Кількість абзаців - 67 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктами 14.1.278, 14.1.279 такого змісту:
 
5. «14.1.278. система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СОД РРО) – інформаційна система, призначена для збору та використання даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, створених реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій) та перевірки справжності та достовірності розрахункових документів.
 
6. Для користувачів-покупців (споживачів) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, забезпечується можливість:
 
7. контролю справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в СОД РРО;
 
8. заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій у випадку, якщо вартість товарів (робіт, послуг), які є предметом скарги, становить понад 100 гривень на день їх отримання покупцем (споживачем);
 
9. отримання інформації щодо стану розгляду скарги покупця (споживача), про застосовані штрафні (фінансові) санкції за наслідками розгляду скарги або про причини їх незастосування контролюючим органом, про зарахування сум штрафних (фінансових) санкцій до бюджету, про стан виконання висновку про компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій за скаргою покупця (споживача) в обсягах та в порядку, встановлених законодавством.
 
10. Порядок функціонування СОД РРО визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
11. «14.1.279. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО – це грошові кошти, що перераховуються покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами, за наслідками проведеної перевірки за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій;»
 
12. 2. У підпункті 20.1.11 пункту 20.1 статті 20 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»
 
13. 3. У абзаці 17 підпункту 42-1.2 статті 42-1 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» та слова «операцій з купівлі-продажу іноземної валюти» замінити словами «з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі»
 
14. 4. У статті 43:
 
15. 1) у назві статті слова «грошових зобов’язань та пені» замінити словами «грошових зобов’язань і пені та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО на користь покупців (споживачів)»;
 
16. 2) пункт 43.5 викласти у такій редакції:
 
17. «43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 
18. Для здійснення компенсації частини штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО на користь покупця (споживача) відповідний контролюючий орган протягом п'яти робочих днів з дня зарахування до бюджету штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до платника податків за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, готує висновок та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 
19. На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків, а також перераховує на користь відповідного покупця (споживача) компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
20. Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів та про перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО покупцям (споживачам) з відповідного бюджету»;
 
21. 3) у пункті 43.6 після слів «платникам податків» доповнити словами «та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО покупцям (споживачам)».
 
22. 5. У пункті 72.1 статті 72:
 
23. 1) підпункт 72.1.1.4 підпункту 72.1.1 викласти у такій редакції:
 
24. «72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, поданих до контролюючих органів. Для цілей цього підпункту терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;»
 
25. 2)підпункт 72.1.6 викласти у такій редакції:
 
26. «72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку, а також інформація, наведена в скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій.»
 
27. 6. Пункт 73.3 статті 73 після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
28. «1-1) отримано скаргу покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій. Письмовий запит до платника податків, направлений у зв'язку з отриманням скарги покупця (споживача), повинен стосуватись виключно предмету такої скарги».
 
29. У зв'язку з цим абзаци восьмий – двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – двадцять першим.
 
30. 7. В абзаці першому підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 слова «а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» замінити словами «а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, та даних СОД РРО».
 
31. 8. Підпункт 80.2.4 пункту 80.2. статті 80 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»
 
32. 9. У статті 94:
 
33. підпункт 94.2.4 пункту 94.2. після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
 
34. підпункт 94.19.8 пункту 94.19 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»
 
35. 10. Статтю 133 доповнити пунктом 113.4 такого змісту:
 
36. «113.4 Частина суми штрафних (фінансових) санкцій, сплачених за наслідками перевірки, проведеної за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, підлягає перерахуванню покупцю (споживачу), яким була подана скарга.».
 
37. 11. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.60 такого змісту:
 
38. «165.1.60. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО, отримана покупцем (споживачем) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій.».
 
39. 12. Абзац четвертий пункту 177.10 статті 177 після слів «реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
40. 13. У статті 201:
 
41. абзац восьмий пункту 201.4 після слів «розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
42. абзац другий підпункту «б)» пункту 201.11 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
 
43. 14. Абзац третій пункту 231.3 статті 231 після слів «за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
44. 15. Пункт 292.7 статті 292 після слів «реєстратора розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
 
45. 16. Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:
 
46. «296.10. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.»
 
47. 17. У підрозділі 10 розділу ХХ «Перехідні положення»:
 
48. пункт 28 виключити;
 
49. доповнити пунктом 53 такого змісту:
 
50. «53. Тимчасово з 01 січня до 31 грудня 2020 року (включно) реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім платників єдиного податку, які здійснюють:
 
51. реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 
52. реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 
53. реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 
54. реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 
55. реалізацію уживаних товарів;
 
56. діяльність із забезпечення стравами та напоями (в тому числі діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями, діяльність у сфері громадського харчування), якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
 
57. діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язану з цим діяльність;
 
58. діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
 
59. реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів при продажу яких застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим відповідно до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
60. У разі перевищення у визначеному періоді обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.».
 
61. ІІ. Прикінцеві положення
 
62. 1.Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
 
63. 2.Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня опублікування цього Закону:
 
64. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
65. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
66. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.