Кількість абзаців - 99 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Закон України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №39, ст. 517):
 
5. 1) у статті 1:
 
6. підпункт 5) пункту 1 після слова "депонентів, " доповнити словами "номінальних утримувачів,";
 
7. пункт 1 доповнити після підпункту 11) новим підпунктом такого змісту: "12) номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (МОNЕYVАL), відповідає встановленим Комісією вимогам, та яка відповідно до законодавства держави, в якій зареєстровано фінансову установу, має право надавати своїм клієнтам послуги щодо обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, в тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.".
 
8. У зв’язку з цим підпункти 12) -22) пункту 1 вважати підпунктами 13) -23) пункту 1 відповідно.
 
9. підпункт 23) пункту 1 після слова "депоненти" доповнити словами ", номінальні утримувачі.";
 
10. 2) у статті 4:
 
11. абзац перший пункту 1 після слів "про емітентів, " доповнити словами "номінальних утримувачів, ";
 
12. речення перше абзацу першого пункту 2 після слів "в системі депозитарного обліку" доповнити словами " (з урахуванням особливостей, встановлених Комісією, за цінними паперами, які обліковуються на рахунку номінального утримувача).";
 
13. 3) у статті 5:
 
14. доповнити після пункту 1 новим пунктом такого змісту:
 
15. "2. Рахунок в цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача.
 
16. Рахунок в цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, яка відповідно до законодавства має високий рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
17. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача.
 
18. Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків в цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.
 
19. Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з ними у випадках, встановлених законом. Депозитарна установа, яка відкрила рахунок номінального утримувача, зобов’язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог про розкриття інформації.
 
20. У разі не розкриття номінальним утримувачем інформації у відповідності із вимогами цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до шести місяців проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
 
21. Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим числом та не може бути від’ємним.".
 
22. У зв'язку з цим пункти 2-7 вважати пунктами 3-8 відповідно.
 
23. в абзаці третьому пункту 8 після слів "клірингову діяльність, " букву "і" виключити та після слова "депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";
 
24. 4) у статті 6:
 
25. абзац третій пункту 1 після слів "депозитарними установами" доповнити словами " (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача), " та після слів "депозитаріями-кореспондентами" доповнити словами ", номінальними утримувачами";
 
26. абзац перший пункту 2 після слів "конкретного власника" доповнити словами " (крім встановлених Комісією випадків стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача)";
 
27. абзац дев’ятий пункту 2 після слова "депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";
 
28. абзац перший пункту 6 після слів "рахунок у цінних паперах" доповнити словами " (крім випадку, якщо права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача).";
 
29. пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
30. "Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом - Національним банком України за погодженням з Комісією. Депозитарна установа зобов’язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого інформація за результатами розрахунків за правочинами укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", була отримана від Центрального депозитарію або Національного банку України, надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про укладені правочини.";
 
31. 5) у статті 7:
 
32. абзац другий пункту 1 після слів "рахунок у цінних паперах цьому власнику" доповнити словами "або номінальному утримувачу, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються права на належні власнику цінні папери";
 
33. в абзаці першому пункту 2 слова "крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті." замінити словами "крім випадків, встановлених цим Законом.";
 
34. пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. "У разі, якщо права на цінні папери власника, стосовно яких встановлено обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, повідомити номінального утримувача про встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника та надати йому відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження.";
 
36. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
37. "3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням депонента для продажу цінних паперів на фондовій біржі, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного депонента до наступного робочого дня.
 
38. В такому випадку, а також у випадку, коли права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача з обмеженнями, встановленими для продажу цінних паперів на фондовій біржі, депозитарна установа подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.";
 
39. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
40. "5. Депозитарна установа цього ж робочого дня після отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті:
 
41. 1) у разі, якщо права на відповідні цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах власника:
 
42. встановлює обмеження стосовно конкретного власника на його рахунку у цінних паперах - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;
 
43. на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, встановлює обмеження стосовно конкретного власника на залишок цінних паперів, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах за наслідком вчинення правочину, або залишає без виконання відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу влади чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі якщо такий залишок дорівнює нулю.
 
44. 2) у разі, якщо права на відповідні цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача:
 
45. повідомляє номінального утримувача про відсутність укладених правочинів щодо цінних паперів на фондовій біржі та необхідність встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;
 
46. на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, повідомляє номінального утримувача про укладені правочини щодо цінних паперів на фондовій біржі, а також необхідність встановлення обмеження на залишок цінних паперів власника, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача після проведення розрахунків за укладеними правочинами (крім випадку, коли такий залишок дорівнює нулю).";
 
47. 6) у статті 8:
 
48. після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
49. "2. Виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального держателя, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери.".
 
