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
622. г) переліку учасників конституційного провадження;
 
623. 2) описову частину із зазначенням:
 
624. а) вимог конституційного подання, конституційної скарги;
 
625. б) повної назви, дати ухвалення, порядкового номера акта, конституційність якого оспорюється, назви органу або посадової особи, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді;
 
626. 3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення;
 
627. 4) резолютивну частину із зазначенням:
 
628. а) акта (його окремих положень), що його Суд визнав конституційним чи неконституційним – у справі щодо конституційності акта (його окремих положень);
 
629. б) офіційного тлумачення положення Конституції України, щодо якого було подано конституційне подання – у справі щодо офіційного тлумачення Конституції України;
 
630. в) того, що рішення Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
631. г) джерела, в якому рішення Суду має бути опубліковано.
 
632. 2. Під час розгляду справи щодо конституційності акта про набрання міжнародним договором чинності для України Суд у резолютивній частині вказує на юридичні наслідки для України у разі визнання акта неконституційним.
 
633. 3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що Суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Суд вказує на це у резолютивній частині рішення.
 
634. Стаття 90. Вимоги до висновку Суду
 
635. 1. Висновок Суду містить:
 
636. 1) вступну частину із зазначенням:
 
637. а) найменування висновку, дати і місця його надання, номера;
 
638. б) того, що висновок надає Велика палата;
 
639. в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
640. г) переліку учасників конституційного провадження;
 
641. 2) описову частину із зазначенням вимог, викладених у конституційному зверненні;
 
642. 3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує висновок;
 
643. 4) резолютивну частину із зазначенням:
 
644. а) положень міжнародного договору, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі щодо конституційності чинного міжнародного договору України або того міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
645. б) питань, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
646. в) того, чи була додержана конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, – у справі щодо додержання такої процедури;
 
647. г) положень законопроекту, які відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положень, які не відповідають таким вимогам, – у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
648. ґ) того, чи порушила Верховна Рада Автономної Республіки Крим Конституцію України або закони України, – у справі про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
649. д) нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, що відповідає Конституції України та законам України, чи таким, що не відповідає Конституції України та законам України, – у справі щодо відповідності нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
650. е) того, що висновок Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
651. є) джерела, в якому висновок Суду має бути опубліковано.
 
652. Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями)
 
653. 1. Якщо закони України, інші акти або їх окремі положення Суд визнає такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), вони втрачають чинність з дня ухвалення Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
 
654. 2. Якщо негайна втрата чинності актом (його окремими положеннями), що визнаний неконституційним, унеможливить функціонування органів державної влади або реалізацію прав і свобод людини, Суд у своєму рішенні визначає інший строк втрати чинності таким актом (його окремими положеннями), але при цьому такий строк не може перевищувати шість місяців із дня ухвалення рішення.
 
655. 3. У разі визнання акта неконституційним у зв'язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення або набрання ним чинності Суд у своєму рішенні може визначити строк втрати ним чинності, який не повинен перевищувати строку, необхідного для ухвалення такого акта із дотриманням встановленої Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення та набрання ним чинності. Такий строк не може перевищувати одного року з дня ухвалення рішення.
 
656. 4. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними.
 
657. Стаття 92. Юридична позиція Суду
 
658. 1. Юридичну позицію Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Юридична позиція Суду може міститись в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою.
 
659. 2. Суд може:
 
660. 1) розвивати і конкретизувати юридичну позицію у своїх наступних актах;
 
661. 2) змінювати юридичну позицію в разі зміни нормативного регулювання, що ним керувався Суд, ухвалюючи акт, в якому її було висловлено, та в інших випадках – за умови письмового обґрунтування такої зміни в акті Суду.
 
662. 3. Якщо під час розгляду справи Сенатом виникає питання зміни юридичної позиції Суду, Сенат відмовляється від розгляду справи на користь Великої палати в порядку статті 68 цього Закону.
 
663. Стаття 93. Окрема думка Судді
 
664. 1. Суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановлені Регламентом.
 
665. 2. Суддя викладає окрему думку в письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.
 
666. Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
 
667. 1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду – в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення. Опублікування акта Суду разом із окремою думкою Судді здійснюється у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
 
668. 2. Процедуру і порядок офіційного оприлюднення актів Суду в Залі засідань Суду та на офіційному веб-сайті Суду встановлює Регламент.
 
669. Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду
 
670. 1. Суд після офіційного оприлюднення акта Суду може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки.
 
671. 2. Суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз'яснити порядок виконання рішення, висновку Суду.
 
672. Після отримання відповідного клопотання Суддя-доповідач упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду в судовому засіданні.
 
673. 3. Про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою відповідного рішення, висновку Суду.
 
674. Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи Суду, та внесення змін до них
 
675. 1. Суд ухвалює Регламент та зміни до нього на спеціальному пленарному засіданні.
 
676. Регламент чи зміни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше дві третини від конституційного складу Суду.
 
677. Інші акти Суду, що регламентують організацію його роботи, Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.
 
678. 2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".
 
679. 3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням дати набрання ними чинності.
 
680. За потреби Суд оприлюднює зміни до Регламенту із застереженням щодо порядку їх застосування до проваджень, які було відкрито на момент ухвалення змін, та до поданих до Суду звернень, які Суд не розглянув.
 
681. Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
682. Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду
 
683. 1. Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку.
 
684. 2. Суд може зажадати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку.
 
685. Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду
 
686. 1. За невиконання рішень та недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно з законом.
 
687. Розділ ІІІ
 
688. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
689. 1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
690. 2. З набранням чинності цим Законом пленарні засідання, спеціальні пленарні засідання Суду ведуться в порядку, встановленому цим Законом.
 
