Кількість абзаців - 140 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. "Про внесення змін до деяких Законів України щодо транскордонного співробітництва"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 499; 2010 р., № 12, ст. 116; 2014 р., № 4, ст. 61):
 
6. У статті 1 частині першій:
 
7. абзац перший викласти у новій редакції такого змісту:
 
8. "транскордонне співробітництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва в Україні та відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством";
 
9. абзац другий викласти у новій редакції такого змісту:
"єврорегіон - організаційна форма транскордонного співробітництва, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво";
 
10. після абзацу другого доповними новим абзацом такого змісту:
після абзацу другого викласти у новій редакції такого змісту. "об’єднання єврорегіонального співробітництва - форма органу транскордонного співробітництва зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави, на території якої є її місцезнаходження";
 
11. Після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"європейське об’єднання територіального співробітництва - об’єднання суб’єктів транскордонного співробітництва України та відповідних суб’єктів сусідніх держав - членів Європейського Союзу зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави-члена ЄС, на території якого є його місцезнаходження";
 
12. абзац третій викласти у новій редакції такого змісту:
"суб'єкти транскордонного співробітництва - територіальні громади, їх представницькі органи та їх об’єднання, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України та угодами про транскордонне співробітництво";
 
13. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
14. "транскордонне об’єднання - добровільне об’єднання суб’єктів та/або учасників транскордонного співробітництва України та сусідніх держав, передбачене угодою про транскордонне співробітництво";
 
15. абзац четвертий викласти у новій редакції такого змісту:
 
16. "угода про транскордонне співробітництво - угода між територіальними громадами, їх представницькими органами та їх об’єднаннями, місцевими органами виконавчої влади України та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, яка регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва; ";
 
17. абзац п’ятий викласти у новій редакції такого змісту:
 
18. "учасники транскордонного співробітництва - юридичні та фізичні особи, громадські об’єднання, що беруть участь у транскордонному співробітництві.";
 
19. У зв’язку з цим абзац третій, четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацом п’ятим, сьомим та восьмим;
 
20. 1) У статті 2:
 
21. частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
22. "Метою транскордонного співробітництва є формування добросусідських відносин та поглиблення їх взаємодії між суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, на основі таких принципів: ";
 
23. після абзацу першого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. "внутрішні справи держав";
 
25. після абзацу першого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
26. "повага до прав людини та її основоположних свобод";
 
27. після абзацу першого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
28. "взаємовигідне співробітництво; ";
 
29. У зв’язку з цим абзац другий та третій вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;
 
30. 2) У статті 5:
 
31. після абзацу першого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
32. "шляхом створення транскордонних об’єднань та органів транскордонного співробітництва, зокрема, об’єднань єврорегіонального співробітництва, європейських об’єднань територіального співробітництва; ";
 
33. після абзацу третього частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
34. "шляхом розробки та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; ";
 
35. У зв’язку з цим абзац другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;
 
36. частину третю викласти у новій редакції такого змісту:
 
37. "Суб'єкти транскордонного співробітництва України відповідно до законодавства можуть обирати інші форми транскордонного співробітництва, не заборонені чинним законодавством.";
 
38. 3) статтю 6 частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
39. "Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, за участю Міністерства закордонних справ України, відповідно до повноважень, визначених законодавством та міжнародними договорами України.";
 
40. 4) У статті 7 частині першій:
 
41. абзац другий викласти у новій редакції такого змісту:
 
42. "дотримуються зобов'язань України за міжнародними договорами України про транскордонне співробітництво; ";
 
43. абзац третій викласти у новій редакції такого змісту:
 
44. "беруть участь у розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій; ";
 
45. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
46. "утворюють органи транскордонного співробітництва; ";
 
47. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
48. "вносять пропозиції щодо організації прикордонної торгівлі, створення транскордонних об’єднань; ";
 
49. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
50. "здійснюють інші повноваження у сфері транскордонного співробітництва відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.";
 
51. У зв’язку з цим абзац п’ятий та шостий вважати відповідно абзацом шостим та сьомим;
 
52. 5) У статті 8 після частини другої:
 
53. доповнити новою частиною такого змісту:
 
54. "Типова форма угоди про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку транскордонного співробітництва.";
 
