Кількість абзаців - 241 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів (на заміну) (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., Додаток № 50):
 
5. у статті 36:
 
6. 1) частину першу доповнити пунктом 7-3 такого змісту:
 
7. "7-3) набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави - щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активи яких чи активи, набуті за рахунок або вказівкою яких іншими особами, визнано необґрунтованими";
 
8. 2) частину другу після цифр "7 і 7-1" доповнити цифрами "7-3".
 
9. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131):
 
10. 1) у примітці 1 до статті 364 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5";
 
11. 2) у примітці 1 до статті 368 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5";
 
12. 3) доповнити Кодекс статтею 368-5 такого змісту:
 
13. "Стаття 368-5. Незаконне збагачення
 
14. 1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на п'ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, -
 
15. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
16. Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
17. 2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок, чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
18. 3. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
19. 4. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених у пункті 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".
 
20. 5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження".
 
21. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40, ст. 356):
 
22. 1) статтю 261 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
23. "7. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання необґрунтованими доходами активів та їх стягнення в дохід держави починається від дня набуття оспорюваних активів відповідачем";
 
24. у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
25. 2) частину другу статті 328 викласти в такій редакції:
 
26. "2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлена судом";
 
27. 3) частину першу статті 346 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
28. "12) визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави".
 
29. 4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40, ст. 492):
 
30. 1) у статті 23:
 
31. у частині першій слова "частинами другою та третьою" замінити словами "частинами другою - четвертою";
 
32. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
33. "4. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом";
 
34. 2) статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
35. "3. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в апеляційному порядку переглядаються Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду";
 
36. 3) статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
37. "3. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, у яких відповідачем є суддя чи працівник апарату Вищого антикорупційного суду, таке провадження у першій інстанції здійснює місцевий суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться Вищий антикорупційний суд, а ухвалені судові рішення оскаржуються в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду";
 
38. 4) частину першу статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
39. "Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави розглядаються колегіально Вищим антикорупційним судом у складі трьох суддів";
 
40. 5) доповнити частину другу статті 81 новим абзацом такого змісту:
 
41. "У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави позивач зобов'язаний навести у позові фактичні дані, які підтверджують зв'язок активів з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної у частині другій статті 290 цього Кодексу різниці між їхньою вартістю та законними доходами цієї особи. У разі визнання судом достатньої доведеності цих фактів на підставі поданих позивачем доказів, спростування необґрунтованості активів покладається на відповідача";
 
42. 6) статтю 89 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
43. "4. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, докази якої були більш переконливими порівняно з доказами іншої сторони";
 
44. 7) частину четверту статті 116 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
45. "Забезпечення доказів у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у випадках, передбачених законом, -також Генеральної прокуратури України";
 
46. 8) частину першу статті 150 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
47. "1-1) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
48. 9) доповнити статтю 151 новою частиною третьою такого змісту:
 
49. "3. У заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, повинні бути наведені достатні дані, які дають змогу вважати активи необґрунтованими, а у заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на інші активи відповідача, які відповідають вартості активів, які є предметом спору - також достатнє обґрунтування неможливості накласти арешт на самі оспорювані активи. Якщо у такій заяві про забезпечення позову ставиться питання про її розгляд без повідомлення відповідача, у ній має також бути наведене належне обґрунтування такої необхідності";
 
50. у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
51. 10) у статті 153:
 
52. частину першу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті";
 
53. доповнити статтю новою частиною п'ятою такого змісту:
 
54. " 5. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, розглядається судом не пізніше трьох днів з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням сторін. Суд може прийняти рішення про розгляд такої заяви без повідомлення відповідача, якщо позивач у заяві наведе достатні дані про те, що внаслідок такого повідомлення ефективність заходу забезпечення позову може бути поставлена під загрозу.
 
55. Суд може прийняти рішення про накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, із забороною користування у виняткових випадках з метою забезпечення збереження таких активів та їх економічної вартості.
 
56. Активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і на які накладено арешт із забороною користування, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - судом Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення визначених законом заходів з управління ними. Суд зобов’язаний розглянути зазначене питання у судовому засіданні з повідомленням відповідача".
 
57. У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою;
 
58. 11) доповнити частину восьму статті 272 абзацом такого змісту:
 
59. "Копія судового рішення про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, яке набрало законної сили, також надсилається судом відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, уповноваженому на прийняття рішення щодо звільнення або припинення повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активи якої чи активи, набуті за її рахунок або вказівкою іншими особами, визнано необґрунтованими";
 
60. 12) назву Глави 12 викласти в такій редакції:
 
61. "Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів, та їх стягнення в дохід держави";
 
62. 13) статтю 290 викласти в такій редакції:
 
63. "Стаття 290. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
 
64. 1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави у суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави щодо активів працівника Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами, звернення до суду та представництво держави у суді здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора.
 
