Кількість абзаців - 258 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до законодавчих актів щодо надання психіатричної допомоги
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19, ст.143 із наступними змінами):
 
5. 1) у преамбулі:
 
6. після слів "соціального захисту" доповнити словом "навчання";
 
7. після слів "беруть участь у наданні психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні соціального захисту та навчання осіб, які страждають на психічні розлади";
 
8. 2) у статті 1:
 
9. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
10. "психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на профілактику, раннє виявлення (в тому числі шляхом проведення профілактичних оглядів), діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медичну, психологічну та соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами";
 
11. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
12. "заклад з надання психіатричної допомоги - психіатричний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення, кабінет тощо всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги";
 
13. після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:
 
14. "заклад соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, - стаціонарна соціально-медична установа, заклад соціальної підтримки (догляду) та інші суб'єкти, що надають соціальні послуги особам, які страждають на психічні розлади та потребують соціального захисту, на підставах та в порядку, передбачених законодавством";
 
15. "навчальний заклад для спеціального навчання - загальноосвітня санаторна школа-інтернат, інші загальноосвітні навчальні заклади, що забезпечують реалізацію права дітей, які страждають на психічні розлади, на загальну середню освіту";
 
16. У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;
 
17. 3) у частині першій статті 4 слова "заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями" замінити словами "заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації та надання освітніх послуг з мінімальними соціально-правовими обмеженнями та згідно із затвердженими клінічними протоколами та стандартами надання психіатричної допомоги тощо";
 
18. 4) у статті 5:
 
19. у частині першій:
 
20. абзац другий викласти в такій редакції:
 
21. "цільове фінансування надання психіатричної допомоги в обсязі, необхідному для забезпечення гарантованого рівня та належної якості психіатричної допомоги згідно із затвердженими клінічними протоколами, стандартами надання психіатричної допомоги та національною програмою охорони психічного здоров’я";
 
22. абзац дев’ятий після слів "догляд за ними" доповнити словами "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
23. абзац одинадцятий після слів "в установленому законом порядку" доповнити словами "та нагляд за дотриманням цих квот";
 
24. у частині другій:
 
25. абзац другий викласти в такій редакції:
 
26. "створюють заклади з надання психіатричної допомоги та забезпечують надання психіатричної допомоги гарантованого рівня";
 
27. абзац четвертий після слова "безоплатне" доповнити словами "спеціальне (корекційне)";
 
28. абзац четвертий після слів "психічні розлади" доповнити словами "створюють навчальні заклади для спеціального навчання осіб, які страждають на психічні розлади";
 
29. в абзаці п’ятому слово "лікувально-виробничі" виключити;
 
30. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
31. "організовують гуртожитки та інші місця проживання, створюють заклади соціального захисту для осіб, які страждають на психічні розлади та потребують спеціальних умов проживання або втратили соціальний зв'язок";
 
32. абзац дев'ятий перед словами "здійснюють відповідно до законів інші заходи" доповнити словами "забезпечують відповідно до законодавства надання соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади";
 
33. 5) у статті 6:
 
34. у частині першій слова "у психіатричному закладі чи перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "у закладі з надання психіатричної допомоги чи перебування в закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчальному закладі для спеціального навчання";
 
35. частину третю після слів "За усвідомленою" доповнити словом "письмовою";
 
36. частину шосту після слів "Забороняється без" доповнити словом "письмової";
 
37. частину шосту після слів "або без" доповнити словом "письмової";
 
38. 6) у частині четвертій статті 7:
 
39. слова "за усвідомленою згодою особи" замінити словами "за усвідомленою письмовою згодою особи";
 
40. слова "за згодою її батьків" замінити словами "за письмовою згодою її батьків";
 
41. слова "за згодою її законного представника" замінити словами "за письмовою згодою її законного представника";
 
42. 7) у статті 8:
 
43. у частині другій слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
44. перше речення частини третьої після слів "її психіатричного огляду" доповнити словами "у разі необхідності супроводжувати для здійснення госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги";
 
45. 8) у статті 9:
 
46. частину першу після слів "психічного розладу," доповнити словами "в тому числі спричиненого вживанням психоактивних речовин,";
 
47. перше речення частини другої після слів "психіатричним оглядам" доповнити словами "в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, або позачерговим (у процесі діяльності) у випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами";
 
48. у другому реченні частини другої слова "попередніх і періодичних психіатричних оглядів" замінити словами "попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин,";
 
49. частину третю після слів "психічного розладу," доповнити словами "в тому числі спричиненого вживанням психоактивних речовин,";
 
