Кількість абзаців - 899 Розмітка (ліва колонка)


Виборчого кодексу України (ч.ІV) (Друге читання)

0. 6. Суб’єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають законодавству про вибори, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги суб’єкт розгляду скарги може задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.
 
1. 7. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.
 
2. 8. Виборча комісія вищого рівня за підсумком розгляду скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання.
 
3. 9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу.
 
4. 10. Копія рішення суб’єкта розгляду скарги видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день ( невідкладно.
 
5. Стаття 275. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб
 
6. 1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 269 цього Кодексу, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, у тому числі органу ведення Державного реєстру виборців чи регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону.
 
7. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається відповідно до окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів за місцем знаходження суб’єкта оскарження чи Центральної виборчої комісії, до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
8. 3. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності у випадках та в порядку, передбачених законом.
 
9. Стаття 276. Особливості оскарження рішень чи дій партій (організацій партій), громадських об’єднань
 
10. 1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач, а також виборець, виборчі права якого порушено, може оскаржити рішення чи дії партії (організації партії), іншого об’єднання громадян, її (його) посадової особи, уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, уповноваженої особи чи іншого повноважного представника, а також іншої партії, яка не має статусу суб’єкта виборчого процесу, громадської організації, іншого громадського об’єднання, її (його) посадової особи, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту політичної партії, статуту (положення) громадського об’єднання належать до її (його) внутрішньої організаційної діяльності або її (його) виключної компетенції.
 
11. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається відповідно до окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів за місцем знаходження керівного органу суб’єкта оскарження чи Центральної виборчої комісії, до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
12. Стаття 277. Особливості оскарження дій офіційних спостерігачів
 
13. 1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 265 цього Кодексу, може оскаржити дій офіційного спостерігача від суб’єкта виборчого процесу чи від громадської організації щодо порушень ним вимог цього Кодексу.
 
14. 2. Скарга на дії офіційного спостерігача подається до виборчої комісії, яка зареєструвала офіційного спостерігача.
 
15. Стаття 278. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників (засновників), посадових осіб та творчих працівників
 
16. 1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, інформаційного агентства, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника (журналіста), які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно інформаційного забезпечення виборів, здійснення права на відповідь, вимог та обмежень щодо ведення передвиборної агітації.
 
17. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до:
 
18. 1) Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів ( стосовно дій чи бездіяльності загальнодержавного інформаційного агентства, загальнодержавного засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника (журналіста);
 
19. 2) відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії ( стосовно дій чи бездіяльності регіонального інформаційного агентства, регіонального чи місцевого засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника.
 
20. Стаття 279. Особливості оскарження дій чи бездіяльності кандидата
 
21. 1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, його представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність спрямовані на порушення встановленого цим Кодексом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, а також на порушення прав та охоронюваних законом інтересів суб’єкта звернення зі скаргою або виборчих прав громадян.
 
22. 2. Виборець може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, його представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.
 
23. 3. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата, його представника чи довіреної особи подається до Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
24. Стаття 280. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів виборчих комісій
 
25. 1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 265 цього Кодексу, має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії.
 
26. 2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії.
 
27. 3. Скарга щодо дій чи бездіяльності члена дільничної виборчої комісії під час голосування може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії.
 
28. 4. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії.
 
29. 5. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка здійснює повноваження окружної комісії на місцевих виборах, подається до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
30. 6. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії місцевих виборів, члена Центральної виборчої комісії, члена головної виборчої комісії місцевих виборів оскаржуються виключно до суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
31. РОЗДІЛ ХХІІІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ ПОЗА ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ
 
32. Стаття 281. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців поза виборчим процесом
 
33. 1. Особа, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
34. 2. Політична партія, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру у порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
35. 3. Реєстр.картка №150) цього Кодексу. За підсумками перевірки регіональний орган адміністрування Реєстру передає встановлені відомості про виборця (виборців) до належного органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або, у разі підтвердження підстав відмови, надає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася зі скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
 
36. 4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, вчинені поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму, які порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.
 
37. Стаття 282. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців поза виборчим процесом
 
38. 1. Особа, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у загальному порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
39. 2. Політична партія, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у загальному порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
40. КНИГА ДРУГА. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ВИБОРИ
 
41. Глава VІІІ. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
42. Розділ ХХІV. ЗАГАльні положення стосовно виборів Президента України
 
43. Стаття 283. Право бути кандидатом на пост Президента України
 
44. 1. Кандидатом на пост Президента України може бути громадянин України, який відповідає вимогам частин першої та другої статті 12 цього Кодексу, на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Громадянин вважається таким, що проживає в Україні, відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу, якщо строк його неперервного перебування за межами України з підстав, не передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Кодексу, протягом останніх десяти років перед днем голосування на виборах не перевищував 183 днів.
 
45. 2. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.
 
46. 3. Особа, повноваження якої на посту Президента України припинені достроково з підстав, встановлених Конституцією України, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв’язку з вказаним припиненням повноважень.
 
47. 4. Кандидати на пост Президента України, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом.
 
48. Стаття 284. Право висування кандидата на пост Президента України
 
49. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії (далі - партії), які відповідають вимогам частини третьої статті 13 цього Кодексу, а також шляхом самовисування в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
50. Стаття 285. Чергові вибори Президента України
 
51. 1. Днем голосування на чергових виборах Президента України є остання неділя березня п’ятого року повноважень Президента України.
 
52. 2. Постанова Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента України приймається не пізніше як за сто днів до дня голосування на цих виборах.
 
53. 3. Верховна Рада України невідкладно забезпечує офіційне опублікування постанови про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.
 
54. 4. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
 
55. 5. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніш як зха дев’яносто один день до дня голосування.
 
56. Стаття 286. Позачергові вибори Президента України
 
57. 1. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв’язку із достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, передбачених Конституцією України.
 
58. 2. Днем голосування на позачергових виборах Президента України є остання неділя дев’яностоденного строку з дня:
 
59. 1) проголошення Президентом України особисто заяви про свою відставку на засіданні Верховної Ради України;
 
60. 2) офіційного опублікування рішення Верховної Ради України про підтвердження неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
 
61. 3) офіційного опублікування рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
62. 4) прийняття постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у зв’язку із смертю Президента України.
 
63. 3. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у випадках, передбачених пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, приймається відповідно у день проголошення заяви Президента, зазначеної у пункті 1 частини третьої цієї статті, прийняття рішень, передбачених пунктами 2, 3 частини третьої цієї статті.
 
64. 4. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у пунктах 1-4 частини третьої цієї статті.
 
65. Стаття 287. Повторні вибори Президента України
 
66. 1. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
 
67. 1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;
 
68. 2) коли всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури;
 
69. 3) якщо рішенням суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, визнано неможливість встановлення дійсних результатів волевиявлення громадян України на проведених виборах Президента України.
 
70. 2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення повторних виборів Президента України на підставі подання Центральної виборчої комісії (у випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті) чи рішення суду (у випадку, зазначеному у пункті 3 частини першої цієї статті).
 
71. 3. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніше як на п’ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії (у випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті) чи прийняття відповідного рішення суду (у випадку, зазначеному у пункті 3 частини першої цієї статті).
 
72. 4. Днем голосування на повторних виборах Президента України є остання неділя дев’яностоденного строку з дня офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
 
73. 5. Виборчий процес повторних виборів Президента України є окремим виборчим процесом, незалежним від виборчого процесу, що закінчився у зв’язку з призначенням повторних виборів. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
 
74. Стаття 288. Подання кандидатур до складу виборчих комісій
 
75. 1. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, зазначеними у частині першій статті 87, є кандидати на пост Президента України, зареєстровані відповідно до цього Кодексу.
 
76. 2. Подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії, зазначене у статті 87 цього Кодексу, а також до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зазначене у статті 98 цього Кодексу, підписує кандидат на пост Президента України або від його імені - одна з його довірених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі. Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.
 
77. 3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, зазначене у статті 95 цього Кодексу, підписує одна з довірених осіб кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
78. Розділ ХХV. ВИСУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
79. Стаття 289. Загальний порядок висування кандидатів
 
80. 1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями та самовисування розпочинається з початком виборчого процесу виборів Президента України.
 
81. 2. Кандидат на пост Президента України з дня його висування у порядку, встановленому цим Кодексом, набуває статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
82. Стаття 290. Порядок висування кандидатів партіями
 
83. 1. Політична партія може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.
 
84. 2. Партія може висунути кандидатом на пост Президента України особу, яка є членом цієї партії або не належить до жодної партії і яка відповідно до статті 284 цього Кодексу має право бути кандидатом на пост Президента України.
 
85. 3. Особа може бути висунута кандидатом на пост Президента України лише однією партією за згодою кандидата.
 
86. 4. Висування кандидата партією здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), що скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії. На з’їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидата на пост Президента України, повинно бути присутніми не менше 200 делегатів.
 
87. 5. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному сайті. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду.
 
88. 6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
89. 7. На з’їзді (зборах, конференції) партії щодо висування кандидата на пост Президента України створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатури (кандидатур), запропонованої (запропонованих) до висування кандидатом, та передвиборної програми кандидата.
 
90. 8. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, підсумки голосування (кількість голосів «за», «проти», «не брали участь у голосуванні») щодо рішення про висування кандидата на пост Президента України, а також відомості про особу, висунуту кандидатом на пост Президента України:
 
91. 1) прізвище, ім'я, по батькові;
 
92. 2) число, місяць і рік народження;
 
93. 3) громадянство;
 
94. 4) партійність;
 
95. 5) відомості про освіту;
 
96. 6) відомості про володіння державною мовою;
 
97. 7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
98. 8) його посада в партії, громадських об’єднаннях, благодійних організаціях;
 
99. 9) наявність представницького мандата;
 
100. 10) місце проживання кандидата (без зазначення адреси житла чи виборчої адреси).
 
101. 9. Протокол підписується керівником партії (головуючим на з’їзді) та скріплюється печаткою партії.
 
102. Стаття 291. Порядок самовисування
 
103. 1. Громадянин України, який відповідно до статті 283 цього Кодексу має право бути кандидатом на пост Президента України і не дав згоди бути висунутим кандидатом від жодної партії, особисто подає до Центральної виборчої комісії заяву про самовисування кандидатом, справжність підпису на якій засвідчена нотаріально.
 
104. 2. У заяві про самовисування на пост Президента України повинні міститися:
 
105. 1) висловлене бажання особи бути кандидатом на виборах Президента України;
 
106. 2) відомості, зазначені у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу,
 
107. 3) згода на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про доходи;
 
108. 4) зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з зайняттям поста Президента України (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
109. 5) зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав - зазначення про їх відсутність);
 
110. 6) зазначення офіційної контактної адреси кандидата.
 
111. 3. До заяви додаються документи, зазначені у частині першій статті 294 цього Кодексу.
 
112. Стаття 292. Грошова застава
 
113. 1. Грошова застава вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі одного мільйона гривень.
 
114. 2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
115. 3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок особи, яка була висунута кандидатом на пост Президента України.
 
116. 4. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, грошова застава перераховується на рахунок кандидата.
 
117. 5. Грошова застава повертається кандидату на пост Президента України, якщо кандидат на пост Президента України за підсумками виборів отримав підтримку не менш як 7 відсотків дійсних голосів виборців. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше 7 відсотків дійсних голосів виборців, грошова застава перераховується до Державного бюджету України.
 
118. Стаття 293. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України
 
119. 1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України та членів його сім’ї за рік, що передує року початку виборчого процесу, заповнюється власноручно кандидатом за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» та подається до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
120. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації.
 
121. 3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
 
122. 4. Центральна виборча комісія у триденний строк після реєстрації кандидата оприлюднює на офіційному сайті Центральної виборчої комісії декларацію кожного кандидата на пост Президента України, а також публікує їх в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».
 
123. Стаття 294. Умови реєстрації кандидатів на пост Президента України
 
124. 1. Особа, яка самовисувається кандидатом на пост Президента України, для своєї реєстрації, крім заяви, зазначеної у статті 291 цього Кодексу, особисто подає до Центральної виборчої комісії такі документи:
 
125. 1) заповнену кандидатом особисто анкету на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;
 
126. 2) автобіографію особи, висунутої кандидатом, обсягом до двох тисяч п’ятисот друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді), що повинна обов’язково містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:
 
127. а) прізвище, ім’я, по батькові;
 
128. б) число, місяць, рік і місце народження;
 
129. в) відомості про громадянство;
 
130. г) відомості про освіту;
 
131. ґ) відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
132. д) відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
133. е) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом;
 
134. є) партійність, рік вступу до партії;
 
135. ж) склад сім’ї;
 
136. з) місце проживання та виборча адреса із зазначенням часу проживання в Україні,
 
137. и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
138. і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
139. 3) передвиборну програму кандидата, викладену державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді);
 
140. 4) документ про внесення грошової застави відповідно до статті 292 цього Кодексу;
 
141. 5) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 293 цього Кодексу;
 
142. 6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата, а також сторінок, де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 
143. 7) чотири фотографії кандидата розміром 4х6 сантиметрів та дві фотографії кандидата розміром 9х13 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
144. 2. Для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, подаються також такі документи:
 
145. 1) заява партії про реєстрацію кандидата, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії, яка містить прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
146. 2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчені безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації політичних партій, після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення;
 
147. 3) протокол з’їзду (зборів, конференції) партії, зазначений у частині восьмій статті 290 цього Кодексу, що містить рішення про висування кандидата;
 
148. 4) заява особи, висунутої кандидатом, про згоду бути кандидатом на пост Президента України від цієї партії, у якій також зазначаються відомості, передбачені пунктами 3-6 частини другої статті 291 цього Кодексу.
 