691. 3. Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало сили не раніше 1 жовтня 2016 року.
 
692. 4. Суд упродовж одного місяця з дня офіційного опублікування цього Закону ухвалює Регламент та утворює сенати у порядку, встановленому цим Законом.
 
693. 5. Порядок відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та призначення суддів Конституційного Суду, визначений статтями 12 – 15 цього Закону, не застосовується до суддів Конституційного Суду, призначених до набрання чинності цим Законом.
 
694. 6. Суддя Конституційного Суду, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення.
 
695. 7. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року № 422/96–ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272 із наступними змінами).
 
696. 8. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
697. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
698. а) статтю 185-3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
699. "Неповага до Конституційного Суду України з боку перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виявилась у злісному ухиленні від явки на засідання Колегії суддів Конституційного Суду України, засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, –
 
700. мають наслідком накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
701. б) доповнити Кодекс статтею 188-49 такого змісту:
 
702. "Стаття 188-49. Невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України
 
703. Відмова від надання на запит судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України документів, матеріалів, іншої інформації, їх умисне приховування –
 
704. має наслідком накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
705. Ті самі дії, вчинені повторно упродовж одного року після накладення адміністративного стягнення, –
 
706. мають наслідком накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
707. в) у статті 221 цифри і знаки "188-45, 188-46, 188-47, 188-48" замінити цифрами і знаками "188-45 – 188-49";
 
708. г) у частині першій статті 255 пункт 7-1 викласти в такій редакції:
 
709. "7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга, четверта статті 185-3)";
 
710. 2) пункт 5 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
711. "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
712. 3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131 із наступними змінами):
 
713. а) в абзаці першому частини першої статті 344 після слів "члена Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України";
 
714. б) в абзаці першому частини четвертої статті 382 після слів "Європейського суду з прав людини" доповнити словами "рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України";
 
715. в) в абзаці першому частини першої статті 384 після слів "в суді" доповнити словами "або під час конституційного провадження у Конституційному Суді України";
 
716. г) в абзаці першому частини першої статті 385 після слів "у суді" доповнити словами "Конституційному Суді України";
 
717. 4) пункт 4 частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40–42,
ст. 492 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
718. "4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
719. 5) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№№ 35–37, ст. 446 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
720. "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
721. 6) пункт 4 частини другої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
722. "4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
723. 7) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
724. а) у статті 1 слова "працівників суду і" замінити словами "суддів Конституційного Суду України, суддів та працівників апаратів судів, працівників", а слова "цих працівників" замінити словами "цих осіб";
 
725. б) у пункті 1 частини першої статті 2:
 
726. в абзаці другому слова "працівники суду і" замінити словами "судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, працівники";
 
727. підпункти "а", "б" викласти в такій редакції:
 
728. "а) конституційному провадженні;
 
729. б) вирішенні справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення";
 
730. в) доповнити статтю 14 пунктом "ґ" такого змісту:
 
731. "ґ) Голова Конституційного Суду України – щодо захисту судді Конституційного Суду України та його близьких родичів за заявою такого Судді";
 
732. г) доповнити частину першу статті 15 пунктом "г-1" такого змісту:
 
733. "г-1) щодо судді Конституційного Суду України та його близьких родичів – на відповідний підрозділ Національної поліції України";
 
734. ґ) у статті 24 слова "Генеральний прокурор України, Голова Верховного Суду України" замінити словами "Генеральний прокурор, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду";
 
735. 8) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14–17, ст. 133 із наступними змінами):
 
736. а) у першому реченні частини п'ятої статті 144 слова "до дня його першого розгляду" замінити словами "до початку розгляду", а слова " (частина перша статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України")" замінити словами "відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
 
737. б) у статті 208:
 
738. частини першу, другу викласти в такій редакції:
 
739. "1. Верховна Рада відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посади суддів Конституційного Суду України.
 
740. 2. Кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
 
741. Кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України пропонує Верховній Раді конкурсна комісія, створена Верховною Радою, з дотриманням вимог Закону України "Про Конституційний Суд України";
 
742. у частині шостій слова "посад зазначених у частині першій цієї статті осіб (крім суддів Конституційного Суду України)" замінити словами "посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини";
 
743. у частині сьомій слова "а звільнення з посад таких осіб здійснюється відкритим голосуванням, крім Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щодо якого проводиться таємне голосування" замінити словами "а звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється таємним голосуванням";
 
744. 9) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
 
745. а) частину третю статті 3 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
746. "11-1) суддів Конституційного Суду України";
 
747. б) статтю 91 доповнити після частини п'ятої новою частиною такого змісту:
 
748. "6. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
749. У зв'язку з цим частини шосту, сьому вважати відповідно частинами сьомою, восьмою.
 
750. 9. Кабінету Міністрів України:
 
751. 1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів на реалізацію цього Закону;
 
752. 2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів у відповідність із цим Законом;
 
753. 3) передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на 2017 та наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону.
 
754. Розділ ІV
 
755. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
756. 1. Конституційний Суд закриває відкриті до набрання чинності цим Законом конституційні провадження у справах за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та у справах за конституційними зверненнями.
 
757. Конституційні подання щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та конституційні звернення, що надійшли до Конституційного Суду до набрання чинності цим Законом і конституційні провадження у справах за якими не були відкриті, Секретаріат Суду повертає їх авторам.
 
758. 2. Розгляд справ, конституційні провадження за якими відкрито, проводяться у формі, визначеній Сенатом, Великою палатою.
 
759. 3. З метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника.
 
760. Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд за своїм рішенням може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Не може бути запрошений для здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.
 
761. Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (аmісus сurіае) у справі, який є обов'язковим до розгляду Сенатом або Великою палатою відповідно.
 
762. Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.