50. 9) у статті 10:
 
51. у назві статті слова "Психіатричні заклади" замінити словами "Заклади з надання психіатричної допомоги";
 
52. у першому реченні частини першої слова "психіатричними закладами" замінити словами "закладами з надання психіатричної допомоги";
 
53. частину першу після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту:
 
54. "Психіатрична допомога засудженим до позбавлення волі надається в спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги, що відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Психіатрична допомога неповнолітнім надається окремо від повнолітніх осіб.";
 
55. 10) у статті 11:
 
56. у першому реченні частини другої:
 
57. слова "за усвідомленою згодою особи" замінити словами "за усвідомленою письмовою згодою особи";
 
58. слова "за згодою її батьків" замінити словами "за письмовою згодою її батьків";
 
59. слова "за згодою її опікуна" замінити словами "за письмовою згодою її опікуна";
 
60. частини третю - сьому виключити;
 
61. У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;
 
62. 11) у статті 12:
 
63. у першому реченні частини першої:
 
64. слова "за усвідомленою згодою особи" замінити словами "за усвідомленою письмовою згодою особи";
 
65. слова "за згодою її батьків" замінити словами "за письмовою згодою її батьків";
 
66. слова "за згодою її опікуна" замінити словами "за письмовою згодою її опікуна";
 
67. у частині другій:
 
68. у першому реченні слова "без усвідомленої згоди особи або без згоди її законного представника" замінити словами "без усвідомленої письмової згоди особи або без письмової згоди її законного представника";
 
69. у другому реченні слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
70. у частині третій:
 
71. у другому реченні слово "Заява" замінити словами "Письмова заява";
 
72. у третьому реченні:
 
73. слова "До заяви" замінити словами "До письмової заяви";
 
74. слова "без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди та без письмової згоди її законного представника";
 
75. у частині п’ятій:
 
76. у першому реченні:
 
77. слово "лікар-психіатр" замінити словами "лікар-психіатр, який надає особі таку психіатричну допомогу";
 
78. після слів "за місцем проживання" доповнити словами " (реєстрації або мешкання)";
 
79. слово "заяву" замінити словами "письмову заяву";
 
80. у другому реченні:
 
81. слова "До заяви" замінити словами "До письмової заяви";
 
82. слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
83. частину сьому викласти в такій редакції:
 
84. "Надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку припиняється за рішенням суду про відмову в продовженні надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку або за рішенням суду про задоволення заяви представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), який надає особі таку психіатричну допомогу, про припинення надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.";
 
85. 12) у статті 13:
 
86. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
87. у частині першій:
 
88. у першому реченні:
 
89. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
90. слова "за її усвідомленою згодою" замінити словами "за її усвідомленою письмовою згодою";
 
91. у другому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
92. третє речення виключити;
 
93. У зв'язку з цим четверте речення вважати відповідно третім;
 
94. у третьому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
95. у частині третій:
 
96. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
97. після слів "примусового заходу медичного характеру" доповнити словами "та при застосуванні запобіжного заходу у виді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку,";
 
98. 13) у статті 14:
 
99. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
100. у частині першій:
 
101. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
102. слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
103. 14) у статті 15:
 
104. назву статті викласти в такій редакції:
 
105. "Стаття 15. Огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи), госпіталізованої до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за згодою її законних представників";
 
106. частину першу викласти в такій редакції:
 
107. "Особа віком до 14 років (малолітня особа), госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її законних представників, підлягає обов'язковому протягом 48 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів, за участю лікаря-психіатра дитячого, закладу з надання психіатричної допомоги для прийняття рішення про необхідність подальшого перебування цієї особи у закладі з надання психіатричної допомоги та надання їй стаціонарної психіатричної допомоги.";
 
108. частину другу викласти в такій редакції:
 
109. "При подальшому перебуванні в закладі з надання психіатричної допомоги зазначена в цій статті особа підлягає огляду комісією лікарів-психіатрів за участю лікаря-психіатра дитячого не рідше одного разу на місяць для вирішення питання про необхідність продовження чи припинення надання їй стаціонарної психіатричної допомоги.";
 
110. у частині третій слова "або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною" виключити;
 
111. 15) у статті 16:
 
112. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
113. у частині першій:
 
114. у першому реченні:
 
115. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
116. після слів "протягом 24 годин" доповнити словами " (не враховуючи вихідних та святкових днів)";
 
117. у другому реченні слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
118. у частині другій:
 
119. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
120. після слів "протягом 24 годин" доповнити словами " (не враховуючи вихідних та святкових днів) з часу госпіталізації";
 
121. слова "психіатричного закладу" замінити словами "такого закладу";
 
122. у частині третій слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
123. у частині п'ятій слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
124. 16) у статті 17:
 
125. у частині першій слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
126. у частині другій:
 
127. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
128. після слів "одного разу на місяць" доповнити словами " (з часу госпіталізації)";
 
129. у частині третій:
 
130. у першому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
131. у другому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
132. у другому реченні слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги"";
 
133. 17) у статті 19:
 
134. частину другу викласти в такій редакції:
 
135. "За рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру, передбачені Кримінальним кодексом України.";
 
136. частини третю - п'яту виключити;
 
137. після частини другої доповнити новими частинами третьою - шостою такого змісту:
 
138. "Примусові заходи медичного характеру застосовуються в закладі з надання психіатричної допомоги, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання особи.
 
139. Примусові заходи медичного характеру застосовуються в спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
 
140. До неповнолітніх примусові заходи медичного характеру застосовуються відокремлено від повнолітніх осіб в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги.
 
141. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України.";
 
142. 18) у статті 22:
 
143. у частині другій:
 
144. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
145. слова "психіатричного закладу" замінити словами "такого закладу";
 
146. слова та цифри "протягом 24 годин" замінити словами та цифрами "протягом 48 годин";
 
147. після слів "з дня її надходження" доповнити словами "не враховуючи вихідних та святкових днів";
 
148. у частині третій:
 
149. слова "психіатричних закладів" замінити словами "закладів з надання психіатричної допомоги";
 
150. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
151. у другому реченні частини четвертої після слів "чи представника психіатричного закладу, що подав заяву," доповнити словом "адвоката";
 
152. 19) у статті 23:
 
153. назву статті викласти в такій редакції:
 
154. "Влаштування особи до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання"
 
155. у частині першій:
 
156. у першому реченні:
 
157. слово "поміщення" замінити словом "влаштування";
 
158. слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади,";
 
159. слова "особиста заява особи" замінити словами "особиста письмова заява особи";
 
160. слова "або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною," виключити;
 
161. слова "заява батьків" замінити словами "письмова заява батьків";
 
162. у другому реченні слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
163. у частині другій слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
164. у частині третій:
 
165. у першому реченні:
 
166. слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "навчального закладу для спеціального навчання";
 
167. слова "заява одного з його батьків" замінити словами "письмова заява одного з його батьків";
 
168. у другому реченні слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "навчального закладу для спеціального навчання";
 
169. у частині четвертій:
 
170. слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади,";
 
171. слова "спеціального навчання" замінити словами "навчального закладу для спеціального навчання";
 
172. 20) у статті 24:
 
173. у назві статті слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
174. у частині першій:
 
175. слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
176. слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або для перебування у навчальному закладі для спеціального навчання";
 
177. у частині другій:
 
178. у абзаці першому слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
179. у абзаці другому слова "заява особи" замінити словами "письмова заява особи";
 
180. у абзаці третьому слова "або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною," виключити;
 
181. у абзаці четвертому слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
182. 21) у статті 25:
 
183. у частині третій:
 
184. абзац четвертий після слів "соціальної допомоги" доповнити словом "соціальних послуг";
 
185. у абзаці восьмому слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
186. у абзаці дев’ятому слова "згоду або відмову" замінити словами "письмову згоду або письмову відмову";
 
187. у абзаці тринадцятому слова "за власним бажанням" замінити словами "за власним письмовим бажанням";
 
188. абзац п’ятнадцятий після слів "судових засіданнях" доповнити словами "висловлення своєї думки щодо висновків лікарів-психіатрів у судовому засіданні";
 
189. в абзаці шістнадцятому слова "психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги чи закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
190. у частині четвертій:
 
191. у абзаці першому слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
192. у абзаці восьмому слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
193. абзац дев’ятий після слів "згідно з законодавством" доповнити словами "в тому числі на період застосування до особи примусових заходів медичного характеру на підставах та в порядку, передбачених законами України";
 
194. у абзаці першому частини п'ятої слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
195. 22) у статті 26:
 
196. у частині першій слова та цифри "15 років" замінити словами та цифрами "14 років";
 
197. частину другу після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "якщо це не може завдати шкоди її психічному здоров’ю або призвести до безпосередньої небезпеки для інших осіб";
 
198. 23) у статті 27:
 
