Кількість абзаців - 147 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власно (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1.У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) із змінами:
 
6. 1) статтю 20 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
7. «8. Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданих на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, земельних ділянок, набутих у приватну власність із земель державної та комунальної власності в порядку безоплатної приватизації, а також земельних ділянок, придбаних із земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, визначаються статтею 111-1 цього Кодексу.»;
 
8. 2) у статті 31:
 
9. пункт «а» частини першої після слів «на праві власності» доповнити словами «або інших речових правах»;
 
10. пункт «б» частини першої після слів «на праві приватної власності» доповнити словами «або інших речових правах.»;
 
11. пункт «в» частини першої виключити;
 
12. частину другу після слів «земельної частки (паю)» доповнити словами «, або у розмірі, що не перевищує 2 гектара (у випадках, передбачених статтею 31-1 цього Кодексу).»;
 
13. 3) Главу 5 «Землі сільськогосподарського призначення» доповнити новою статтею 31-1 такого змісту:
 
14. «Стаття 31-1. Особливості використання та розпорядження земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданої на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств
 
15. 1. Розмір земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, яка передається в оренду на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, не може перевищувати 5 гектарів.
 
16. 2. За цільовим призначенням земельні ділянки, надані для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, належать до земель для ведення фермерського господарства.
 
17. 3. Орендарем земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств може бути виключно громадянин України, який є членом сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до вимог Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка щодо якої проводяться земельні торги.
 
18. У разі, якщо на момент виникнення права оренди земельної ділянки орендар не був членом сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до вимог Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка щодо якої проводяться земельні торги, він зобов’язаний протягом трьох місяців з дня виникнення права оренди землі стати членом такого сімейного фермерського господарства.
 
19. 4. Щодо земельних ділянок, переданих громадянам України в оренду на земельних торгах відповідно до цієї статті встановлюються обмеження у використанні земельних ділянок та обтяження речових прав на них, визначені частиною другою статті 111-1 цього Кодексу.
 
20. 5. У разі порушення громадянином України, якому земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності передана на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств вимог, зазначених у частині третій цієї статті та частині другій статті 111-1 цього Кодексу, договір оренди землі підлягає розірванню, а у разі, якщо таке порушення сталось після викупу земельної ділянки її орендарем, але до сплати її повної вартості - умови договору купівлі-продажу щодо розстрочення платежу втрачають чинність, а купівельна ціна земельної ділянки збільшується на 100%.
 
21. 6. По завершенню строку договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, громадяни України мають право:
 
22. а) на поновлення договору оренди землі на той самий строк і на тих самих умовах;
 
23. б) безоплатно отримати у власність відповідну земельну ділянку або її частину у розмірі, що не перевищує 2 гектара;
 
24. в) здійснити викуп земельної ділянки або її частини із розстроченням платежу до 20 років.
 
25. Поновлення договору оренди землі здійснюється в порядку, визначеному статтею 33 Закону України «Про оренду землі». Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельною ділянкою, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, на поновлення договору оренди землі з орендарем, який належно виконував обов’язки за умовами договору, забороняється.
 
26. Безоплатна передача у власність громадянину України земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої йому на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, здійснюється з урахуванням вимог частини четвертої статті 116 цього Кодексу та в порядку, встановленому статтею 118 цього Кодексу. Право на безоплатну передачу земельної ділянки не мають громадяни України, які реалізували своє право на безоплатне одержання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.
 
27. Викуп громадянином України земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої йому на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, здійснюється відповідно до статті 128 цього Кодексу.»;
 
28. 4) частину другу статті 32 після слів «на земельну частку (пай)» доповнити словами «, а також на земельні ділянки, передані громадянам України на земельних торгах в оренду, відповідно до статті 31-1 цього Кодексу.»;
 
29. 5) статтю 33 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
30. «1. Громадяни мають право набувати безоплатно у власність земельні ділянки із земель державної і комунальної власності для ведення особистого селянського господарства з урахуванням вимог, встановлених цим Кодексом.»;
 
31. у зв’язка з цим частину першу вважати частиною другою;
 
32. 6) частину першу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
33. «Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0, 6 гектара.»;
 