149. 3. Документи для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, зазначені у частині другій цієї статті, подає до Центральної виборчої комісії особа, висунута кандидатом.
 
150. 4. Центральна виборча комісія, приймаючи документи від особи, висунутої кандидатом, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частинах першій та/або другій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член Центральної виборчої комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого особа, висунута кандидатом, може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
151. 5. У разі прийняття документів Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, довідку про їх прийняття, яка засвідчує подання усіх необхідних документів, передбачених цією статтею Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
152. 5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування.
 
153. Стаття 295. Порядок реєстрації кандидатів на пост Президента України
 
154. 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів на пост Президента за умови отримання документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 294 цього Кодексу.
 
155. 2. Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від відповідної партії. Повторна заява особи про самовисування чи про згоду балотуватися на тих же виборах Президента України від будь-якої партії не приймається.
 
156. 3. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
157. 4. У разі реєстрації кандидата його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії не пізніше наступного дня видається копія постанови про реєстрацію. У той же строк кандидату на пост Президента України видається посвідчення кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
158. 5. Рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в його реєстрації не пізніше як на третій день з дня прийняття цього рішення публікується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
 
159. 6. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за п’ятдесят днів до дня голосування.
 
160. 7. Перелік кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, вказаних у пунктах 1-10 частини восьмої статті 288 цього Кодексу, а також суб’єкта (способу) висування у п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів публікується Центральною виборчою комісією в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» та оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
161. 8. Зареєстровані кандидати на пост Президента України мають рівні права незалежно від способу та часу їх висунення і часу реєстрації.
 
162. Стаття 296. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України
 
163. 1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:
 
164. 1) порушення встановленого цим Кодексом порядку висунення кандидата;
 
165. 2) встановлення Центральною виборчою комісією факту наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
 
166. 3) відсутності хоча б одного із документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 294 цього Кодексу;
 
167. 4) припинення громадянства України або наявності громадянства іншої держави особи, висунутої кандидатом на пост Президента України;
 
168. 5) виїзду особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
169. 6) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною;
 
170. 7) набрання щодо особи, висунутої кандидатом, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
171. 8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 283 цього Кодексу.
 
172. 2. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови.
 
173. 3. Копія рішення про відмову в реєстрації кандидата не пізніше наступного дня після його прийняття видається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
174. 4. Відмова в реєстрації кандидата з підстав, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті, не виключає додаткового подання відповідних чи виправлених документів не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування. Рішення щодо реєстрації кандидата у цьому випадку приймається у строк, зазначений у частині шостій статті 295 цього Кодексу.
 
175. Стаття 297. Підписи на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
176. 1. Реєстрацію кандидата на пост Президента України можуть підтримувати своїми підписами особи, які мають представницький мандат - народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати обласних, районних, міських (міст Києва, Севастополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі рад, міські голови (міста Києва, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення).
 
177. 2. На підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України має бути зібрано не менш як 300 підписів осіб, зазначених у частині першій цієї статті, в тому числі не менш як по п’ятнадцять заяв у кожному з двох третин регіонів, зазначених у частині другій статті 133 конституції України.
 
178. 3. Підписні листи із заявами на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України повинні бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня голосування.
 
179. Стаття 298. Підписний лист
 
180. 1. Підписний лист є бланком заяви особи, яка має представницький мандат, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України. Форма підписного листа затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день з дня початку виборчого процесу.
 
181. 2. Кандидат має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів друкарським способом, ксерокопіюванням або іншим способом з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа за рахунок коштів свого виборчого фонду.
 
182. 3. Підписний лист на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України повинен містити:
 
183. 1) прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
 
184. 2) зазначення способу та суб’єкта висування кандидата;
 
185. 3) відомості про довірену особу кандидата, яка проводить збір заяв;
 
186. 4) місця для внесення відомостей про особу, яка підтримує реєстрацію кандидата:
 
187. а) прізвища, імені та по батькові особи;
 
188. б) дати народження особи;
 
189. в) виборчої адреси особи;
 
190. г) назву ради, в якій особа має представницький мандат, або зазначення назви посади міського голови.
 
191. 5) місце для викладу тексту заяви;
 
192. 6) місце для проставлення підпису виборця та дати підписання заяви;
 
193. 7) місце для підпису довіреної особи, яка проводить збирання заяв.
 
194. Стаття 299. Порядок збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
195. 1. Збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України проводять довірені особи кандидата на пост Президента України, зареєстровані відповідно до частини четвертої статті 307 цього Кодексу.
 
196. 2. Особа, зазначена у частині першій статті 297 цього Кодексу, власноручно заповнює та підписує підписний лист, проставляє свій підпис та дату підписання. У заяві особа у довільній формі висловлює та мотивує свою підтримку реєстрації відповідного кандидата на пост Президента України.
 
197. 3. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень.
 
198. 4. У підписному листі не допускається виправлень відомостей, зазначених у пунктах 1-4, 6 та 7 частини третьої статті 298 цього Кодексу.
 
199. 5. Ніхто не має права примушувати особу, яка має представницький мандат, підтримати реєстрацію кандидата на пост Президента України. Така особа має право підтримати реєстрацію не більш ніж одного кандидата на пост Президента України.
 
200. 6. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підтримку реєстрації кандидата чи іншим способом заохочувати особу, яка має представницький мандат, до такої підтримки, а також перешкоджати особі, яка має представницький мандат, надати підтримку реєстрації кандидатів.
 
201. 7. Встановлення обмежень щодо порядку збирання заяв осіб, які мають представницькі мандати, не передбачених цією статтею, забороняється.
 
202. Стаття 300. Порядок перевірки та врахування підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
203. 1. Підписні листи із заявами осіб, які мають представницькі мандати, передаються уповноваженим представником кандидата на пост Президента України до Центральної виборчої комісії у строк, зазначений у частині третій статті 297 цього Кодексу. Вимоги щодо оформлення поданих підписних листів встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування.
 
204. 2. У день прийняття підписних листів Центральна виборча комісії видає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України довідку про кількість прийнятих підписних листів. Довідка має містити перелік прийнятих підписних листів із зазначенням кількості заяв осіб, які мають представницькі мандати, зібраних у кожному з регіонів, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, а також число, місяць і рік та час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
 
205. 3. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Кодексу щодо збирання заяв осіб, які мають представницькі мандати, шляхом перевірки підписних листів членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників секретаріату Центральної виборчої комісії. Для перевірки, зокрема, використовуються відомості Державного реєстру виборців. Центральна виборча комісія має право звернутися до особи, яка поставила підпис на підтримку кандидата на пост Президента України, щодо підтвердження цього факту.
 
206. 4. При встановленні кількості осіб, які підтримали своїми заявами реєстрацію кандидата на пост Президента України, не враховуються підписні листи:
 
207. 1) невстановленої форми або підроблені;
 
208. 2) у разі відсутності у підписному листі усіх або окремих відомостей про особу, яка має представницький мандат і підтримує своєю заявою реєстрацію кандидата на пост Президента України, передбачених формою підписного листа, або зазначені відомості є недостовірними;
 
209. 3) якщо особа, що заповнила підписний лист, на день його заповнення не мала представницького мандату;
 
210. 4) якщо у заяві особи, яка має представницький мандат, відсутнє висловлення підтримки реєстрації кандидата;
 
211. 5) якщо при заповненні підписного листа порушено вимоги частин третьої та четвертої статті 299 цього Кодексу;
 
212. 6) якщо підписний лист не засвідчений підписом довіреної особи кандидата;
 
213. 7) якщо встановлено, що підписний лист заповнено внаслідок примусу, підкупу або обману.
 
214. 5. Якщо особа, яка має представницький мандат, підписала декілька заяв на підтримку того ж кандидата на пост Президента України, усі такі підписні листи не враховуються.
 
215. 6. Про підсумок збирання підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата Центральна виборча комісія складає протокол, у якому зазначається:
 
216. 1) прізвище, ім’я та по батькові кандидата на пост Президента України;
 
217. 2) день подання підписних листів із заявами осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
218. 3) загальна кількість врахованих підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації;
 
219. 4) кількість врахованих підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації, зібраних у кожному регіоні, зазначеному у частині другій статті 133 Конституції України.
 
220. 7. Протокол, зазначений у частині шостій цієї статті, складається у двох примірниках. Кожен примірник протоколу підписується усіма присутніми на засіданні членами Центральної виборчої комісії та засвідчується печаткою Комісії. Кандидат на пост Президента України, на підтримку реєстрації якого зібрано підписи осіб, які мають представницькі мандати, або його уповноважений представник у Центральній виборчій комісії мають право підписати обидва примірники протоколу. Один примірник протоколу не пізніше наступного дня надається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
221. 8. Про неврахування підписних листів із заявами осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку кандидата Центральна виборча комісія приймає рішення, у якому зазначає кількість підписних листів, не врахованих із кожної з підстав, зазначених у пунктах 1-7 частини четвертої цієї статті. Копія рішення не пізніше наступного дня надається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
222. Стаття 301. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
 
223. 1. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у разі:
 
224. 1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за десять днів до дня голосування (повторного голосування), із письмовою заявою про відмову від балотування;
 
225. 2) неподання за сорок днів до дня виборів визначеної частиною першою статті 297 цього Кодексу кількості заяв осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України;
 
226. 3) наявності врахованих відповідно до статті 298 цього Кодексу підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України у кількості, меншій за визначену частиною другою статті 297 цього Кодексу;
 
227. 4) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
 
228. 5) виїзду кандидата за межі України для постійного проживання або з метою отримання політичного притулку;
 
229. 6) визнання кандидата недієздатним;
 
230. 7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
231. 8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, зареєстровану кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 283 цього Кодексу.
 
232. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на третій день після отримання звернення, зазначеного у пункті 1, виникнення чи виявлення обставин, зазначених у пунктах 2-8 частини другої цієї статті, у присутності кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника, а також представника партії, що висунула кандидата. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніше як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності вказаних осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за їх відсутності.
 
233. 3. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України таке рішення набирає чинності, а відповідна особа втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження відповідного рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення статус суб’єкта виборчого процесу особа зберігає до набрання рішенням суду законної сили.
 
234. 4. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує про втрату чинності рішення про його реєстрацію.
 
235. 5. Рішення, зазначене у частині третій цієї статті, публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після набрання ним чинності. Рішення, зазначене у частині четвертій цієї статті, публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування. Зазначені рішення невідкладно оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
236. 6. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначене у пункті 1 частини першої цієї статті, якщо воно надійшло пізніше, ніж за десять днів до дня голосування (дня повторного голосування), і не приймає щодо нього рішення.
 
237. Стаття 302. Попередження за порушення виборчого законодавства
 
238. 1. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України у разі:
 
239. 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту:
 
240. а) підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, його довіреною особою, уповноваженим представником у Центральній виборчій комісії, а також іншою особою на прохання кандидата чи за дорученням кандидата або партії, яка його висунула;
 
241. б) надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 205 цього Кодексу), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, його довірена особа, уповноважений представник у Центральній виборчій комісії, посадова особа партії, яка висунула кандидата (непрямий підкуп);
 
242. в) використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;
 
243. г) що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);
 
244. 2) у разі порушення кандидатом, його довіреною особою чи іншою особою за дорученням кандидата обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення прямої чи опосередкованої агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 201 цього Кодексу.
 
245. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення кандидату попередження у порядку, зазначеному у частині другій статті 301 цього Кодексу. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування.
 
246. 3. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України копію цього рішення. Якщо вказане рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається уповноваженому представнику невідкладно.
 
247. 4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
248. 5. У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині першій цієї статті, ознак злочину, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для реагування відповідно до закону.
 
249. Стаття 303. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України
 
250. 1. Кандидату на пост Президента України, крім кандидата, який займає пост Президента України або є народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
251. 2. Кандидат з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи (посади, служби) з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу (посаду), скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
252. 3. Кандидат на пост Президента України має право делегувати одного уповноваженого представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який представляє його інтереси в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
 
253. 4. Кандидат на пост Президента може мати не більше п’яти довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та не більше як по дві довірені особи у кожному територіальному окрузі. Повноваження довірених осіб кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.
 
254. Стаття 304. Вимоги до уповноваженого представника та довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
255. 1. Уповноваженим представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії (далі - уповноважений представник), довіреною особою кандидата може бути громадянин України, який має право голосу.
 
