Кількість абзаців - 112 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 2:
 
4.

 
5. 1) пункт 16 після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою»;
 
6. 2) пункт 33 після слів «отримання до бюджету Автономної Республіки Крим» доповнити словом «, обласного»;
 
7. 3) пункт 35 після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласної ради».
 
8. 2. Абзац третій частини другої статті 10 виключити.
 
9. 3. У статті 16:
 
10. 1) у частині третій:
 
11. перше речення абзацу другого після слів «Київська, Севастопольська міські ради, « доповнити словами «обласні та»;
 
12. в абзаці третьому після слів «належить Автономній Республіці Крим» доповнити словами «, обласній раді», а слова «міської ради» замінити словами «обласної чи міської ради»;
 
13. 2) у частині шостій:
 
14. абзац перший після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласних рад»;
 
15. абзац третій після слів «Автономної Республіки Крим, « доповнити словами «обласна чи»;
 
16. 3) в абзаці першому частини сьомої після слів «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, « доповнити словами «обласна чи», а після слів «боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласної ради».
 
17. 4. У статті 17:
 
18. 1) у частині другій:
 
19. після слова «відповідної» доповнити словами «обласної чи»;
 
20. після слів «розвиток комунальної інфраструктури» доповнити словами «, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, «;
 
21. після слів «або впровадження ресурсозберігаючих технологій» доповнити словами «, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення»;
 
22. 2) частину п’яту після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою», а після слів «Верховною Радою Автономної Республіки Крим» - словом «, обласною»;
 
23. 3) частину шосту викласти в такій редакції:
 
24. «6. Розмір та вид майнового забезпечення суб’єктів господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим - щодо майна Автономної Республіки Крим, відповідна обласна чи міська рада - щодо комунального майна).»;
 
25. 4) частину сьому після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласної ради»;
 
26. 5) у частині восьмій:
 
27. абзац перший після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою», а після слів «Автономної Республіки Крим» - словами «, обласної ради»;
 
28. абзац другий викласти в такій редакції:
 
29. «Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом обласної чи міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками).»;
 
30. 6) абзаци перший і другий частини дев’ятої, частини десяту, тринадцяту, чотирнадцяту після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою»;
 
31. 7) частину десяту після слів «Автономній Республіці Крим» доповнити словами «, обласній раді»;
 
32. 8) доповнити статтю частиною шістнадцятою такого змісту:
 
33. «16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість за гарантованим державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) кредитом (позикою) або має іншу заборгованість з погашення раніше отриманої позики, кредиту банку та перед державним (місцевим) бюджетом із сплати обов’язкових платежів.».
 
34. 5. У частині третій статті 18:
 
35. 1) абзац перший після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою»;
 
36. 2) абзац другий після слова «відповідної» доповнити словами «обласної чи».
 
37. 6. У статті 22:
 
38. 1) пункт 1 частини другої після слів «Верховний Суд» доповнити словами «, вищі спеціалізовані суди»;
 
39. 2) у частині сьомій слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива».
 
40. 7. В абзаці третьому частини п’ятої статті 28 слова «коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» замінити словами «бюджетних коштів».
 
41. 8. У статті 29:
 
42. 1) у пункті 5 частини другої цифри «75» замінити цифрами «70»;
 
43. 2) пункт 13 частини третьої після слів «програм допомоги» доповнити словами «і грантів».
 
44. 9. У статті 51:
 
45. 1) частини першу і другу після слова «поліцейські» у всіх відмінках доповнити словами «, співробітники Служби судової охорони» у відповідному відмінку;
 
46. 2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
47. «3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним їх видом у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 
48. 4. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетних зобов’язань та не здійснюють платежів за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості.».
 
49. 10. Частину другу статті 55 доповнити абзацом такого змісту:
 
50. «програму державних гарантій медичного обслуговування населення».
 
51. 11. Пункт 9-1 частини другої статті 60 і пункт 12 частини другої статті 61 після слів «відповідно Автономною Республікою Крим, « доповнити словами «обласними радами та».
 