50. У зв'язку з цим пункти 2-3 вважати пунктами 3-4 відповідно;
 
51. 7) у статті 18:
 
52. абзац перший після слова "депонентів, " доповнити словами "номінальних утримувачів, ";
 
53. абзац перший пункту 3 викласти в наступній редакції:
 
54. "3. Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку депонента, номінального утримувача або вчиняти будь-які інші дії з цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням депонента, номінального утримувача або в інших випадках, передбачених законом.";
 
55. 8) у статті 20:
 
56. пункт перший після абзацу дев'ять доповнити новим абзацом такого змісту:
 
57. "Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом - Національним банком України за погодженням з Комісією.";
 
58. 9) у статті 21:
 
59. пункт 3 викласти в наступній редакції:
 
60. "3. У разі надходження від емітента цінних паперів або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних паперів Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.
 
61. При цьому депозитарна установа, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, дає таке розпорядження Центральному депозитарію або Національному банку України протягом одного робочого дня виключно за умови надходження від депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, розпорядження про зарахування на його рахунок відповідної кількості прав на цінні папери.";
 
62. абзац перший пункту 4 після слів "депонента-першого власника" доповнити словами "або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник";
 
63. абзац другий пункту 4 після слів "депонентів перших власників" доповнити словами "або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники.";
 
64. 10) у статті 22:
 
65. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
66. "3. Порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з номінальним утримувачем, Центральним депозитарієм або Національним банком України щодо складення реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії та Національним банком України.
 
67. Номінальний утримувач зобов’язаний на запит депозитарної установи надати інформацію, визначену Комісією, про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках.
 
68. Депозитарна установа не несе відповідальності за не розкриття інформації в реєстрі власників іменних цінних паперів щодо власника цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, у разі не виконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття відповідної інформації.";
 
69. пункт 9 після слів "їх депонентів (клієнтів)" доповнити новими словами такого змісту ", інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, якому депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах, ";
 
70. 11) у статті 24:
 
71. пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
72. "номінальний утримувач - стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому депозитарною установою; ";
 
73. 12) у статті 25:
 
74. в підпункті 4) пункту 1 виключити слово "оподаткування";
 
75. після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
76. "5. У разі отримання депозитарною установою оформленого у відповідності до вимог закону запиту від суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, щодо отримання інформації про власників цінних паперів та/або належних їм цінних паперів та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана протягом наступного робочого дня після отримання відповідного запиту повідомити про це номінального утримувача. Номінальний утримувач забезпечує розкриття інформації на запит суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, в обсязі та строки, встановлені законом.
 
77. Депозитарна установа не несе відповідальності за не розкриття інформації на запит суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, щодо власника цінних паперів та/або належних йому цінних паперів та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, у разі не виконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття відповідної інформації.".
 
78. У зв'язку з цим пункти 5-7 вважати пунктами 6-8.
 
79. 2. У Законі Україні "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 31, ст. 268):
 
80. 1) у статті 4:
 
81. речення друге абзацу другого пункту 3 після слів "рахунок у цінних паперах" доповнити новими словами " (крім випадку, коли облік прав на цінні папери власника здійснюється на рахунку номінального утримувача у встановленому законодавством порядку).";
 
82. 2) у статті 39:
 
83. пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
84. "Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах номінального утримувача, на підставі інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, яку номінальний утримувач повинен розкрити в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".
 
85. 3. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 50-51, ст. 2057):
 
86. 1) у статті 9:
 
87. пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
88. "Вказана вимога не поширюється на відносини, пов'язані із відкриттям та обслуговуванням депозитарною установою рахунку в цінних паперах номінального утримувача у встановленому законодавством порядку.".
 
89. 4. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 51, ст. 292):
 
90. 1) у статті 7:
 
91. доповнити після пункту 37- 11) новим пунктом такого змісту:
 
92. "37- 12) встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача в системі депозитарного обліку цінних паперів; ";
 
93. 2) у статті 8:
 
94. доповнити після пункту 5- 4) новим пунктом такого змісту:
 
95. "5- 5) заборонити або обмежити на строк до шести місяців проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача у разі не розкриття номінальним утримувачем інформації про власників та належні їм цінні папери та/або операції з відповідними цінними паперами у випадках, встановлених законом; ".
 
96. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
97. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
98. 2. Кабінету Міністрів України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.