256. 2. Не може бути уповноваженим представником, довіреною особою кандидата:
 
257. 1) член будь-якої виборчої комісії;
 
258. 2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;
 
259. 3) посадова чи службова особа правоохоронних органів;
 
260. 4) службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
261. 5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
 
262. 6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої системи.
 
263. Стаття 305. Порядок реєстрації уповноваженого представника кандидата на пост Президента України
 
264. 1. Заява про реєстрацію уповноваженого представника за підписом особи, висунутої кандидатом, засвідченим в установленому порядку, подається до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою (поданням партії) про реєстрацію кандидата на пост Президента України відповідно до статті 294 цього Кодексу.
 
265. 2. У заяві про реєстрацію уповноваженого представника зазначаються такі відомості щодо відповідної особи:
 
266. 1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
267. 2) громадянство;
 
268. 3) дата народження;
 
269. 4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
270. 5) виборча адреса, номер контактного телефону.
 
271. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії.
 
272. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Кандидатура уповноваженого представника може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 304 цього Кодексу та частин першої-третьої цієї статті.
 
273. 5. Після реєстрації уповноваженого представника йому видається посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
274. 6. У разі відмови у реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження його уповноваженого представника вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
275. Стаття 306. Права уповноваженого представника кандидата на пост Президента України
 
276. 1. Уповноважений представник має право:
 
277. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами Президента України, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання проект порядку денного та матеріали до питань порядку денного, які надаються членам Центральної виборчої комісії, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
278. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
279. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;
 
280. 4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;
 
281. 5) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії.
 
282. 2. Уповноважений представник з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення своїх повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
283. Стаття 307. Реєстрація довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
284. 1. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата за підписом кандидата, засвідченим у встановленому порядку, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидата.
 
285. 2. У заяві про реєстрацію довірених осіб зазначаються відомості, передбачені пунктами 1-5 частини другої статті 302 цього Кодексу, а також відповідний виборчий округ, на який будуть поширюватися повноваження кожної довіреної особи.
 
286. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси кандидата у відповідному виборчому окрузі.
 
287. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, однак не пізніш як напередодні дня голосування реєструє довірених осіб кандидата та видає уповноваженому представникові цього кандидата їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
288. 5. У разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження довіреної особи кандидата вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
289. Стаття 308. Повноваження довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
290. 1. Довірена особа кандидата веде агітацію за обрання його Президентом України, сприяє кандидату у проведенні виборчого процесу, без доручення представляє кандидата у виборчому процесі.
 
291. 2. Довірена особа кандидата:
 
292. 1) представляє інтереси кандидата у відносинах з виборцями, виборчими комісіями, іншими суб’єктами виборчого процесу, судами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, закладами, установами, організаціями на території відповідного виборчого округу;
 
293. 2) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях окружних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу;
 
294. 3) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3 частини другої статті 114 цього Кодексу;
 
295. 4) має права офіційного спостерігача від кандидата, передбачені частиною першою статті 215 цього Кодексу;
 
296. 5) має інші повноваження, передбачені цим Кодексом для довіреної особи кандидата.
 
297. 3. Довірена особа кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі має право бути присутньою на засіданні Центральної виборчої комісії.
 
298. 4. На довірену особу кандидата поширюються обмеження, встановлені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
299. 5. Довірена особа кандидата з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
300. Стаття 309. Заміна уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата
 
301. 1. Уповноважений представник, довірена особа кандидата має право у будь-який час до дня голосування звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
302. 2. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про відкликання свого уповноваженого представника чи довіреної особи, а також про внесення іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з письмовою згодою внесеної кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно у частині першій статті 302 чи частині першій статті 304 цього Кодексу.
 
303. 3. На підставі заяви, поданої відповідно до частин першої або другої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня, попереднього до дня голосування, а в день голосування ( невідкладно, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата та (за наявності відповідної заяви) про реєстрацію іншої особи уповноваженим представником чи довіреною особою кандидата у відповідному виборчому окрузі. Копія рішення видається уповноваженому представнику кандидата або надсилається на офіційну контактну адресу кандидата.
 
304. 4. Посвідчення уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата, повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, вважається недійсним.
 
305. Стаття 310. Право кандидата на пост Президента України мати офіційних спостерігачів
 
306. 1. Кандидат на пост Президента України має право мати офіційних спостерігачів відповідно до частини першої статті 214 цього Кодексу.
 
307. 2. Подання кандидатур офіційних спостерігачів від імені кандидата на пост Президента України відповідно до частини другої статті 217 цього Кодексу здійснюють довірені особи кандидата.
 
308. РОЗДІЛ ХХVІ. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
309. Стаття 311. Особливості відкриття, формування та використання виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
 
310. 1. Кандидат на пост Президента України формує свій виборчий фонд у порядку, визначеному статтями 185-189 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
 
311. 2. Накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата відкривається не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України.
 
312. 3. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, відновлюється з дня, наступного після дня прийняття рішення Центральної виборчої комісії відповідно до частини восьмої статті 186 цього Кодексу.
 
313. 4. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на день початку виборчого процесу.
 
314. Стаття 312. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України
 
315. 1. Інформаційний плакат кандидата на пост Президента України, зазначений у статті 194 цього Кодексу, повинен містити передвиборну програму кандидата, подану ним до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидата, а також фотографію кандидата із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1, 2, 4, 7, 10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу, а також суб’єкта (способу) висування.
 
316. 2. Інформаційні буклети на виборах Президента України не виготовляються.
 
317. 3. Інформаційні плакати кандидатів виготовляються з розрахунку не менш як по чотири примірники кожного інформаційного плаката на кожну виборчу дільницю не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування.
 
318. 4. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів з розрахунку по три примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, передаються відповідним виборчим комісіям, решта - кандидату або його уповноваженому представнику. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці невідкладно після утворення дільничних виборчих комісій.
 
319. 5. За необхідності у разі призначення повторного голосування на виборах Президента України Центральна виборча комісія може прийняти рішення про виготовлення додаткової кількості інформаційних плакатів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, з розрахунку не більш як по два примірники кожного інформаційного плаката на кожну виборчу дільницю. Зазначені плакати невідкладно після виготовлення передаються дільничним виборчим комісіям.
 
320. Стаття 313. Збалансованість поширення інформації про кандидатів на пост Президента України
 
321. 1. Вимоги щодо збалансованості поширення інформації, встановлені частиною другою статті 196 цього Кодексу, стосуються поширення інформації про кандидатів на пост Президента України незалежно від способу та суб’єктів їх висування.
 
322. 2. Ефірний час у передачах (циклах передач), зазначених у статті 197 цього Кодексу, присвячений партіям, які висунули кандидатів на пост Президента України, зараховується до ефірного часу, присвяченого відповідним кандидатам.
 
323. Стаття 314. Проведення передвиборної агітації на виборах Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України
 
324. 1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України.
 
325. 2. Кандидату на пост Президента, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізації надають загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі. Цей час кандидату надається тричі на кожному з зазначених загальнодержавних каналів у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія.
 
326. 3. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини другої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, зазначеної у частині першій цієї статті, не пізніш як за п’ятдесят п’ять днів до дня голосування.
 
327. 4. Черговість надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині третій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій, зазначених у частині першій цієї статті, за участю відповідно уповноважених представників кандидатів у Центральній виборчій комісії чи довірених осіб кандидатів у відповідному територіальному виборчому окрузі. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню.
 
328. 5. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини четвертої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією, а також оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
329. Стаття 315. Передвиборні теледебати
 
330. 1. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог статті 212 цього Кодексу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі.
 
331. 2. Зазначені у частині першій цієї статті теледебати проводяться у строки, передбачені статтею 201 цього Кодексу для проведення передвиборної агітації, у проміжку між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами.
 
332. 3. В одній передачі циклу одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів на пост Президента України. Кандидати беруть участь у теледебатах особисто.
 
333. 4. Графік поширення передач циклу, черговість участі кандидатів у теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач.
 
334. 5. Кількість передач в одному циклі теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів можливість участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ними бажання.
 
335. 6. Тривалість кожної передачі за участю однієї групи кандидатів має бути не меншою, ніж шістдесят хвилин безперервного ефірного часу. Переривання трансляції теледебатів комерційною рекламою забороняється.
 
336. 7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування за п’ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною телекомпанією України організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати проводяться в прямому ефірі між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Ці теледебати обов’язково транслюються Національною радіокомпанією України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення.
 
337. 8. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах, зазначених у частині сьомій цієї статті, або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату у Президенти України для проведення передвиборної агітації.
 
338. РОЗДІЛ ХХVІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
339. Стаття 316. Вимоги до змісту виборчого бюлетеня на виборах Президента України
 
340. 1. Текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
 
341. 2. У виборчому бюлетеня зазначаються в алфавітному порядку (за прізвищами кандидатів) відомості про зареєстрованих кандидатів на пост Президента України: їх прізвища, імена, по батькові, а також рік народження, суб’єкт висування кандидата. Між прізвищем, ім’ям, по батькові кожного кандидата та іншими відомостями про нього розташовується порожній квадрат.
 
342. Стаття 317. Особливості підготовки приміщення для голосування
 
343. 1. Крім інформаційних плакатів, зазначених у частині четвертій статті 192 цього Кодексу, безпосередньо перед приміщенням для голосування обов’язково розміщуються інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, зазначені у статті 312 цього Кодексу.
 
344. 2. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України розміщуються у порядку, що відповідає порядку кандидатів у виборчому бюлетені.
 
345. 3. Голова дільничної виборчої комісії зобов’язаний забезпечити постійну наявність протягом часу голосування розміщених інформаційних плакатів усіх кандидатів на пост Президента України.
 
346. Стаття 318. Порядок заповнення виборчого бюлетеня при голосуванні
 
347. 1. Під час голосування виборець робить у виборчому бюлетені одну позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує.
 
348. 2. При заповненні виборчого бюлетеня виборець може підтримати своїм голосом лише одного кандидата на пост Президента України.
 
349. Стаття 319. Особливості підрахунку голосів на виборчій дільниці
 
350. 1. Для встановлення кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню розкладаються у порядку, визначеному частиною першою статті 244 цього Кодексу, на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів або напис «недійсні».
 
351. 2. Недійсним вважається бюлетень відповідно до частини третьої статті 244 цього Кодексу. Недійсним бюлетенем відповідно до пункту 3 частини третьої статті 244 цього Кодексу вважається виборчий бюлетень, в якому:
 
352. 1) поставлено більше ніж одну позначку, зазначену у частині першій статті 318 цього Кодексу, біля прізвищ різних кандидатів;
 
353. 2) не поставлено жодної позначки біля прізвищ кандидатів.
 
354. 3. Дільнична виборча комісія підраховує в порядку, встановленому частиною третьою статті 226 цього Кодексу, виборчі бюлетені і встановлює кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.
 
355. 4. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту волевиявлення виборця у виборчому бюлетені питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом прийняття протокольного рішення. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
356. 5. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали кожного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
357. 6. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановленій відповідно до частини дванадцятої статті 243 цього Кодексу, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною десятою статті 115 цього Кодексу, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження.
 
358. 7. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо в порядку, встановленому частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На пакеті зазначається відповідні прізвище та ініціали кандидата.
 
359. Стаття 320. Відомості спеціальної частини підсумкових протоколів дільничної та окружної виборчої комісії
 
360. 1. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, передбаченої частиною п’ятою статті 246 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці, передбаченої частиною третьою статті 252 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу відповідно до частини четвертої статті 255 цього Кодексу та протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у закордонному виборчому окрузі відповідно до частини третьої статті 259 цього Кодексу заносяться такі відомості:
 
361. 1) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці чи територіального виборчого округу;
 
362. 2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
363. 3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).
 
364. 2. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку кожного кандидата.
 
365. Стаття 321. Протокол про підсумки голосування на виборах Президента України
 
366. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на третій день з дня прийняття останнього протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу, встановлює підсумки голосування на виборах Президента України, про що складає протокол.
 
367. 2. До загальної частини протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України заносяться такі відомості:
 
368. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
 
369. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
 
370. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
371. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
 
372. 5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць;
 
373. 6) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями усіх виборчих дільниць;
 
374. 7) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
 
375. 8) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
376. 9) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
377. 10) загальна кількість виборчих бюлетенів, зіпсованих при використанні штампа «Вибув»;
 
378. 11) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
379. 12) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування;
 
380. 13) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;
 
381. 14) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
382. 15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
383. 16) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про зміну місця голосування;
 
384. 17) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
385. 18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
386. 19) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
387. 20) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
388. 21) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
389. 22) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
390. 23) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
391. 3. До спеціальної частини протоколу про результати голосування на виборах Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
392. 1) загальна кількість дійсних голосів виборців;
 
393. 2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
394. 3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).
 
395. 4. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-23 частини другої та пунктах 1-3 частини третьої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу.
 
396. 5. Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.
 
