Кількість абзаців - 149 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3.

 
4.

 
5. 1. У статті 6:
 
6. 1) частину шосту викласти в такій редакції:
 
7. «6. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів, бюджетів міст обласного значення і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, цієї області.»;
 
8. 2) частину сьому виключити.
 
9. 2. У статті 16:
 
10. 1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
11. «Кабінет Міністрів України визначає основні умови здійснення державних запозичень, основні умови кредитного договору та основні умови випусків і порядок розміщення державних цінних паперів.»;
 
12. 2) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
13. «5. Під час здійснення державних запозичень, правочинів з державним боргом відповідно до частини сьомої цієї статті та надання за рішенням Кабінету Міністрів України державних гарантій Міністр фінансів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких запозичень та правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов’язань.»;
 
14. 3) в абзаці першому частини сьомої слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Міністр фінансів України від імені України»;
 
15. 4) у частині восьмій:
 
16. в абзаці другому слова «державних цінних паперів,» виключити, а після слів «бюджетного періоду» доповнити словами «, а також шляхом придбання державних цінних паперів»;
 
17. в абзаці шостому слова «державних цінних паперів,» виключити.
 
18. 3. У частині першій статті 20 слова « (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради)» виключити.
 
19. 5. У частині п’ятій статті 24-2 слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
20. 6. У частині другій статті 29:
 
21. 1) у пункті 17 слово «, паї» виключити;
 
22. 2) пункт 25 викласти в такій редакції:
 
23. «25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати, визначеної пунктами 21-25, 27, 28 і 43-1 частини першої статті 64, пунктами 18-22, 24 і 25 частини першої статті 66 та пунктами 8 і 10-1 частини першої статті 69 цього Кодексу);»;
 
24. 3) у пункті 51 слова «з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі,» виключити.
 
25. 7. У пункті 12 частини першої статті 38 слово «, паїв» виключити.
 
26. 8. Пункт 5 частини другої статті 41 виключити.
 
27. 9. У статті 64:
 
28. 1) частину першу доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
 
29. «43-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до міських бюджетів міст Києва та Севастополя за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї;»;
 
30. 2) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
31. «3. Повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку, здійснюється з відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.».
 
32. 10. Частину четверту статті 67 доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
33. «5) місцеві гарантії надаються відповідно до статті 17 цього Кодексу;
 
34. 6) граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій регулюються статтею 18 цього Кодексу.».
 
35. 11. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
36. «8-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний пункт розповсюдження державної лотереї;».
 
37. 12. Пункт 12 частини першої статті 69-1 викласти в такій редакції:
 
38. «12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ;».
 
39. 13. У пункті 3 частини першої статті 71 слово «, паї» виключити.
 
40. 14. Абзац другий частини другої статті 77 виключити.
 
41. 15. Абзац другий частини другої статті 78 після слів «повернення коштів» доповнити словами і цифрами « (з урахуванням особливостей, визначених частиною третьою статті 64 цього Кодексу)».
 
42. 16. У частині першій статті 87:
 
43. 1) підпункт «в» пункту 7 доповнити абзацами такого змісту:
 
44. «Обсяг видатків на вищу освіту розподіляється між вищими навчальними закладами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
45. кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями і співвідношення вартості освітніх послуг;
 
46. рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників;
 
47. показники якості освітньої і наукової діяльності вищого навчального закладу;»;
 
48. 2) пункт 8 доповнити підпунктом «д» такого змісту:
 
49. «д) первинну медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я;».
 
50. 17. У частині першій статті 89:
 
51. 1) у пункті 2:
 
52. підпункт «в» після слів «патронатних вихователів» доповнити словами «, інклюзивно-ресурсні центри»;
 
53. у підпункті «е» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
54. 2) у пункті 3:
 
55. підпункт «а» викласти в такій редакції:
 
56. «а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні);»;
 
57. доповнити пункт підпунктом «г» такого змісту:
 
58. «г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;»;
 
59. 3) абзац третій підпункту «б» пункту 4 викласти в такій редакції:
 
60. «додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії;».
 
61. 18. У пункті 2 частини першої статті 90:
 
62. 1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
63. 2) у підпункті «в» слова «державного та/або» виключити.
 
64. 19. Пункти 20-2 і 20-4 частини першої статті 91 викласти в такій редакції:
 
65. «20-2) реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ;»;
 
66. «20-4) надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);».
 
67. 20. У статті 93:
 
68. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
69. «3. Передача коштів протягом бюджетного періоду між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору.»;
 
70. 2) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
71. «5. Якщо на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), району, об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг враховується під час визначення міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають гарантовані послуги, на підставі договорів, які укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.».
 
