Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"(щодо уточнення деяких положень) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо уточнення деяких положень)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №, ст. ) такі зміни
 
5. 1) пункт 7 статті 1 викласти в такій редакції:
 
6. «7) докторант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в рамках підготовки в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук»;
 
7. 2) частину п’яту статті 6 доповнити новим третім абзацом у такій редакції:
 
8. «В окремих випадках, за рішенням вченої ради вакантні посади наукових працівників державної наукової установи (вищого навчального закладу) можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному бюджетному році.»
 
9. 3) абзац третій частини першої статті 8 виключити;
 
10. 4) у підпункті 9 частини третьої статті 10 слово «затвердження» замінити словом «ухвалення»;
 
11. 5) у останньому абзаці частини четвертої статті 9 слова «сім років» замінити словами «п’ять років»;
 
12. 6) в абзаці першому частині тринадцятої статті 17 слова « (замість вибулих протягом відповідного періоду)» виключити, а слова «відкритим голосуванням» замінити словами «таємним голосуванням»;
 
13. 7) частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
 
14. «2. Представники ради молодих вчених входять до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи.»;
 
15. 8) пункт 18 частини першої статті 31 виключити;
 
16. 9) у статті 33:
 
17. частину другу викласти в такій редакції:
 
18. «2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів - поза місцем навчання), за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, де працює (навчається) вчений».
 
19. абзац другий частини четвертої виключити;
 
20. 10) у частині першої статті 35:
 
21. у пункті 1 слова і цифри «статтею 30» замінити словами і цифрами «статтею 31»;
 
22. у пункті 2 друге речення виключити;
 
23. 11) у статті 36:
 
24. абзац третій частини першою доповнити словами у редакції «та за роботу за сумісництвом на умовах трудового договору»
 
25. в абзаці першому частини другої слова «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» замінити словами «семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом»;
 
26. у абзаці восьмому частини третьої слова «за гнучким графіком роботи» виключити;
 
27. 12) у статті 37:
 
28. абзац шостий частини другої викласти в такій редакції:
 
29. «Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 відсотків суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 36 цього Закону та частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з якої сплачено страхові внески»;
 
30. частину сьому викласти у такій редакції:
 
31. «7. Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики»;
 
32. абзаци третій - п’ятий частини тринадцятої замінити двома абзацами такого змісту:
 
33. «50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника - на одного непрацездатного члена сім'ї;
 
34. 100 відсотків - на двох та більше непрацездатних членів сім'ї»
 
35. У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим.
 
36. 13) пункт 8 частини першої статті 41 виключити;
 
37. 14) у статті 58:
 
38. у пункті п’ятому частині 3 після слова «заявок» доповнити словом « (запитів)»;
 
39. у частині 4 слова «конкурсних пропозицій» замінити словами «запитів на участь у конкурсі»;
 
40. ІІ. Прикінцеві положення.
 
41. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
42. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.