397. 6. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.
 
398. 7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники у Центральній виборчій комісії, довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України.
 
399. 8. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
400. Стаття 322. Рішення Центральної виборчої комісії за підсумками голосування на виборах Президента України
 
401. 1. На підставі відомостей, встановлених у протоколі про підсумки голосування на виборах Президента України, Центральна виборча комісія невідкладно після його підписання приймає одне із таких рішень:
 
402. 1) про визнання обраним Президента України;
 
403. 2) про призначення повторного голосування на виборах Президента України;
 
404. 3) про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
 
405. 2. Обраним за підсумками голосування на виборах Президента України вважається:
 
406. 1) кандидат, котрий одержав на виборах більше 50 відсотків дійсних голосів виборців, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено два або більше кандидатів на пост Президента України;
 
407. 2) єдиний кандидат, що балотувався на виборах і був включений до виборчого бюлетеня, за умови, що на його підтримку було подано більше ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
408. 3. Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування жоден кандидат не був обраний відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті.
 
409. 4. Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України:
 
410. 1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України був включений тільки один кандидат на пост Президента України і за підсумками голосування кількість голосів на його підтримку склала менше, ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
411. 2) якщо рішенням суду, що набрало законної сили, визнана неможливість достовірного встановлення результатів голосування виборців на виборах.
 
412. 5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не раніш як на третій день і не пізніш як на п’ятий день після дня підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України.
 
413. Стаття 323. День повторного голосування
 
414. 1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня голосування.
 
415. 2. Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків виборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими статтями 324-330 цього Кодексу.
 
416. Стаття 324. Кандидати, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування
 
417. 1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування на виборах Президента України одержали найбільшу кількість голосів виборців, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
 
418. 2. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування відмовився від балотування відповідно до пункту 1 частини другої статті 301 цього Кодексу або прийнято рішення відповідно до статті 301 цього Кодексу про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, або у випадку смерті такого кандидата Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю голосів виборців, одержаних у день голосування.
 
419. 3. Якщо обставини, зазначені у частині другій цієї статті, настали пізніш як за десять днів до дня повторного голосування, або з інших причин немає кандидата, який міг би бути включеним до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо одного кандидата на пост Президента України.
 
420. 4. Кандидати на пост Президента України, не включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, втрачають статус суб’єкта виборчого процесу з дня офіційного опублікування повідомлення, зазначеного у частині п’ятій статті 322 цього Кодексу.
 
421. 5. У випадку, зазначеному у частині другій цієї статті, статус суб’єкта виборчого процесу для кандидата, включеного до виборчого бюлетеня замість вибулого, відновлюється з дня прийняття рішення про його включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
 
422. Стаття 325. Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування
 
423. Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування та ступінь його захисту затверджуються Центральною виборчою комісією одночасно з призначенням дня повторного голосування з дотриманням вимог статті 316 цього Кодексу.
 
424. Стаття 326. Зміна складу виборчих комісії для підготовки і проведення повторного голосування
 
425. 1. Для підготовки і проведення повторного голосування формується новий склад окружних та дільничних виборчих комісій за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
 
426. 2. Повноваження попереднього складу виборчої комісії припиняються у день прийняття рішення про затвердження нового складу цієї виборчої комісії.
 
427. 3. До подання до складу окружних та дільничних виборчих комісій можуть бути включені особи, які відповідають вимогам, встановленим статтею 86 цього Кодексу. До подання можуть включатися особи, які входили до попереднього складу комісії і повноваження яких не були припинені достроково з підстав, зазначених у частині п’ятій статті 104 та частині першій статті 106 цього Кодексу.
 
428. 4. При формуванні нового складу виборчих комісій посада заступника голови комісії не передбачається.
 
429. 5. Голова та секретар виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
 
430. Стаття 327. Порядок зміни складу окружних виборчих комісій
 
431. 1. Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування (у випадку, зазначеному у частині другій статті 324 цього Кодексу - після дня прийняття зазначеного рішення) кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, відповідно до частини третьої статті 90 цього Кодексу вносять до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 87 цього Кодексу, подання на шість осіб до складу кожної окружної виборчої комісії від кожного кандидата.
 
432. 2. Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія затверджує новий склад окружних виборчих комісій на підставі подань, зазначених у частині першій цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії з дотриманням вимог цього Кодексу, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 86 цього Кодексу.
 
433. 3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу окружної виборчої комісії, менша від шести осіб, відповідна окружна виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.
 
434. 4. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря окружної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). При цьому повинна бути дотримана рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного кандидата.
 
435. Стаття 328. Порядок зміни складу дільничних виборчих комісій
 
436. 1. Не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, вносять до відповідної окружної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 95 цього Кодексу подання кандидатур до складу кожної дільничної комісії у кількості осіб, встановленій частиною другою цієї статті.
 
437. 2. Кожен кандидат вносить до складу дільничної виборчої комісії:
 
438. 1) для великих дільниць ( по дев’ять осіб;
 
439. 2) для середніх дільниць ( по сім осіб;
 
440. 3) для малих дільниць ( по п’ять осіб;
 
441. 4) для особливо малих дільниць - по три особи.
 
442. 3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу відповідної дільничної виборчої комісії, менша від кількості, зазначеної у частині другій цієї статті, відповідна дільнична виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.
 
443. 4. При розподілі керівних посад в дільничних виборчих комісіях відповідного територіального виборчого округу окружна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря дільничної виборчої комісії у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії).
 
444. Стаття 329. Списки виборців для повторного голосування
 
445. 1. Списки виборців для повторного голосування на виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 158 цього Кодексу, виготовляються органами ведення Реєстру у трьох примірниках на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях, що виготовлялися відповідно до статті 168 цього Кодексу. При їх виготовленні враховуються підсумки розгляду скарг стосовно списків виборців, що поступили після дня голосування.
 
446. 2. До списків виборців для повторного голосування включаються також громадяни України, яким після дня голосування, однак до дня повторного голосування виповнилося 18 років.
 
447. 3. Передання списків виборців для повторного голосування, виготовлених органами ведення Реєстру, окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому статтею 169 цього Кодексу.
 
448. 4. Складання та уточнення списків виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу, здійснюється у порядку та в строки, встановлені статтями 163 та 170 цього Кодексу.
 
449. 5. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України виготовляє списки виборців для повторного голосування на закордонних виборчих дільницях на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях у трьох примірниках не пізніш як за три дні до дня повторного голосування. При їх виготовленні враховуються результати уточнення списків виборців у порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу.
 
450. 6. Передання списків виборців для повторного голосування дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць здійснюється в порядку, встановленому частиною десятою статті 171 цього Кодексу.
 
451. Стаття 330. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси при проведенні повторного голосування
 
452. Виборець може звернутися до органу ведення Реєстру з заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси у порядку, встановленому статтею 174 цього Кодексу, з дня призначення повторного голосування.
 
453. Стаття 331. Офіційні спостерігачі на повторному голосуванні
 
454. 1. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України та від громадських організацій, зареєстровані відповідно до статті 217 цього Кодексу до дня голосування, офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, акредитовані на виборах Президента України відповідно до статті 219 цього Кодексу, продовжують здійснювати свої повноваження під час підготовки, проведення та встановлення результатів повторного голосування без повторної реєстрації (акредитації).
 
455. 2. Реєстрація додаткових офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, та від громадських організацій, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 216 цього Кодексу, заміна офіційних спостерігачів відповідно до частини третьої статті 215 цього Кодексу здійснюється у порядку, встановленому статтею 217 цього Кодексу. Відповідні можуть бути внесені не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
 
456. 3. Акредитація додаткових офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій поновлюється на наступний день після прийняття рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування. Відповідні пропозиції, зазначені у частині першій статті 219 цього Кодексу, можуть бути подані не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
 
457. Стаття 332. Офіційне оголошення результатів виборів Президента України
 
458. 1. Центральна виборча комісія не раніш як на третій та не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» офіційного повідомлення про результати виборів Президента України з зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, суб’єкта висування та відомостей про нього, зазначених у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу.
 
459. 2. Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.
 
460. Стаття 333. Набуття повноважень Президентом України
 
461. 1. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
 
462. 2. Новообраний Президент України набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
 
463. 3. Після складення присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.
 
464. Глава ІХ. ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
 
465. РОЗДІЛ ХХVІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ стосовно виборів народних депутатів україни
 
466. Стаття 334. Основні засади виборів народних депутатів України
 
467. 1. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи за виборчими списками кандидатів у депутати (далі ( виборчі списки) від політичних партій (далі ( партії).
 
468. 2. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії, зазначені у частині третій статті 13 цього Кодексу, у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
469. 4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь виборчі списки кандидатів, які за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше чотирьох відсотків дійсних голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі.
 
470. Стаття 335. Право бути кандидатом у депутати
 
471. 1. Кандидатом у депутати може бути виборець, який відповідає вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 12 цього Кодексу, на день голосування на виборах депутатів досягає двадцяти одного року і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Виборець вважається таким, що проживає в Україні, відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу, якщо строк його неперервного перебування за межами України з підстав, не передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Кодексу, протягом останніх п’яти років перед днем голосування на виборах не перевищував 183 днів.
 
472. 2. Кандидати у депутати, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом.
 
473. Стаття 336. Чергові вибори народних депутатів України
 
474. 1. Рішення про призначення чергових виборів депутатів не приймається.
 
475. 1. Днем голосування на чергових виборах депутатів є остання неділя жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.
 
476. 2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
 
477. 3. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев’яносто один день до дня голосування.
 
478. Стаття 337. Позачергові вибори народних депутатів України
 
479. 1. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України, виданого на підставі Конституції України.
 
480. 2. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині другій цієї статті.
 
481. 3. Підготовка і проведення позачергових виборів народних депутатів України здійснюється у порядку і в строки, встановлені цим Кодексом, з особливостями, встановленими статтями 384-387 цього Кодексу.
 
482. Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України
 
483. 1. Систему територіальної організації виборів депутатів складають:
 
484. 1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;
 
485. 2) виборчі регіони;
 
486. 3) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);
 
487. 4) виборчі дільниці.
 
488. 2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27 регіональних виборчих округів:
 
489. 1) виборчий регіон № 1 (Київський лівобережний): Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський райони міста Києва;
 
490. 2) виборчий регіон № 2 (Київський правобережний): Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський райони міста Києва, закордонний виборчий округ;
 
491. 3) виборчий регіон № 3 (Вінницький): Вінницька область;
 
492. 4) виборчий регіон № 5 (Волинський): Волинська область;
 
493. 5) виборчий регіон № 6 (Дніпропетровський): міста Дніпропетровськ, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, Тернівка; Васильківський, Дніпропетровський, Межівський, Новомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський, Юр’ївський райони Дніпропетровської області;
 
494. 6) виборчий регіон № 6 (Криворізький): міста Вільногірськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Орджонікідзе; Апостолівський, Верхньодніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Нікопольський, Петриківський, п’ятихатський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський райони Дніпропетровської області;
 
495. 7) виборчий регіон № 7 (Донецький): Донецька область;
 
496. 8) виборчий регіон № 8 (Житомирський): Житомирська область;
 
497. 9) виборчий регіон № 9 (Закарпатський): Закарпатська область;
 
498. 10) виборчий регіон № 10 (Запорізький): Запорізька область;
 
499. 11) виборчий регіон № 11 (Івано-Франківський): Івано-Франківська область;
 
500. 12) виборчий регіон № 12 (Київський обласний): Київська область;
 
501. 13) виборчий регіон № 13 (Кіровоградський): Кіровоградська область;
 
502. 14) виборчий регіон № 14 (Луганський): Луганська область;
 
503. 15) виборчий регіон № 15 (Львівський): Львівська область;
 
504. 16) виборчий регіон № 16 (Миколаївський): Миколаївська область;
 
505. 17) виборчий регіон № 17 (Одеський): Одеська область;
 
506. 18) виборчий регіон № 18 (Південний): Херсонська область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь);
 
507. 19) виборчий регіон № 19 (Полтавський): Полтавська область;
 
508. 20) виборчий регіон № 20 (Рівненський): Рівненська область;
 
509. 21) виборчий регіон № 21 (Сумський): Сумська область;
 
510. 22) виборчий регіон № 22 (Тернопільський): Тернопільська область;
 
511. 23) виборчий регіон № 23 (Харківський): Харківська область;
 
512. 24) виборчий регіон № 24 (Хмельницький): Хмельницька область;
 
513. 25) виборчий регіон № 25 (Черкаський): Черкаська область;
 
514. 26) виборчий регіон № 26 (Чернівецький): Чернівецька область;
 
515. 27) виборчий регіон № 27 (Чернігівський): Чернігівська область.
 
516. Стаття 339. Виборчі комісії виборів народних депутатів України
 
517. 1. Систему виборчих комісій, які здійснюють адміністрування підготовки та проведення виборів народних депутатів України, складають виборчі комісії, зазначені у частині першій статті 49 цього Кодексу.
 