199. у частині першій слова "право на пільги" замінити словами "право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги";
 
200. у частині другій слова "встановлення діагнозу психічного захворювання," виключити;
 
201. частину четверту після слів "прийняті ними рішення" доповнити словами "дії чи бездіяльність";
 
202. 24) у статті 28:
 
203. у назві статті слова "в тому числі здійснюють догляд за особами" замінити словами "здійснюють догляд, в тому числі надають соціальні послуги особам";
 
204. у частині першій слова "в тому числі здійснюють догляд за особами" замінити словами "здійснюють догляд, в тому числі надають соціальні послуги особам";
 
205. 25) у статті 29:
 
206. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
207. у частині першій:
 
208. у абзаці першому слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
209. у абзаці другому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг, спеціального навчання";
 
210. у абзаці четвертому:
 
211. після слів "психіатрична допомога" доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання";
 
212. після слів "психіатричну допомогу" доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання";
 
213. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
214. у абзаці шостому після слів "психіатрична допомога" доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання";
 
215. у абзаці сьомому слова " (за вибором осіб, яким надається психіатрична допомога) про стан їх здоров'я та перебування у психіатричному закладі" замінити словами "про стан здоров’я осіб, яким надається психіатрична допомога, соціальний захист, соціальні послуги (за вибором таких осіб) або які здійснюють спеціальне навчання, та їх перебування у закладі з надання психіатричної допомоги, закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчальному закладі для спеціального навчання";
 
216. у абзаці восьмому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг, спеціального навчання";
 
217. у абзаці десятому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг або спеціальному навчанні,";
 
218. у абзаці одинадцятому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг або спеціальним навчанням,";
 
219. 26) у статті 32:
 
220. назву статті після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціальним захистом осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальним навчанням";
 
221. у першій частині:
 
222. після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні їх соціального захисту або проходженні ними спеціального навчання,";
 
223. слова "закладу для соціального захисту чи спеціального навчання" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
224. частину другу після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні їх соціального захисту або проходженні ними спеціального навчання";
 
225. 27) у тексті Закону слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
 
226. 2. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19 із заступними змінами):
 
227. частину другу статті 49 виключити.
 
228. 3. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10 із наступними замінами):
 
229. у частині першій статті 60 слова "психіатричних закладах охорони здоров'я" замінити словами "закладах з надання психіатричної допомоги"
 
230. 4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356 із заступними змінами):
 
231. абзац другий у частині п’ятій статті 281 виключити.
 
232. 5. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492 із заступними змінами):
 
233. 1) частину четверту статті 241 після слів "експертизи за заявою" доповнити словами "самої фізичної особи,";
 
234. 2) У тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" та слова "наркологічний або психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
 
235. 6. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131 із заступними змінами):
 
236. 1) частину другу статті 95 доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
237. "Розгляд питання про зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися за заявою самої особи, до якої вони застосовуються, не частіше ніж один раз на 6 місяців. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутись до обраного нею незалежного від закладу з надання психіатричної допомоги лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про доцільність продовження надання особі такої психіатричної допомоги.";
 
238. 2) у тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі;
 
239. 7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 із заступними змінами):
 
240. 1) у частині першій статті 512 слова "не є обов'язковою і може мати місце, якщо цьому не перешкоджає характер розладу психічної діяльності чи її психічного захворювання" замінити словами "є обов'язковою";
 
241. 2) частину третю статті 514 доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
 
242. "Розгляд питання про зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися за заявою самої особи, до якої вони застосовуються, не частіше ніж один раз на 6 місяців. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутись до обраного нею незалежного від закладу з надання психіатричної допомоги лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про доцільність продовження надання особі такої психіатричної допомоги.";
 
243. 3) у тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі;
 
244. 8. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21 із наступними змінами):
 
245. у статті 116:
 
246. частину першу доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
 
247. "Особи, які мають психічні розлади, перебувають під постійним наглядом лікаря-психіатра та отримують психіатричну допомогу в закладах з надання психіатричної допомоги.";
 
248. у частині другій:
 
249. після першого речення доповнити новим другим реченням такого змісту:
 
250. "Психіатрична допомога в місцях позбавлення волі надається відповідно до законодавства про психіатричну допомогу.";
 
251. у третьому реченні слова "забезпечують охорону здоров'я" замінити словами "забезпечують охорону здоров'я, в тому числі психічного здоров’я";
 
252. ІІ. Прикінцеві положення
 
253. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
254. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
255. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
256. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
257. Голова Верховної Ради України