Кількість абзаців - 186 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) доповнити главу 13 новою статтею такого змісту:
 
6. «Стаття 172-2. Порушення фітосанітарною лабораторією законодавства України про карантин рослин
 
7. Порушення посадовими особами фітосанітарної лабораторії порядку проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) та/або проведення огляду, під час якого здійснювався відбір зразків об’єктів регулювання для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), що мало наслідком отримання нотифікації від країни-імпортера про серйозні випадки невідповідності фітосанітарної сертифікації міжнародним стандартам у сфері карантину та захисту рослин, -
 
8. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
9. 2) частину першу статті 238-2 доповнити словами:
 
10. «порушенням посадовими особами фітосанітарної лабораторії законодавства України про карантин рослин (стаття 172-2)».
 
11. 2. У Законі України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167):
 
12. 1) у статті 1:
 
13. у частині першій:
 
14. доповнити із урахуванням алфавітного порядку новими термінами такого змісту:
 
15. «арбітражний зразок - частина середньої проби, відібрана від об’єкту регулювання, яка формується під час огляду за своїми характеристиками є рівноцінною зразку та призначення для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);
 
16. виїмка - точкова проба, взята за один прийом від однієї партії або певної її частини;
 
17. візуальна перевірка - фізична перевірка об’єктів регулювання неозброєним оком, за допомогою лупи, бінокуляра або мікроскопа з метою виявлення шкідливих організмів без проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);
 
18. державна фітосанітарна лабораторія - фітосанітарна лабораторія, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин;
 
19. зразок - частина середньої проби, відібрана від об’єкту регулювання, яка формується під час огляду та призначена для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);
 
20. зразок-документ - шкідливі організми або вражені об’єкти регулювання, відібрані в ході інспектування або фітосанітарної експертизи, які засвідчують фітосанітарний стан об’єкту регулювання;
 
21. лабораторія - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з перевірки об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів або їх ідентифікації;
 
22. нотифікація про невідповідність фітосанітарним заходам - інформування заінтересованих партнерів про серйозні випадки невідповідності фітосанітарним заходам країни-імпортера;
 
23. об'єднана проба - сукупність всіх виїмок, взятих від однієї партії або певної її частини, з якої формується зразок та арбітражний зразок;
 
24. огляд - це візуальна перевірка об'єктів регулювання, під час якої здійснюється відбір зразків та арбітражних зразків, зразків-документів;
 
25. партія - будь-яка кількість об’єктів регулювання (товару), що характеризується однорідністю складу, походження та є частиною вантажу;
 
26. сейф-пакет - одноразовий пакет, призначений для зберігання, захисту і транспортування зразку, арбітражного зразку та зразку-документа;
 
27. середня проба - проба, що сформована з однієї або декількох об'єднаних проб, з якої одночасно формуються зразок та арбітражний зразок;
 
28. фітосанітарна лабораторія - це лабораторія будь-якої форми власності, яка уповноважена на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)»;
 
29. у терміні «інспектування» слово «правилам» замінити словом «заходам»;
 
30. термін «нагляд» викласти в такій редакції:
 
31. «нагляд - процес збору та реєстрації даних про наявність або відсутність регульованого шкідливого організму у визначеній зоні за допомогою обстеження, моніторингу або інших процедур»;
 
32. термін «обробка» викласти в такій редакції:
 
33. «обробка - офіційна процедура із знищення, інактивації або вилучення шкідливих організмів, або їх стерилізації чи знешкодження»;
 
34. термін «обстеження» викласти в такій редакції:
 
35. «обстеження - збір та реєстрація даних, пов’язаних з визначенням наявності або відсутності регульованого шкідливого організму в конкретний період у визначеній зоні (ареалі)»;
 
36. термін «процедура перевірки» викласти в такій редакції:
 
37. «перевірка - будь-які дії з визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання»;
 
38. термін «спостереження» виключити;
 
39. термін «фітосанітарна експертиза» викласти в такій редакції:
 
40. «фітосанітарна експертиза (аналізи) -перевірка об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності та ідентифікації або відсутності шкідливих організмів»;
 
41. термін «фітосанітарні заходи» викласти в такій редакції:
 
