Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону (Друге читання)

0. З А К О Н У У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №34, ст. 502):
 
5. 1) абзац п’ятий статті 21 після слів "у її межах" доповнити словами "забороняються рубки головного користування і";
 
6. 2) в частині першій статті 26 слова "обмежується або забороняється" замінити словами "забороняються рубки головного користування,";
 
7. 2. У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №13, ст. 99)
 
8. 1) у назві закону слово "мораторій" замінити словом "заборону";
 
9. 2) абзац перший преамбули закону викласти в такій редакції:
 
10. «Цей Закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових деревостанах, рубок головного користування та будь-яких суцільних рубок у високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України. «;
 
11. 3) у розділі І:
 
12. у статті 1:
 
13. абзаци третій та четвертий виключити
 
14. у зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами третім – шостим;
 
15. доповнити статтю новими абзацами сьомим – дев’ятим такого змісту:
 
16. «рубки формування та оздоровлення лісів – лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок;
 
17. суцільні рубки – рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом;
 
18. ялицево-букові деревостани – ліси, де головною породою є переважно дерева бука і ялиці. «;
 
19. 4) у розділі ІІ:
 
20. назву розділу викласти в такій редакції: "Обмеження деяких систем і видів рубок та контроль за дотриманням заборони на рубки";
 
21. у статті 2:
 
22. назву розділу викласти в такій редакції:
 
23. "Обмеження деяких систем і видів рубок та контроль за дотриманням заборони на рубки ";
 
24. Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
25. "з метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ у Карпатському регіоні встановлюється заборона на проведення рубок головного користування та суцільних рубок формування та оздоровлення лісів: ";
 
26. статтю 3 викласти в такій редакції:
 
27. "Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок в ялицево-букових деревостанах
 
28. В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів. ";
 
29. статтю 4 викласти в такій редакції:
 
30. "Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах
 
31. На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах проводяться тільки вибіркові рубки. ";
 
32. статтю 5 виключити;
 
33. у статті 6:
 
34. у назві статті слово "способів" замінити словами "видів і систем";
 
35. у частині першій після слів "догляду та" додати слово "вибіркові";
 
36. у частині першій статті 6 слова "вирубка лісу повинна" замінити словами "проведення рубок повинно";
 
37. у статті 7:
 
38. у частині першій слова «вирубка лісу повинна» замінити словами «проведення рубок повинно»;
 
39. 5) у розділі V:
 
40. у статті 9:
 
41. в частині першій слова "починаючи з 2005 року" виключити;
 
42. частину другу виключити;
 
43. у статті 10 цифру "2005" замінити цифрою "2020";
 
44. статтю 11 виключити.
 
45. ІІ. Прикінцеві положення
 
46. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
47. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
48. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
49. 1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
50. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
51. 3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
52. Голова Верховної Ради України
 
53. Парубій А.В.