Кількість абзаців - 111 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
5. 1. У Законі України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст. 333):
 
6. 1) у статті 20:
 
7. в назві статті слово «пам`яток» замінити словами «об’єктів культурної спадщини»;
 
8. в частині другій:
 
9. в абзаці першому слова «Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує»;
 
10. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
11. «При продажу пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) з порушенням права привілеєвої купівлі відповідний орган охорони культурної спадщини протягом трьох років може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця, виплативши грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець, протягом трьох місяців з дня набрання рішенням суду законної сили.»;
 
12. в частині третій слово «їхньої» замінити словом «їх»;
 
13. 2) у статті 21:
 
14. в назві статті слово «пам`яток» замінити словами «об’єктів культурної спадщини»;
 
15. в частині першій:
 
16. абзац перший викласти в редакції такого змісту:
 
17. «Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) їм загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) відповідне попередження.»;
 
18. доповнити абзацами другим – шостим такого змісту:
 
19. «Разом з попередженням відповідний орган охорони культурної спадщини направляє договір про викуп пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин). Підставою для укладення такого договору є рішення відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування про умови такого викупу, його викупну вартість та джерела фінансування такого викупу.
 
20. Вказане попередження вважається належним чином врученим, якщо воно надіслано за адресою (місцезнаходженням) власника об’єкту культурної спадщини рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручено такому власнику (його представнику).
 
21. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) фізичній особі - власнику, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення.
 
22. У разі коли пошта не може вручити власнику попередження через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб власника, їх відмову прийняти таке попередження, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) власника об’єкту культурної спадщини або з інших причин, податкове попередження вважається врученим власнику у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
 
23. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) власнику об’єктів культурної спадщини – нерезиденту, якщо його надіслано за адресою цього об’єкту культурної спадщини.»;
 
24. в частині другій слова «не вживе заходів щодо її збереження» замінити словами «, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) протягом одного місяця з моменту вручення попередження не вживе заходів щодо їх збереження», а слова «її викуп» замінити словами «їх викуп шляхом визнання договору про викуп укладеним та визнання права власності за відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування.»;
 
25. у частині третій після слів «збереження пам’ятки,» доповнити словами «щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин)»;
 
26. у частині четвертій:
 
27. абзац перший викласти в редакції такого змісту:
 
28. «Викуплена пам'ятка, щойно виявлений об'єкт культурної спадщини (їх частина) переходить у власність держави або територіальної громади міста, села, селища.»;
 
29. у абзаці другому слова «визначається за згодою сторін, а в разі спору - судом.» замінити словами «, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини) визначається у грошовій оцінці, яка здійснюється за нормативами та методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.»;
 
30. доповнити абзацами третім – п’ятим такого змісту:
 
31. «Викупна ціна пам’ятки зменшується на розмір шкоди, завданої пам’ятці незаконними діями власника або інших осіб, на суму податків (зборів), заборгованості по комунальним платежам та на суму витрат, пов’язаних з укладенням договору про викуп об’єктів культурної спадщини (оцінка, реєстрація та ін.).
 
32. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність держави встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
33. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність територіальної громади міста, села, селища, встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування.»;
 
34. 3) у статті 44:
 
35. абзаци перший – п’ятий викласти у редакції такого змісту:
 
36. «Відповідний орган охорони культурної спадщини накладає на юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та громадські об’єднання, які є власниками, користувачами, орендарями, уповноваженими ними органами чи замовниками робіт, такі фінансові санкції:
 
37. за проведення будь-яких робіт на пам’ятці, щойно виявленому об’єкті культурної спадщини, їх території, охоронюваній археологічній території, охоронних зонах, історичних ареалах населених місць без погодження та дозволів відповідного органу охорони культурної спадщини, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», або з відхиленням від них, - у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
38. за недодержання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», невиконання приписів відповідного органу охорони культурної спадщини, у тому числі тих вимог, що передбачені охоронними договорами, а також доведення їх до стану руйнації, - у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
39. за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт на об'єктах культурної спадщини, частини, елементи, які можуть мати культурну цінність, - у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на юридичних осіб; у розмірі від ста п'ятидесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на фізичних осіб-підприємців;
 
40. за неукладення у встановлені законодавством строки власником (орендарем, користувачем) пам'ятки, щойно виявленого об’єкта культурної спадщини охоронного договору або порушення передбаченого охоронним договором режиму використання пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини, - у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;
 
41. доповнити абзацами шостим – дев`ятим такого змісту:
 
42. «за порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території, - у розмірі від одної до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
43. за неперадачу в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, - у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
44. за розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на пам’ятках, щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, їх території та в зонах охорони, без письмового дозволу органу охорони культурної спадщини, - у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
45. за повторне невиконання приписів відповідного органу охорони культурної спадщини протягом року - у розмірі від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
46. у зв’язку з цим абзаци шостий – сьомий вважати абзацами десятим – одинадцятим;
 
47. 4) у статті 45:
 
48. в абзаці першому слова «головою чи заступником голови обласної, районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головою чи заступником голови відповідної місцевої ради» замінити словами «керівником чи заступником керівника органу охорони культурної спадщини обласної, районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівником, заступниками керівника органу охорони культурної спадщини відповідної місцевої ради»;
 
49. в абзаці четвертому слова «до спеціального фонду відповідного бюджету» замінити словами «на спеціальні рахунки органів охорони культурної спадщини та використовуються виключно на заходи щодо охорони об’єктів культурної спадщини.»;
 
50. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 
51. статтю 92 викласти в новій редакції такого змісту:
 
52. «Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
 
53. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини:
 
54. умисне неукладення у встановлені законодавством строки власником (орендарем, користувачем) пам'ятки, щойно виявленого об’єкта культурної спадщини охоронного договору або порушення передбаченого охоронним договором режиму використання пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини,
 
55. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, і для посадових осіб - від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
56. недодержання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», невиконання приписів відповідного органу охорони культурної спадщини та (або) вимог, передбачених охоронними договорами, а також доведення об’єктів культурної спадщини до стану руйнації, -
 
57. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
58. порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території,
 
59. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, а для посадових осіб у розмірі від двохста до п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
60. проведення будь-яких робіт на пам’ятці, щойно виявленому об’єкті культурної спадщини, їх території, охоронюваній археологічній території, охоронних зонах, історичних ареалах населених місць без погодження та дозволів відповідного органу охорони культурної спадщини, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», або з відхиленням від них,
 
61. тягне за собою накладення штрафу, і для посадових осіб - у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на фізичних осіб, у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
62. ухилення від передачі в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України,
 
63. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб.
 
64. неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт на об'єктах культурної спадщини, частини, елементи, які можуть мати культурну цінність,
 
65. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб; у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб.
 
66. розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на пам’ятках, щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, їх території та в зонах охорони, без письмового дозволу місцевого органу охорони культурної спадщини,
 
67. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб; у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб.»;
 
68. 3. У Цивільному кодексі України (Офіційний вісник України, 2003, N 11, ст. 461):
 
69. у статті 352:
 
70. у частині першій:
 
71. у абзаці першому слова «їй загрожує» замінити словами «, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) їм», а після слів «власнику пам’ятки» та перед словами «відповідне попередження» доповнити словами «, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) їм»;
 
72. доповнити абзацами другим – шостим такого змісту:
 
73. «Разом з попередженням відповідний орган охорони культурної спадщини направляє договір про викуп пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин). Підставою для укладення такого договору є рішення відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування про умови такого викупу, його викупну вартість та джерела фінансування такого викупу.
 
74. Вказане попередження вважається належним чином врученим, якщо воно надіслано за адресою (місцезнаходженням) власника об’єкту культурної спадщини рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручено такому власнику (його представнику).
 
75. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) фізичній особі - власнику, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення.
 
76. У разі коли пошта не може вручити власнику попередження через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб власника, їх відмову прийняти таке попередження, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) власника об’єкту культурної спадщини або з інших причин, податкове попередження вважається врученим власнику у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
 
77. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) власнику об’єктів культурної спадщини – нерезиденту, якщо його надіслано за адресою цього об’єкту культурної спадщини.;
 
78. у частині другій слова «пам’ятки культурної спадщини» замінити словами «пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) протягом одного місяця з моменту вручення попередження», а слова «її викуп» замінити словами «їх викуп шляхом визнання договору про викуп укладеним та визнання права власності за відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування.»;
 
79. у частині третій слова «пам’ятки культурної спадщини» замінити словами «пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин);
 
80. частину четверту викласти в редакції такого змісту:
 
81. «4. Викуплена пам'ятка, щойно виявлений об'єкт культурної спадщини (їх частина) переходить у власність держави або територіальної громади міста, села, селища.»;
 
82. частину п’яту викласти в редакції такого змісту:
 
83. «5. Викупна ціна пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини) визначається у грошовій оцінці, яка здійснюється за нормативами та методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
84. Викупна ціна пам’ятки зменшується на розмір шкоди, завданої пам’ятці незаконними діями власника або інших осіб, на суму податків (зборів), заборгованості по комунальним платежам та на суму витрат, пов’язаних з укладенням договору про викуп об’єктів культурної спадщини (оцінка, реєстрація та ін.).
 
85. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність держави встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
86. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність територіальної громади міста, села, селища, встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування.»;
 
87. 4. У Господарському кодексі України (Офіційний вісник України, 2003, N 11, ст. 462):
 
88. частину першу статті 4 після слів «територій та об'єктів природно-заповідного фонду» доповнити словами «, територій та об’єктів культурної спадщини»;
 
89. 5. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст. 131):
 
90. у статті 298:
 
91. частини другу – п’яту викласти у новій редакції такого змісту:
 
92. «2. Доведення відповідальною особою об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення –
 
93. караються штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до шести років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини
 
94. 3. Умисне незаконне знищення або пошкодження об’єкта культурної спадщини пам’ятки місцевого значення -
 
95. караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
96. 4. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті, вчиненні щодо об’єкта культурної спадщини пам’ятки національного значення, -
 
97. караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини.
 
98. 5. Діяння, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчиненні з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об’єктів археологічної спадщини, -
 
99. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини.
 
100. 6. Діяння, передбачені частинами другою або третьою, або четвертою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
 
101. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини.
 
102. Примітка.
 
103. 1. Під доведенням у цій статті слід розуміти діяння (дію чи бездіяльність) відповідальної особи, яка призвела або може призвести до пошкодження, або знищення об’єкта культурної спадщини.
 
104. 2. Під відповідальною особою у цій статті слід розуміти власника об’єкта культурної спадщини, уповноважений ним орган або іншу особу, яка набула право володіння, користування, розпорядження, господарського відання чи оперативного управління об’єктом культурної спадщини.».
 
105. ІІ. Прикінцеві положення
 
106. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
107. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
108. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
109. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
110. 3. Органам місцевого самоврядування протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.