42. «фітосанітарні заходи - це законодавство або офіційна процедура, спрямовані на попередження появи та запобігання поширенню карантинних організмів або на обмеження економічно несприятливого впливу регульованих некарантинних організмів»;
 
43. термін «фітосанітарна процедура» викласти в такій редакції:
 
44. «фітосанітарна процедура - спосіб застосовування фітосанітарних заходів, включаючи інспектування, огляд, фітосанітарну експертизу (аналізи), нагляд або здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання»;
 
45. термін «фумігація (знезараження)» викласти в такій редакції:
 
46. «фумігація (знезараження) - обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю або переважно впливає на вантаж»;
 
47. доповнити новою частиною такого змісту:
 
48. «Термін «реальний конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання корупції»;
 
49. 2) частину першу статті 5 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
50. «затвердження порядку здійснення вибіркового контролю за проведенням огляду та за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів);
 
51. затвердження порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи;
 
52. затвердження порядку ведення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій».
 
53. У зв’язку із цим абзаци шостий та сьомий вважати абзацами дев’ятим та десятим відповідно;
 
54. 3) у частині першій статті 7:
 
55. абзац шостий доповнити словами «у випадках, встановлених цим Законом»;
 
56. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
57. «звернення до Національного органу України з акредитації з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію фітосанітарної лабораторії та притягнення її до відповідальності за порушення вимог законодавства;
 
58. розміщення на офіційному веб-сайті переліків фітосанітарних лабораторій та арбітражних фітосанітарних лабораторій;
 
59. уповноваження (позбавлення уповноваження) лабораторій на проведення фітосанітарної експертизи та повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи;
 
60. включення (виключення) з Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій;
 
61. ведення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій;
 
62. вибірковий контроль за проведенням огляду та за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів);
 
63. здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом»;
 
64. 4) у статті 10:
 
65. у частині першій:
 
66. в абзаці шостому слова «до закону» замінити словами «до цього Закону»;
 
67. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
68. «здійснювати вибірковий контроль за проведенням огляду, в тому числі за відбором зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи, фахівцями фітосанітарної лабораторії та за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів);
 
69. здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом»;
 
70. частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
71. «здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом»;
 
72. 5) у статті 12:
 
73. у назві слово «щодо» замінити словами «у сфері»;
 
74. у частині п’ятій слова «правила фітосанітарного контролю» замінити словами «фітосанітарні заходи»;
 
75. 6) статтю 13 замінити новим розділом такого змісту:
 
76. «Розділ ІІ-1. ФІТОСАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА
 
77. Стаття 13. Фітосанітарна експертиза (аналізи)
 
78. Фітосанітарна експертиза (аналізи) об'єктів регулювання проводиться відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів фітосанітарною лабораторією за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Фітосанітарна експертиза (аналізи) у випадках, прямо передбачених міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), для цілей експорту, здійснюється державними фітосанітарними лабораторіями.
 
79. Виїмки та формування зразків об'єктів регулювання (в тому числі арбітражних) для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) відбирають державні інспектори або фахівці фітосанітарної лабораторії, яка буде здійснювати фітосанітарну експертизу (аналізи).
 
80. При проведенні огляду зразки запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, та направляються до фітосанітарної лабораторії. Вимоги до сейф-пакетів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин.
 
81. Фітосанітарна експертиза (аналізи) об'єктів регулювання включає:
 
82. здійснення аналізу фітосанітарного стану об'єктів регулювання з метою виявлення шкідливих організмів;
 
83. визначення видів виявлених шкідливих організмів, їх стану, стадії розвитку та кількості.
 
84. Фітосанітарна лабораторія проводить фітосанітарну експертизу (аналізи) об’єктів регулювання з метою виявлення та визначення видів шкідливих організмів.
 
85. За результатами проведеної фітосанітарної експертизи (аналізу) фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), який встановлює фітосанітарний стан всієї партії вантажу.
 
86. У випадку надходження до фітосанітарної лабораторії зразку з порушенням цілісності сейф-пакету, фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) щодо фітосанітарного стану виключно цього зразку.
 
87. Строк дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізу) складає чотирнадцять днів.
 
88. Порядок проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин.
 
