Кількість абзаців - 95 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
6. 1) у статті 343:
 
7. а) у назві статті після слів "працівника правоохоронного органу, " доповнити словами "судового експерта";
 
8. б) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
9. "1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, а також близького родича державного виконавця або приватного виконавця з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, здійсненню судово-експертної діяльності або добитися прийняття незаконного рішення-";
 
10. 2) у статті 347:
 
11. а) у назві статті після слів "працівника правоохоронного органу, " доповнити словами "судового експерта";
 
12. б) у частині першій після слів "що належить працівникові правоохоронного органу, " доповнити словами "судовому експерту".
 
13. 2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88):
 
14. 1) доповнити статтю 65 частиною п’ятою такого змісту:
"5. Не можуть бути допитані як свідки під час досудового розслідування експерти з приводу наданих ними висновків. У разі необхідності експертом можуть надаватися роз’яснення висновку на письмовий запит слідчого, прокурора на стадії досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 102-1 цього Кодексу.";
 
15. 2) у пункті 2 частини п’ятої статті 69 слова "слідчого, прокурора, " виключити;
 
16. 3) частину третю статті 95 викласти у такій редакції:
 
17. "3. Свідок зобов'язаний давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду, а експерт - суду в установленому цим Кодексом порядку.";
 
18. 4) частину другу статті 99 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) письмові роз’яснення висновку експерта";
 
19. 5) доповнити статтею 102-1 такого змісту:
 
20. "Стаття 102-1. Письмові роз’яснення висновку експерта.
 
21. 1. Слідчий, прокурор, який призначив або звертався із клопотанням про призначення відповідної експертизи, може отримати письмове роз’яснення висновку експерта.
 
22. 2. Роз’яснення висновку експерта за результатами розгляду письмового запиту слідчого, прокурора надається письмово протягом десяти днів з дня його отримання державною спеціалізованою установою.
 
23. 3. У письмовому роз’ясненні висновку експерта повинно бути зазначено:
 
24. 1) перелік питань слідчого, прокурора, що стосуються висновку експерта, які потребують роз’яснення;
 
25. 2) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.
 
26. Роз’яснення висновку підписує експерт, який надав відповідний висновок.";
 
27. 6) у статті 242:
 
28. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
29. "1. Експертиза проводиться за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.";
 
30. б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
31. "2. Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до державної спеціалізованої установи для проведення експертизи щодо: ";
 
32. 7) статтю 243 викласти в такій редакції:
 
33. "Стаття 243. Порядок залучення експерта
 
34. 1. Сторона обвинувачення залучає експерта державної спеціалізованої установи за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого.
 
35. 2. Сторона захисту має право самостійно залучати експерта державної спеціалізованої установи на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.
 
36. 3. Експерт державної спеціалізованої установи може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу."
 
37. 8) у статті 244:
 
38. а) назву, частини першу та другу викласти у такій редакції:
 
39. "Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта, проведення експертизи
 
40. 1. У разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне клопотання, має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді.
 
41. 2. У клопотанні зазначається:
 
42. 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;
 
43. 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 
44. 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
 
45. 4) державна спеціалізована установа, якій необхідно доручити проведення експертизи;
 
46. 5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
 
47. До клопотання також додаються:
 
48. 1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
 
49. 2) копії документів, які підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту.";
 
50. б) частину шосту викласти в такій редакції:
 
51. "6. Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи державній спеціалізованій установі, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що:
 
52. 1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок;
 
53. 2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин.";
 
54. в) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
55. "10. У разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно проведення почеркознавчої експертизи, лінгвістичної експертизи мовлення, експертизи відео-, звукозапису, економічної експертизи, товарознавчої експертизи (якщо вартість об’єкта товарознавчої експертизи в 200 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб) сторона обвинувачення звертається з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
 
56. Клопотання про проведення експертизи має відповідати вимогам частини другої цієї статті.
 
57. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне проведення експертизи. У цьому разі слідчий суддя самостійно визначає державну спеціалізовану установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.";
 
58. 9) пункт 3 частини другої статті 332 виключити.
 
59. 4. У Законі України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 із наступними змінами):
 
60. 1) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
 
61. "Стаття 9-1. Єдиний державний реєстр судових експертиз та експертних досліджень
 
62. 1. Відомості про призначені судові експертизи та експертні дослідження вносяться суб’єктами судово-експертної діяльності, визначеними статтею 7 цього Закону, до Єдиного державного реєстру судових експертиз та експертних досліджень, володільцем якого є Міністерство юстиції України.
 
63. Положення про Єдиний державний реєстр судових експертиз та експертних досліджень, порядок його формування та ведення затверджується Міністерством юстиції України.
 
64. 2. Інформація з Єдиного державного реєстру судових експертиз та експертних досліджень надається у формі витягу на запит слідчого, прокурора, суду у разі необхідності отримання такої інформації в рамках відповідного кримінального провадження або у відповідних справах про адміністративні правопорушення.
 
65. 3. Єдиний державний реєстр судових експертиз та експертних досліджень містить такі відомості:
 
66. 1) номер кримінального провадження відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень;
 
67. 2) дата призначення судової експертизи;
 
68. 3) ініціатор призначення судової експертизи;
 
69. 4) державна судово-експертна установа до якої призначено судову експертизу;
 
70. 5) вид судової експертизи;
 
71. 6) дата надходження до державної судово-експертної установи на виконання;
 
72. 7) дата та номер клопотання судового експерта ініціаторові проведення судової експертизи;
 
73. 8) дата та номер надання відповіді на клопотання судового експерта;
 
74. 9) дата та номер висновку експерта;
 
75. 10) дата отримання висновку судової експертизи ініціатором її призначення;
 
76. 11) інші відомості, передбачені Положенням про Єдиний державний реєстр судових експертиз та експертних досліджень.
 
77. Обробка персональних даних, що є конфіденційною інформацією про фізичних осіб, які містяться у Єдиному державного реєстру судових експертиз та експертних досліджень, здійснюється з дотриманням вимог Конституції України, законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших законів."
 
78. 2) у статті 17:
 
79. а) у частині першій після слів "що здійснюють судово-експертну діяльність" доповнити словами ", а також при таких державних спеціалізованих установах".
 
80. б) у частині другій доповнити після другого реченнями такого змісту: "У разі виникнення нових видів судових експертиз присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів здійснюється експертно-кваліфікаційними комісіями, до складу яких входять найбільш досвідчені фахівці та науковці, які мають стаж практичної роботи у відповідній галузі не менше п'яти років. Серед них має бути не менше двох фахівців, діяльність яких стосується тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію, присвоює кваліфікацію судового експерта або кваліфікаційний клас, а також фахівець з процесуальних питань судової експертизи."
 
81. 3) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
82. "Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи
 
83. Охорона приміщень і територій установ судових експертиз Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства охорони здоров'я України, а також режим тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу, забезпечуються Національною поліцією України, Службою судової охорони, у порядку визначеному законодавством, за рахунок коштів, що виділяються на цю мету з державного бюджету.
 
84. Охорона експертних служб Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України забезпечується цими органами."
 
85. 5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
86. 1) у статті 185-4:
 
87. а) в назві статті виключити слово "експерта, ";
 
88. б) в абзаці першому виключити слово "експерта, ".
 
89. ІІ. Прикінцеві положення
 
90. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім статті 9-1 Закону України "Про судову експертизу", яка набирає чинності з 01.01.2019 р.
 
91. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
92. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
93. 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
94. 3. Міністерству юстиції України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити Положення про Єдиний державний реєстр судових експертиз та експертних досліджень.