72. 21. Статтю 94 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
73. «3. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який використовується для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням параметрів, встановлених статтею 103-2 цього Кодексу.».
 
74. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
75. 22. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
76. «4-2) додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;».
 
77. 23. В абзаці п’ятому частини третьої статей 98 і 99 цифри «50» замінити цифрами «80».
 
78. 24. Частини третю і четверту статті 102 викласти в такій редакції:
 
79. «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії.
 
80. 4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; багатодітним сім’ям; дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.».
 
81. 25. У частині третій статті 103-1 слова «, та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
82. 26. У статті 103-2:
 
83. 1) пункт 6 частини першої після слів «навчально-реабілітаційні центри» доповнити словами «, інклюзивно-ресурсні центри»;
 
84. 2) у частині третій:
 
85. пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
86. «2) розрахункова наповнюваність класів;
 
87. 3) навчальні плани.»;
 
88. в абзаці шостому слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
89. 27. У статті 103-4:
 
90. 1) частину першу після слова і цифр «статті 89» доповнити словами « (крім підпункту «г»)»;
 
91. 2) в абзаці шостому частини третьої слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
92. 28. Доповнити Кодекс статтею 103-6 такого змісту:
 
93. «Стаття 103-6. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
 
94. 1. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
 
95. видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу, крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників;
 
96. видатки закладів охорони здоров’я, визначених у частині першій статті 103-4 цього Кодексу, з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.
 
97. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів.
 
98. 3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
 
99. кількість населення;
 
100. надходження доходів місцевих бюджетів області, зазначених у пункті 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
 
101. приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
 
102. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
 
103. 50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги чисельності наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
 
104. 50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
 
105. 4. Приведений індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, який визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, який відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.
 
106. Індекс податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету такої області порівняно з аналогічним середнім показником зведених бюджетів областей у розрахунку на одну людину.
 
107. 5. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджується рішенням про обласний бюджет.».
 
108. 30. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
109. 1) у підпункті 1-1 пункту 14 слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
 
110. 2) підпункт 1 пункту 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
111. «У разі недостатності або відсутності коштів спеціального фонду місцевих бюджетів для здійснення повернення помилково або надміру сплачених платежів, визначених у цьому підпункті, підкріплення коштами таких повернень відбувається за рахунок залучення до спеціального фонду місцевого бюджету коштів із загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням вимог частини сьомої статті 13 цього Кодексу);»;
 
112. 3) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
 
113. «Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік.»;
 
114. 4) у пункті 19:
 
115. абзац перший викласти в такій редакції:
 
116. «19. Передбачати у законі про Державний бюджет України стабілізаційну дотацію (як додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам) до завершення процесу об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».»;
 
117. в абзаці другому слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
 
118. 5) у пункті 20:
 
119. в абзаці першому цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
120. у другому реченні абзацу п’ятого цифри «2016» замінити цифрами «2017»;
 
121. 6) в абзаці першому пункту 20-1 слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
122. 7) абзац четвертий пункту 22 виключити;
 
123. 8) в абзаці восьмому пункту 24 слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
 
124. 9) доповнити розділ пунктом 24-2 такого змісту:
 
125. «24-2. Установити, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік.
 
126. При цьому зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів.
 
127. Кабінет Міністрів України здійснює розподіл зазначеного резерву між обласними бюджетами пропорційно до питомої ваги кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб за відповідний звітний період поточного року.»;
 
128. _) у пункті 33:
 
129. в абзаці першому цифри «2018» замінити цифрами «2019», після слів «доріг загального користування» доповнити словами «ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування»;
 
130. доповнити абзацом такого змісту:
 
131. «Установити, що у 2018 році для реалізації митного експерименту щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік розраховуються виходячи із фактичних надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2017 року, збільшених на індекс споживчих цін 2017 року (у середньому до попереднього року) без урахування фактичних надходжень, здійснених енергетичною митницею;
 
132. 10) у пункті 38:
 
133. підпункт 1 викласти в такій редакції:
 
134. «1) до набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;»;
 
135. підпункт 2 виключити;
 
136. 11) доповнити розділ пунктами 43-1 та 45 такого змісту:
 
137. «43-1. Установити, що у 2018 та 2019 роках, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
 
138. 1) у першому півріччі 2018 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2017 року;
 
139. 2) у другому півріччі 2018 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2018 року;
 
140. 3) у першому півріччі 2019 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2018 року;
 
141. 4) у другому півріччі 2019 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2019 року.»;
 
142. «45. Установити, що у 2018 році бюджетні зобов’язання щодо пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг, що виникли в попередніх бюджетних періодах та обліковуються в органах Казначейства на початок року, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.».
 
143. ІІ. Прикінцеві положення
 
144. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
145. 2. Установити, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
146. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
147. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
148. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.