89. Державний фітосанітарний інспектор на підставі висновку фітосанітарної експертизи робить висновок про карантинне значення виявлених шкідливих організмів, на основі якого приймає рішення про застосування фітосанітарних заходів та видачу або відмову у видачі сертифікатів, передбачених цим Законом.
 
90. Стаття 13-1. Уповноваження на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів)
 
91. Лабораторія може бути уповноважена на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів), якщо вона:
 
92. акредитована Національним органом України з акредитації та/або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ІLАС - Міжнародної організації із співробітництва в галузі акредитації лабораторій відповідно до стандартів ІSО/ІЕС 17025, ДСТУ ІSО 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження по одному або декількох із наступних видів аналізів із застосуванням акредитованих методів діагностики шкідливих організмів у системі ІSО - РМ 7/98: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія;
 
93. не порушувала вимог нормативно-правових актів та стандартів ІSО/ІЕС 17025, ДСТУ ІSО 17025 або інших стандартів, якими їх замінено в сфері визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження, на відповідність якому вона акредитована, протягом шести місяців після отримання атестату про акредитацію;
 
94. має у своєму складі фахівців із відповідною освітою та кваліфікацією, у тому числі для відбору зразків.
 
95. Для отримання уповноваження на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів) лабораторія подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, заяву у довільній формі. До заяви додаються такі документи:
 
96. копія атестата про акредитацію;
 
97. інформація про наявну матеріально-технічну базу для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) та копії документів, які засвідчують право власності або користування лабораторним обладнанням;
 
98. інформація про наявність персоналу, який має відповідну кваліфікацію та освіту у сфері досліджень;
 
99. заява у довільній формі про відсутність реального конфлікту інтересів, що впливає на об’єктивність або неупередженість при проведенні огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів).
 
100. Лабораторія уповноважується на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів) на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, про уповноваження. Рішення про уповноваження або відмову в уповноваженні приймається протягом 10 робочих днів з дня подачі заяви.
 
101. Виключними підставами для відмови в уповноваженні є невідповідність лабораторії вимогам, встановленим цією статтею.
 
102. Фітосанітарна лабораторія позбавляється уповноваження, на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, про позбавлення уповноваження у разі:
 
103. ліквідації;
 
104. тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію;
 
105. порушення нею законодавства про карантин рослин в частині порядку проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), що мало наслідком отримання двох нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам від країни-імпортера про серйозні випадки невідповідності фітосанітарної сертифікації міжнародним стандартам у сфері карантину та захисту рослин. До таких порушень належать виявлення регульованих шкідливих організмів у вантажі, щодо якого надано висновок фітосанітарної лабораторії про відсутність таких організмів;
 
106. виявлення недостовірних відомостей, у документах, поданих із заявою на уповноваження;
 
107. приватизації державної фітосанітарної лабораторії.
 
108. Фітосанітарна лабораторія зобов’язана:
 
109. виконувати накази, розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин;
 
110. надавати державним фітосанітарним інспекторам на їх запит наявні данні, які є необхідними для з’ясування обставин, що призвели до надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам.
 
111. Стаття 13-2. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза
 
112. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза проводиться державною фітосанітарною лабораторією, уповноваженою на проведення такої експертизи (далі - арбітражна фітосанітарна лабораторія).
 
113. Державна фітосанітарна лабораторія уповноважується на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, якщо вона:
 
114. відповідає вимогам до фітосанітарних лабораторій;
 
115. має досвід проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження не менше, ніж два роки.
 
116. Арбітражна фітосанітарна лабораторія позбавляється уповноваження на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у разі позбавлення уповноваження на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) або її приватизації.
 
117. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза проводиться на вимогу особи, що оскаржує результати попередньої фітосанітарної експертизи. Результати попередньої фітосанітарної експертизи можуть оскаржуватись лише особою, яка є власником вантажу або уповноваженою ним особою, протягом строку дії висновку попередньої фітосанітарної експертизи (аналізів).
 
118. Об’єктами повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи є арбітражний зразок та/або зразок-документ.
 
119. Арбітражний зразок за кількістю, якістю та часом відбору має бути рівноцінним зразку. Арбітражний зразок передається особі, яка є власником вантажу, або його уповноваженому представнику. Арбітражний зразок зберігається протягом строку дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).
 
