Кількість абзаців - 74 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55, № 22, ст. 453; 2017 р., № 2, ст. 25):
 
6. 1) у пункті першому частини першої статті 7 слова «слідчі та негласні слідчі» замінити словами «оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)»;
 
7. 2) у статті 9:
 
8. частину четверту викласти в такій редакції:
 
9. «4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань утворюються такі його територіальні управління:
 
10. 1) територіальне управління, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області;
 
11. 2) територіальне управління, розташоване у місті Вінниця, що поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області;
 
12. 3) територіальне управління, розташоване у місті Одеса, що поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську, Херсонську області;
 
13. 4) територіальне управління, розташоване у місті Дніпро, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку області, місто Севастополь;
 
14. 5) територіальне управління, розташоване у місті Харків, що поширює свою діяльність на Полтавську, Сумську, Харківську області;
 
15. 6) територіальне управління, розташоване у місті Маріуполь, що поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області;
 
16. 7) територіальне управління, розташоване у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області»;
 
17. у частині п’ятій після слів «юридичними особами» доповнити словами «публічного права»;
 
18. 3) у статті 13:
 
19. частину першу викласти в такій редакції:
 
20. «1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів (управлінь) центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону.
 
21. Директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
 
22. 1) має вищу юридичну освіту;
 
23. 2) має стаж роботи в галуза права не менше семи років (після здобуття вищої освіти);
 
24. 3) має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
 
25. 4) вільно володіє державною мовою;
 
26. Керівником підрозділу (управління) центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
 
27. 1) має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу;
 
28. 2) має стаж роботи у відповідній сфері не менше семи років;
 
29. 3) має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
 
30. 4) вільно володіє державною мовою;
 
31. Не може бути призначена на посади Директора територіального органу, керівника підрозділу (управління) центрального апарату Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону»;
 
32. у пункті другому частини третьої слово та цифру «статті 11» замінити словом та цифрою «статті 12»;
 
33. 4) третє речення частини третьої статті 14 замінити двома новими реченнями такого змісту:
 
34. «Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у , та цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку затверджує Директор Державного бюро розслідувань. Конкурс проводиться в , затвердженому Директором Державного бюро розслідувань на основі , затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
35. 5) доповнити новою статтею 14-1 такого змісту:
 
36. «Стаття 14-1. Присяга осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань
 
37. 1. Особи, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:
 
38. «Я (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державного бюро розслідувань України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю».
 
39. 2. Особа рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги визначається Директором Державного бюро розслідувань»;
 
40. 6) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
41. «1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, які зареєстровані в установленому порядку.
 
42. 2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
43. 3. Гарантується повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності.
 
44. 4. У кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій»;
 
45. 7) у статті 20:
 
46. частину третю викласти в такій редакції:
 
47. «3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:
 
48. 1) посадового окладу;
 
49. 2) доплати за вислугу років;
 
50. 3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
51. 4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;
 
52. 5) доплата за науковий ступень.
 
53. Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків розміру посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань»;
 
54. пункт 6 частини четвертої після слова «слідчий» доповнити словом «оперуповноважений»;
 
55. частину восьму викласти в такій редакції:
 
56. «8. Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступень та ранг державного службовця здійснюється в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
57. 8) у частині першій статті 24:
 
58. в абзаці другому слова «та працівники» виключити;
 
59. доповнити абзацом третім такого змісту:
 
60. «Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань визначаються абзацами сьомим-дванадцятим частини першої статті 13 цього Закону»;
 
61. 9) у статті 25:
 
62. назву викласти в такій редакції:
 
63. «Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань»;
 
64. в абзаці другому частини першої слова «на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України» виключити;
 
65. 10) доповнити новою статтею 31 такого змісту:
 
66. «Стаття 31. Печатка Державного бюро розслідувань
 
67. 1. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням».
 
68. 2. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
69. 1)абзац третій частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
70. «Державного бюро розслідувань — оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки»;
 
71. 2) третє речення частини третьої статті 9 після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником»;
 
72. 3) перше речення частини другої статті 9? після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником».
 
73. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.