Кількість абзаців - 79 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків (Повторне друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до деяких законів України
 
2. щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
6. 1) останній абзац статті 1 після слів «істотна участь» доповнити словами у лапках «Кредитний реєстр Національного банку України»;
 
7. 2) пункт 9 статті 7 доповнити словами «створює та веде Кредитний реєстр Національного банку України».
 
8. 2. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
9. 1) статтю 2 після визначення терміна «кошти» доповнити визначенням терміна такого змісту:
 
10. «кредитний реєстр Національного банку України (далі - Кредитний реєстр) - інформаційна система, яка забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за ними»;
 
11. 2) статтю 49 доповнити частиною такого змісту:
 
12. «Банк зобов’язаний використовувати інформацію з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику у порядку, визначеному Національним банком України»;
 
13. 3) статтю 62 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
14. «Національний банк має право надавати банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру, що становить банківську таємницю, яка складається з відомостей, визначених статтею 67-1 цього Закону.».
 
15. У зв’язку з цим частини десяту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - шістнадцятою;
 
16. 4) доповнити Закон статтею 67-1 такого змісту:
 
17. « Стаття 67-1. Кредитний реєстр
 
18. Національний банк України у визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України порядку створює та веде Кредитний реєстр з метою сприяння фінансовій стабільності, здійснення банківського нагляду та управління банками кредитним ризиком.
 
19. Банк подає до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ним кредитні операції, зазначені у частині першій статті 49 цього Закону. Інформація про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень.
 
20. Обсяг та порядок подання інформації до Кредитного реєстру визначається Національним банком України.
 
21. Банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень передають до Кредитного реєстру та оновлюють інформацію, передбачену цим Законом, станом на перший день місяця, наступного за звітним. Інформація передається до Кредитного реєстру не пізніше 11-го робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація, що надається банками та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень до Кредитного реєстру, у тому числі та, що ідентифікує боржника, обробляється з метою забезпечення банками оцінки кредитного ризику для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
 
22. Банки надають інформацію до Кредитного реєстру без необхідності отримання на це згоди боржника. Банк зобов’язаний при укладанні договору з боржником письмово повідомити його про передачу інформації до Кредитного реєстру.
 
23. Боржник, інформація щодо якого міститься в Кредитному реєстрі, має право доступу до даних про себе та відомостей стосовно запитів на отримання таких даних у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України зобов’язаний не пізніше як за п’ять робочих днів з дня отримання від боржника заяви безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру у визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України порядку.
 
24. У разі незгоди з інформацією, наявною щодо нього у Кредитному реєстрі, боржник має право звернутись до Національного банку України із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру, до якої мають бути додані підтверджуючі документи. У разі отримання заяви боржника про виправлення чи видалення інформації щодо нього з Кредитного реєстру, Національний банк України на час перевірки інформації позначає інформацію про кредитну операцію боржника відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звертається до банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, для її уточнення, або до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якщо інформація була надана банком, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.
 
25. Банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня звернення Національного банку України зобов’язані внести зміни до інформації у Кредитному реєстрі або надати вмотивовану відмову щодо виправлення чи видалення інформації з Кредитного реєстру. Національний банк України залишає інформацію без змін та знімає з неї позначку у разі підтвердження банком або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб інформації, що заперечується. У цьому випадку боржник у порядку, визначеному Національним банком України, має право на включення до інформації про себе коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Національний банк України зобов'язаний долучити цей коментар до інформації про нього.
 
26. Національний банк України протягом двадцяти робочих днів з дня одержання заяви зобов’язаний повідомити боржника про зміну інформації щодо нього у Кредитному реєстрі.
 
27. Національний банк України, у разі відмови банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб внести зміни до інформації про боржника надсилає боржнику копію такої відмови внести зміни до Кредитного реєстру. В разі ненадання банком, який надав інформацію до Кредитного реєстру, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповіді, у встановлений цією статтею строк, Національний банк України вилучає або змінює інформацію, що заперечується боржником та інформує його про ненадання відповіді. Боржник має право оскаржити дію або бездіяльність банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Національного банку України до суду.
 
