Кількість абзаців - 148 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (до розділів V і VІ проекту Закону) (Друге читання)

0. Розділ 5
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
 
3. I. Внести зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 із наступними змінами):
 
4. 1) абзац перший частини четвертої статті 11 викласти у такій редакції:
 
5. "4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов'язковому порядку";
 
6. 2) частину шосту статті 13 викласти у такій редакції:
 
7. "6. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права";
 
8. 3) у частині першій статті 14 слова "Учасники судового процесу" замінити словами "Учасники справи, яка є предметом судового розгляду";
 
9. 4) у статті 15:
 
10. а) частини третю, восьму і десяту виключити.
 
11. б) у частині четвертій слова "Єдиною судовою інформаційною (автоматизованою) системою" замінити словами "Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою";
 
12. в) у частині шостій слова "Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи" замінити словами "Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи";
 
13. г) у частині сьомій слова "автоматизованій системі" замінити словами "Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі";
 
14. д) у частині дев'ятій слова "Автоматизована система" замінити словами "Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система", а слова "Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему" замінити словами "Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему";
 
15. 5) доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
 
16. "Стаття 15-1. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система
 
17. 1. У судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує:
 
18. 1) ведення електронного діловодства, в тому числі рух електронних документів у межах відповідних органів та установ та між ними, реєстрацію вхідних і вихідних документів та етапів їх руху;
 
19. 2) централізоване зберігання процесуальних та інших документів та інформації в єдиній базі даних;
 
20. 3) захищене зберігання, автоматизовану аналітичну і статистичну обробку інформації;
 
21. 4) збереження справ та інших документів в електронному архіві;
 
22. 5) обмін документами та інформацією (надсилання та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в режимі реального часу;
 
23. 6) автоматизацію роботи судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, їх органів та підрозділів;
 
24. 7) формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі;
 
25. 8) віддалений доступ користувачів цієї системи до будь-якої інформації, що в ній зберігається, в електронній формі відповідно до диференційованих прав доступу;
 
26. 9) визначення судді (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи у порядку, визначеному процесуальним законом;
 
27. 10) добір осіб для запрошення до участі у здійсненні правосуддя як присяжних;
 
28. 11) розподіл справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, її органах;
 
29. 12) аудіо- та відеофіксацію судових засідань, засідань Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, їх органів, їх транслювання в мережі Інтернет у порядку, визначеному законом;
 
30. 13) ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;
 
31. 14) функціонування офіційного веб-порталу судової влади, веб-сайтів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
32. 15) функціонування єдиного контакт-центру для управління запитами, іншими зверненнями;
 
33. 16) можливість автоматизованої взаємодії цієї системи з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів та установ системи правосуддя, органів правопорядку, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ;
 
34. 17) можливість учасникам справи, які мають намір взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, завчасно перевіряти в тестовому режимі зв'язок із судом;
 
35. 18) інші функції, передбачені Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
36. 2. Реєстрація осіб в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі здійснюється відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему безкоштовно не пізніше наступного дня після надходження відповідної заяви такої особи.
 
37. 3. Подання, пересилання, обмін документами, вчинення інших дій в електронній формі за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюються з використанням електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону.
 
38. Особливості використання електронного цифрового підпису в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі визначаються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
39. 4. Суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, їх органи проводять розгляд справ за матеріалами в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше наступного дня з дня їх надходження до суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, їх органів переводяться в електронну форму та долучаються до матеріалів електронної справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. У випадку необхідності відповідний орган може витребувати, оглянути та залучити до матеріалів справи документ у паперовій формі.
 
40. Подані до відповідного органу паперові документи зберігаються у додатку до електронної справи.
 
