Кількість абзаців - 97 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 188-6:
 
6. абзац перший після слів «щодо усунення порушень законодавства про працю» доповнити словами «зайнятість населення»;
 
7. в абзаці другому слова «на посадових осіб» виключити.
 
8. 2) доповнити статтями 188-50 і 230-2 такого змісту:
 
9. «Стаття 188-50. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
 
10. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, щодо усунення порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном або створення перешкод для діяльності цього органу -
 
11. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
12. «Стаття 230-2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
 
13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 188-50).
 
14. Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, його заступники та уповноважені керівником посадові особи»;
 
15. 3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
16. «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 164 - в частині, що стосується порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном)».
 
17. 2. Частину першу статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) після абзацу дев’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
18. «рішення про проведення перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, прийняті у випадках та порядку, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
19. виявлення відомостей про факти торгівлі людьми, пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання».
 
20. У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.
 
21. 3. Частину першу статті 7 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст.173) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
22. «11) розробку та затвердження нормативних актів, що визначають ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, та забезпечують реалізацію заходів, спрямованих на уникнення таких ризиків».
 
23. 4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
 
24. 1) у статті 38:
 
25. частину першу викласти в такій редакції:
 
26. «1. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про протидію торгівлі людьми», цим Законом та іншими законодавчими актами України.
 
27. Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються в межах укладених з іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій). Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору, який повинен містити, зокрема, умови, передбачені Законом України «Про зовнішню трудову міграцію».
 
28. Трудовий договір укладається державною мовою (однією з державних мов) держави працевлаштування відповідно до законодавства держави працевлаштування. Переклад трудового договору на українську мову та підпис перекладача посвідчуються нотаріально.
 
29. Особа, яка має судимість за злочини, передбачені статтями 143, 146, 149, 150, 150-1, 166, 167, 169, 172, 173, 175, 190, 271, 301, 303, 304, 332 або 364 Кримінального кодексу України, не може бути фізичною особою підприємцем чи входити до складу керівного органу або наглядової ради чи бути уповноваженим представником юридичної особи, що провадять господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 
30. До послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном також належать інформаційно-консультаційні послуги (надання інформації або консультацій щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавця, сприяння в отриманні відповідних робочих віз тощо).
 
31. Текст реклами про діяльність суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, повинен відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», зокрема містити достовірну інформацію про зазначеного суб’єкта»;
 
32. у другому реченні частини другої слова «осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт» замінити словами «особи, якій надані такі послуги, плату до моменту отримання нею завіреного іноземним роботодавцем примірника трудового договору та підписання акта наданих послуг»;
 
33. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
34. «5. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов'язані:
 
35. 1) додатково до інформації, передбаченої пунктом 1 частини четвертої статті 36 цього Закону, надавати особам повну та достовірну інформацію про умови проживання, медичного обслуговування, соціальні гарантії, умови репатріації та інші умови перебування за кордоном, передбачені законодавством;
 
36. 2) співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
 
37. 3) подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про чисельність працевлаштованих ними за кордоном осіб та про їхніх роботодавців у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі статистики;
 
38. 4) подавати до Міністерства закордонних справ відомості про працевлаштованих ними осіб та про їхніх роботодавців у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Міністерством закордонних справ»;
 
39. 2) пункт 3 частини першої статті 41 доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;
 
40. 3) частину першу статті 52 після слів «про зайнятість населення здійснює» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;
 
41. 4) доповнити статтею 52-1 такого змісту:
 
42. «Стаття 52-1. Контроль за додержанням законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
 
43. 1. Державний контроль за провадженням господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення. Завданням зазначених органів є захист прав осіб, яким надаються послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, шляхом застосування у межах своїх повноважень адміністративних стягнень та фінансових санкцій з метою запобігання і припинення правопорушень у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та протидії торгівлі людьми.
 