52. 12. У статті 64:
 
53. 1) частину першу доповнити пунктом 4-3 такого змісту:
 
54. «4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; «;
 
55. 2) у частині другій:
 
56. абзац другий після слів «виплачуються фізичній особі» доповнити словами « (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного абзацом п’ятим частини другої цієї статті)»;
 
57. абзац третій після слів «органах доходів і зборів» доповнити словами « (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного абзацом п’ятим частини другої цієї статті)»;
 
58. абзац четвертий після слів «такої фізичної особи» доповнити словами « (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного абзацом п’ятим частини другої цієї статті)»;
 
59. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
60. «податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).».
 
61. 13. Назву статті 67-2 після слів «антитерористичної операції» доповнити словами «та/або операції Об’єднаних сил».
 
62. 14. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
 
63. «3-2) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; «.
 
64. 15. Пункт 5 частини першої статті 69-1 виключити.
 
65. 16. У статті 74:
 
66. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
67. «1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, обласних чи міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних чи міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим, спільних інтересів територіальних громад області, інтересів територіальних громад міст, відновлення та реконструкції об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.»;
 
68. 2) частину четверту після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласних рад»;
 
69. 3) частину сьому після слів «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна» доповнити словами «обласна та».
 
70. 17. У статті 76:
 
71. 1) назву статті після слова «додаються» доповнити словами «, предмет регулювання рішення про місцевий бюджет»;
 
72. 2) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
73. «4. У рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.».
 
74. /пункт 18 розділу І законопроекту виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.10.2018 р. № 2601-VІІІ/
 
75. 19. У частині першій статті 89:
 
76. 1) у підпункті «в» пункту 2 слова «чи району), дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї патронатних вихователів» замінити словами «, району чи об’єднаної територіальної громади)»;
 
77. 2) у пункті 4:
 
78. підпункт «а» після слів «міста чи району)» доповнити словами «, малі групові будинки», а після слів «осіб з інвалідністю» доповнити словами «; дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї»;
 
79. у підпункті «б»:
 
80. абзац третій після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «; постраждалим учасникам Революції Гідності»;
 
81. доповнити підпункт абзацом такого змісту:
 
82. «підтримка малих групових будинків».
 
83. 20. У частині першій статті 90:
 
84. 1) у підпункті «а» пункту 2 слова «, та дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і сімей патронатних вихователів» виключити;
 
85. у підпункті «в» слова «та/або комунальної власності» замінити словами «, комунальної та приватної власності»;
 
86. 2) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
87. «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва, утримання водовідливних комплексів.».
 
88. 21. Пункт 20-4 частини першої- статті 91 після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «; постраждалим учасникам Революції Гідності».
 
89. 22. Абзац другий частини другої статті 97 після слів «яка вперше визначена законом про Державний бюджет України» доповнити словами «або законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
90. 23. У статті 102:
 
91. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
92. «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим із служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії.»;
 
93. 2) частину четверту після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «; постраждалим учасникам Революції Гідності».
 
94. 24. У статті 103-2:
 
95. 1) у пункті 5 частини першої слова « (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів)» виключити;
 
96. 2) у пункті 1 частини третьої слова «навчальних закладах» замінити словами і цифрами «та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації».
 
97. 25. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
98. 1) пункт 1-1 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
 
99. «6) з 1 квітня 2019 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень пункту 8 частини першої статті 87, пункту 3 частини першої статей 89 і 90 та частини першої статті 103-4 цього Кодексу, реалізуються пілотні проекти з надання державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів, а також відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
100. 2) у пункті 20:
 
101. в абзаці першому цифри «2018» замінити цифрами «2019»;
 
102. у другому реченні абзацу п’ятого цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
103. 3) підпункт 3 пункту 23-1 після слів «антитерористичної операції» доповнити словами «та/або операції Об’єднаних сил»;
 
104. 4) у пункті 26 після слів і цифр «частини другої статті 12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19)» доповнити словами і цифрами «; абзацу другого частини п’ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)».
 
105. 5) абзац другий пункту 42 після цифр і слова «15 відсотків» доповнити цифрами і словами «2019 рік – 10 відсотків».
 
106. ІІ. Прикінцеві положення
 
107. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
108. 2. В абзацах першому і другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 20 грудня 2016 року № 1794-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 27) цифри «2019» замінити цифрами «2027».
 
109. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
110. 1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
111. 2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.