Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У с (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
 
8. 1) частини другу та третю замінити однією частиною такого змісту:
 
9. «2. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.
 
10. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення первинного вкладу до статутного капіталу товариства при його заснуванні, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства.
 
11. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:
 
12. про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
13. про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
14. про ліквідацію товариства.
 
15. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому порядку.
 
16. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття»;
 
17. У зв'язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.
 
18. 2) частину п'яту викласти в такій редакції:
 
19. «5. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів учасників товариства та вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства, встановлюється законом і статутом товариства».
 
20. 2. У « (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2000 р., № 46, ст. 397; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 9, ст. 76):
 
21. 1) статтю 52 після частини восьмої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
22. «Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та, якщо це не заборонено статутом товариства, за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства.
 
23. У разі прийняття учасниками товариства з обмеженою відповідальністю рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та (або) за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, не допускається звільнення учасника товариства та (або) третьої особи від обов'язку внесення відповідного вкладу до статутного капіталу товариства, крім випадку, передбаченого частиною одинадцятою цієї статті.
 
24. Якщо інше не передбачене статутом товариства з обмеженою відповідальністю, при збільшенні статутного капіталу товариства в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик»;
 
25. 2)
 
26. частину першу доповнити новим пунктом «д» такого змісту:
 
27. «д) прийняття третьої особи до складу учасників товариства»;
 
28. частину другу викласти у такій редакції:
 
29. «З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства та питання про прийняття третьої особи до складу учасників товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.».
 
30. 3. Частину першу с« (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
31. «грошових вимог, зокрема за договорами позик, які погашаються шляхом обміну на акції, корпоративні права (права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України;»;
 
32. У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим.
 
33. 4. Частину третю статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
34. «рішення уповноваженого органу юридичної особи про прийняття третьої особи до складу учасників, збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі».
 
35. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
36. Голова Верховної Ради
України