41. 5. Несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та в автоматизований розподіл справ у суді, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, її органах тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
42. 6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система підлягає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
 
43. 7. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України";
 
44. 6) у статті 31:
 
45. а) частину першу після слів "суди першої" доповнити словами "та апеляційної";
 
46. б) частину четверту доповнити словами "для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції";
 
47. 7) пункт 1 частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
 
48. "1) здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах та в порядку, визначених процесуальним законом";
 
49. 8) пункт 1 частини другої статті 45 викласти у такій редакції:
 
50. "1) у визначених законом випадках здійснює перегляд судових рішень в касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм права";
 
51. 9) частину другу статті 46 після пункту 10 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
52. "11) з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ узагальнює практику застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані;
 
53. 12) за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики дає роз'яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ".
 
54. У зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 13;
 
55. 10) у частині першій статті 106:
 
56. у підпункті "а" пункту 1 слова "учасниками судового процесу реалізацію" замінити словами "реалізацію учасниками судового процесу";
 
57. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
58. "4) умисне або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до суттєвих негативних наслідків";
 
59. у пункті 6 слова "спосіб упродовж п'яти днів" замінити словами "спосіб, упродовж п'яти днів";
 
60. 11) у частині першій статті 152:
 
61. у пункті 8 слова "Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи" замінити словами "Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи";
 
62. у пункті 10 слова "забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв'язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції" виключити;
 
63. 12) у частині першій статті 157 після слова "помічника" доповнити словом " (помічників)";
 
64. 13) підпункт 1 пункту 46 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити;
 
65. 14) у тексті Закону слова "Єдина судова інформаційна (автоматизована) система", "автоматизована система" у всіх відмінках замінити словами "Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система" у відповідному відмінку.
 
66. ІІ. Прикінцеві і перехідні положення
 
67. 1. Цей Закон набирає чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545), опублікованим на веб-порталі судової влади та у газеті "Голос України", крім положень, зазначених у пунктах 2 - 5 цього розділу.
 
68. 2. Частина четверта статті 3, частини перша та друга статті 21 в частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності, частина третя статті 25, частина третя статті 26, частина дев'ята статті 32, частина друга статті 34, частина третя статті 254, частина перша статті 321 в частині права на подання заяви про перегляд судового рішення Вищого суду з питань інтелектуальної власності Господарського процесуального кодексу України в редакції цього Закону набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
 
69. 3. Частина друга статті 160 в частині надсилання копії судового наказу, що містить інформацію про веб-адресу судового наказу в Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, частини 4, 7, 8 статті 328 в частині внесення документів до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, частина 8 статті 357 Господарського процесуального кодексу України в редакції цього Закону, частина друга статті 173 в частині надсилання копії судового наказу, що містить інформацію про веб-адресу судового наказу в Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, частини 4, 7, 8 статті 432 в частині внесення документів до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, частина друга статті 471, частина десята статті 480, частина дев'ята статті 481, частина сьома статті 488 Цивільного процесуального кодексу України в редакції цього Закону, частини 4, 7, 8 статті 373 в частині внесення документів до Єдиного державного реєстру виконавчих документів Кодексу адміністративного судочинства України в редакції цього Закону, пункт 4, підпункти 9 - 11 пункту 5, пункти 7, 9, 12, підпункт 2 пункту 15, пункти 17, 18, 21, 25, підпункти 1 - 6, 8, 9, 11 - 13, абзац 2 підпункту 14, підпункти 15, 16, абзаци 5 - 10 підпункту 18, підпункти 19 - 21 пункту 28 розділу І цього Закону набирають чинності через 30 днів із дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади.
 
70. 4. Стаття 7, частини четверта - сьома статті 145, частини тринадцята - п'ятнадцята статті 146, частини третя - п'ята статті 344 Господарського процесуального кодексу України в редакції цього Закону, стаття 15, частини четверта - шоста статті 158, частини тринадцята - п'ятнадцята статті 159, частини третя - п'ята статті 452 Цивільного процесуального кодексу України в редакції цього Закону, абзаци 5 - 7 підпункту 1 пункту 15, підпункти 7, 22 пункту 28 розділу І цього Закону набирають чинності через 30 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування системи автоматизованого арешту коштів у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади.
 
