Кількість абзаців - 64 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними
 
2. депутатами України – членами Комітету з питань науки і освіти
 
3. Закон України
 
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
 
8. 1) Доповнити Кодекс новою статтею 173-4 такого змісту:
 
9. «Стаття 173-4. Булінг
 
10. Булінг, тобто моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення -
 
11. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
12. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, або вчинені відносно неповнолітнього, або вчинені з особливою жорстокістю -
 
13. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Вчинення малолітніми, або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, правопорушення, відповідальність за яке передбачено цією статтею, -
 
15. тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
16. Приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти
 
17. - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
18. 2) Статтю 221 після цифр «173 - 173-2» доповнити цифрами «173-4»;
 
19. 3) Статтю 255 після цифр «173 - 173-2» доповнити цифрами «173-4».
 
20. 2. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017 р., 38-39, ст. 380):
 
21. 1) У статті 1 частину першу доповнити новим пунктом «3-1» такого змісту:
 
22. «3-1) булінг - моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення»;
 
23. 2) У статті 25 частину другу, після абзацу дев’ятого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. «здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявою здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу та вживає належних заходів реагування відповідно до її рішень; сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти»;
 
25. 3) У статті 26 частину третю, після абзацу дев’ятого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
26. «затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; розглядає заяви про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає комісію для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування»;
 
27. 4) У статті 30 частину другу, після абзацу двадцятого, доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
28. «правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 
29. план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;
 
30. порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб;
 
31. порядок реагування на доведені випадки булінгу у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу»;
 
32. 5) У статті 53:
 
33. у частині першій абзац десятий, після слів «форм насильства та експлуатації», доповнити словом «булінгу»;
 
34. частину третю, після абзацу четвертого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. «повідомити керівництво закладу освіти про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб»;
 
36. 6) У статті 54:
 
37. частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
38. «захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю»;
 
39. частину другу, після абзацу тринадцятого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
40. «повідомляти керівництво закладу освіти про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб та в межах своїх повноважень, вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу»;
 
41. 7) У статті 55:
 
42. частину другу доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
43. «подавати заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 
44. вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу по відношенню до дитини, або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 
45. брати участь у розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти та отримувати інформацію про стан його реалізації»;
 
46. частину третю доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
47. «сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів булінгу;
 
48. виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу у закладі освіти»;
 
49. 8) У статті 64 частину першу, після абзацу восьмого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
50. «розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу, порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу у закладах освіти»;
 
51. 9) У статті 71 частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
52. «випадків булінгу у закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти, або його засновником»;
 
53. 10) У статті 73 частину четверту, після абзацу третього, доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
54. «здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;
 
55. отримувати інформацію від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо загального числа випадків булінгу у закладах освіти за визначений період»;
 
56. 11) У статті 76 частину другу, після слів «їх адаптації до умов соціального середовища» доповнити словами «профілактиці та попередженню булінгу».
 
57. ІІ. Прикінцеві положення
 
58. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
59. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
60. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
61. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
62. Голова Верховної Ради
 
63. України