Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Статтю 7-1 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 із наступними змінами) виключити.
 
6. 2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
7. 1) у статті 242:
 
8. а) частину першу статті 242 викласти у такій редакції:
 
9. "1. Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права".
 
10. б) абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
 
11. "2. Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо";
 
12. 2) статтю 243 викласти у такій редакції:
 
13. "Стаття 243. Порядок залучення експерта
 
14. 1. Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого.
 
15. 2. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.
 
16. 3. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу".
 
17. 3) статтю 244 викласти у такій редакції:
 
18. "Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта
 
19. 1. У разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне клопотання, має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді.
 
20. 2. У клопотанні зазначається:
 
21. 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;
 
22. 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 
23. 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
 
24. 4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити проведення експертизи;
 
25. 5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
 
26. До клопотання також додаються:
 
27. 1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
 
28. 2) копії документів, які підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту.
 
29. 6. Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що:
 
30. 1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок;
 
31. 2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин."
 
32. ІІ. Прикінцеві положення
 
33. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
34. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.