71. 5. Підпункт 1 пункту 6, підпункти 1, 2, абзаци 1 - 11, 15 - 16 підпункту 4 пункту 16, абзаци 32 - 33 підпункту 1, абзаци 1 - 9 підпункту 3 пункту 20, пункт 22, підпункти 4, 5, 11 пункту 27, абзаци 3 - 5 підпункту 14 пункту 28, пункт 29 розділу І цього Закону набирають чинності через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади.
 
72. 6. Положення частини першої статті 27 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції цього Закону, в частині підсудності справ у спорах щодо оскарження рішень у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання та адміністративних справ за позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання, набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 1 липня 2014 року № 1555-VІІ "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".
 
73. 7. Підпункт 6 пункту 14 розділу І цього Закону набирає чинності через шість місяців із дня опублікування цього Закону.
 
74. 8. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справах, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються відповідно до Касаційного кримінального суду, Касаційного цивільного суду, Касаційного господарського суду та Касаційного адміністративного суду та розглядаються спочатку колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів за правилами, які діяли до набрання чинності цим Законом. Такі заяви розглядаються без повідомлення та виклику учасників справи, за винятком випадку, коли суд з огляду на обставини справи ухвалить рішення про інше.
 
75. 9. Якщо справа за заявами про перегляд судових рішень Верховним Судом України відповідно до правил, що діяли до набрання чинності цим Законом, повинна розглядатись на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України, -така справа після її отримання відповідним касаційним судом передається на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
 
76. 10. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справах з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні відповідної справи судом, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Верховного Суду для їх розгляду за правилами перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами, що діють після набрання чинності цим Законом.
 
77. 11. Касаційні скарги (подання) на судові рішення у кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються відповідно до Касаційного кримінального суду, Касаційного цивільного суду, Касаційного господарського суду та Касаційного адміністративного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом.
 
78. 12. Позовні заяви та апеляційні скарги на судові рішення в адміністративних справах, які подані до Вищого адміністративного суду України як суду першої або апеляційної інстанції та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються відповідно до Касаційного адміністративного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом.
 
79. 13. Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, подані до Верховного суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та не розглянуті до набрання чинності цим Законом, передаються відповідно до Касаційного кримінального суду, Касаційного цивільного суду, Касаційного господарського суду, Касаційного адміністративного суду, Великої Палати Верховного Суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом.
 
80. 14. Заяви і скарги, зазначені в пунктах 7, 9 - 12 цього розділу, передаються до Касаційного кримінального суду, Касаційного цивільного суду, Касаційного господарського суду та Касаційного адміністративного суду за розпорядженням керівника апарату суду, до якого подані такі заяви і скарги, протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом.
 
81. 15. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати (об'єднаної палати), передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія або палата (об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України.
 
82. Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії суддів або палаті (об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на розгляд колегії суддів (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
 
83. 16. До утворення апеляційних судів в апеляційних округах їх повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.
 
84. 17. Справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито (порушено) до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом.
 
85. 18. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами з підстави встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, та з підстави встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подані та не розглянуті до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами розгляду заяв про перегляд судових рішень за виключними обставинами, що діють після набрання чинності цим Законом.
 
86. 19. Заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Законом, провадження за якими не відкрито (не порушено) на момент набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності цим Законом.
 
87. 20. Заяви, які подані до набрання чинності цим Законом і містять вимоги, що можуть бути розглянуті за правилами наказного провадження, за клопотанням позивача розглядаються за правилами наказного провадження, встановленими відповідним процесуальним законом в редакції цього Закону, якщо їх судовий розгляд не розпочався за правилами позовного провадження.
 
88. 21. Судові рішення, ухвалені судами першої інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом.
 
89. 22. Судові рішення, ухвалені судами апеляційної інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом.
 
90. 23. Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
 
91. 24. До початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цим Законом.
 
