Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) доповнити новою статтею 19-1 такого змісту:
 
6. «Стаття 19-1. План законопроектних робіт Верховної Ради
 
7. 1. Верховна Рада щорічно за поданням Голови Верховної Ради затверджує план законопроектних робіт Верховної Ради з урахуванням узагальнених Апаратом Верховної Ради пропозицій комітетів Верховної Ради.
 
8. 2. План законопроектних робіт Верховної Ради включає перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів.
 
9. 3. План законопроектних робіт Верховної Ради враховується при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії Верховної Ради.
 
10. 4. Комітети не рідше, ніж раз на рік подають письмовий звіт про стан виконання плану законопроектних робіт Верховної Ради.
 
11. 2) пункт 1 частини чотирнадцятої статті 73 виключити;
 
12. 3) у статті 78:
 
13. пункт 12 частини першої викласти в такій редакції:
 
14. «12) організовує розробку плану законопроектних робіт Верховної Ради та подає його на розгляд Верховної Ради»;
 
15. доповнити новим пунктом 20-1 такого змісту:
 
16. «20-1) вносить подання Верховній Раді щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради в межах кошторису Верховної Ради;».
 
17. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу другого підпункту 3, який набирає чинності одночасно із змінами до Конституції України.
 
18. Голова Верховної Ради
 
19. України