Кількість абзаців - 80 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України „Про оздоровлення і відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313, із наступними змінами):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
7. а) в третьому абзаці число та слово „21 дня» замінити числом та словом „18 днів»;
 
8. б) після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
9. „мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – сукупність усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих), незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;
 
10. Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей – електронна база даних про об’єкти (працюючі та непрацюючі), які призначені для оздоровлення та відпочинку дітей, незалежно від форми власності та підпорядкування, яка створена з метою запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням об’єктів дитячого оздоровлення та відпочинку;
 
11. суб’єкт господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку – юридична особа, державне, комунальне та інше підприємство, громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що організовує та забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і зареєстрований в установленому законом порядку, а також філія, представництво, інший відокремлений підрозділ господарської організації, утворений ним для здійснення господарської діяльності;
 
12. майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей – комплекс будівель, споруд (в тому числі інженерних) інших приміщень, земельних ділянок, на яких вони розміщені, та інше майно, що в сукупності забезпечує належну діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;».
 
13. У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
 
14. в) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
15. „діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти з сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту; діти учасників бойових дій; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї або в одному дитячому будинку сімейного типу; діти, які перебувають на обліку служб у справах дітей, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та проведення антитерористичної операції; діти із внутрішньо переміщених сімей; діти з багатодітних та діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, а також інші категорії дітей, визначені чинним законодавством;»;
 
16. 2) статтю 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
17. „дитячі заклади оздоровлення та відпочинку всіх типів та форм власності; благодійні та громадські організації, а також підприємства, установи та організації різних форм власності, які забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей;».
 
18. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
19. 3) у частині третій статті 5:
 
20. а) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
21. „утворює дорадчо-консультативні органи, які забезпечують міжвідомчу координацію з питань оздоровлення та відпочинку дітей;».
 
22. У зв’язку з цим абзаци п’ятий – тринадцятий вважати абзацами шостим – чотирнадцятим;
 
23. б) після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
24. „щорічно затверджує всеукраїнську мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує доступність та відкритість інформації про заклади та послуги, що ними надаються;
 
25. створює фонди з надання допомоги для оздоровлення та відпочинку дітей;».
 
26. У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
 
27. 4) У частини першій статті 7:
 
28. а) абзац п’ятий після слів „уваги та підтримки,» доповнити словами „а також підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;»;
 
29. б) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
„затвердження регіональної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, доступність та відкритість інформації про заклади та послуги, що ними надаються;».
 
30. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
31. 5) частину четверту статті 9 доповнити другим абзацом такого змісту:
 
32. „Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку несуть персональну відповідальність за якість послуг, які вони надають, та за збереження життя і здоров’я дітей відповідно до чинного законодавства.»;
 
33. 6) у статті 13:
 
34. а) після абзацу третього частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. „При організації оздоровлення та відпочинку дітей разом з батьками або іншими законними представниками вік дітей встановлюється організатором.».
 
36. У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;
 
37. б) в абзаці сьомому частини першої після слова „відпочинку» слова „ (спеціально пристосованих)» виключити;
 
38. в) після абзацу сьомого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
39. „Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, здійснюється у спеціально пристосованих дитячих закладах оздоровлення та відпочинку або в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на спеціально обладнаних місцях.».
 
40. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
41. г) в частині четвертій слова „визначаються на конкурсній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.» замінити словами „визначаються відповідно до чинного законодавства України.»;
 
42. 7) статтю 15 викласти у новій редакції:
 
43. „1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ та організацій як їх філіали чи структурні підрозділи та обов’язково вносяться до мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку .
 
44. Майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей обов’язково заносяться до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
45. Ініціювання та подання відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей з метою внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється уповноваженою особою суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
46. 2. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.
 
47. При утворенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форми власності власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає об’єм прав та обов’язків суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, щодо майна такого закладу (повне господарське відання, оперативне управління, оренда).
 
48. При реорганізації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, власник (засновник) або уповноважений ним орган вирішує питання щодо подальшого використання та збереження майна.
 
49. При ліквідації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає особу, відповідальну за збереження майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та визначає порядок його подальшого використання.
 
50. 3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до законодавства.
 
51. 4. Засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права ліквідовувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також здавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей під час їх перебування в ньому, без погодження із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей.
 
52. 5. Реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається лише за згодою відповідного органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей.
 
53. 6. Майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об'єктом звернення стягнення за борговими зобов'язаннями, не може передаватися у заставу.
 
54. 7. У разі банкрутства власника місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вирішують питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до комунальної власності в порядку, передбаченому законодавством України.»;
 
55. 8) статтю 24 викласти у новій редакції:
 
56. „Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, ( дітей з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов; дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, ( дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту; дітей учасників бойових дій; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї або в одному дитячому будинку сімейного типу; дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та проведення антитерористичної операції; дітей із внутрішньо переміщених сімей; дітей з багатодітних та дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей ( переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, а також інших категорій дітей, визначених чинним законодавством України, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
 
57. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.»;
 
58. 9) в абзаці другому частини третьої статті 27 після слова „України» доповнити словами „або діти з районів проведення антитерористичної операції,»;
 
59. 10) У статті 34:
 
60. а) абзац другий частини другої виключити.
 
61. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
 
62. б) доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
63. „Органи місцевого самоврядування запроваджують механізми стимулювання (фінансові, податкові, грантові, кредитні тощо) для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які за результатами чергової державної атестації підвищили свою категорію.«
 
64. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446, із наступними змінами):
 
65. 1) доповнити статтю 166 статтею 166-22 наступного змісту:
 
66. „Стаття 166-22. Порушення порядку подання відомостей до державних реєстрів
Неподання уповноваженою особою суб’єкта господарювання, установи, організації відомостей до державних реєстрів, ведення яких передбачено законодавством України, -
тягне за собою накладення на посадову особу підприємства, установи, організації штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
67. 2) статтю 221 після цифр „166-4» доповнити цифрами „166-22»;
 
68. 3) після абзацу шістдесят п’ятого частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
69. „центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей (стаття 166-22);»
 
70. У зв’язку з цим абзац шістдесят шостий вважати абзацом шістдесят сьомим.
 
71. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131, із наступними змінами):
 
72. 1) доповнити статтю 205 статтею 205-2 наступного змісту:
 
73. „Стаття 205-2. Порушення вимог законодавства щодо подання відомостей до державних реєстрів.
 
74. 1. Неподання відповідальною посадовою особою господарюючого суб’єкту, установи, організації відомостей до державного реєстру, створення та ведення якого передбачено законодавством України, що потягло за собою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
 
75. караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
76. 2. Ті самі діяння, що спричинили тяжкі наслідки, -
 
77. караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»
 
78. ІІ. Прикінцеві положення.
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.