34. 7) у статті 93:
 
35. частину шосту після слова « (суборенда)» доповнити словами «, крім випадків, визначених законом.»;
 
36. доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
 
37. «13. Строк оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, яка передається в оренду на земельних торгах відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, встановлюється у 7 років, земельної ділянки під закладення багаторічних насаджень - 25 років, а земельної ділянки меліорованих земель і на якій проводиться гідротехнічна меліорація - 10 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку.»;
 
38. 8) у статті 111:
 
39. частину першу після слів «органу державної влади, « доповнити словами «органу місцевого самоврядування, «;
 
40. частину другу після слів «нормативно-правовими актами, « доповнити словами «актом уповноваженого на це органу державної влади, органу місцевого самоврядування, «;
 
41. 9) Главу 18 «Обмеження прав на землю» доповнити новою статтею 111-1 такого змісту:
 
42. «Стаття 111-1. Обтяження речових прав на земельні ділянки та обмеження у використанні земельних ділянок, переданих із земель державної та комунальної власності у приватну власність безоплатно або за плату із розстроченням платежу, а також земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування без проведення земельних торгів
 
43. 1. Особам, які одержали земельні ділянки із земель державної чи комунальної власності безоплатно у приватну власність, протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на них, а особам, які придбали земельні ділянки державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства із розстроченням платежу, відповідно до вимог статті 31-1 цього Кодексу - до повної сплати викупної ціни, забороняється відчужувати такі земельні ділянки (крім відчуження для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності), передавати їх у заставу, а також в користування третім особам на будь-яких правах (крім встановлення земельних сервітутів та передачі в порядку спадкування).
 
44. Зміна цільового призначення земельних ділянок, переданих безоплатно у приватну власність із земель державної чи комунальної власності, протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на них, а земельних ділянок, придбаних із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства із розстроченням платежу, відповідно до вимог статті 31-1 цього Кодексу - до повної сплати викупної ціни, не допускається.
 
45. 2. Особам, яким земельні ділянки із земель державної чи комунальної власності передані в оренду на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, а також особам, яким земельні ділянки із земель державної чи комунальної власності передані у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, відповідно до частини другої статті 134 цього Кодексу, протягом строку дії договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, забороняється передавати їх в користування третім особам на будь-яких правах (крім встановлення земельних сервітутів та передачі в порядку спадкування).
 
46. Використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, здійснюється з наступними обмеженнями:
 
47. а) земельна ділянка може використовуватись лише для закладання та вирощування багаторічних насаджень, тваринництва, овочівництва, вирощування органічної продукції, а також для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
 
48. б) земельна ділянка має використовуватись виключно відповідно до вимог, встановлених частиною п’ятою статтею 1 Закону України «Про фермерське господарство»;
 
49. в) зміна цільового призначення земельної ділянки забороняється.
 
50. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, передана на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, має використовуватись орендарем виключно у господарській діяльності сімейного фермерського господарства, членом якого він є.
 
51. 4. Обмеження у використанні земельної ділянки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, встановлюються рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, про безоплатну передачу її у власність, договором купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про Державний земельний кадастр».
 
52. Обтяження речових прав на земельну ділянку, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, встановлюються рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, про безоплатну передачу її у власність, договором купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
53. 5. Обмеження у використанні земельної ділянки, обтяження речових прав на неї, встановлені частинами першою і другою цієї статті, діють протягом усього строку дії договору оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку, а у разі викупу земельної ділянки її землекористувачем - до моменту сплати повної вартості земельної ділянки.
 