65. 2. Позов пред'являється щодо:
 
66. -набутих протягом чотирьох років до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", які перебували на день набрання чинності вказаним Законом у власності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або у власності чи володінні іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула їх за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо різниця між вартістю активів і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищувала розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом;
 
67. -активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену у статті 368-5 Кримінального кодексу України;
 
68. -активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а кримінальне провадження за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, предметом злочину у якому були ці активи, закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і відповідне рішення набуло статусу остаточного;
 
69. -доходів, отриманих від активів, зазначених в абзацах другому - четвертому цієї частини статті.
 
70. 3. Для визначення вартості активів, зазначених у частині другій цієї статті, застосовується вартість їх набуття, а у випадку їх набуття безоплатно чи за ціною, нижчою мінімальної ринкової, -їх мінімальна ринкова вартість на момент набуття.
 
71. 4. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може бути пред'явлено до особи, яка, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій цієї статті, та/або до іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула у власність чи володіння такі активи за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
72. 5. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а у визначених законом випадках - Державне бюро розслідувань України та Генеральна прокуратура України - вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.
 
73. 6. При визначенні різниці між вартістю набутих активів і законними доходами, зазначеної у частині другій цієї статті, не враховуються активи, які враховані при кваліфікації діяння у триваючому кримінальному провадженні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, у рішенні про закриття кримінального провадження, крім випадків його закриття на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, або у вироку суду за зазначеною статтею Кримінального кодексу України, які набрали законної сили.
 
74. 7. Якщо ухвалення судового рішення щодо визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може вплинути на права та обов’язки третіх осіб щодо цих активів, позивач зобов’язаний одночасно з пред’явленням позову повідомити про це таких третіх осіб і подати до суду заяву про залучення їх до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копій особам, про залучення яких як третіх осіб подана заява.
 
75. 8. Для цілей цієї Глави:
 
76. 1) термін "активи" означає грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;
 
77. 2) під "набуттям активів" слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
78. 3) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";
 
79. 4) працівниками Національного антикорупційного бюро України є Директор бюро, його перший заступник, заступник, особи начальницького складу та державні службовці Національного антикорупційного бюро України;
 
80. 5) термін "законні доходи" означає доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема джерел, визначених у пункті 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції";
 
81. 14) у частині першій статті 291 слова "на законній підставі" замінити словами "за рахунок законних доходів";
 
82. 15) у статті 292:
 
83. частину третю доповнити словами "або стягнення звертається на інші активи відповідача, які відповідають вартості необґрунтованих активів";
 
84. частину четверту викласти в такій редакції:
 
85. "4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, або інших активів відповідача, які відповідають вартості необґрунтованих активів, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
 
86. 16) частину першу статті 351 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
87. " Судом апеляційної інстанції у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави є Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 26 цього Кодексу".
 
88. 5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 - 10, ст. 88):
 
89. 1) доповнити Кодекс статтею 88-1 такого змісту:
 
90. "Стаття 88-1. Недопустимість доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
 
91. Докази, отримані від відповідача у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів, та їх стягнення в дохід держави не можуть бути використані на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень";
 
92. 2) у частині п'ятій статті 216 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5".
 
93. 6. Частину третю статті 106 Кодексу цивільного захисту (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34 - 35, ст. 458) викласти в такій редакції:
 
94. "3. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а також рішенням суду про визнання активів особи або активів, набутих за її рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
95. 7. У статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385):
 
96. 1) у частині п'ятій:
 
97. доповнити пункт 1 підпунктом "н" такого змісту:
 
98. "н) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
99. доповнити пункт 2 підпунктом "л" такого змісту:
 
100. "л) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
101. 2) у частині шостій:
 
102. доповнити пункт 1 підпунктом "ї" такого змісту:
 
103. "ї) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
104. доповнити пункт 2 підпунктом такого змісту:
 
105. "и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
106. 8. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170):
 
107. 1) частину першу статті 79 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
 
108. "3-2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави ";
 
109. 2) частину першу статті 79--1доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
110. "5-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
111. 9. Частину першу статті 9 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
112. "6) набрання законної сили рішенням суду про визнання активів Уповноваженого або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
113. 10. Частину третю статті 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) викласти в такій редакції:
 
114. "3. Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, або стосовно яких набрало законної сили рішення суду щодо визнання їх активів або активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
115. 11. Частину першу статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
116. "3-1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів".
 
117. 12. Частину першу статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290) доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
118. "7-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
119. 13. Пункт 10 частини четвертої статті 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448) викласти в такій редакції:
 
120. "10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, також у випадку набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
121. 14. Абзац п'ятий частини восьмої статті 14 Закону України "Про державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409) викласти в такій редакції:
 
122. "Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, яких притягнуто до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також активи яких чи активи, набуті за їх рахунок або вказівкою іншими особами, визнано необґрунтованими, підлягають звільненню зі служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою виконання покарань копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили".
 
