Кількість абзаців - 128 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., N 39, ст. 333, із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) статтю 7:
 
5. доповнити абзацом двадцять третім наступного змісту:
 
6. "пам’ятка всесвітньої спадщини – нерухомий об’єкт культурної спадщини або їх сукупність, що внесені до Списку всесвітньої спадщини;";
 
7. доповнити абзацом двадцять четвертим наступного змісту:
 
8. "буферна зона – встановлена відповідно до міжнародних вимог та вимог цього Закону зона навколо пам’ятки всесвітньої спадщини, в межах якої діє спеціальний режим використання з метою забезпечення збереження характерних властивостей, що становлять історико-культурну цінність такої пам’ятки.";
 
9. 2) у статті 3:
 
10. частину першу доповнити абзацом сьомим наступного змісту:
 
11. "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини.";
 
12. доповнити частиною 5-1 наступного змісту:
 
13. "5-1. Орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, після внесення такої пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини.";
 
14. 3) статтю 4:
 
15. абзац третій після слів "спадщини національного" доповнити словами "та всесвітнього", після слів "пам'яток національного" доповнити словами "та всесвітнього";
 
16. доповнити абзацом дев’ятим наступного змісту:
 
17. "створення наглядових рад пам’яток всесвітньої спадщини, затвердження їх складу та положення про них.";
 
18. 4) у статті 5:
 
19. частину першу доповнити пунктами 5-1, 8-1, 8-2 наступного змісту:
 
20. "5-1) встановлення режиму використання пам’яток всесвітнього значення, їхніх територій, буферних зон за поданням відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
21. "8-1) встановлення порядку інформування Комітету всесвітньої спадщини про наміри розпочати у межах пам’ятки всесвітньої спадщини нове будівництво, про затвердження буферних зон та плану управління пам’ятки всесвітньої спадщини - спільно з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин України;";
 
22. "8-2) затвердження плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
23. пункт 12 частини другої після слова "національного" доповнити словами "та всесвітнього", після слів "зон охорони" доповнити словами "буферних зон,";
 
24. пункт 17 частини другої після слова "національного" доповнити словами "та всесвітнього";
 
25. частину другу доповнити пунктами 24-1, 24-2, 24-3 наступного змісту:
 
26. "24-1) утворення органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини після внесення такої пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини;";
 
27. "24-2) призначення та звільнення з посади керівника органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини за поданням відповідної наглядової ради;";
 
28. "24-3) прийняття рішення про можливість здійснення нового будівництва в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах за умови позитивного висновку відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
29. 5) у статті 6:
 
30. частину третю після слів "відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради," доповнити словами "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини";
 
31. доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
 
32. "5. До повноважень органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини належить:
 
33. 1) здійснення підготовки плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
 
34. 2) забезпечення реалізації заходів, передбачених планом управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
 
35. 3) подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, щорічного звіту про стан збереження пам’ятки всесвітньої спадщини та про стан виконання плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
 
36. 4) проведення роботи зі складення облікової документації на пам’ятку всесвітньої спадщини та її складові;
 
37. 5) інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
38. 6) погодження науково-проектної документації на проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування на пам’ятці всесвітньої спадщини та її території;
 
39. 7) надання дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки всесвітнього значення, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;
 
40. 8) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятці всесвітнього значення, її території, буферній зоні;
 
41. 9) повідомлення Комітету всесвітньої спадщини про наміри розпочати у межах пам’ятки всесвітньої спадщини або її буферній зоні нове будівництво;
 
42. 10) підготовка висновку про можливість здійснення нового будівництва у межах пам’ятки всесвітньої спадщини та її буферній зоні з урахуванням рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини;
 
43. 11) вжиття заходів для запобігання і припинення порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини щодо пам’ятки всесвітньої спадщини, а також для усунення негативних наслідків і відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями;
 
44. 12) здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації та інших робіт на пам’ятці всесвітньої спадщини, її території;
 
45. 13) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’ятки всесвітнього значення у разі виникнення загрози її руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
 
