Кількість абзаців - 237 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056, із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1. Частину першу статті 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
5. "викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону іншою особою;
 
6. внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону –способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;
 
7. зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи повідомлення про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо;
 
8. регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб'єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов'язково створюються спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями".
 
9. 2. У частині першій статті 11:
 
10. пункт 6 доповнити словами "з питань захисту викривачів";
 
11. доповнити частину пунктом 11-1 такого змісту:
 
12. "11-1) погодження призначення та звільнення керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції";
 
13. пункт 13 викласти у такій редакції:
 
14. "13) отримання та розгляд повідомлень, здійснення співпраці із викривачами, забезпечення їх правового та іншого захисту, перевірка дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових (звільнення, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) та інших прав викривачів і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв'язку з такими повідомленнями";
 
15. пункт 15 доповнити словами "захисту викривачів".
 
16. 3. У статті 12:
 
17. 1) у частині першій:
 
18. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
19. "7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм, створення та функціонування регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, захисту викривачів";
 
20. пункт 8 доповнити словами "захисту викривачів";
 
21. доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
22. "9-1) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, працівників юридичних осіб публічного права та юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог цього Закону щодо захисту викривачів";
 
23. 2) абзац перший частини другої після слів "та прирівняних до них осіб" доповнити словами "захисту викривачів".
 
24. 4. Абзац другий частини другої статті 13 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "юридичних осіб публічного права та юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону".
 
25. 5. Пункт 1 частини другої статті 20 доповнити підпунктами "р", "с", "т", "у" такого змісту:
 
26. "р) кількість повідомлень викривачів, кількість осіб викривачів;
 
27. с) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на яких накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів;
 
28. т) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів, стан та обсяги їх відшкодування;
 
29. у) відомості про кількість осіб, щодо яких застосовано заходи на захист їх прав та інтересів як викривачів".
 
30. 6. Статтю 53 викласти у такій редакції:
 
31. "Стаття 53. Державний захист викривачів
 
32. 1. Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави.
 
33. 2. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачів, їх близьких осіб, у зв'язку зі здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
 
34. 3. Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правових послуг у рамках безоплатної вторинної правової допомоги або залучити адвоката самостійно.
 
35. Національне агентство в разі звернення викривача:
 
36. 1) здійснює представництво в суді інтересів викривача у випадках, якщо викривач неспроможний самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження, а представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси викривача, не здійснюють або неналежним чином здійснюють його захист;
 
37. 2) має право бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди викривача, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;
 
38. 3) має право звертатися до суду з позовом (заявою) про захист прав і свобод викривачів; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);
 
39. 4) має право вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) викривачів, на будь-якій стадії їх судового розгляду;
 
40. 5) має право ініціювати незалежно від участі Національного агентства у судовому провадженні перегляд судових рішень.
 
41. 4. Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені у частині другій статті 62 цього Закону, зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.
 
42. 5. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
 
43. Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
 
44. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 
45. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
 
46. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.
 
47. 6. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.
 
48. 7. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання Закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
 
49. Примітка. Близькими особами викривача є особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 цього Закону".
 
50. 7. Розділ VІІІ доповнити статтями 53-1 – 53-9 такого змісту:
 
51. "Стаття 53-1. Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону
 
52. 1. Держава сприяє та заохочує викривачів повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону усно та письмово, у тому числі через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку, засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо.
 
53. 2. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 цього Закону, забезпечують викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом:
 
54. 1) впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
55. 2) надання працівникам та особам, які проходять у них службу або навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
56. 3) визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, належного реагування на них та їх перевірки;
 
57. 4) обов'язкового створення та забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
58. Стаття 53-2. Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача
 
59. 1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.
 
60. 2. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.
 
61. 3. Повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більше десяти робочих днів.
 
62. За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
 
63. 1) призначити внутрішню (службову) перевірку або розслідування інформації у випадку підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
 
64. 2) передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
 
65. 3) закрити провадження у випадку, якщо факти, які містяться у повідомленні, не підтвердилися.
 
66. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.
 
67. У випадку, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції органу або юридичної особи, до якого (якої) вона надійшла, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на перевірку або розслідування відповідної інформації.
 
68. У випадку, якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності керівника відповідного органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшла інформація, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства, яке визначає порядок подальшого розгляду вказаної інформації.
 
69. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше тридцяти днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у вказаний строк перевірити вказану інформацію неможливо, керівник відповідного органу або юридичної особи чи його заступник продовжують строк перевірки або розслідування інформації до шістдесяти днів, про що повідомляється викривач.
 
70. Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не може бути доручене особі, стосовно якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.
 
71. За результатами внутрішньої (службової) перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
 
72. 1) передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
 
73. 2) в межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію щодо яких було повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов, які сприяли його вчиненню, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.
 
74. Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону зберігаються відповідним органом або юридичною особою протягом п'яти років з дня отримання такої інформації.
 
75. Інформація про кримінальне правопорушення, одержана органами досудового розслідування, розглядається в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
76. Інформація про адміністративне правопорушення, одержана органами, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.
 
77. Розгляд анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону здійснюється в порядку, визначеному законом.
 
78. 4. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім державної таємниці) викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у таких випадках:
 
79. 1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не призвело до ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено в проведенні перевірки або розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не призвели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію щодо яких повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію щодо яких повідомлено тощо);
 
80. 2) внутрішні і регулярні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону належить до такої, що згідно із Законом України "Про інформацію" вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
 
81. 3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
82. 4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, через які може бути повідомлена відповідна інформація.
 
83. Стаття 53-3. Права та гарантії захисту викривача
 
84. 1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
85. 2. Викривач має право:
 
86. 1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом;
 
87. 2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
 
88. 3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
 
89. 4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 
90. 5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
 
91. 6) на конфіденційність;
 
92. 7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення авторства (анонімно);
 
93. 8) у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або відмову від таких заходів;
 
94. 9) на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
 
95. 10) на винагороду у визначених законом випадках;
 
96. 11) на отримання психологічної допомоги;
 
97. 12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
 
98. 13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
 
99. 3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
 
100. Стаття 53-4. Захист трудових прав викривача
 
101. 1. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
102. До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії керівника або роботодавця, але які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувались до працівника у подібних ситуаціях раніше.
 
103. 2. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов'язків не з його вини оплата праці на період відсторонення здійснюється в розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік.
 
104. 3. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту), наданні адміністративних та інших послуг у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здійсненні ними їх трудової, професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні ними служби чи навчання, а також здійснювати будь-які дискримінаційні заходи у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
105. 4. Викривачу, його близьким особам, права яких порушені всупереч положенням частин першої – третьої цієї статті, гарантується поновлення їх порушених прав.
 
106. 5. Викривач, його близькі особи, які звільнені з роботи у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більше як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі (посаді) розглядається більше одного року не з їх вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 
107. 6. Викривач, його близькі особи, переведені на іншу постійну нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується різниця в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі розглядається більше одного року не з їх вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 
108. 7. У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв'язку із здійсненим ним, його близькою особою повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, та за його відмови від такого поновлення йому виплачується грошова компенсація у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а у випадку неможливості поновлення – у розмірі дворічного середнього заробітку.
 
109. Стаття 53-5. Право викривача на конфіденційність та анонімність
 
110. 1. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.
 
111. 2. У разі якщо законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача повинно бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.
 
112. 3. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.
 
113. Стаття 53-6. Право викривача на отримання інформації
 
114. 1. Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
115. 2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, надається викривачу за його заявою органом, юридичною особою, посадовою або службовою особою, відповідальною за розгляд, проведення перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим викривачем повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не пізніше 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.
 
116. Стаття 53-7. Винагорода викривачу
 
117. 1. Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.
 
118. 2. Розмір винагороди визначається судом у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.
 
119. 3. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється між такими викривачами з урахуванням важливості повідомленої ними інформації.
 
120. Стаття 53-8. Звільнення викривача від юридичної відповідальності
 
121. 1. Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших подібних обов'язків або зобов'язань.
 
122. 2. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).
 
123. 3. Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за шкоду або збитки, що стали результатом здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
124. Стаття 53-9. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів
 
125. 1. До повноважень уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів належать:
 
126. 1) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;
 
127. 2) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених законом;
 
128. 3) надання працівникам відповідного органу чи юридичної особи, або особам, які проходять у них службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань із цих питань.
 