54. 6. Обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них, зазначені у цій статті, не поширюються на випадки, визначені абзацами другим, одинадцятим, двадцять другим, двадцять четвертим, двадцять сьомим частини другої статті 134 цього Кодексу, а також на випадки:
 
55. а) безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, яким ця земельна ділянка була надана у користування до набрання чинності цим Кодексом;
 
56. б) відчуження, зміни цільового призначення земельної ділянки у випадку її відчуження для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.»;
 
57. 10) у статті 116:
 
58. в пункті «а» частини третьої слова «які перебувають у користуванні громадян; « замінити словами «які були передані громадянам у користування до набрання чинності цим Кодексом або на яких розташована будівля, споруда, що перебуває у власності громадянина; «;
 
59. доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
60. «5. Право на безоплатне одержання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації мають:
 
61. працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні, медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, медичними, фармацевтичними, педагогічними працівниками у таких населених пунктах і проживають у них, а також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1;
 
62. особи, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
63. громадяни, яким земельні ділянки були передані у користування до набрання чинності цим Кодексом;
 
64. громадяни, яким належить право власності на будівлі, споруди, що розташовані на земельній ділянці.»;
 
65. у зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
66. 11) у статті 118:
 
67. у реченні першому частини першої слова «яка перебуває у його користуванні» замінити словами «яка була передана йому у користування до набрання чинності цим Кодексом або на якій розташована будівля, споруда, що перебуває у його власності»;
 
68. речення третє частини шостої викласти в такій редакції:
 
69. «До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб), документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) та документи, що підтверджують відповідність громадянина критеріям, визначеним у частині п’ятій статті 116 цього Кодексу (у разі надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства).»;
 
70. 12) статтю 119 викласти в такій редакції:
 
71. «Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу.»;
 
72. 13) у статті 121:
 
73. пункт «а» частини першої викласти в такій редакції:
 
74. «а) для ведення фермерського господарства:
 
75. в розмірі, що не перевищує 2, 0 гектара (у випадках, передбачених статтею 31-1 цього Кодексу);
 
76. в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району.»;
 
77. пункт «б» частини першої викласти в такій редакції:
 
78. «б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 1, 0 гектара (у випадках, визначених частиною п’ятою статті 116 цього Кодексу)»;
 
79. частину другу виключити;
 
80. 14) у статті 128:
 
81. частину п’яту доповнити новим пунктом «д» такого змісту:
 
82. «д) невиконання землекористувачем обов’язків, визначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
83. у реченні другому частини сьомої слова «для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації.» замінити словами «для державної реєстрації права власності на земельну ділянку.»;
 
84. речення перше частини дев’ятої після слів «на п’ять років» доповнити словами « (а у випадку викупу земельної ділянки орендарем відповідно до статті 31-1 цього Кодексу - на двадцять років, якщо менший строк не погоджений покупцем)»;
 
85. 15) частину другу статті 134 доповнити новим абзацом двадцять восьмим такого змісту:
 
86. «викупу земельної ділянки її орендарем відповідно до статті 31-1 цього Кодексу; «;
 
87. 16) у статті 135:
 
88. частину третю доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
 
89. «Учасником земельних торгів з надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств може бути виключно громадянин України. Не може бути учасником таких земельних торгів громадянин, загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать йому на будь-яких речових правах, становить більше 20 гектарів.»;
 
90. частину четверту доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
91. «У разі проведення земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств у рішенні зазначаються також земельні ділянки, права на які виставляються на торги для зазначених цілей.»;
 
92. частину восьму після слів «земельної ділянки або» доповнити цифрою «50%»;
 
93. 17) частину другу статті 136 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
94. «Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги для створення та розвитку сімейних фермерських господарств одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, не може становити менше 50% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, прав власності та користування якими було набуто за результатами земельних торгів, організованих цим органом у попередньому календарному році. Забороняється включення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної чи комунальної власності, земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності до переліку земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги у разі, якщо протягом поточного року право на жодну земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не було набуто на земельних торгах, організатором яких виступив цей орган, для створення та розвитку сімейних фермерських господарств.»;
 
95. 18) у статті 137:
 
96. частину четверту доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
 
97. «У разі проведення земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств у оголошенні зазначаються також земельні ділянки, права на які виставляються на торги для зазначених цілей.»;
 
98. частину сьому доповнити новим пунктом «г» такого змісту:
 
99. «г) документи, які підтверджують відповідність особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, критеріям, зазначеним у абзаці четвертому частини третьої статті 135 цього Кодексу (у випадку проведення земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств).»;
 
100. 19) частину першу статті 141 доповнити новим пунктом «ж» такого змісту:
 
101. «ж) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
102. 20) частину першу статті 143 доповнити новим пунктом «е» такого змісту:
 
103. «е) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
104. 21) у пункті «к» частини першої статті 211 слова «порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку.» замінити словами «порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.».
 