518. 2. У регіональних виборчих округах, зазначених у частині другій статті 338 цього Кодексу, виборчі комісії не утворюються.
 
519. 3. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, зазначеними у частині першій статті 87, є партії - суб’єкти виборчого процесу, які не представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України.
 
520. 4. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій, зазначене у статті 87 цього Кодексу, а також до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зазначене у статті 98 цього Кодексу, підписує керівник партії. Подання скріплюється печаткою партії. Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.
 
521. 5. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, зазначене у статті 95 цього Кодексу, підписує уповноважена особа партії у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
522. РОЗДІЛ ХХІХ. Висування та реєстрація кандидатів у НАРОДНІ депутати УКРАЇНИ
 
523. Стаття 340. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
 
524. 1. Громадянин України, який відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати, може дати згоду бути висунутим кандидатом лише від одної політичної партії.
 
525. 2. Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну особу, яка відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії.
 
526. 3. Висування кандидатів у депутати розпочинається з першого дня виборчого процесу і закінчується за шістдесят сім днів до дня голосування.
 
527. 4. Партія, яка висунула кандидатів у депутати у порядку, встановленому цим Кодексом, з дня прийняття рішення про їх висування набуває статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
528. Стаття 341. Виборчі списки кандидатів у депутати
 
529. 1. Висування кандидатів у депутати партією та формування виборчих списків кандидатів здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії, з дотриманням вимог статті 342 цього Кодексу.
 
530. 2. Партія висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій статті 340 цього Кодексу, у вигляді єдиного списку кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний виборчий список партії), який формується та затверджується з’їздом партії.
 
531. 3. З числа кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку, партія на тому ж з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, зазначеному у статті 338 цього Кодексу. Регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п’яти кандидатів.
 
532. 4. Кожен кандидат у депутати, включений до загальнодержавного виборчого списку, повинен бути віднесений до одного з регіональних виборчих списків. Кандидат не може бути віднесений до двох чи більше різних регіональних виборчих списків партії.
 
533. 5. Черговість (порядкові номери) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку та у регіональних виборчих списках кандидатів у депутати визначається на з’їзді (зборах, конференції) партії при висуванні кандидатів у депутати та формуванні відповідного списку.
 
534. 6. При формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).
 
535. 7. Форма загальнодержавного та регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від партії затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу.
 
536. 8. У загальнодержавному виборчому списку кандидатів у депутати щодо кожного кандидата зазначаються:
 
537. 1) порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку;
 
538. 2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
539. 3) число, місяць і рік народження;
 
540. 4) громадянство;
 
541. 5) партійність;
 
542. 6) відомості про освіту;
 
543. 7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
544. 8) наявність представницького мандата на час висування;
 
545. 9) місце проживання кандидата;
 
546. 10) номер та назва виборчого регіону, до якого віднесено кандидата;
 
547. 11) порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому списку.
 
548. 9. У кожному регіональному виборчому списку кандидатів від партії щодо кожного кандидата зазначається порядковий номер кандидата у цьому регіональному виборчому списку, а також відомості, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої цієї статті.
 
549. Стаття 342. Порядок проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати
 
550. 1. З’їзд партії, на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, скликається і проводиться відповідно до статуту партії. На такому з’їзді (зборах, конференції) партії повинно бути присутніми не менше 200 делегатів.
 
551. 2. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному сайті. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду (зборів, конференції) партії.
 
552. 3. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
553. 4. Порядок формування пропозицій до виборчих списків партії визначається партією. На з’їзді (зборах, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до виборчих списків партії, та передвиборної програми партії.
 
554. 5. Рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії приймаються у формі затвердження загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати, а також кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати, віднесених партією до відповідного регіонального виборчого округу, зазначеного у статті 338 цього Кодексу. Кожне рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії, підпис якого скріплюється печаткою партії.
 
555. 6. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії, на якому розглядалися питання висування кандидатів у депутати, зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої статті 341 цього Закону, підсумки голосування щодо затвердження загальнодержавного та кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати та (у разі проведення такого голосування) щодо окремих кандидатів. Протокол з’їзду (зборів, конференції) підписується керівником партії (головуючим на з’їзді) та секретарем (керівником секретаріату) з’їзду (зборів, конференції) і скріплюється печаткою партії.
 
556. Стаття 343. Умови реєстрації кандидатів у депутати
 
557. 1. Партія, яка висунула кандидатів у депутати, подає до Центральної виборчої комісії такі документи:
 
558. 1) заяву партії про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії;
 
559. 2) копію свідоцтва про реєстрацію партії та статуту партії, засвідчені безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення партії;
 
560. 3) протокол з’їзду (зборів, конференції) партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), зазначений у частині шостій статті 87 цього Закону;
 
561. 4) рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії, зазначені у частині п’ятій статті 87 цього Закону;
 
562. 5) загальнодержавний виборчий список, а також усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партії за формою, зазначеною у частині сьомій статті 341 цього Кодексу, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії;
 
563. 6) передвиборну програму партії, прийняту з’їздом (зборами, конференцією) партії, викладену державною мовою;
 
564. 7) документ про внесення партією грошової застави відповідно до статті 344 цього Кодексу;
 
565. 8) заяви кожної особи, висунутої партією кандидатом у депутати, у якій повинні міститися:
 
566. а) згода бути висунутою кандидатом у депутати від цієї партії;
 
567. б) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей та декларації про доходи;
 
568. в) зобов’язання у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, або відмовитися від мандата народного депутата України (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
569. г) зобов’язання у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права, припинити діяльність як фізична особа-підприємець (за наявності у власності особи підприємств чи корпоративних прав, наявності статусу фізичної особи-підприємця) або зазначення про відсутність у кандидата у власності підприємств чи корпоративних прав;
 
570. 9) короткі автобіографії кожного кандидата, висунутого партією, що обов’язково повинні містити:
 
571. а) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності);
 
572. б) число, місяць, рік і місце народження;
 
573. в) громадянство;
 
574. г) відомості про освіту;
 
575. ґ) основні відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
576. д) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом у депутати;
 
577. е) партійність, рік вступу до партії;
 
578. є) основні відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
579. ж) сімейний стан, склад сім’ї;
 
580. з) місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні;
 
581. и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
582. і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
583. 10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати відповідно до статті 90 цього Закону.
 
584. 2. Разом із документами, зазначеними у частині першій цієї статті, до Центральної виборчої комісії подаються по чотири фотографії кожного кандидата, висунутого партією, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
585. 3. Обсяг передвиборної програми партії, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не повинен перевищувати семи тисяч восьмисот друкованих знаків.
 
586. 4. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, подаються до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді керівником партії або іншою особою, уповноваженою на це рішенням центрального керівного органу партії.
 
587. 5. Центральна виборча комісія, приймаючи документи від політичної партії, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частині першій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член Центральної виборчої комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів партії. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого партія може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
588. 6. У разі прийняття документів Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи відповідно до частини четвертої цієї статті, довідку про їх прийняття, яка засвідчує наявність усіх поданих документів, зазначених у частині першій цієї статті. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
589. 7. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування.
 
590. Стаття 344. Грошова застава
 
591. 1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидатів у депутати, у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі двох мільйонів гривень.
 
592. 2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
593. 3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок цієї партії.
 
594. 4. Грошова застава повертається партіям, на підтримку яких подано не менше двох відсотків дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів.
 
595. 5. Грошова застава, внесена партією, на підтримку якої подано менше двох відсотків дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.
 
596. Стаття 345. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати
 
597. 1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата у депутати за останній рік, термін звітності за який минув на день початку виборчого процесу, заповнена кандидатом власноручно, подається на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
598. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації.
 
599. 3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню після їх виявлення і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у депутати.
 
600. 4. Відомості, що містяться у декларації, зазначеній у частині першій цієї статті, а також відомості про виправлення помилок і неточностей, зазначених у частині третій цієї статті, не можуть вважатися інформацією з обмеженим доступом.
 
601. 5. Декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
602. Стаття 346. Порядок реєстрації кандидатів у депутати
 
603. 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії, за умови отримання документів, зазначених у частині першій статті 343 цього Кодексу.
 
604. 2. Особа, включена партією до виборчих списків кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 343 цього Кодексу, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків партії з дня подання зазначеної заяви партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.
 
605. 3. Особа, висунута партією кандидатом у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду бути висунутою кандидатом. Про відкликання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду бути висунутою від будь-якої партії не приймається.
 
606. 4. Особа, включена до виборчих списків двох або більше партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих партій, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх партій, до яких вона була включена.
 
607. 5. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів, передбачених частиною першою статті 343 цього Кодексу, приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від відповідної партії або про відмову в їх реєстрації.
 
608. 6. Перелік та черговість кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому списку, а також перелік кандидатів у кожному регіональному виборчому списку, визначені партією, не можуть бути змінені після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком скасування реєстрації (вибуття з балотування) окремих кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом. Черговість кандидатів у депутати у регіональному виборчому списку може бути змінена лише за підсумками голосування виборців у порядку, встановленому частинами першою та другою статті 377 цього Кодексу.
 
609. 7. У разі реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, представнику партії у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
610. 8. Кандидат у депутати набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з дня прийняття рішення про його реєстрацію.
 
611. 9. Загальнодержавний та регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партії разом із рішенням про їх реєстрацію не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про реєстрацію оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Кожен регіональний список кандидатів у депутати від партії не пізніш як на сьомий день після дня реєстрації кандидатів у депутати оприлюднюється у регіональних засобах масової інформації відповідної області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя.
 
612. 10. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією, ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов’язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до суду про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії відкладається до одержання відповіді від Міністерства юстиції України чи, у разі звернення до суду, до набрання законної сили відповідним рішенням суду.
 
613. Стаття 347. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати
 
614. 1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, у разі:
 
615. 1) порушення вимог статей 340-342 цього Кодексу при висуванні кандидатів у депутати;
 
616. 2) невідповідності документів, зазначених у пунктах 1-7 частини першої статті 343 цього Кодексу, поданих партією для реєстрації кандидатів, вимогам цього Кодексу.
 
617. 2. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації окремого кандидата у депутати у разі:
 
618. 1) відсутності заяви кандидата, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 343 цього Кодексу,
 
619. 2) відкликання кандидатом заяви про згоду бути висунутим кандидатом відповідно до частини третьої статті 346 цього Кодексу;
 
620. 3) виявлення обставин, зазначених у частині четвертій статті 346 цього Кодексу;
 
621. 4) відсутності одного із документів стосовно кандидата, зазначених у пунктах 9 чи 10 частини першої статті 343 цього Кодексу;
 
622. 5) припинення громадянства України кандидата у депутати чи наявність у кандидата громадянства іншої держави;
 
623. 6) вибуття особи, висунутої кандидатом, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
624. 7) визнання судом особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;
 
625. 8) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
626. 9) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
 
627. 3. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії у Центральній виборчій комісії.
 
628. 4. Відмова у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, через невідповідне оформлення поданих партією документів, зазначених у пунктах 1-4, 7 частини першої статті 343 цього Кодексу, не виключає повторного подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Кодексу документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за п’ятдесят вісім днів до дня голосування.
 
629. 5. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, зазначених у пунктах 8-10 частини першої статті 343 цього Кодексу, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.
 
630. 6. У випадках, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті остаточне рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, включеного до виборчого списку партії, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п’ятдесят шість днів до дня голосування.
 
631. 7. У разі відмови у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, ця партія втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження такого рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення партія зберігає статус суб’єкта виборчого процесу до набрання рішенням суду законної сили.
 
632. Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати
 
633. 1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків партії, з виключенням його з відповідного виборчого списку у разі:
 
634. 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
 
635. 2) звернення партії не пізніш як за десять днів до дня голосування про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата;
 
636. 3) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
 
637. 4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
638. 5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним;
 
639. 6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
640. 7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати факту його включення до виборчих списків двох або більше партій за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій;
 
641. 8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
 
642. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата та представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
 
643. 3. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня надходження відповідного звернення, однак не пізніше ніж за сім днів до дня голосування. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, які надійшли пізніш як за десять днів до дня голосування, і не приймає щодо них рішення.
 
644. 4. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, однак не пізніше ніж за три дні до дня голосування.
 
645. 5. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.
 
646. 6. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія оголошує про його вибуття з балотування.
 
647. 7. Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчих списків кандидатів відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється.
 
648. 8. Рішення, зазначене у частинах третій чи четвертій цієї статті, публікується у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування.
 
649. Стаття 349. Попередження за порушення виборчого законодавства
 
650. 1. Центральна виборча комісія оголошує партії - суб’єкту виборчого процесу або окремому кандидатові у депутати попередження у разі:
 
651. 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту:
 
652. а) підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією, її посадовою особою, представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії, а також іншою особою за дорученням партії чи кандидата;
 
653. б) надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 205 цього Кодексу), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, партія, її посадова особа, представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (непрямий підкуп);
 
654. в) що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);
 
655. 2) встановлення Центральною виборчою комісією факту використання партією, кандидатом у депутати при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів виборчого фонду партії, інших коштів;
 
656. 3) встановлення Центральною виборчою комісією чи судом при розгляді виборчого спору факту порушення партією - суб’єктом виборчого процесу, кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 201 цього Кодексу.
 
657. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення партії чи кандидату попередження у порядку, зазначеному у частині другій статті 348 цього Кодексу. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування, крім випадку, зазначеного у частині третій цієї статті.
 
658. 3. Рішення про оголошення попередження партії - суб’єкту виборчого процесу, кандидату у депутати з підстав проведення ними передвиборної агітації до реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, може бути прийняте протягом п’яти днів після дня опублікування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати та виборчих списків цієї партії.
 
659. 4. Центральна виборча комісія доводить до відома партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає представнику партії у Центральній виборчій комісії копію цього рішення. Якщо зазначене рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається уповноваженому представнику невідкладно
 
660. 5. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження партії чи кандидату в депутати публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
661. Стаття 350. Офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу
 
662. 1. Не пізніш як на другий день після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати, зазначеного у частині шостій статті 347 цього Закону, Центральна виборча комісія затверджує офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу.
 
663. 2. Назви партій в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій у Центральній виборчий комісії невідкладно після закінчення реєстрації кандидатів у депутати.
 
664. 3. Порядковий номер партії в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу, визначений у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, не може бути змінений протягом виборчого процесу.
 
665. 4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення офіційного переліку партій - суб’єктів виборчого процесу із розрахунку не менш як по двадцять п’ять примірників на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по двадцять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по п’ятнадцять примірників на кожну малу виборчу дільницю. Встановлена кількість примірників офіційного переліку партій - суб’єктів виборчого процесу в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним дільничним виборчим комісіям одночасно з інформаційними плакатами партій
 
666. 5. Офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу використовуються для інформування виборців у день голосування у приміщенні для голосування, у тому числі у кабінах для голосування у порядку, встановленому статтею 367 цього Кодексу.
 
667. Стаття 351. Гарантії діяльності кандидатів у депутати
 
668. 1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
669. 2. Кандидат у депутати з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи (посади, служби) з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу (посаду), скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
670. 3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії, передбачені пунктами 2-4 частини другої статті 357 цього Кодексу, які він здійснює у територіальних виборчих округах, що входять до виборчого регіону, до виборчого списку партії в якому включений кандидат.
 
671. Стаття 352. Гарантії діяльності партій - суб’єктів виборчого процесу
 
672. 1. Партія, яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
 
673. 2. Партія ( суб’єкт виборчого процесу може мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі. Повноваження уповноважених осіб партії у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.
 
674. 3. Кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії та уповноважених осіб партії затверджуються центральним керівним органом партії.
 
675. Стаття 353. Вимоги до представника та уповноважених осіб партії
 
676. 1. Представником партії у Центральній виборчій комісії (далі - представником партії), уповноваженою особою партії може бути громадянин України, який має право голосу.
 
677. 2. Не може бути представником, уповноваженою особою партії:
 
678. 1) член будь-якої виборчої комісії;
 
679. 2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;
 
680. 3) посадова чи службова особа правоохоронних органів;
 
681. 4) військовослужбовець, службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
682. 5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
683. Стаття 354. Порядок реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії
 
684. 1. Заява про реєстрацію представника партії за підписом керівника партії, скріпленим печаткою партії, та рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії відповідно до пункту 1 частини першої статті 343 цього Кодексу.
 
685. 2. У заяві про реєстрацію представника партії зазначаються такі відомості щодо відповідної особи:
 
686. 1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
 
687. 2) громадянство;
 
688. 3) дата народження;
 
689. 4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
690. 5) місце проживання, номер контактного телефону.
 
691. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії.
 
692. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Кандидатура представника партії може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 353 цього Кодексу чи частин першої-третьої цієї статті.
 
693. 5. Після реєстрації представника партії Центральна виборча комісія видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
694. Стаття 355. Повноваження представника партії у Центральній виборчій комісії
 
695. 1. Представник партії має право:
 
696. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами депутатів, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
697. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
698. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;
 
699. 4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;
 
700. 5) без додаткового уповноваження звертатися зі скаргами, заявами до Центральної виборчої комісії, з позовними заявами до суду від імені партії;
 
701. 6) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для представника партії у Центральній виборчій комісії.
 
702. 2. Представник партії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення його повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих чи службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
703. 3. Повноваження представника партії вважаються припиненими з моменту втрати партією статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
704. Стаття 356. Порядок реєстрації уповноважених осіб партії
 
705. 1. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії за підписом керівника партії, скріпленого печаткою партії, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією.
 
706. 2. У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії щодо кожної уповноваженої особи зазначаються відомості, передбачені частиною другою статті 354 цього Кодексу, а також загальнодержавний чи відповідний територіальний виборчий округ, на який будуть поширюватися повноваження кожної уповноваженої особи.
 
707. 3. До заяви додаються рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатур уповноважених осіб партії за підписом керівника партії, скріпленим печаткою партії, та письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії у відповідному виборчому окрузі.
 
708. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, однак не пізніш як напередодні дня голосування реєструє уповноважених осіб партії та видає представникові партії у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Кандидатура уповноваженої особи партії може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 353 цього Кодексу чи частин першої-третьої цієї статті.
 
709. Стаття 357. Повноваження уповноважених осіб партії
 
710. 1. Уповноважена особа партії сприяє партії в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації, без доручення представляє відповідну партію ( суб’єкта виборчого процесу і не є самостійним суб’єктом виборчого процесу.
 
711. 2. Уповноважена особа партії:
 
712. 1) представляє інтереси партії під час виборчого процесу у відносинах з виборцями, виборчими комісіями, іншими суб’єктами виборчого процесу, судами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, закладами, установами та організаціями на території відповідного виборчого округу;
 
713. 2) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях окружних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу;
 
714. 3) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3 частини другої статті 114 цього Кодексу;
 
715. 4) має права офіційного спостерігача від партії, передбачені частиною першою статті 215 цього Кодексу;
 
716. 5) має інші повноваження, передбачені цим Кодексом для уповноваженої особи партії.
 
717. 3. Уповноважена особа партії у загальнодержавному виборчому окрузі має право бути присутньою на засіданні Центральної виборчої комісії.
 
718. 4. На уповноважену особу партії поширюються обмеження, встановлені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
719. 5. Уповноважена особа партії з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
720. 6. Повноваження уповноваженої особи партії припиняються з моменту втрати партією статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
721. Стаття 358. Заміна представника чи уповноваженої особи партії
 
722. 1. Представник партії в Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії має право у будь-який час до дня голосування звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
723. 2. Керівний орган партії, який приймав рішення про затвердження представника партії у Центральній виборчій комісії чи про подання на реєстрацію уповноваженої особи партії, у будь-який час до дня голосування включно може прийняти рішення про відкликання представника партії чи уповноваженої особи партії та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з рішенням та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному відповідно частиною першою статті 354 чи частиною першою статті 356 цього Кодексу.
 
724. 3. На підставі заяви, поданої відповідно до частини першої чи другої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня, попереднього до дня голосування, а в день голосування - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії чи уповноваженої особи партії та (за наявності відповідної заяви) про реєстрацію іншої особи відповідно представником чи уповноваженою особою партії. Копія рішення невідкладно видається представнику партії у Центральній виборчій комісії або надсилається на юридичну адресу партії.
 
725. 4. Посвідчення представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії, повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, вважається недійсним.
 
726. Стаття 359. Право партії мати офіційних спостерігачів
 
727. 1. Партія - суб’єкт виборчого процесу має право мати офіційних спостерігачів відповідно до частини першої статті 214 цього Кодексу.
 
728. 2. Подання кандидатур офіційних спостерігачів від імені партії - суб’єкта виборчого процесу відповідно до статті 217 цього Кодексу здійснюють уповноважені особи партії у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі.
 
729. Розділ ХХХ. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
 
730. Стаття 360. Особливості відкриття, формування та використання виборчих фондів партій - суб’єктів виборчого процесу
 
731. 1. Партія, кандидатів у депутати від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної агітації формує свій виборчий фонд в порядку, визначеному статтями 185-189 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
 
732. 2. Виборчі фонди кандидатів у депутати не утворюються. Внески кандидатів до виборчого фонду відповідної партії здійснюються у порядку, визначеному для фізичних осіб.
 
733. 3. Накопичувальний рахунок виборчого фонду партії відкривається не пізніш як на п’ятий день після прийняття рішення Центральною виборчою комісією про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків цієї партії.
 
734. 4. Добровільний внесок однієї особи до виборчого фонду однієї партії не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених на день початку виборчого процесу. Власні кошти партії, які перераховуються на накопичувальний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.
 
735. Стаття 361. Інформаційні буклети партій
 
736. 1. З метою забезпечення належної поінформованості виборців про кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах депутатів, та про партії - суб’єктів їх висування Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує відповідно до статті 194 цього Кодексу виготовлення інформаційних буклетів кожної партії - суб’єкта виборчого процесу.
 
737. 2. Інформаційний буклет партії повинен містити передвиборну програму партії, подану нею при реєстрації кандидатів у депутати, а також загальнодержавний та усі регіональні виборчі списки партії із розміщенням фотографій усіх кандидатів, включених до регіональних виборчих списків.
 
738. 3. У загальнодержавному виборчому списку, що міститься в інформаційному буклеті партії, зазначаються порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку, прізвище, ім’я (усі імена) та по батькові (за наявності) кандидата, а також зазначення виборчого регіону, до регіональному списку в якому включено кандидата, та порядковий номер кандидата у цьому списку.
 
739. 4. У регіональних виборчих списках кандидатів, що містяться в інформаційному буклеті партії, щодо кожного кандидата зазначаються відомості, передбачені пунктами 2-5, 7 частини восьмої статті 341 цього Кодексу, а також його місце проживання.
 
740. 5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних буклетів партій із розрахунку не менш як по п’ятнадцять примірників кожного буклету на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по дванадцять примірників - на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по десять примірників на кожну малу виборчу дільницю, а також по п’ять примірників на кожну окружну виборчу комісію. Виготовлені інформаційні буклети партій в установленому Центральною виборчою комісією порядку невідкладно після утворення дільничних виборчих комісій передаються цим виборчим комісіям. Представнику партії у Центральній виборчій комісії видається п’ять примірників буклету.
 
741. 6. Дільничні виборчі комісії забезпечують можливість ознайомлення виборців із інформаційними буклетами у приміщенні цих виборчих комісій, а у день голосування - у приміщенні для голосування. Дільнична виборча комісія забезпечує наявність у приміщенні, де виборці ознайомлюються із інформаційними буклетами, однакову кількість інформаційних буклетів кожної партії - суб’єкта виборчого процесу.
 
742. 7. У разі скасування реєстрації кандидата або оголошення про його вибуття з балотування в порядку, встановленому статтею 348 цього Кодексу, на підставі відповідного рішення Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії зазначають такі зміни в інформаційних буклетах відповідної партії.
 
743. Стаття 362. Інформаційні плакати партій
 
744. 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій - суб’єктів виборчого процесу, зазначених у статті 194 цього Кодексу, не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування.
 
745. 2. Інформаційні плакати партії виготовляються для кожного виборчого регіону. В інформаційному плакаті партії для відповідного виборчого регіону щодо кожного кандидата, віднесеного до відповідного регіонального списку, зазначаються відомості, передбачені пунктами 1-4, 6 частини сьомої статті 341 цього Кодексу, а також його місце проживання (без зазначення адреси житла чи виборчої адреси) із розміщенням фотографій усіх кандидатів, включених до відповідного регіонального виборчого списку.
 
746. 3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової для усіх партій - суб’єктів виборчого процесу кількості інформаційних плакатів для кожного регіонального виборчого округу із розрахунку не менш як по двадцять п’ять примірників кожного інформаційного плаката на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по двадцять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по п’ятнадцять примірників на кожну малу виборчу дільницю.
 
747. 4. Виготовлені інформаційні плакати партій передаються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, відповідним дільничним виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями у порядку, встановленому статтею 225 цього Кодексу.
 
748. 5. Інформаційні плакати партій - суб’єктів виборчого процесу використовуються для інформування виборців у день голосування у приміщенні для голосування, у тому числі у кабінах для голосування у порядку, встановленому статтею 367 цього Кодексу, та при голосуванні за місцем перебування виборців відповідно до частини шостої статті 238 цього Кодексу.
 
749. Стаття 363. Внесення змін до інформаційних плакатів партій
 
750. 1. У разі скасування реєстрації кандидата або вибуття його з балотування відповідно до статті 315 цього Кодексу на підставі відповідного рішення Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії усіх територіальних виборчих округів у межах відповідного виборчого регіону, до регіонального виборчого списку кандидатів у якому був включений цей кандидат, вносять зміни до інформаційних плакатів відповідної партії з допомогою штампа «Вибув», зазначеного у частині другій статті 225 цього Кодексу.
 