46. 14) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу пам’ятці всесвітньої спадщини або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини;
 
47. 15) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’ятки всесвітнього значення, припинення робіт на цій пам’ятці, її території та буферній зоні, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом, дозволів або з відхиленням від них;
 
48. 16) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
 
49. 17) надання дозволів на відновлення земляних робіт;
 
50. 18) погодження охоронних договорів на пам’ятку всесвітнього значення;
 
51. 19) здійснення інших повноважень відповідно до закону.";
 
52. доповнити частиною шостою наступного змісту:
 
53. "6. Керівник органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини призначається та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, за поданням відповідної наглядової ради.
 
54. Керівником органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту та досвід роботи у сфері охорони культурної спадщини не менше п’яти років.";
 
55. 6) доповнити статтею 6-2 наступного змісту:
 
56. "Стаття 6-2. Наглядові ради пам’яток всесвітньої спадщини
 
57. 1. З метою здійснення нагляду за станом збереження пам’яток всесвітньої спадщини для кожної пам’ятки Кабінетом Міністрів України створюється відповідна наглядова рада.
 
58. Фінансування діяльності наглядових рад забезпечує Кабінет Міністрів України.
 
59. 2. Наглядова рада є колегіальним органом, до складу якого за принципом пропорційної участі включаються:
 
60. 1) експерти Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
 
61. 2) представники Українського національного комітету ІКОМОС;
 
62. 3) представники Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;
 
63. 4) досвідчені фахівці та провідні науковці у сфері охорони культурної спадщини;
 
64. 5) представники громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини і які здійснюють статутну діяльність не менше п’яти років;
 
65. 6) представники релігійних організацій, у чиїй власності або користуванні знаходяться культові будівлі на території відповідної пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
66. 7) представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
 
67. 8) представники сільських, селищних, міських рад, на території яких знаходяться відповідні пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
68. 9) народні депутати України.
 
69. 3. Положення про наглядові ради пам’яток всесвітньої спадщини та їх склад затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
 
70. 4. Наглядова рада відповідно до закону:
 
71. 1) погоджує план управління пам’яткою всесвітньої спадщини, запропонований відповідним органом управління;
 
72. 2) погоджує щорічний звіт про стан збереження пам’ятки всесвітньої спадщини та звіт про стан виконання плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини, подані відповідним органом управління;
 
73. 3) представляє подання про призначення та звільнення керівника відповідного органу управління;
 
74. 4) розглядає містобудівну документацію, реалізація якої може вплинути на визначну світову цінність пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
75. 5) надає рекомендації щодо перспективних організаційних, проектних та фінансових заходів щодо збереження пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
76. 6) визначає напрями розв’язання конфліктів потреб розвитку з потребами збереження пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
77. 7) здійснює інші заходи щодо нагляду за збереженням відповідної пам’ятки всесвітньої спадщини.";
 
78. 7) у статті 7:
 
79. абзац перший частини першої після слів "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим," доповнити словами "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини";
 
80. абзац другий частини першої після слів "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим," доповнити словами "наглядовою радою пам’ятки всесвітньої спадщини за поданням керівника органу управління цієї пам’ятки.";
 
81. 8) у статті 8:
 
82. частину першу після слів "зон охорони," доповнити словами "буферних зон,";
 
83. 9) у статті 13:
 
84. частину першу після слів "за категоріями" доповнити словом "всесвітнього,";
 
85. 10) у статті 14:
 
86. частину першу доповнити пунктом в) наступного змісту:
 
87. "в) пам’ятки всесвітнього значення - постановою Кабінету Міністрів України невідкладно з моменту внесення пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини.";
 
88. частину четверту після слів "відповідним виконавчим органам сільської, селищної, міської ради," доповнити словами "органам управління пам’ятками всесвітньої спадщини";
 
89. 11) у статті 23:
 
90. частину першу після слів "Усі власники" доповнити словами "та користувачі";
 
91. частину другу після слів "та умов охоронного договору, укладеного власником," доповнити словом "користувачем";
 