120. Об’єкти повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, відібрані під час огляду, запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. Акт підписується державним фітосанітарним інспектором або фахівцем фітосанітарної лабораторії, який здійснював огляд, у тому числі відбір зразків.
 
121. Зразок-документ, відібраний під час проведення попередньої фітосанітарної експертизи (аналізів), запаковується у сейф-пакет, про що складається відповідний акт з описом вкладення у довільній формі, який підписується представником лабораторії, яка проводила попередню фітосанітарну експертизу (аналізи).
 
122. Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) відрізняються від результатів попередньої фітосанітарної експертизи (аналізів), застосовуються результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів).
 
123. Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин.
 
124. Стаття 13-3. Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій
 
125. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій.
 
126. Підставою для включення до Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій є рішення про уповноваження.
 
127. Підставою для виключення з Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій є рішення про позбавлення уповноваження.
 
128. До Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій включаються відомості про:
 
129. назву та адресу фітосанітарної лабораторії із зазначенням терміну дії її атестату про акредитацію;
 
130. номер та дату видачі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів);
 
131. номер та дату видачі фітосанітарних сертифікатів;
 
132. у разі отримання нотифікації на партію вантажу – зазначення номеру відповідного сертифіката, що його супроводжував.
 
133. Відомості, що містяться у Реєстрі уповноважених фітосанітарних лабораторій, є відкритими і загальнодоступними.
 
134. За підтримання та оновлення інформації в Реєстрі уповноважених фітосанітарних лабораторій фітосанітарні лабораторії (крім державних фітосанітарних лабораторій) вносять щомісячну плату у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
135. Порядок ведення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин»;
 
136. 7) частину дев’яту статті 16 викласти в такій редакції:
 
137. «Проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної (арбітражної) фітосанітарної експертизи, вибіркового контролю за проведенням огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів) здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин. Проведення нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, а також оформлення сертифікатів, передбачених цим Законом, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
138. 8) статтю 24 виключити;
 
139. 9) у статті 29:
 
140. назву статті доповнити словами «територією України»;
 
141. частину третю викласти в такій редакції:
 
142. «Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову у його видачі на підставі заяви власника вантажу або уповноваженої ним особи на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного, сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката та висновку фітосанітарної експертизи. Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний сертифікат чи прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 8 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи, незалежно від того, чи внесено номер висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) до Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій.
 
143. Висновок фітосанітарної експертизи надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення до фітосанітарної лабораторії, яка за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи буде здійснювати фітосанітарну експертизу. Повідомлення повинно містити інформацію про транспортний засіб, вантаж, заплановані час та дату початку і завершення завантаження. У разі проведення складного аналізу, залежно від виявленого виду організму, висновок про результати фітосанітарної експертизи надається протягом 30 днів з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналіз».
 
144. 10) у статті 30:
 
145. у частині першій слова «відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин» виключити;
 
146. частину другу виключити;
 
147. у частині четвертій після слова «інспектування» доповнити словами «огляду, у тому числі»;
 
148. 11) статтю 36 доповнити новими частинами такого змісту:
 
149. «Дозволяється імпорт без фітосанітарного сертифіката у поштових відправленнях, ручній поклажі та багажу пасажирів, членів екіпажів морських, річкових та повітряних суден, транспортних засобів свіжих або сушених фруктів та овочів (крім картоплі) у кількості, що не перевищує двох кілограмів кожного виду.
 
150. Дозволені до ввезення без переміщення за межі транспортних засобів об’єкти регулювання для продовольчих цілей членів екіпажів морських, річкових та повітряних суден, автомобільних та залізничних засобів.
 
