Кількість абзаців - 232 Розмітка (ліва колонка)


Про стратегічну екологічну оцінку (Повторне друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про стратегічну екологічну оцінку
 
2. Розділ І Загальні положення
 
3. Стаття 1. Визначення термінів
 
4. 1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
5. 1) громадськість ( одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи;
 
6. 2) держава походження ( держава, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документа державного планування;
 
7. 3) документи державного планування ( стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі ( території з природоохоронним статусом), за винятком тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 
8. 4) замовник ( орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування;
 
9. 5) зачеплена держава ( держава, на яку ймовірно поширяться транскордонні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
10. 6) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ( будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів;
 
11. 7) стратегічна екологічна оцінка ( процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби ( транскордонних консультацій), врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій у документі державного планування, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.
 
12. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
13. 1. Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров`я населення.
 
14. 2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
15. документи державного планування, які стосуються виключно національної оборони або надзвичайних ситуацій;
 
16. бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;
 
17. програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період.
 
18. 3. Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи цього документа.
 
19. Стаття 3. Мета та принципи стратегічної екологічної оцінки
 
20. 1. Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та охорони їх здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.
 
21. 2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності, гласності, наукової обґрунтованості, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, участі громадськості та міжнародного екологічного співробітництва.
 
22. Стаття 4. Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки
 
23. 1. Суб’єктами стратегічної екологічної оцінки є:
 
24. 1) замовник;
 
25. 2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я;
 
26. 3) громадськість;
 
27. 4) держава походження;
 
28. 5) зачеплена держава.
 
29. Розділ ІІ Повноваження суб’єктів стратегічної екологічної оцінки
 
30. Стаття 5. Повноваження замовника
 
31. 1. Замовник:
 
32. 1) забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування;
 
33. 2) здійснює інформування та забезпечує доступ до інформації у процесі стратегічної екологічної оцінки;
 
34. 3) забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування;
 
35. 4) враховує звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 14 цього Закону, в документі державного планування;
 
36. 5) здійснює, у межах своєї компетенції, моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
37. 6) вживає заходів з усунення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зумовлених виконанням документа державного планування.
 
38. Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо стратегічної екологічної оцінки
 
39. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у межах своєї компетенції:
 
40. 1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
 
41. 2) надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
42. 3) забезпечує здійснення транскордонних консультацій у випадках, передбачених статтями 14 та 15 цього Закону;
 
43. 4) за потреби звертається до органів, зазначених у статті 8 цього Закону, щодо виконання заходів із забезпечення інформування та можливості для участі громадськості України, на яку можуть поширюватися наслідки виконання документа державного планування держави походження;
 
44. 5) залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статей 13 (15 цього Закону;
 
45. 6) здійснює методичне керівництво та методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
46. 7) розробляє нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
47. 8) узагальнює практику здійснення стратегічної екологічної оцінки, застосування новітніх методів екологічної оцінки;
 
48. 9) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, іншими законами України.
 
49. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо стратегічної екологічної оцінки
 
50. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у межах своєї компетенції:
 
51. 1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
 
52. 2) надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
53. 3) залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону;
 
54. 4) розробляє в межах компетенції нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
55. 5) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, іншими законами України.
 
56. Стаття 8. Повноваження обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (відповідних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я щодо стратегічної екологічної оцінки
 
57. 1. Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я, у межах своєї компетенції:
 
58. 1) надають зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів;
 
59. 2) надають зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
60. 3) забезпечують інформування та участь громадськості у випадках, передбачених статтею 15 цього Закону;
 
61. 4) залучають інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону;
 
62. 5) вживають заходів з усунення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зумовлених виконанням документа державного планування;
 
63. 6) здійснюють інші повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства.
 
64. Розділ ІІІ Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки
 
65. Стаття 9. Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї
 
66. 1. Етапами стратегічної екологічної оцінки є:
 
67. 1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 
68. 2) розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
69. 3) проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 12 та 13 цього Закону, транскордонних консультацій у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону;
 
70. 4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій.
 
71. 2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 14 цього Закону, враховуються в документі державного планування.
 
72. Стаття 10. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 
73. 1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження. Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує замовник.
 