751. 2. Вносити зміни до інформаційного плаката партії без рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата або про оголошення його таким, що вибув з балотування, забороняється.
 
752. 3. Зміни до інформаційних плакатів дільнична виборча комісія вносить на своєму засіданні. При цьому визначений комісією член комісії проставляє на кожен інформаційний плакат відповідної партії відбиток штампа «Вибув» на номері та прізвищі відповідного кандидата. Відбиток штампа проставляється горизонтально і не повинен заходити на текст плаката з номером та прізвищем іншого кандидата. Голова комісії проставляє свій підпис зліва біля номера відповідного кандидата. Секретар комісії скріплює підпис голови комісії печаткою комісії.
 
753. 4. Про зміни, внесені до інформаційного плаката відповідно до рішення Центральної виборчої комісії, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня при голосуванні.
 
754. 5. Якщо до інформаційних плакатів партії внесено зміни без рішення, зазначеного в частині другій цієї статті, або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія вилучає і знищує такі плакати, про що на своєму засіданні складає у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною десятою статті 115 цього Кодексу. В акті зазначається кількість отриманих інформаційних плакатів відповідної партії, кількість вилучених та знищених інформаційних плакатів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у дільничній виборчій комісії.
 
755. 6. Окружна виборча комісія вирішує питання забезпечення виборчої дільниці необхідною кількістю інформаційних плакатів відповідної партії. За необхідності окружна виборча комісія може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням щодо виготовлення додаткової кількості інформаційних плакатів відповідної партії у регіональному виборчому окрузі.
 
756. 7. Використання у день голосування інформаційних плакатів, до яких не внесено зміни відповідно до рішення, зазначеного у частині другій цієї статті, або внесено зміни без зазначеного рішення чи невідповідно до такого рішення, забороняється.
 
757. Стаття 364. Збалансованість поширення інформації про партії - суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати
 
758. 1. Вимоги щодо збалансованості поширення інформації, встановлені частиною другою статті 196 цього Кодексу, стосуються поширення інформації про політичні партії - суб’єктів виборчого процесу.
 
759. 2. До ефірного часу у передачах (циклах передач), зазначених у статті 212 цього Кодексу, присвяченого партіям (організаціям партій) -суб’єктам відповідного виборчого процесу, зараховується ефірний час, присвячений кандидатам, висунутим відповідною партією.
 
760. 3. Допускається збільшення частки ефірного часу, присвяченого партіям - суб’єктам виборчого процесу, представленим у поточному скликанні Верховної Ради України, чи кандидатам у депутати - народним депутатам України поточного скликання від відповідної партії, не більше як на 30 відсотків від середнього обсягу ефірного часу, зазначеного у частині другій статті 196 цього Кодексу.
 
761. Стаття 365. Проведення передвиборної агітації на виборах депутатів за рахунок коштів Державного бюджету
 
762. 1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, або частини такого регіону у межах відповідного регіонального виборчого округу, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів.
 
763. 2. Телерадіоорганізації надають кожній партії ( суб’єкту виборчого процесу ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на підставі угод, зазначених у частині четвертій статті 210 цього Кодексу, у загальному обсязі не менше 20 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 15 хвилин на регіональних телеканалах та по 15 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіональних виборчих округів. Цей час партії надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для партій - суб’єктів виборчого процесу визначає Центральна виборча комісія.
 
764. 3. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини другої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації партій за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, зазначеної у частині першій цієї статті, не пізніш як за п’ятдесят п’ять днів до дня голосування.
 
765. 4. Черговість надання партіям ( суб’єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, визначається не пізніш як за сорок дев’ять днів до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій, зазначених у частині першій цієї статті, за участю відповідно представників партій у Центральній виборчій комісії чи уповноважених осіб партій у відповідному територіальному виборчому окрузі. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню.
 
766. 5. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини четвертої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією, а також оприлюднюються на сайті Центральної виборчої комісії..
 
767. РОЗДІЛ ХХХІ. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
 
768. Стаття 366. Вимоги до змісту виборчого бюлетеня на виборах народних депутатів України
 
769. Виборчий бюлетень на виборах народних депутатів України містить текст, який складається з двох речень: «Підтримую виборчий список політичної партії за порядковим №»; «Підтримую кандидата у народні депутати України від цієї політичної партії за порядковим №». Кожне із зазначених речень починається з окремого рядка. У кінці кожного речення розміщуються по два трафарети для вписування цифр, з яких складається порядковий номер партії в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу, затвердженому Центральною виборчою комісією відповідно до статті 350 цього Кодексу, та порядковий номер кандидата у депутати у відповідному регіональному виборчому списку цієї політичної партії.
 
770. Стаття 367. Вимоги до обладнання приміщень та кабін для голосування
 
771. 1. У приміщенні для голосування на виборчій дільниці у приміщенні для голосування у місці, доступному для виборців, а також у кожній кабіні для голосування обладнуються відповідно захищені стенди, на кожному з яких протягом усього часу голосування повинні бути розміщені:
 
772. 1) офіційний перелік політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, зазначений у статті 350 цього Кодексу;
 
773. 2) інформаційні плакати кожної партії - суб’єкта виборчого процесу у відповідному виборчому регіоні, зазначені у статті 362 цього Кодексу.
 
774. 2. Розміщення вказаних матеріалів на стенді повинно забезпечувати їх доступність для ознайомлення виборцями, у тому числі при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для голосування. Інформаційні плакати партій розміщуються у порядку розміщення назв партій в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу.
 
775. 5. Вимоги щодо розміру та матеріалу стенда, зазначеного у частині першій цієї статті, встановлює Центральна виборча комісія. Окружна виборча комісія забезпечує виготовлення стендів для кожної виборчої дільниці відповідного територіального виборчого округу у кількості, на два більшій від кількості кабін для таємного голосування на відповідній дільниці, зазначеної у частині першій статті 230 цього Кодексу.
 
776. 4. У разі виявлення пошкодження матеріалів, які відповідно до частини першої цієї статті розміщені на стенді у кабіні для голосування, голова дільничної виборчої комісії або за його дорученням інший член цієї комісії невідкладно замінює пошкоджені матеріали за рахунок примірників, наданих дільничній виборчій комісії відповідно до частин третьої та четвертої статті 362 цього Кодексу.
 
777. 5. У разі знищення або суттєвого пошкодження стенда, зазначеного у частині першій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії забезпечує невідкладну заміну стенда.
 
778. 6. У разі виявлення пошкоджень, зазначених у частинах четвертій чи п’ятій цієї статті, використання відповідної кабіни для голосування припиняється до повного усунення пошкоджень.
 
779. Стаття 368. Порядок заповнення виборчого бюлетеня при голосуванні
 
780. 1. У виборчому бюлетені виборець вписує в трафарети біля тексту «Підтримую виборчий список політичної партії за порядковим №» дві цифри, які позначають порядковий номер партії, за кандидатів (кандидата) у депутати від якої голосує виборець, в офіційному переліку політичних партій - суб’єктів виборчого процесу. У разі, якщо порядковий номер партії менший за 10, у перший трафарет вписується цифра «0».
 
781. 2. Виборець має право вписати у виборчому бюлетені у трафарети біля тексту «Підтримую кандидата у народні депутати України від цієї політичної партії за порядковим №» дві цифри, які позначають порядковий номер кандидата у депутати, за якого голосує виборець, у регіональному виборчому списку партії, яку він підтримав відповідно до частини першої цієї статті. У разі, якщо порядковий номер кандидата у депутати менший за 10, у перший трафарет вписується цифра «0».
 
782. 3. Якщо виборець не скористався правом, зазначеним у частині другій цієї статті, або якщо до виборчого бюлетеня у трафарети біля тексту «Підтримую кандидата у народні депутати України від цієї політичної партії за порядковим №» вписано цифри, які позначають неіснуючий порядковий номер кандидата, вважається, що виборець підтримує увесь регіональний список кандидатів у депутати від відповідної партії, однак не голосує за окремого кандидата з цього списку.
 
783. Стаття 369. Особливості підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали регіональні виборчі списки партій
 
784. 1. Для встановлення кількості голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків партій, дільнична виборча комісія розкладає виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, у порядку, визначеному частиною першою статті 244 цього Кодексу, на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків порядкові номери партій відповідно до офіційного переліку політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, зазначеного у статті 350 цього Кодексу, а також напис «недійсні».
 
785. 2. Недійсним вважається бюлетень відповідно до частини третьої статті 244 цього Кодексу. Недійсним бюлетенем відповідно до пункту 3 частини третьої статті 244 цього Кодексу вважається виборчий бюлетень, в якому:
 
786. 1) не вписано порядковий номер партії у трафарети біля тексту «Підтримую виборчий список політичної партії за порядковим №»;
 
787. 2) біля тексту «Підтримую виборчий список політичної партії за порядковим №» вписано порядковий номер, за яким в офіційному переліку політичних партій - суб’єктів виборчого процесу не значиться жодна партія.
 
788. 3. Дільнична виборча комісія шляхом підрахунку відповідних бюлетенів у порядку, визначеному частиною третьою статті 226 цього Кодексу, встановлює кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки політичних партій. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.
 
789. 4. При підрахунку голосів виборців відповідно до частини третьої цієї статті бюлетень вважається поданим на підтримку регіонального виборчого списку партії, якщо до трафарету біля тексту «Підтримую виборчий список політичної партії за порядковим №» виборцем вписано порядковий номер партії, за яким вона значиться в офіційному переліку політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, незалежно від того, чи вписано номер і який номер вписано до трафарету біля тексту «Підтримую кандидата у народні депутати України від цієї політичної партії за порядковим №».
 
790. 5. Під час підрахунку голосів виборців кожен член комісії має право оглянути відповідний бюлетень. Безпосередньо після закінчення підрахунку голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків партій, кожен член комісії має право оглянути та перерахувати відповідні виборчі бюлетені у порядку, встановленому частиною третьою статті 226 цього Кодексу.
 
791. 6. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали регіональні виборчі списки кожної партії, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
792. 7. Дільнична виборча комісія зобов’язана невідкладно після закінчення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на підтримку виборчих списків партій, перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановленій відповідно до частини дванадцятої статті 243 цього Кодексу, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та кількостей виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кожної політичної партії. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною десятою статті 115 цього Кодексу, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження.
 
793. Стаття 370. Особливості підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали окремих кандидатів, включених до регіональних виборчих списків партій
 
794. 1. Дільнична виборча комісія почергово (у порядку номерів партій в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу) опрацьовує виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали регіональний виборчий список відповідної політичної партії, для встановлення кількості голосів, поданих на підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до такого виборчого списку. З цією метою виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали регіональний виборчий список відповідної політичної партії, розкладаються у порядку, визначеному частиною першою статті 244 цього Кодексу, на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків порядкові номери кандидатів відповідно до регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від цієї партії, а також напис «підтримали увесь список».
 
795. 2. Дільнична виборча комісія у порядку, визначеному частиною третьою статті 226 цього Кодексу, підраховує кількість голосів виборців, які підтримали кожного із кандидатів у депутати, включених до регіонального виборчого списку відповідної партії, а також кількість голосів виборців, які підтримали увесь регіональний виборчий список кандидатів у депутати від відповідної партії, не підтримуючи окремого кандидата з цього списку. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.
 
796. 3. При підрахунку голосів виборців відповідно до частини другої цієї статті бюлетень вважається поданим на підтримку кандидата, включеного за порядковим номером, вписаним виборцем у виборчому бюлетені у трафареті біля тексту «Підтримую кандидата у народні депутати України від цієї політичної партії за порядковим №», до регіонального виборчого списку партії, порядковий номер якої вписано виборцем у виборчому бюлетені до трафарету біля тексту «Підтримую виборчий список політичної партії за порядковим №».
 
797. 4. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту волевиявлення виборця у виборчому бюлетені питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
798. 5. Результати підрахунку голосів у вигляді кількості голосів виборців, які підтримали кожного конкретного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку відповідної партії, та кількості голосів виборців, які підтримали увесь регіональний виборчий список відповідної партії, не підтримавши конкретного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
799. 6. При закінченні опрацювання виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали регіональний виборчий список відповідної політичної партії, дільнична виборча комісія зобов’язана перевірити, чи дорівнює кількість голосів виборців, які підтримали регіональний виборчий список цієї партії, встановлена відповідно до частини шостої статті 369 цього Кодексу, сумі кількостей голосів виборців, які підтримали кожного із кандидатів у депутати, включених до регіонального виборчого списку цієї партії, та кількості голосів виборців, які підтримали увесь регіональний виборчий список кандидатів у депутати від цієї партії. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, визначеному частиною десятою статті 115 цього Кодексу, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження.
 
800. 7. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до регіонального виборчого списку кожної партії, запаковуються у конверти у порядку, визначеному частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На конверті зазначаються назва партії та її порядковий номер в офіційному переліку політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, прізвище кандидата та його порядковий номер у регіональному виборчому списку партії.
 