55. доповнити новою частиною такого змісту:
 
56. "Угоди про транскордонне співробітництво підлягають реєстрації шляхом надсилання повідомлення. Порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транскордонного співробітництва.";
 
57. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою;
 
58. 6) У статті 9:
 
59. доповнити частиною такого змісту:
 
60. "Об’єднання єврорегіонального співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави Ради Європи, на території якої є його місцезнаходження.";
 
61. доповнити частиною такого змісту:
 
62. "Європейське об’єднання територіального співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави-члена Європейського Союзу, на території якої є його місцезнаходження.";
 
63. 7) доповнити Закон статтями 9-1 - 9-4 такого змісту:
 
64. "Стаття 9-1. Об’єднання єврорегіонального співробітництва
 
65. Об’єднання єврорегіонального співробітництва створюється на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, яке не має на меті одержання доходу (прибутку) для його наступного розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 
66. Об’єднання єврорегіонального співробітництва поряд із своєю основною діяльністю можуть здійснювати підприємницьку діяльність без мети одержання прибутку, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.
 
67. Основною діяльністю об’єднання єврорегіонального співробітництва є розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва.
 
68. Завдання об’єднання єврорегіонального співробітництва визначаються угодою про заснування та статутом такого об’єднання.
 
69. Засновниками та/або членами об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об’єднань, місцеві органи виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади держав - членів Ради Європи, які мають відповідні повноваження згідно з національним законодавством.
 
70. Об’єднання єврорегіонального співробітництва може мати, крім засновників, інших членів, що вступили до такого об’єднання єврорегіонального співробітництва в порядку, встановленому законом та його статутом.
 
71. Територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об’єднань, місцеві органи виконавчої влади України можуть бути засновниками та/або членами об’єднання єврорегіонального співробітництва на території держави - члена Ради Європи.
 
72. Стаття 9-2. Утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва на території України
 
73. Суб’єкти транскордонного співробітництва, які планують створити об’єднання єврорегіонального співробітництва готують проекти угоди про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва.
 
74. В угоді про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва визначається найменування об’єднання єврорегіонального співробітництва, перелік членів-засновників, його місцезнаходження, строк існування (обмежений чи необмежений), мета та завдання його утворення, організаційно-правова форма, зобов’язання засновників щодо дій, пов’язаних з утворенням об’єднання, а також коштів та іншого майна, які передаються засновниками об’єднання на момент його утворення.
 
75. Статут об’єднання єврорегіонального співробітництва повинен містити:
 
76. 1) найменування об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
77. 2) місцезнаходження об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
78. 3) мету, завдання та види діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
79. 4) умови та порядок прийняття членів об’єднання єврорегіонального співробітництва, права та обов’язки засновників та членів, а також умови та порядок їх виходу з об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
80. 5) органи управління об’єднання єврорегіонального співробітництва, їх склад, компетенцію, порядок діяльності;
 
81. 6) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління об’єднання єврорегіонального співробітництва, їх заміщення, зупинення, припинення (відкликання) їх повноважень;
 
82. 7) порядок внесення змін до статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
83. 8) джерела надходжень та порядок використання коштів та іншого майна об’єднання єврорегіонального співробітництва, порядок здійснення контролю і ведення звітності об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
84. 9) підстави та порядок припинення об’єднання єврорегіонального співробітництва, у тому числі вирішення майнових питань у разі його ліквідації.
 
85. Угоду про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, статут складають мовою держави, на території якої є його місцезнаходження, та мовою (мовами) члена (членів), причому всі тексти мають однакову юридичну силу.
 
86. Повноважний представник суб’єктів транскордонного співробітництва, які планують створення об’єднання єврорегіонального співробітництва, надсилає проекти угоди та статуту на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який разом із Міністерством закордонних справ України протягом місяця з моменту надходження перевіряє та погоджує угоду у разі відповідності статті 157 Конституції України та міжнародним зобов’язанням України у сфері транскордонного співробітництва.
 
87. Погоджена угода про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва підписуються в установленому порядку та схвалюється на найближчому пленарному засіданні місцевої ради, на якому рада приймає рішення про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва і затверджує його статут.
 