92. 25. До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:
 
93. 1) подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі;
 
94. 2) позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду в день надходження документів;
 
95. 3) розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі;
 
96. 4) визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється:
 
97. до приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цим Законом в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, але не довше, ніж три місяці з дня набуття чинності цим Законом, -за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами, які діяли до набрання чинності цим Законом;
 
98. після приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цим Законом в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи - за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами відповідних процесуальних законів у редакції, викладеній відповідно до цього Закону;
 
99. 5) апеляційні і касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду;
 
100. 6) надсилання до суду апеляційної інстанції матеріалів окремих категорій термінових адміністративних справ, визначених параграфом 2 глави 11 розділу ІІ Кодексу адміністративного судочинства України в редакції цього Закону, здійснюється судом першої інстанції невідкладно після надходження апеляційної скарги; апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до адміністративного суду апеляційної інстанції, невідкладно направляються до адміністративного суду апеляційної інстанції;
 
101. 7) участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в межах приміщення суду здійснюється за допомогою технічних засобів, що функціонують у судах на день набрання чинності цим Законом, за правилами відповідних процесуальних законів у редакції, викладеній відповідно до цього Закону;
 
102. 8) фіксування судового процесу здійснюється за допомогою звукозаписувальних технічних засобів, що функціонують у судах на день набрання чинності цим Законом, за правилами відповідних процесуальних законів у редакції, викладеній відповідно до цього Закону;
 
103. 9) оприлюднення інформації щодо справи, визначеної процесуальними законами в редакції цього Закону, на офіційному веб-порталі судової влади України здійснюється в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему документообігу суду;
 
104. 10) якщо на момент надходження заяви про внесення виправлень, ухвалення додаткового рішення, роз'яснення судового рішення справа у відповідному суді відсутня, суд витребовує справу з суду нижчої інстанції протягом п'яти днів із дня надходження відповідної заяви, а суд нижчої інстанції направляє справу до суду, який її витребував, не пізніше наступного дня із дня надходження відповідної вимоги суду. У такому випадку подана заява розглядається протягом десяти днів із дня надходження справи до суду, який має її розглядати;
 
105. 11) у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6 - 9, 11, 14 - 16, 19 - 23, 37 - 39 частини першої статті 354 Цивільного процесуального кодексу України в редакції цього Закону, пунктами 1, 6 - 8, 10, 12 - 14, 17 - 21, 31 - 33 частини першої статті 256 Господарського процесуального кодексу України в редакції цього Закону, пунктами 3 - 6, 8, 11 - 17 статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції цього Закону, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) -до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.
 
106. В інших випадках - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності суд апеляційної або касаційної інстанції може витребувати також копії інших матеріалів справи;
 
107. 12) подання апеляційних або касаційних скарг на ухвали суду першої або апеляційної інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом, крім випадків, коли до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються всі матеріали справи. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню;
 
108. 13) суд зобов'язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 11 цього пункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи;
 
109. 14) копії судових рішень видаються судом, у якому перебуває справа на момент надходження відповідної заяви;
 
110. 15) суд вручає судові рішення в паперовій формі;
 
111. 16) суд видає виконавчі документи в паперовій формі.
 
112. 26. До дня реєстрації суб'єкта владних повноважень в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі та отримання ним офіційної електронної адреси надсилання судом суб'єкту владних повноважень текстів повісток, копій судових рішень здійснюється за правилами, які діяли до набрання чинності цим Законом.
 
113. 27. Справи, розгляд яких розпочато та не закінчено за матеріалами у паперовій формі до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, продовжують розглядатися за матеріалами у паперовій формі. За наявності технічної можливості суд може розглядати таку справу за матеріалами в електронній формі.
 