28. Національний банк України у встановленому ним порядку надає банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру про кредитні операції боржника, загальна заборгованість якого перед одним банком (за основною сумою та відсотками), відповідно до даних Кредитного реєстру, дорівнює або перевищує розмір 100 мінімальних місячних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним). Така інформація складається з:
 
29. 1) відомостей, що ідентифікують боржника, а саме:
 
30. для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку у паспорті), дата і номер державної реєстрації як фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності (за наявності);
 
31. для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата і номер державної реєстрації;
 
32. 2) інформації про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією:
 
33. вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання;
 
34. номер кредитного договору;
 
35. дата укладання кредитного договору;
 
36. загальна сума кредиту/сума наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
 
37. заборгованість за кредитною операцією;
 
38. вид валюти зобов’язання;
 
39. кінцева дата погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
 
40. розмір простроченої заборгованості,
 
41. кількість днів прострочення;
 
42. клас позичальника;
 
43. 3) інформації про належність боржника до пов’язаних з банком осіб;
 
44. 4) інформації про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, в тому числі порукою (дата укладання договору щодо забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення; відомості, що ідентифікують особу, яка надала забезпечення (у разі, якщо такою особою не є боржник) відповідно до переліку, визначеного абзацами другим та третім підпункту першого цієї частини);
 
45. 5) іншої інформації про боржника - юридичну особу, а саме:
 
46. вид економічної діяльності боржника, період за який визначено вид економічної діяльності;
 
47. приналежність боржника до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем (визначеної відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем, та яку банк аналізує для визначення розміру кредитного ризику; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які знаходяться під спільним контролем; статус участі боржника у групі (материнська компанія чи учасник); клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності);
 
48. приналежність боржника до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик (визначеної відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик);
 
49. відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи (для фізичних осіб - власників: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку у паспорті), місце реєстрації; для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
 
50. факт проходження аудиту фінансової звітності боржника або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.
 
51. Банк отримує інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім особам.
 
52. Використання банками інформації з Кредитного реєстру для інших цілей, ніж передбачені цим Законом, забороняється.
 
53. Інформація у Кредитному реєстрі зберігається безстроково, крім інформації про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі. Інформація про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі, видаляється з Кредитного реєстру в порядку, встановленому Національним банком України.
 
54. Національний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру у режимі реального часу на платній основі. Розмір плати встановлюється Національним банком України виходячи з фактичних витрат на ведення Кредитного реєстру. «;
 
55. 5) частину третю статті 76 після слів «крім отримання звітності» доповнити словами «та інформації до Кредитного реєстру».
 
56. 3. У Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
 
57. 1) статтю 37 після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
58. «5. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень подає до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію, визначену статтею 67-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність», про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, та на постійній основі оновлює її».
 
59. У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
60. 2) пункт 4 частини першої статті 48 доповнити словами «оновлює інформацію, що міститься у Кредитному реєстрі Національного банку України».
 
61. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
62. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 2 місяці з дня набрання чинності цим Законом, крім:
 
63. підпункту 2 пункту 2 розділу І цього Закону, який вводиться в дію з 01 січня 2019 року;
 
64. абзацу четвертого підпункту 4 пункту 2 розділу І цього Закону (щодо обов’язку банків подавати до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію про здійснені ним кредитні операції), який вводиться в дію з 1 квітня 2018 року;
 
65. абзацу тринадцятого підпункту 4 пункту 2 розділу І цього Закону, який вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2018 року,
 
66. 2. Національному банку України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
67. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
68. вжити заходів для створення Кредитного реєстру Національного банку України.
 
69. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
70. 4. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
 
71. протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
72. з 1 липня 2018 року вжити заходи для забезпечення подання до Кредитного реєстру Національного банку України інформації, передбаченої цим Законом одночасно з поданням інформації до Кредитного реєстру Національного банку України повідомити позичальників про подання інформації щодо них до Кредитного реєстру у визначеному Національним банком України порядку.
 
73. У разі неможливості передачі Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень інформації про кредитні операції банків, щодо яких на момент набрання чинності цим Законом проводяться процедури виведення з ринку та ліквідації, в обсягах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, передача такої інформації здійснюється в обсязі та у порядку, що встановлюються окремими нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за погодженням з Національним банком України.
 
74. 5. Банкам:
 
75. з 1 квітня 2018 року забезпечити подання до Кредитного реєстру Національного банку України інформації, передбаченої цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, у визначеному Національним банком України порядку
 
76. одночасно з поданням інформації до Кредитного реєстру Національного банку України повідомити позичальників про подання інформації щодо них до Кредитного реєстру у визначеному Національним банком України порядку.
 
77. Голова
 
78. Верховної Ради України