129. 2. На виконання повноважень у сфері захисту викривачів уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції мають право:
 
130. 1) витребувати від інших структурних підрозділів відповідного органу чи юридичної особи документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
 
131. 2) викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти, у тому числі керівника, заступників керівника органу, установи, організації;
 
132. 3) звертатись до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
 
133. 4) вносити подання керівнику відповідного органу чи юридичної особи про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення цього Закону;
 
134. 5) виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їх прав та свобод.
 
135. Керівники та заступники керівників відповідних підрозділів чи відповідальні посадові особи, до повноважень яких належить організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через них інформації, співпраця з викривачами, підзвітні і відповідальні у своїй діяльності лише перед керівником відповідного органу чи юридичної особи.
 
136. Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів".
 
137. ІІ. Прикінцеві положення
 
138. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
139. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
140. 1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
141. а) статтю 2-1 після слів "підтримки іншим працівникам у захисті їх прав" доповнити словами "повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення";
 
142. б) частину четверту статті 235 викласти у такій редакції:
 
143. "У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв'язку із здійсненим ним або його близькою особою повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому грошової компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а у випадку неможливості поновлення – у розмірі дворічного середнього заробітку";
 
144. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
145. а) у статті 172-8:
 
146. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
147. "Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, –
 
148. тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";
 
149. у примітці слова "у цій статті" замінити словами "у частині першій цієї статті", а також доповнити примітку новим абзацом такого змісту:
 
150. "Викривачем визнається особа, зазначена у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";
 
151. б) у частині першій статті 256 після слів "адреси свідків і потерпілих" доповнити словами "прізвище викривача (за його згодою)";
 
152. в) статтю 257 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
153. "У разі участі у справі про адміністративне правопорушення викривача одночасно з надісланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, надсилає інформацію про особу викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції";
 
154. г) статтю 272 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
155. "Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності інформації щодо нього під час дачі пояснень по справі";
 
156. 3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):
 
157. а) абзац перший частини першої статті 172 викласти у такій редакції:
 
158. "1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також інше грубе порушення законодавства про працю -";
 
159. б) примітку статті 182 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
160. "Повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, передбаченому названим Законом, не є діями, передбаченими частинами першою та другою цієї статті, й не тягнуть за собою кримінальну відповідальність";
 
161. в) статтю 231 доповнити приміткою такого змісту:
 
162. "Примітка. Повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, передбаченому названим Законом, не є діями, передбаченими цією статтею";
 
163. 4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40–44, ст. 356):
 
164. а) статтю 94 доповнити частиною другою такого змісту:
 
165. "2. Не є порушенням особистих немайнових прав юридичної особи здійснення щодо її уповноваженої (посадової чи службової) особи повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, передбаченому названим Законом";
 
166. б) у статті 277:
 
167. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
168. "Викривач звільняється від обов'язку спростування інформації, поширеної ним шляхом повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через внутрішні або регулярні канали повідомлення в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції";
 
169. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
170. "Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок повідомлення викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через зовнішні канали повідомлення в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції", має право на відповідь";
 
171. в) статтю 280 доповнити частиною другою такого змісту:
 
172. "2. Не є порушенням особистого немайнового права особи поширення щодо неї недостовірної інформації шляхом повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через внутрішні або регулярні канали повідомлення в порядку, визначеному названим Законом, а майнова та (або) моральна шкода у такому випадку не підлягає відшкодуванню";
 
173. 5) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88):
 
174. а) у частині першій статті 3:
 
175. доповнити пунктом 16-2 такого змісту:
 
176. "16-2) викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування";
 
177. пункт 25 після слова "заявник" доповнити словами "у тому числі викривач";
 
178. б) статтю 60 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
179. "3. Заявник, який є викривачем, крім передбачених цією статтею прав, має право в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції", отримувати інформацію про стан досудового розслідування, розпочатого за його заявою чи повідомленням.
 
180. Інформація надається слідчим або прокурором у строк не більше п'яти днів з моменту подання заяви";
 
181. в) назву глави 9 викласти у такій редакції:
 
182. "Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу";
 
183. г) главу 9 доповнити статтею 130-1 такого змісту:
 
184. "Стаття 130-1. Виплата винагороди викривачу
 
185. 1. За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.
 
186. У випадку повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється між такими викривачами з урахуванням важливості повідомленої ними інформації.
 