801. 8. Виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали увесь регіональний виборчий список кандидатів у депутати від партії, запаковуються у конверт у порядку, визначеному частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На конверті зазначаються назва партії та її порядковий номер в офіційному переліку політичних партій - суб’єктів виборчого процесу.
 
802. 9. Конверти з виборчими бюлетенями, зазначені у частинах сьомій та восьмій цієї статті, з голосами виборців, які підтримали регіональний виборчий список кожної партії, запаковуються в один паперовий пакет у порядку, встановленому частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На кожному пакеті зазначається назва відповідної партії та її порядковий номер в офіційному переліку політичних партій - суб’єктів виборчого процесу.
 
803. Стаття 371. Відомості спеціальної частини підсумкових протоколів дільничної та окружної виборчої комісії
 
804. 1. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, передбаченої частиною п’ятою статті 246 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці, передбаченої частиною дванадцятою статті 252 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу відповідно до частини четвертої статті 255 цього Кодексу та протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у закордонному виборчому окрузі відповідно до частини другої статті 259 цього Кодексу прописом та цифрами заносяться такі відомості:
 
805. 1) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці чи територіального виборчого округу;
 
806. 2) кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії;
 
807. 3) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії;
 
808. 4) кількість голосів виборців, які підтримали увесь регіональний список кандидатів у депутати від кожної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку.
 
809. 2. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від кожної партії.
 
810. Стаття 372. Особливості опрацювання протоколів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією
 
811. 1. Після оголошення головою окружної виборчої комісії на засіданні окружної виборчої комісії змісту протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та його розгляду відповідно до частини десятої статті 251 цього Кодексу уповноважений рішенням окружної виборчої комісії член цієї комісії оголошує відомості зазначеного протоколу системному адміністратору, який вносить їх до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для перевірки їх повноти і коректності.
 
812. 2. У приміщенні, де відбувається внесення до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та їх перевірка, мають право перебувати, крім системного адміністратора та операторів автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, також голова, заступник голови, секретар, інші члени окружної виборчої комісії, кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, присутні на підсумковому засіданні окружної виборчої комісії.
 
813. 3. При внесенні відомостей відповідно до частини першої цієї статті системний адміністратор засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи перевіряє повноту і коректність відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
814. 4. У разі підтвердження повноти і коректності відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці системний адміністратор роздруковує зазначені відомості за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, засвідчує їх своїм підписом та подає на розгляд окружною виборчою комісією.
 
815. 5. У разі виявлення неповноти чи некоректності відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці системний адміністратор роздруковує зазначені відомості із вказанням виявлених недоліків за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, засвідчує їх своїм підписом та подає на розгляд окружною виборчою комісією.
 
816. 6. У разі прийняття окружною виборчою комісією рішень, зазначених у частинах дев’ятій та одинадцятій цієї статті, системний адміністратор засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи невідкладно передає відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (у випадку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті - із відповідними змінами) до Центральної виборчої комісії.
 
817. 7. Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює отримані відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
818. 8. Окружна виборча комісія розглядає відомості, подані системним адміністратором відповідно до частин четвертої чи п’ятої цієї статті, разом із протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
819. 9. У разі підтвердження повноти і коректності відомостей протоколу, відсутності скарг щодо його змісту окружна виборча комісія приймає протокольне рішення при прийняття протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці від дільничної виборчої комісії та врахування відомостей зазначеного протоколу при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Таке рішення та результати голосування щодо нього фіксується у протоколі засідання комісії.
 
820. 10. Роздрукована інформація, зазначена у частині четвертій цієї статті, підписується усіма членами окружної виборчої комісії, підписи яких засвідчуються печаткою комісії, та надається для ознайомлення членам відповідної дільничної виборчої комісії, кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, присутнім на засіданні. Зазначена інформація за зберігається в окружній виборчій комісії та передається разом з іншою виборчою документацією до архівних установ відповідно до статті 262 цього Кодексу.
 
821. 11. У разі виявлення у загальній частині протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можна усунути без повторного підрахунку голосів виборців, окружна виборча комісія розглядає питання про внесення змін до зазначених відомостей з метою усунення виявлених недоліків без повторного підрахунку голосів. При цьому можуть бути заслухані пояснення членів дільничної виборчої комісії. За підсумком розгляду окружна виборча комісія приймає протокольне рішення про внесення відповідних змін до відомостей загальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, прийняття зазначеного протоколу із внесеними змінами та врахування відомостей зазначеного протоколу із внесеними змінами при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Таке рішення та результати голосування щодо нього фіксується у протоколі засідання комісії.
 
822. 12. Зміст змін до загальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно до рішення, зазначеного у частині четвертій цієї статті, вноситься до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи у порядку, встановленому частинами першою та другою цієї статті. Роздруковані відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці із внесеними змінами підписуються системним адміністратором та членами окружної виборчої комісії та зберігаються у порядку, встановленому частиною десятою цієї статті.
 
823. Стаття 373. Протокол про результати виборів народних депутатів України
 
824. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол.
 
825. 2. До протоколу про результати виборів народних депутатів України вносяться відомості відповідно до частин шостої - десятої цієї статті.
 
826. 3. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.
 
827. 4. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів депутатів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.
 
828. 4. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів народних депутатів України.
 
829. 5. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
830. 6. До загальної частини протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів заносяться такі відомості:
 
831. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
 
832. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
 
833. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
834. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
 
835. 5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць;
 
836. 6) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями усіх виборчих дільниць;
 
837. 7) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
 
838. 8) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
839. 9) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
840. 10) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
841. 11) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
 
842. 12) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;
 
843. 13) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
844. 14) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
845. 15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;
 
846. 16) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
847. 17) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
848. 18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
849. 19) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
850. 20) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у кожному виборчому регіоні;
 
851. 21) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
852. 22) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у кожному виборчому регіоні;
 
853. 23) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними у кожному виборчому регіоні, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у цьому виборчому регіоні;
 
854. 24) загальна кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
855. 25) відсоток загальної кількості виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
856. 7. До спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів у першу чергу заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
857. 1) кількість дійсних голосів виборців у кожному виборчому регіоні;
 
858. 2) загальна кількість дійсних голосів виборців;
 
859. 3) кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії у кожному виборчому регіоні;
 
860. 4) відсоток голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії, у кожному виборчому регіоні, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у цьому виборчому регіоні;
 
861. 5) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії у кожному виборчому регіоні;
 
862. 6) відсоток голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії у кожному виборчому регіоні, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у цьому виборчому регіоні;
 
863. 7) кількість голосів виборців, які підтримали увесь регіональний список кандидатів у депутати від кожної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у кожному виборчому регіоні;
 
864. 8) загальна кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії;
 
865. 9) відсоток загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії, у відношенні до загальної кількості дійсних голосів виборців.
 
866. 3. Відомості про підсумки голосування, зазначені у пунктах 1, 2, 5, 21, 24, 25 частини шостої та пунктах 2, 8, 9 частини сьомої цієї статті, заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 3, 4, 6 (19, 11-23 частини шостої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 20, 22, 23 частини шостої та 1, 3-7 частини сьомої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами і прописом по кожному виборчому регіону.
 
867. 4. Дані, зазначені у пункті 6 частини сьомої цієї статті, визначаються з точністю до цілих шляхом відкидання дробової частини. Дані, зазначені у пунктах 23, 25 частини шостої та пунктах 4, 9 частини сьомої цієї статті, визначаються з точністю до сотих часток відсотка.
 
868. 5. Інші відомості до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів вносяться відповідно до статей 374-378 цього Кодексу.
 
869. 6. Результатами виборів народних депутатів України є встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками кандидатів від партій, та визначення осіб, обраних депутатами від цих партій.
 
870. Стаття 374. Партії, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів
 
871. 1. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних списків кандидатів від яких у межах загальнодержавного виборчого округу подано чотири і більше відсотків дійсних голосів виборців.
 
872. 2. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 9 частини сьомої статті 373 цього Кодексу, визначає партії, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів. Назви цих партій вносяться до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.
 
873. 3. Кандидати у депутати, включені до виборчих списків партії, на підтримку яких подано менше чотирьох відсотків дійсних голосів виборців у межах загальнодержавного виборчого округу, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.
 
874. Стаття 375. Виборча квота
 
875. 1. Центральна виборча комісія встановлює сумарну кількість голосів, поданих на підтримку регіональних списків партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, у кожному виборчому регіоні. Ці відомості вносяться до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів цифрами та прописом по кожному виборчому регіону.
 
876. 2. Центральна виборча комісія встановлює загальну кількість голосів, поданих на підтримку регіональних списків партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, у межах загальнодержавного виборчого округу. Ця кількість цифрами та прописом вноситься до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.
 
877. 3. Центральна виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота). Виборча квота обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих на підтримку регіональних списків партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, встановленої відповідно до частини другої цієї статті, на загальну кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу Верховної Ради України, визначеному Конституцією України.
 
878. 4. Виборча квота цифрами та прописом вноситься до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.
 
879. Стаття 376. Встановлення кількості мандатів, отриманих регіональними виборчими списками кандидатів від партій
 
880. 1. У кожному виборчому регіоні депутатські мандати розподіляються між регіональними виборчими списками кандидатів від партій, зазначених у частині першій статті 374 цього Кодексу, пропорційно до кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідного регіонального виборчого списку, у кількості, визначеній відповідно до частин другою - четвертою цієї статті.
 
881. 2. Для визначення кількості депутатських мандатів, отриманих регіональним виборчим списком кандидатів від партії, кількість голосів виборців, поданих у виборчому регіоні на підтримку відповідного регіонального виборчого списку, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до частини третьої статті 375 цього Кодексу. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати, включені до відповідного регіонального виборчого списку від цієї партії.
 
882. 3. Центральна виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, поданих на підтримку регіонального виборчого списку відповідної партії, які залишилися невикористаними при розподілі мандатів депутатів у цьому виборчому регіоні (далі - кількість невикористаних голосів виборців, поданих у виборчому регіоні на підтримку виборчого списку партії), шляхом віднімання від кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідного регіонального виборчого списку, добутку виборчої квоти на кількість мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до відповідного регіонального виборчого списку від цієї партії.
 
883. 4. Центральна виборча комісія підсумовує кількість мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до регіональних виборчих списків усіх партій у відповідному виборчому регіоні, встановлюючи сумарну кількість мандатів, розподілених у відповідному виборчому регіоні.
 
884. 5. Центральна виборча комісія підсумовує кількості невикористаних голосів виборців, поданих у регіональному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної партії, встановлюючи сумарну кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків партій, що беруть участь у розподілі мандатів.
 
885. 6. Центральна виборча комісія заносить до протоколу про встановлення результатів виборів депутатів цифрами та прописом по кожному виборчому регіону такі відомості:
 
886. 1) кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до регіонального виборчого списку кожної партії, зазначеної у частині першій статті 374 цього Кодексу;
 
887. 2) сумарну кількість депутатських мандатів, розподілених у відповідному виборчому регіоні;
 
888. 3) кількість невикористаних голосів виборців, поданих у виборчому регіоні на підтримку виборчого списку кожної партії, зазначеної у частині першій статті 374 цього Кодексу;
 
889. 4) сумарну кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків партій, що беруть участь у розподілі мандатів.
 
890. Стаття 377. Визначення депутатів, обраних у виборчому регіоні
 
891. 1. Центральна виборча комісія визначає порядок кандидатів у депутати у регіональному виборчому списку кожної партії, встановлений з урахуванням результатів голосування виборців у відповідному виборчому регіоні у порядку, встановленому частиною другою цієї статті.
 
892. 2. Кандидати у депутати розміщуються у регіональному виборчому списку відповідної партії у порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата, зазначених відповідно до пункту 6 частини сьомої статті 373 цього Кодексу. При рівному відсотку голосів вище місце займає кандидат, розміщений вище у регіональному виборчому списку кандидатів від партії, зареєстрованому Центральною виборчою комісією відповідно до статті 344 цього Кодексу. Кандидати, які не отримали підтримки жодного виборця, розміщуються на останніх місцях регіонального виборчого списку у черговості, визначеній партією при висуванні кандидатів.
 
893. 3. Центральна виборча комісія заносить до протоколу про встановлення результатів виборів депутатів регіональні виборчі списки кандидатів від кожної партії у кожному виборчому регіоні з порядком кандидатів у депутати, встановленим відповідно до частини другої цієї статті.
 
894. 4. Обраними депутатами від партії у відповідному виборчому регіоні вважаються кандидати у депутати у кількості, яка відповідає кількості мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до регіонального виборчого списку цієї партії, зазначеній у пункті 1 частини шостої статті 376 цього Кодексу, в порядку черговості у регіональному виборчому списку цієї партії, визначеному відповідно до частини другої цієї статті.
 
895. 5. Центральна виборча комісія зазначає у протоколі про встановлення результатів виборів депутатів щодо усіх депутатів, обраних у виборчих регіонах:
 
896. 1) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) депутата;
 
897. 2) виборчий регіон, у якому обраний депутат;
 
898. 3) назву партії, від якої обраний депутат;