114. 28. До дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів:
 
115. 1) оформлення і видача виконавчих документів здійснюється в паперовій формі судом, який ухвалив відповідне рішення, за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом;
 
116. 2) оформлення і видача судових рішень, якими вносяться зміни до виконавчих документів (у тому числі про виправлення помилки у виконавчому документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання; відстрочку чи розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання; зупинення виконання судового рішення; заміну сторони виконавчого провадження), здійснюється в паперовій формі судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом;
 
117. 3) до розгляду судом заяви про виправлення помилки у виконавчому документі та/або визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд має право витребувати виконавчий документ і зупинити виконання за виконавчим документом;
 
118. 4) у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0, 03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку.
 
119. 29. Положення цього Закону застосовуються з урахуванням підпункту 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України.
 
120. 30. Особливості судових викликів та повідомлень, направлення копій судових рішень учасникам справи, у разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, визначаються законами України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції".
 
121. 31. Якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог процесуального закону відноситься вирішення питання про відновлення втраченого провадження, знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, то відновлення втраченого провадження здійснюється судом за територіальною підсудністю судових справ, визначеною згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" або Законом України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції".
 
122. 32. До визначення територіальної підсудності в районі проведення антитерористичної операції у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції", із змінами, внесеними цим Законом, застосовуються правила визначення територіальної підсудності в районі проведення антитерористичної операції за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом.
 
123. 33. Кабінету Міністрів України:
 
124. 1) у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
125. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
126. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
127. 2) у місячний строк з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
128. 3) передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на 2018 та наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону;
 
129. 4) до 31 грудня 2017 року:
 
130. спільно з Державною судовою адміністрацією України забезпечити можливість направлення судами запитів та надання відповідними органами реєстрації відповіді на них в електронній формі щодо інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб у строки, передбачені відповідним процесуальним законом в редакції цього Закону;
 
131. забезпечити доступ суддів до інформації з Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації учасників судового процесу;
 
132. 5) протягом шести місяців із дня набрання чинності цим Законом ужити заходів щодо опублікування Методик проведення судових експертиз у науково-методичному збірнику "Криміналістика та судова експертиза".
 
133. 34. Державні органи, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державного сектору економіки, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти зобов'язані зареєструватися в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом 30 (тридцяти) днів із дня початку її функціонування.
 
134. 35. Рекомендувати Вищій раді правосуддя до 1 березня 2018 року затвердити Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
135. 36. Рекомендувати Раді суддів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України:
 
136. не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом привести Положення про автоматизовану систему документообігу суду в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи у відповідність із цим Законом;
 
137. до 31 жовтня 2017 року визначити в Положенні про автоматизовану систему документообігу суду порядок оприлюднення інформації щодо справи, визначеної процесуальними законами в редакції, викладеній відповідно до цього Закону, на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
138. 37. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України:
 
139. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
140. до 31 грудня 2017 року за погодженням із Міністерством юстиції України та Національним банком України затвердити Положення про систему автоматизованого арешту коштів;
 
141. до 31 грудня 2017 року разом із Міністерством юстиції України затвердити спільним нормативно-правовим актом за погодженням із Вищою радою правосуддя Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів;
 
142. до 31 березня 2018 року забезпечити створення та належне функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
 
143. до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи забезпечити можливість учасникам справи, які мають намір взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, завчасно перевіряти в тестовому режимі зв'язок із судом за допомогою власних технічних засобів;
 
144. до 31 березня 2018 року спільно з Міністерством юстиції України та Національним банком України забезпечити створення та належне функціонування системи автоматизованого арешту коштів;
 
145. до 31 березня 2018 року спільно з Міністерством юстиції України вжити заходів щодо створення Єдиного державного реєстру виконавчих документів.
 
146. 38. Національному банку України до 31 грудня 2017 року затвердити нормативно-правові акти щодо забезпечення підключення систем автоматизації банків до системи автоматизованого арешту коштів та порядку дій банків щодо виконання вимог, що надходитимуть через систему автоматизованого арешту коштів.
 
147. 39. Положення (зміни до положення) про системи (реєстр), зазначені в цьому розділі, можуть бути введені в дію лише після забезпечення належного функціонування таких систем (реєстру).