187. 2. Суд визначає конкретний розмір винагороди, яка підлягає виплаті викривачу, з огляду на такі критерії:
 
188. персональність інформації – інформація, повідомлена викривачем правоохоронному органу, повинна походити від його особистої обізнаності, в тому числі інформації, отриманої від третіх осіб, не міститися в публічних звітах, результатах перевірок, матеріалах, дослідженнях, інформаційних повідомленнях тощо органів чи засобів масової інформації, за винятком випадку, коли викривач є джерелом такої інформації, та не бути відомою правоохоронному органу з інших джерел;
 
189. важливість інформації – повідомлена викривачем інформація повинна містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, і сприяти доказуванню хоча б однієї з обставин вчинення корупційного злочину, передбачених пунктами 1–3, 6, 7 частини першої статті 91 цього Кодексу.
 
190. У разі відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв суд приймає вмотивоване рішення про відмову у виплаті винагороди.
 
191. 3. Право на винагороду не має особа, яка:
 
192. 1) повідомила про корупційний злочин у рамках угоди у кримінальному провадженні або є співучасником корупційного злочину, про який вона повідомила;
 
193. 2) повідомила про корупційний злочин як викривач, маючи при цьому можливість для здійснення офіційного повідомлення про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень.
 
194. 4. Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету України органами державного казначейства.
 
195. 5. Винагорода виплачується викривачу за процедурою безспірного списання.
 
196. 6. Викривач має право представляти свої інтереси при розгляді питання щодо виплати йому винагороди як особисто, так і через представника – адвоката.
 
197. 7. Викривач має право на оскарження судового рішення в частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу";
 
198. г) статтю 214 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
 
199. "9. Слідчий протягом 24 годин з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у письмовій формі повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п'ятою цієї статті.
 
200. Копія зазначеного повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції надається викривачу";
 
201. д) частину другу статті 291 доповнити пунктами "3-1" та "8-1" такого змісту:
 
202. "3-1) анкетні відомості викривача (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство)";
 
203. "8-1) розмір пропонованої винагороди викривачу";
 
204. е) частину першу статті 368 доповнити пунктом "7-2" такого змісту:
 
205. "7-2) чи є підстави для виплати винагороди викривачу, якщо так, у якому розмірі та в якому порядку";
 
206. є) пункт 2 частини четвертої статті 374 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
207. "рішення про винагороду викривачу".
 
208. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – дев'ятнадцятим;
 
209. ж) частину першу статті 393 доповнити пунктом 9-3 такого змісту:
 
210. "9-3) викривач – у частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання про винагороду йому як викривачу";
 
211. з) частину другу статті 535 доповнити абзацом такого змісту:
 
212. "У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню органами державного казначейства, таке виконання здійснюється за процедурою безспірного списання";
 
213. 6) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
214. а) статтю 56 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
215. "7. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції може за зверненням викривача звертатися до суду з позовом (заявою) в інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами (заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача";
 
216. б) частину третю статті 81 викласти в такій редакції:
 
217. "3. У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою обов'язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача";
 
218. в) частину десяту статті 150 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
219. "Зазначене обмеження не поширюється на забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів керівника або роботодавця про застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, відмова у наданні відпустки, відсторонення від роботи чи посади, будь-яка інша форма дискримінації позивача тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції";
 
220. 7) доповнити частину другу статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) абзацом такого змісту:
 
221. "У справах щодо застосування суб'єктом владних повноважень чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, обов'язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача";
 
222. 8) статтю 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51, із наступними змінами) доповнити пунктом "д-1" такого змісту:
 
223. "д-1) викривач";
 
224. 9) у статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256 із наступними змінами) слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";
 
225. 10) частину першу статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577, із наступними змінами) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
226. "14) викривачі у зв'язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону";
 
227. 11) частину першу статті 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради 2013 р., № 27, ст. 282) доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
228. "9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв'язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення";
 
229. 12) статтю 15 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань" (Відомості Верховної Ради 2015 р., № 51, ст. 472) викласти в такій редакції:
 
230. "Стаття 15. Захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань
 
231. 1. Гарантії та захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань, як викривачів забезпечуються в порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
 
232. 3. Кабінету Міністрів України:
 
233. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
234. внести пропозиції щодо передбачення видатків державного бюджету на виплату винагороди викривачам;
 
235. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
236. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.