44. 2. Державний контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснює у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
45. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає обов’язкові до виконання приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи ліцензіатам щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 
46. 3. Національна поліція України відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів, спрямованих на виявлення правопорушень у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;
 
47. 5) у статті 53:
 
48. частину четверту після слів «посередництва у працевлаштуванні» доповнити словами «в Україні»;
 
49. частину восьму викласти в такій редакції:
 
50. «8. Із суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, штраф стягується у разі:
 
51. 1) порушення вимог частини четвертої статті 36 та частини п’ятої статті 38 цього Закону, неподання або порушення порядку подання відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним за кордоном осіб та про їхніх роботодавців, порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, невиконання припису, розпорядження, іншого розпорядчого документа про усунення порушень вимог цього Закону - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день виявлення порушення;
 
52. 2) провадження діяльності без включення зазначеного суб’єкта до переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, - у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення»;
 
53. частину дев’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
54. «Штрафи, передбачені частиною восьмою цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
55. у частині десятій:
 
56. перше речення доповнити словами «крім штрафів, передбачених частиною восьмою цієї статті, стягнення яких після спливу зазначеного строку здійснюється органами державної виконавчої служби в примусовому порядку»;
 
57. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
58. «Сплата штрафу не звільняє суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців від обов’язку усунення порушення, за яке стягнуто штраф»;
 
59. частину одинадцяту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
60. «Надання суб'єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без ліцензії є підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, до суду для зупинення господарської діяльності такого суб’єкта господарювання.
 
61. Про виявленні у суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців порушень, які мають ознаки злочину, посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повинні звернутися з повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування»;
 
62. доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
63. «12. Підставами для анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є:
 
64. 1) підстави, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
65. 2) акт про недотримання суб'єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог абзацу четвертого частини першої статті 38 цього Закону»;
 
66. 6) у тексті Закону (крім розділу ХІ) слова «центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» у відповідному відмінку.
 
67. 5. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 2, ст. 17):
 
68. 1) частину першу статті 4 доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
69. «13) при здійсненні методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування враховує та запобігає ризикам потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
 
70. 2) у частині дванадцятій статті 5 слова та цифри «пунктами 4 та 5» замінити словами та цифрами «пунктами 4, 5, 8 та 9»;
 
71. 3) частину другу статті 6 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
72. «12) здійснює перевірку документів, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, на відсутність ризиків потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
 
73. 4) у частині першій статті 12 слово «трьох» замінити словом «п’яти»;
 
74. 5) у статті 13:
 
75. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
76. «Якщо інформація з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів надається за запитом, розпорядник зазначеної інформації надає її протягом трьох робочих днів з дня одержання запиту від органу ліцензування»;
 
77. у пункті 2 частини третьої слова «є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання» замінити словами «є встановлення наявності розбіжності між даними, наведеними у документах на момент їх подання здобувачем ліцензії чи ліцензіатом, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання»;
 
78. частину восьму після слів «десять робочих днів» доповнити словами «а якщо орган ліцензування звернувся із запитом до розпорядника публічної інформації - п’ятнадцять робочих днів»;
 
79. 6) частину другу статті 16 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
80. «11) акт про порушення ліцензіатом ліцензійних умов, що становить ризик потрапляння осіб у ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
 
81. 7) у частині дев’ятій статті 19:
 
82. пункт 7 після слів «здоров’ю людей» доповнити словами «потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
 
83. доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
84. «8) виявлення у загальнодоступних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог ліцензійних умов, що містить дискримінаційні ознаки відповідно Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
85. 9) звернення фізичної або юридичної особи про те, що ліцензіат, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вводить в оману осіб - споживачів таких послуг, у тому числі шляхом надання їм недостовірних відомостей про характер послуг, в яких є ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлю людьми, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині»;
 
86. 8) у частині першій статті 20 слова «несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення» замінити словами «притягаються до відповідальності у встановленому законом порядку».
 
87. 6. У Законі України «Про зовнішню трудову міграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 49-50, ст.463):
 
88. 1) пункт 6 частини першої статті 5 доповнити словами «вжиття заходів зазначеними установами щодо здійснення перевірки інформації стосовно спроможності та умов прийняття на роботу трудових мігрантів іноземними роботодавцями, до яких направляються трудові мігранти суб’єктами господарювання України, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;
 
89. 2) частину першу статті 17 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
90. «6) наявність належної реєстрації та іншу інформацію щодо спроможності та умов прийняття на роботу трудових мігрантів іноземними роботодавцями, до яких трудові мігранти направляються суб’єктами господарювання України, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».
 
91. ІІ. Прикінцеві положення
 
92. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
93. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
94. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
95. забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до сфер їхньої діяльності актів, що визначають ризики потрапляння осіб в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми.
 
96. Голова Верховної Ради України