Кількість абзаців - 68 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 185-10:
 
7. в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від п’ятдесяти до ста»;
 
8. в абзаці другому частини другої слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від ста до трьохсот»;
 
9. 2) у статті 203:
 
10. в абзаці другому частини першої слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від ста до трьохсот»;
 
11. частину другу викласти в такій редакції:
 
12. «Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або проживання на території України за недійсними документами чи документами, термін дії яких закінчився, або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, –
 
13. тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
14. 3) доповнити статтею 203-1 такого змісту:
 
15. «Стаття 203-1. Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну
 
16. Умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну, –
 
17. тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
18. 4) у статті 204-1:
 
19. в абзаці першому частини першої слова «за документами» замінити словами «з використанням підробленого документа чи такого»;
 
20. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
21. «тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення»;
 
22. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
23. «тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення»;
 
24. 5) в абзаці другому статті 204-2 слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від двохсот до п’ятисот»;
 
25. 6) доповнити статтею 204-4 такого змісту:
 
26. «Стаття 204-4. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього
 
27. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього, вчинене поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду, –
 
28. тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
29. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону України, порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї або порушення, передбачене частиною першою цієї статті, –
 
30. тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
31. 7) статтю 207 виключити;
 
32. 8) в абзаці другому статті 217 слово «законами» замінити словом «законодавством»;
 
33. 9) у статті 222-1:
 
34. у частині першій статті 222-1 слова і цифри «а також неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207)» замінити словами і цифрами «невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього (стаття 202, частина друга статті 203, статті 203-1 та 204-4)»;
 
35. абзац третій частини другої викласти у такій редакції:
 
36. «інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону»;
 
37. 9) у частині першій статті 222-2 слова і цифри «а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)» замінити словами і цифрами «невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, статті 203-1, 204, 205, 206)»;
 
38. 10) у частині другій статті 254 після слова «екземплярах» доповнити словами «протягом трьох годин з моменту виявлення правопорушення»;
 
39. 11) у статті 255:
 
40. у пункті 1:
 
41. абзац другий після цифр «204-1» доповнити цифрами «204-4»;
 
42. абзац «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 – 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)» після цифр «195-5» доповнити цифрами «203-1, 204-4»;
 
43. в абзаці «органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, частина третя статті 185-3, 185-10, 191, 204–204-2, 205–206-1)» пункту 1 частини першої цифри «204–204-2, 205–206-1» замінити цифрами «204-1, 204-2, 206-1»;
 
44. пункті 16 частини другої викласти в такій редакції:
 
45. «16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)»;
 
46. 12) у частині першій статті 258 слова і цифри «передбаченого статтею 185-3» замінити словами та цифрами «передбаченого частинами першою і другою статті 185-3, частиною другою статті 203, статтями 203-1 та 204-4 (у випадках виявлення правопорушень під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду)»;
 
47. 13) пункт 2 частини другої статті 262 доповнити словами «невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну, порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього»;
 
48. 14) частину другу статті 263 викласти в такій редакції:
 
49. «Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з них, порушили прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які не виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та (або) з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання»;
 
50. 15) статтю 276 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
51. «Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 203, 203-1, 204-1, 204-2 та 204-4 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх виявлення».
 
52. У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.
 
53. 16) статтю 307 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
54. «У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, надсилається правопорушником органу (посадовій особі), який виніс постанову про накладення цього штрафу».
 
55. 2. У пункті 19 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) слова «накладеного стягнення за адміністративні правопорушення» замінити словами «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України».
 
56. 3. Частину першу статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892 із наступними змінами) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
57. «справ про адміністративні правопорушення, підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним судам), розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, – місцевими загальними судами за місцем виявлення адміністративного правопорушення».
 
58. 4. У Законі України «Про правовий статус іноземців осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19–20, ст. 179 із наступними змінами):
 
59. 1) у статті 13:
 
60. абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:
 
61. «якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку намагається здійснити або здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них»;
 
62. частину третю після слів «в’їзду в Україну» доповнити словами «строком на три роки»;
 
63. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
64. «4. За умисне невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземці та особи без громадянства несуть передбачену законом відповідальність, їм не дозволяється в’їзд в Україну та забороняється подальший в’їзд в Україну на строк від п’яти до десяти років, що додається до строку заборони в’їзду в Україну, який вони мали до цього»;
 
65. 2) перше речення абзацу другого частини другої статті 14 викласти в такій редакції: «Таким іноземцям та особам без громадянства органами охорони державного кордону забороняється в’їзд в Україну строком від трьох до п’яти років».
 
66. 5. Підпункт «б» пункту 7.4 статті 7 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030 із наступними змінами) після слів «підпадають під дію» доповнити словами «абзацу восьмого частини першої».
 
67. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.