151. Фітосанітарні заходи до об’єктів регулювання при ввезенні в Україну, включаючи методи інспектування та відбору зразків, здійснюються відповідно до порядку ввезення об’єктів регулювання в Україну»;
 
152. 12) статтю 40 доповнити новою частиною такого змісту:
 
153. «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, здійснює регулярні заходи державного контролю щодо вантажів з об'єктами регулювання будь-якого походження на основі ризик-орієнтованого підходу у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин. Перелік об'єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
154. 13) у статті 41:
 
155. частину третю доповнити словами «державними фітосанітарними лабораторіями»;
 
156. у частині шостій слова «та на нього видається карантинний сертифікат» виключити;
 
157. частину сьому викласти в такій редакції:
 
158. «У разі, якщо фітосанітарна експертиза підтвердить зараження карантинним організмом, власник вантажу або уповноважена ним особа може оскаржити результати попередньої фітосанітарної експертизи та провести повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу»;
 
159. 14) у статті 43:
 
160. у частині четвертій:
 
161. в абзаці першому слово «експортні» замінити словом «реекспортні»;
 
162. в абзаці третьому слово «експорту» замінити словом «реекспорту»;
 
163. доповнити новою частиною такого змісту:
 
164. «Заборона або обмеження імпорту, реекспорту або транзиту об’єктів регулювання, запроваджуються на період до усунення причин, які були підставою для запровадження цих фітосанітарних заходів»;
 
165. 15) у статті 46:
 
166. частину третю викласти в такій редакції:
 
167. «Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт та/або інший документ за запитом країни призначення або прийняти рішення про відмову у його видачі на підставі заяви власника вантажу або уповноваженої ним особи на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката та висновку фітосанітарної експертизи. Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 8 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи, незалежно від того, чи внесено номер цього висновку до Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій. Висновок фітосанітарної експертизи надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення до фітосанітарної лабораторії, яка за вибором власника вантажу або уповноваженою ним особою, буде здійснювати фітосанітарну експертизу. Повідомлення повинно містити інформацію про транспортний засіб, вантаж, заплановані час та дату початку і завершення завантаження. У разі проведення складного аналізу на вимогу країни-імпортера чи власника вантажу або його уповноваженого представника (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів висновок про результати фітосанітарної експертизи надається протягом 30 днів з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналіз. Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт може видаватись на об’єкти регулювання заражені регульованими шкідливими організмами за умови відсутності заборон в країні імпорту на ввезення таких об’єктів регулювання»;
 
168. абзаци другий та третій частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
169. «невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів країни-імпортера»;
 
170. доповнити новими частинами такого змісту:
 
171. «Строк дії фітосанітарного сертифіката на території України становить 14 днів з дня його видачі.
 
172. Проведення фітосанітарних процедур може здійснюватися відповідно до міжнародних договорів України у порядку, погодженому із національними організаціями захисту рослин країн-імпортерів»;
 
173. 16) частину другу статті 47 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
174. «порушенні порядку проведення огляду та/або фітосанітарної експертизи, що мало наслідком отримання нотифікації від країни-імпортера про невідповідність фітосанітарної сертифікації міжнародним стандартам у сфері карантину та захисту рослин»;
 
175. 17) у статті 49:
 
176. у частині другій слова «проведення огляду, обстеження, аналіз, знезараження, інспектування, обробку, організацію та здійснення контролю за роботами з фумігації (знезараження) об'єктів регулювання» замінити словами «обстеження, інспектування, огляд, фітосанітарну експертизу (аналізи), повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, знезараження, видачу сертифікатів відповідно до цього Закону, організацію та здійснення контролю за роботами з фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, підтримання та оновлення інформації в Реєстрі уповноважених фітосанітарних лабораторій»;
 
177. у частині третій після слова «послуг» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин».
 
178. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
179. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вступає в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім абзацу 2 частини другої статті 13-2 Закону України «Про карантин рослин», який вступає в дію через три роки з дня набрання чинності цим Законом.
 
180. 2. Установити, що державні фітосанітарні лабораторії підлягають автоматичному включенню до Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій з дня вступу в дію цього Закону. Виключення державних фітосанітарних лабораторії з Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій з підстав, передбачених абзацом четвертих частини п’ятої статті 13-1 Закону України «Про карантин рослин», дозволяється не раніше ніж через три роки з дня набрання чинності цим Законом
 
181. 3. Установити, що положення пункту 1 Розділу І цього Закону вступають в дію для державних фітосанітарних лабораторій через три роки з дня набрання чинності цим Законом.
 
182. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
183. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
184. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.
 
185. Голова
Верховної Ради України