Кількість абзаців - 102 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
6. 1) частину другу статті 13 після числа «174» та перед числом «185» доповнити числом «183-1»-;
 
7. 2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
8. «6-1) соціальні роботи»;
 
9. 3) главу 3 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
10. «Стаття 31-1. Соціальні роботи
 
11. Соціальні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час оплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
 
12. Соціальні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більше восьми годин, а неповнолітніми - дві години на день.
 
13. Соціальні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.»
 
14. 4) назву статті 126 після слів «не пред’явила їх для перевірки» доповнити знаком та словами «, або щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами»;
 
15. 5) статтю 126 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
16. «Керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, –
 
17. тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк шість місяців.».
 
18. У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.
 
19. 6) главу 14 доповнити статтею 183-1 такого змісту:
 
20. «Стаття 183-1. Несплата аліментів
 
21. 1. Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, -
 
22. тягне за собою виконання соціальних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.»;
 
23. 7) у статті 221 цифру «184» замінити на цифру «183-1»;
 
24. 8) у пункті 6 та 21 частини першої статті 255 слово «стаття» замінити на слова та цифру «статті 183-1 та»;
 
25. 9) доповнити главою 31-А такого змісту:
 
26. «Глава 31-А
 
27. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОБІТ
 
28. Стаття 325-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт
 
29. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання нею законної сили.
 
30. Виконання стягнення у вигляді соціальних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначаються органами місцевого самоврядування.
 
31. За виконання соціальних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час, у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.
 
32. Стаття 325-2. Обчислення строку відбування соціальних робіт
 
33. Строк стягнення у виді соціальних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.
 
34. Соціальні роботи виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми - дві години на день.
 
35. Стаття 325-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником соціальних робіт
 
36. На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником соціальних робіт покладається:
 
37. погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об’єктів, на яких порушники відбувають соціальні роботи, та видів цих робіт;
 
38. контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;
 
39. своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;
 
40. ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про кількість відпрацьованих порушником годин;
 
41. нарахування плати порушнику та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.
 
42. Стаття 325-4. Наслідки ухилення особи від відбування соціальних робіт
 
43. У разі ухилення порушника від відбування соціальних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, невідбутий строк соціальних робіт може бути замінено адміністративним арештом.
 
44. Строк арешту визначається із розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам невідбутих соціальних робіт, але не може перевищувати п’ятнадцять діб.
 
45. 2. У (Відомості Верховної Ради України,
 
46. 2002 р., № 21 – 22, ст. 135 із наступними змінами):
 
47. 1) у статті 157:
 
48. частину першу після слів «вирішується батьками спільно» доповнити словами та знаками «, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті»;
 
49. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
50. «Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України:
 
51. 1) на строк, що не перевищує одного місяця;
 
52. 2) на строк, що перевищує один місяць, з метою лікування, навчання дитини за кордоном, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
 
53. Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.»
 
54. 3. В абзаці третьому частини третьої статті 313 (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 – 44, ст. 356) після слів «які уповноважені ними» доповнити словами та знаками «, крім випадків, передбачених законом».
 
55. 4. У (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 – 42, ст. 492 із наступними змінами):
 
56. 1) статтю 377-1 виключити;
 
57. 2) у назві та тексті статті 375 слова та знак «, привід боржника» виключити.
 
58. 5. Частину десяту статті 15 (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 31, ст. 338 із наступними змінами) після слів «протягом строку позбавлення» доповнити словами знаками «, а також особам, щодо яких державним, приватним виконавцем встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.».
 
59. 6. Пункт 5 частини першої статті 6 (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
60. «5) він не виконує зобов’язань, покладених на нього рішенням, що підлягає примусовому виконанню у порядку, встановленому законом, – до виконання зобов’язань;».
 
61. 7. У (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
 
62. 1) пункт 8 статті 19 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «постанови державного, приватного виконавця»;
 
63. 2) у пункті 4 частини першої статті 20 після слів «та правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «або постановою державного, приватного виконавця».
 
64. 8. У пункті 3 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) після слів «зміну способу їх стягнення» доповнити словами та знаком «, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів».
 
65. 9. Абзац перший пункту 26 частини першої статті 23 (Відомості Верховної Ради України, 2015р., № 40 – 41, ст. 379 із наступними змінами)
 
66. викласти у такій редакції:
 
67. «27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду.».
 
68. 10. У (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):
 
69. 1) у статті 18:
 
70. в абзаці другому пункту 14 частини третьої слова «має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу» замінити словами «виносить постанову про його привід через органи Національної поліції»;
 
71. у пункті 19 частини третьої слова та знаки «у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження» замінити словами «встановлювати тимчасове обмеження»;
 
72. доповнити частину третю пунктом 21-1 такого змісту:
 
73. «21-1) у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, встановлювати тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;»;
 
74. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
75. «6. Виконавець взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.»;
 
76. 2) абзац другий частини другої статті 70 перед словами «відшкодування шкоди» доповнити словами та знаком «у разі стягнення аліментів,»;
 
77. 3) у статті 71:
 
78. у частині другій слова «понад три місяці» замінити словами та знаком «у розмірі, що сукупно перевищує суму платежів за три місяці»;
 
79. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
80. «9. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виконавець виносить вмотивовані постанови:
 
81. 1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 
82. 2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 
83. 3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 
84. 4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.»;
 
85. доповнити частинами десятою, одинадцятою та дванадцятою такого змісту:
 
86. «10. Тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано у випадку:
 
87. 1) встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
 
88. 2) використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, ІІ групи, визнаної в установленому порядку або дитини з інвалідністю;
 
89. 3) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції;
 
90. 4) розстрочення або відстрочення сплати аліментної заборгованості у порядку, встановленому законом.
 
91. 11. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
 
92. 12. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби або за місцезнаходженням виконавчого округу.
 
93. 13. За наявності заборгованості зі сплати аліментів орган державної виконавчої служби, приватний виконавець на вимогу стягувача протягом десяти днів видає довідку про наявність такої заборгованості та її розрахунок.
 
94. Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів дійсна протягом одного місяця з дати її видачі.
 
95. ІІ. Прикінцеві положення
 
96. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
 
97. 2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
98. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
99. 2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
100. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
101. 3. Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, з метою реалізації частини дев’ятої статті 74 Закону України «Про виконавче провадження», розробити спільний нормативно-правовий акт щодо порядку взаємодії.