Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2—3, ст. 41) такі зміни:
 
4. 1) абзац одинадцятий статті 1 після слів «неолімпійський спорт» доповнити словами «службово-прикладний та військово-прикладний спорт»;
 
5. 2) у частині шостій статті 30 слова «всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту» замінити словами «спортивних змаганнях»;
 
6. 3) доповнити Закон статтею 36-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 36-1. Службово-прикладний та військово-прикладний спорт
 
8. Службово-прикладний та військово-прикладний спорт – напрям спорту, пов’язаний з виконанням військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб своїх службових обов’язків.
 
9. Розвиток службово-прикладного та військово-прикладного спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту.»;
 
10. 4) статтю 43 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
11. «Спортсмени вищої категорії, які проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах, можуть зараховуватися до закладів фізичної культури і спорту або призначатися на посади у структурних підрозділах, на які покладені функції із спортивної діяльності та розвитку фізичної культури і спорту, де їм можуть створюватися необхідні умови для підвищення спортивної майстерності, а також забезпечується можливість брати участь у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях.».
 
12. У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою — п’ятою.
 
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.