92. 12) у статті 24:
 
93. абзац третій частини другої після слів "щодо пам'яток національного значення" доповнити словами "щодо пам’ятки всесвітнього значення - за поданням відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
94. частину третю після слів "позначки на ній" доповнити словами "встановлювати конструкції на ній,";
 
95. частину четверту після слів "міських, районних державних адміністрацій," доповнити словами "відповідний орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини";
 
96. частину п’яту доповнити абзацом третім наступного змісту:
 
97. "Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках всесвітнього значення та їх територіях забороняється.";
 
98. 13) статтю 26:
 
99. частину першу доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
100. "Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток всесвітнього значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, на підставі погодженої з відповідним органом управління пам’яткою всесвітньої спадщини науково-проектної документації.";
 
101. абзаци з другого по п’ятий частини першої відповідно вважати абзацами з третього по шостий частини першої;
 
102. 14) доповнити статтею 27-1 наступного змісту:
 
103. "Стаття 27-1. Особливості управління та забезпечення охорони пам’яток всесвітньої спадщини
 
104. 1. На пам’ятках культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини, встановлюються охоронні знаки ЮНЕСКО. Межі території пам’яток всесвітньої спадщини позначаються відповідними знаками, форма і порядок встановлення яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
 
105. 2. Рішення про можливість здійснення нового будівництва в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, за умови позитивного висновку відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини.
 
106. Про наміри розпочати в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах нове будівництво орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини повідомляє Комітет всесвітньої спадщини у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Рекомендації Комітету всесвітньої спадщини враховуються при прийнятті рішень про можливість проведення таких робіт.
 
107. 3. Управління пам’яткою всесвітньої спадщини здійснюється відповідно до плану управління, який визначає основні напрямки та програми щодо її захисту, збереження та інтеграції в суспільне життя відповідно до основних положень Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини та інших міжнародних договорів України.
 
108. Підготовку плану управління пам’яткою, внесеною до Списку всесвітньої спадщини, здійснює відповідний орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини.
 
109. План управління погоджується відповідною наглядовою радою та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
 
110. Затверджений план управління подається Комітету всесвітньої спадщини у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
 
111. 4. Для визначення та оцінки стану збереження пам’яток всесвітньої спадщини центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, забезпечує здійснення комплексу заходів щодо моніторингу таких об’єктів.
 
112. За підсумками моніторингу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, надає Комітету Всесвітньої спадщини щорічний звіт про стан збереження пам’яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини, та періодичний звіт про виконання Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.";
 
113. 15) доповнити статтею 32-1 наступного змісту:
 
114. "Стаття 32-1. Буферні зони пам’яток всесвітньої спадщини
 
115. 1. З метою забезпечення збереження характерних властивостей, що становлять історико-культурну цінність пам’яток всесвітньої спадщини, навколо них встановлюються буферні зони, про затвердження яких центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, в установленому порядку інформує Комітет всесвітньої спадщини.
 
116. 2. Межі та режими використання буферних зон пам'яток всесвітньої спадщини визначаються відповідною науково-проектною документацією і затверджуються відповідним органом охорони культурної спадщини.
 
117. 3. У межах буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини забороняються містобудівні перетворення, що можуть вплинути на сприйняття об’єктів всесвітньої спадщини.";
 
118. 16) статтю 35:
 
119. частину першу доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
120. "Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки всесвітнього значення, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюються за дозволом відповідного органу управління пам’яткою всесвітнього значення.";
 
121. абзаци з другого по четвертий частини першої відповідно вважати абзацами з третього по п’ятий частини першої.
 
122. ІІ. Прикінцеві положення
 
123. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 2 Прикінцевих положень, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
124. 2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади до 1 січня 2016 року:
 
125. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
126. 2) розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
127. 3) для об’єктів культурної спадщини, що були внесені до Списку всесвітньої спадщини до 1 січня 2016 року, утворити органи управління, наглядові ради, затвердити їх склад та положення про них, забезпечити фінансування їх діяльності.