74. 2. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки та рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, а також необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, замовник подає заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до органів, зазначених у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо документа державного планування загальнодержавного рівня та органів, зазначених у статті 8 цього Закону, ( щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, і оприлюднює її в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості.
 
75. 3. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки повинна містити інформацію про:
 
76. 1) замовника;
 
77. 2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 
78. 3) те, якою мірою документ державного планування встановлює умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);
 
79. 4) ймовірні наслідки, які необхідно розглянути:
 
80. а) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
81. б) наслідки для територій з природоохоронним статусом;
 
82. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
83. 5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;
 
84. 6) дослідження, які необхідно провести, та методи і критерії, які використовуватимуться для стратегічної екологічної оцінки;
 
85. 7) заходи, що передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування;
 
86. 8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
87. 9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх надання.
 
88. 4. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості. Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проекту документа державного планування у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 12 цього Закону, та гарантує можливість вільного доступу громадськості до ознайомлення з цими документами протягом усього строку громадського обговорення, визначеного частиною п’ятою цієї статті.
 
89. 5. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менше 15 днів з дня її оприлюднення.
 
90. 6. Органи, зазначені у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, ( щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
91. 7. Органи, зазначені у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо документа державного планування загальнодержавного рівня, та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, ( щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, розглядають заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, в якій передбачена необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, приймають рішення щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки цих змін, про що повідомляють заявника у письмовій формі у строк, визначений у частині шостій цієї статті.
 
92. Підставою для прийняття рішення щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 цього Закону.
 
93. 8. Якщо замовник на підставі рекомендацій, передбачених частиною сьомою цієї статті, приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, він оприлюднює це рішення разом з його обґрунтуванням у порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону.
 
94. Стаття 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
 
95. 1. Замовник враховує зауваження і пропозиції, отримані у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, та надані органами, зазначеними у статтях 6 (8 цього Закону, і на підставі цього забезпечує підготовку звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
96. 2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку готується до затвердження документа державного планування та містить, з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання, таку інформацію:
 
97. 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 
98. 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
99. 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності людей та стану здоров’я населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
100. 4) існуючі екологічні проблеми, у тому числі ризики їх впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, включаючи ті, що стосуються територій з природоохоронним статусом (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
101. 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, які стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 
102. 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, включаючи вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові (1, 3 (5 та 10 (15 років відповідно), постійні і тимчасові, позитивні і негативні наслідки;
 
103. 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування;
 
104. 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, та опис способу, яким здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, включаючи будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів при здійснення такої оцінки);
 
105. 9) заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документа державного планування на довкілля, в тому числі на здоров’я населення;
 
106. 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 
107. 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1 (10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
 
108. Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.
 
109. 3. У складі містобудівної документації завдання звіту про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації виконує розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.
 
110. Стаття 12. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки
 
111. 1. Замовник своєчасно забезпечує можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування, коли до розгляду доступні всі альтернативні варіанти.
 
112. 2. Проект документа державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості.
 
113. 3. Про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку замовник повідомляє громадськість.
 
114. 4. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника у мережі Інтернет. Замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення, визначеного відповідно до частини шостої цієї статті.
 
115. 5. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку повинно містити:
 
116. 1) повну назву документа державного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту;
 
117. 2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування;
 
118. 3) передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:
 
119. а) дату початку та строки процедури;
 
120. б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо);
 
121. в) дату, час та місце будь-якого запланованого громадського слухання (у разі проведення);
 
122. г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також наявною екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 
123. ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адресу та строки подання зауважень і пропозицій;
 
124. д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 
125. 4) інформацію про необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.
 
126. 6. Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менше 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
 
127. 7. Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подавати замовнику в письмовій формі (у тому числі у електронному вигляді) пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі пропозиції і зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
 
128. 8. Оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання пропозицій та зауважень не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством, громадських слухань, а також будь-яких інших форм публічного громадського обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
129. 9. За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією.
 
130. 10. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
131. Стаття 13. Консультації з органами виконавчої влади в процесі стратегічної екологічної оцінки
 
132. 1. Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів надаються замовником (на паперових носіях та в електронному вигляді) органам, зазначеним у статтях 6 та 7 цього Закону.
 