105. 22) у Розділі Х «Перехідні положення»:
 
106. у підпункті «а» пункту п’ятнадцятого слова «крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; « замінити словами «крім відчуження їх для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, а також викупу громадянином України земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданої йому на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств відповідно до статті 31-1 цього Кодексу; «;
 
107. у абзаці першому підпункту «б» пункту п’ятнадцятого слова «вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, « замінити словами «відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, «;
 
108. пункт п’ятнадцятий доповнити новим підпунктом «в» такого змісту:
 
109. «в) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок приватної власності, викуплених громадянами України, яким такі земельні ділянки були передані на земельних торгах в оренду із земель державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та відчуження їх для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.»;
 
110. у зв’язку з цим абзаци другий та третій підпункту «б» пункту п’ятнадцятого вважати абзацами другим та третій відповідно підпункту «в» пункту п’ятнадцятого;
 
111. у абзаці другому підпункту «б» пункту п’ятнадцятого слова «"а" та "б"« замінити словами ««а», «б», «в»«;
 
112. у абзаці третьому підпункту «б» пункту п’ятнадцятого слова «"а" та "б"« замінити словами ««а», «б», «в»«.
 
113. доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
114. «21. Положення частини восьмої статті 20 та статті 111-1 цього Кодексу не застосовуються до земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, земельних ділянок, набутих у приватну власність із земель державної та комунальної власності в порядку безоплатної приватизації до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».
 
115. Рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою, прийняті до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності», зберігають чинність.
 
116. Розпочаті до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» процедури проведення земельних торгів підлягають завершенню.».
 
117. 2. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280) із змінами:
 
118. 1) речення перше частини першої статті 8 після слів «орендарем у суборенду» доповнити словами « (крім випадків, визначених законом)»;
 
119. 2) статтю 15 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
120. «Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, а також земельної ділянки державної чи комунальної власності, переданої без проведення земельних торгів, має також містити умови, передбачені статтями 31-1 та 111-1 Земельного кодексу України.»;
 
121. 3) статтю 19 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
122. «Строк оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, яка передається в оренду на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, встановлюється у 7 років, земельної ділянки під закладення багаторічних насаджень - 25 років, а земельної ділянки меліорованих земель і на якій проводиться гідротехнічна меліорація - 10 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку.»;
 
123. 4) статтю 23 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
124. «У разі, якщо після укладення договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності розмір орендної плати є меншим за встановлений Податковим кодексом України мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, орендна плата збільшується до мінімального розміру орендної плати без внесення змін до договору оренди землі.».
 
125. 3.У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №45, ст.363) із змінами:
 
126. 1) у статті 12:
 
127. пункт «а» частини першої після слів «на праві власності» доповнити словами «або інших речових правах»;
 
128. пункт «б» частини першої після слів «на праві приватної власності» доповнити словами «або інших речових правах.»;
 
129. пункт «в» частини першої виключити;
 
130. 2) у статті 15:
 
131. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
132. «1. Фермерські господарства, у власності та користуванні яких є земельні ділянки, зобов'язані: «;
 
133. частину другу після слова «власників» доповнити словами «та користувачів».
 
134. 4. Частину п’яту статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61, із мінами) після слів «іншої документації із землеустрою» доповнити словами «, а також на підставі договорів.».
 
135. 5. Пункт п’ятий частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553, із змінами) після слів «нерухомим майном» доповнити словами «, а також заборона передачі земельної ділянки у користування, «.
 
136. 6. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, №45, ст.425) із змінами:
 
137. 1) пункт 14 частини першої статті 12 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «;
 
138. 2) абзац другий пункту 18 частини першої статті 13 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «;
 
139. 3) пункт 13 частини першої статті 14 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «;
 
140. 4) абзац другий пункту 15 частини першої статті 15 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «.
 
141. ІІ.Прикінцеві положення
 
142. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
143. 2.Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
144. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
145. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
146. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.