88. Державна реєстрація об’єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється за його місцезнаходженням відповідно до порядку, визначеного Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
89. Типову угоду про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та типовий статут затверджує Кабінет Міністрів України.
 
90. Стаття 9-3. Участь суб’єктів транскордонного співробітництва в об’єднанні єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держави - члена Ради Європи
 
91. Суб’єкти, визначені в частині сьомій статті 9-1 цього Закону, можуть бути засновниками об’єднання єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держав - членів Ради Європи за умови погодження проектів угоди про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та статуту відповідно до частини шостої статті 9-2 цього Закону.
 
92. Стаття 9-4. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва
 
93. Об’єднання єврорегіонального співробітництва проводить свою діяльність на основі затвердженого кошторису, який затверджується на кожен наступний рік відповідним органом управління об’єднання єврорегіонального співробітництва.
 
94. Джерелами фінансування об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути:
 
95. разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів об’єднання;
 
96. кошти та інше майно, які надходять відповідно до програм міжнародної технічної, благодійної допомоги;
 
97. кошти від ведення його основної діяльності;
 
98. пасивні доходи;
 
99. інші доходи, що не суперечать чинному законодавству.
 
100. Оподаткування об’єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється відповідно до положень Податкового кодексу України для неприбуткових установ та організацій.
 
101. У разі припинення об’єднання єврорегіонального співробітництва його майно та інші кошти після задоволення вимог кредиторів передаються одному або кільком об’єднанням відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у порядку, визначеному статутом такого об’єднання.";
 
102. 9) У статті 10 частині другій:
 
103. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
104. "забезпечення фінансування ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги; ";
 
105. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
106. "формування та реалізація пільгових, митних, валютно-фінансових, податкових та інших умов економічної діяльності для учасників транскордонного співробітництва; ";
 
107. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
108. "укладення міждержавних та міжурядових угод щодо спрощення правил перетину кордону, форм транскордонного співробітництва.";
 
109. У зв’язку з цим абзац третій та четвертий вважати відповідно абзацом четвертим та шостим;
 
110. 10) У статті 11 частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
111. "Державна фінансова підтримка надається проектам (програмам) транскордонного співробітництва, які мають достатню аргументацію щодо ефективного розв’язання актуальних проблем і були відібрані на конкурсній основі за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та тривалістю їх реалізації згідно з порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Пріоритетними визнаються ті програми, які отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги.";
 
112. 11) У статті 12 частині першій:
 
113. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
114. "погоджують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, участь суб’єктів транскордонного співробітництва при заснуванні об’єднання єврорегіонального співробітництва або відмовляють у ній з підстав, визначених ч.5 ст. 9-2 цього Закону та відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; ";
 
115. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
116. "розробляють та забезпечують реалізацію порядку фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги; ";
 
117. У зв’язку з цим абзац другий, третій-шостий вважати відповідно абзацом третім, п’ятим-восьмим;
 
118. 12) У статті 13 частини першої:
 
119. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
120. "розробляють регіональні програми транскордонного співробітництва; ";
 
121. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
122. 13) У статті 14:
 
123. частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
124. "Видатки на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва, а також на виконання усіх необхідних завдань, пов’язаних зі здійсненням транскордонного співробітництва (у тому числі із необхідністю функціонування органів транскордонного співробітництва), здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формуванням територій громад) на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом. Для спільного фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога, кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій, кошти з Європейського Союзу згідно із законодавством України.";
 
125. частину третю викласти у новій редакції такого змісту:
 
126. "Обсяги коштів, що спрямовуються суб'єктами транскордонного співробітництва України на виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва, визначаються у відповідних місцевих бюджетах та бюджетах суб'єктів транскордонного співробітництва.".
 
127. 2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
128. 1) частину першу статті 26:
 
129. доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
130. "21-1) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін; ";
 
131. доповнити пунктом 21-2 такого змісту:
 
132. "21-2) прийняття рішення щодо вступу або виходу з європейського об’єднання територіального співробітництва.";
 
133. 2) частину першу статті 43:
 
134. доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
135. "15-1) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін; ";
 
136. доповнити пунктом 15-2 такого змісту:
 
137. "15-2) прийняття рішення щодо вступу або виходу з європейського об’єднання територіального співробітництва.".
 
138. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
139. Голова Верховної Ради України