133. 2. Проект документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів також надаються замовником (на паперових носіях та в електронному вигляді) органам, зазначеним у статті 8 цього Закону.
 
134. 3. Органи, зазначені у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, після отримання проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п’яти робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет із зазначенням замовника та у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання, надають замовнику пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку в письмовій формі.
 
135. У разі ненадання таких пропозицій та зауважень протягом зазначеного строку вважається, що пропозиції та зауваження відсутні.
 
136. 4. За необхідності органи, зазначені у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, можуть залучати інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій у строки, які не перевищують строк надання пропозицій та зауважень відповідно до частини третьої цієї статті.
 
137. 5. Усі пропозиції і зауваження, одержані протягом встановленого у цій статті строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
 
138. 6. За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті, а також обґрунтування обрання документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися. До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією.
 
139. Розділ ІV Транскордонні консультації
 
140. Стаття 14. Транскордонні консультації держави походження
 
141. 1. Транскордонні консультації держави походження проводяться у випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
142. 2. Якщо органи, зазначені у статтях 7 та 8 цього Закону, вважають, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, то вони невідкладно інформують про це орган, зазначений у статті 6.
 
143. 3. Якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, вважає, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, або якщо зачеплена держава цього вимагає, орган, зазначений у статті 6 цього Закону, надає копію проекту документа державного планування разом із звітом про стратегічну екологічну оцінку (або його частину, що не містить інформації, яка становить державну таємницю) зачепленій державі та визначає строк, протягом якого зачеплена держава має повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях. Такий строк не може становити менше 30 днів з дня інформування зачепленої держави.
 
144. 4. Про необхідність проведення транскордонних консультацій письмово повідомляється замовник. Документ державного планування не затверджується (не приймається) до завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.
 
145. 5. Якщо зачеплена держава протягом строку, визначеного у частині першій цієї статті, повідомила орган, зазначений у статті 6 цього Закону, про своє бажання взяти участь у транскордонних консультаціях, цей орган спільно із замовником в узгоджений із зачепленою державою строк проводять консультації стосовно можливих транскордонних наслідків виконання документа державного планування та заходів, які передбачають запобігання, зменшення або пом’якшення таких наслідків. Для цього орган, зазначений у статті 6 цього Закону, із залученням замовника, та зачеплена держава узгоджують тривалість консультацій, порядок їх проведення, умови перекладу документів, заходи для забезпечення інформування та участі громадськості зачепленої держави.
 
146. 6. Після затвердження документа державного планування орган, зазначений у статті 6 цього Закону, забезпечує за поданням замовника інформування зачепленої держави з таких питань:
 
147. 1) зміст затвердженого документа державного планування;
 
148. 2) інформація про те, яким чином питання охорони довкілля враховані в документі державного планування та яким чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку враховано результати консультацій та пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті, а також обґрунтування обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в w-якому він затверджений, серед інших виправданих альтернатив, які також розглядалися;
 
149. 3) заходи з моніторингу, ухвалені відповідно до статті 17 цього Закону.
 
150. 7. Замовник забезпечує орган, зазначений у статті 6 цього Закону, інформацією, необхідною для виконання вимог цієї статті, у тому числі переклад відповідних документів.
 
151. Стаття 15. Транскордонні консультації зачепленої держави
 
152. 1. У разі якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, отримав оповіщення від держави походження та вважає, що виконання документа державного планування, який готується для затвердження на території держави походження, ймовірно матиме наслідки для довкілля України, у тому числі для здоров’я населення, він повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях.
 
153. 2. Перед проведенням транскордонних консультацій орган, зазначений у статті 6 цього Закону, та держава походження узгоджують їхню тривалість, порядок проведення, умови перекладу документів та детальні заходи із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, з урахуванням вимог статей 12 та 13 цього Закону.
 
154. 3. За зверненням органу, зазначеного у статті 6 цього Закону, виконання заходів із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, забезпечується органами, зазначеними у статті 8 цього Закону.
 
155. Розділ V Інформування про затвердження документа державного планування та моніторинг його виконання
 
156. Стаття 16. Інформування про затвердження документа державного планування
 
157. 1. Замовник протягом п’яти робочих днів із дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган, зазначений у статті 6 цього Закону.
 
158. Стаття 17. Моніторинг
 
159. 1. Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.
 
160. 2. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.
 
161. Розділ VІ Прикінцеві та перехідні положення
 
162. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
163. 2. До прийняття закону про оцінку впливу на довкілля, види діяльності та об’єкти, зазначені у пункті 3 частини першої статті 1 цього Закону, означають визначені Кабінетом Міністрів України види діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
 
164. 3. Абзац четвертий частини другої статті 2 цього Закону втрачає чинність 1 січня 2020 року. До зазначеного строку замовники програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період можуть здійснювати стратегічну екологічну оцінку цих програм на добровільній основі.
 
165. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
166. 1) у частині першій статті 186 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 (4, ст. 27):
 
167. в абзаці першому слова "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища" виключити;
 
168. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
169. "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці".
 
170. У зв’язку з цим абзаци третій ( п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим ( шостим;
 
171. 2) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
172. частину першу статті 3 доповнити пунктом "м" такого змісту:
 
173. "м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки";
 
174. частину першу статті 9 доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
175. "і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки";
 
176. частину першу статті 16 після слова "дослідження" доповнити словами "стратегічної екологічної оцінки";
 
177. частину першу статті 20 доповнити пунктом "п" такого змісту:
 
178. "п) затверджує у межах своєї компетенції нормативно-методичні документи та здійснює методичне керівництво та методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки";
 
179. частину першу статті 20-1 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
180. "ґ) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
181. частину першу статті 20-3 доповнити пунктом "ж" такого змісту:
 
182. "ж) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
183. частину першу статті 20-4 доповнити пунктом "є" такого змісту:
 
184. "є) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
185. частину другу статті 68 доповнити пунктом "о" такого змісту:
 
186. "о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки";
 
187. 3) у частині третій статті 14 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) слова "підлягає обов’язковій державній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизам" замінити словами "підлягає обов’язковій стратегічній екологічній оцінці»;
 
188. 4) частину першу статті 5 Закону України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
189. "стратегічна екологічна оцінка у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»".
 
190. У зв’язку з цим абзаци п’ятий ( десятий вважати відповідно абзацами шостим ( одинадцятим;
 
191. 5) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4):
 
192. статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
193. "4. Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку";
 
194. частину четверту статті 14 після слів "за умови" доповнити словами "здійснення стратегічної екологічної оцінки та";
 
195. частину сьому статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
196. "7) забезпечують здійснення стратегічної екологічної оцінки";
 
197. статтю 21 викласти в такій редакції:
 
198. "Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів
 
199. 1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації.
 
200. 2. Затвердження містобудівної документації без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.
 
201. При вирішенні відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.
 
202. 3. Замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити:
 
203. 1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
204. 2) оприлюднення проектів містобудівної документації, пояснювальної записки, включно з розділом "Охорона навколишнього природного середовища", на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет та вільний доступ до цієї інформації громадськості;
 
205. 3) реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації;
 
206. 4) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації через погоджувальну комісію;
 
207. 5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.
 
208. 4. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, проектів містобудівної документації є підставою для надання пропозицій громадськості замовнику містобудівної документації.
 
209. 5. Пропозиції громадськості надаються у строк, визначений для проведення процедури громадських слухань, який не може становити менше 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації.
 
210. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
 
211. 6. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських слухань, може створюватися погоджувальна комісія.
 
212. До складу погоджувальної комісії входять:
 
213. 1) посадові особи замовника містобудівної документації;
 
214. 2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів;
 
215. 3) представники професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці;
 
216. 4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії.
 
217. Головою погоджувальної комісії є посадова особа замовника містобудівної документації.
 
218. Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).
 
219. Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).
 
220. Рішення погоджувальної комісії оформлюється відповідним протоколом.
 
221. У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті замовником містобудівної документації рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
 
222. 7. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.
 
223. Особи, які оприлюднюють проекти містобудівної документації, є відповідальними за їх автентичність.
 
224. 8. Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок замовників містобудівної документації.
 
225. 9. Порядок проведення громадських слухань проектів містобудівної документації визначає Кабінет Міністрів України".
 
226. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
227. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
228. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
229. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
230. Голова Верховної Ради
 
231. України А.ПАРУБІЙ