123. 15. Частину другу статті 3 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
124. "17) позовної заяви у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави".
 
125. 16. Частину четверту статті 45 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:
 
126. "4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), а також у випадку набрання законної сили рішенням суду про визнання їх активів чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, звільняються Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною першою статті 18 цього Закону".
 
127. 17. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051):
 
128. 1) абзац другий частини першої статті 1 доповнити словами "а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції";
 
129. 2) частину четверту статті 6 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
130. "13) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
131. у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим;
 
132. 3) частину першу статті 16 доповнити пунктами 10 та 11 такого змісту:
 
133. "10) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
 
134. 11) збирає і надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання недійсними угод у випадках, передбачених законодавством України";
 
135. 4) у частині першій статті 17:
 
136. пункт 2 доповнити словами: "або виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
137. у пункті 3 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "підприємств, установ, організацій";
 
138. у пункті 4 після слів "до підслідності Національного бюро" доповнити словами "або виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
139. доповнити частину новим пунктом 5-1 такого змісту:
 
140. "5-1) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
141. у пункті 17 після слів "досудового розслідування" доповнити словами "виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
142. 5) у статті 19:
 
143. у частині першій після слів "кримінальні правопорушення" доповнити словами "або необґрунтовані активи";
 
144. у частині другій після слів "повідомлення про кримінальні правопорушення" доповнити словами "або необґрунтовані активи";
 
145. у частині третій після слів "Національного бюро" доповнити словами "або про необґрунтовані активи";
 
146. 6) пункт 1 частини третьої статті 26 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
147. "вартість виявлених активів з ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом".
 
148. 18. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
 
149. 1) частину десяту статті 5 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
150. "12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
151. 2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
152. "10-1) у випадку встановлення ним доказів того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула необґрунтовані активи - порушувати перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках - перед Генеральною прокуратурою України питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
153. 3) статтю 48 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
154. "4. Проведення контролю та перевірки декларацій, а також рішення, прийняті за їхніми результатами, не перешкоджають проведенню досудового розслідування та судового провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України";
 
155. 4) доповнити статтю 50 частиною третьою такого змісту:
 
156. "3. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак необґрунтованості активів Національним агентством надається можливість суб'єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом із відповідними доказами. У разі ненадання суб'єктом декларування у зазначені строки письмових пояснень і доказів, чи надання не у повному обсязі, Національне агентство інформує про це Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру
 
157. 5) частину другу статті 65 доповнити абзацом такого змісту:
 
158. "Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку";
 
159. 6) статтю 69 викласти в такій редакції:
 
160. "Стаття 69. Вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активів
 
161. 1. Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.
 
162. 2. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку".
 
163. 19. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст. 12):
 
164. 1) доповнити пункт 2 частини першої статті 2 словами "та Главою 12 Розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України";
 
165. 2) пункт 3 частини п'ятої статті 8 доповнити словами: "а також представництво у межах своєї компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
166. 3) у статті 23:
 
167. абзац другий частини третьої доповнити словами "крім випадку, визначеного абзацом третім частини другої цієї статті";
 
168. частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
 
169. "Представництво інтересів держави у суді у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у визначених законом випадках - прокурорами Генеральної прокуратури України, в порядку та на підставах, визначених Цивільним процесуальним кодексом України";
 
170. у абзаці п'ятому частини четвертої після слів "представництва інтересів громадянина" доповнити словами "або представництва інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
171. доповнити статтю новою частиною п'ятою такого змісту:
 
172. "5. З метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах своєї компетенції прокурор в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
 
173. Для визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості в межах своєї компетенції прокурор може залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів";
 
174. 4) у статті 24:
 
175. частину першу доповнити словами "прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
176. частину третю доповнити словами "керівнику, заступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
177. частину четверту доповнити словами "керівнику, заступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
178. 5) доповнити частину першу статті 51 новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
179. "3-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання активів прокурора або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
180. 20. Частину сьому статті 20 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
181. "8) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
182. 21. Пункт 10 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40 - 41, ст. 379) доповнити словами "а так само рішення суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
183. 22. У Законі України "Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2):
 
184. 1) у частині першій статті 1:
 
185. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
186. "1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
187. у пунктах 2, 3 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами відповідно "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
188. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
189. "4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
190. 2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
191. "1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
192. 3) у пункті 2 частини першої статті 15 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
193. 4) пункт 1 частини першої статті 16 доповнити словами "чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів";
 
194. 5) в абзаці першому частини першої статті 19 після слів "користуватися такими активами" доповнити словами "а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зі встановленням заборони користуватися такими активами";
 
195. 6) у частині першій статті 20 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
196. 7) частину четверту статті 23 викласти в такій редакції:
 
197. "4. Встановлені цим Законом правила управління активами, у тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, які стягнуто в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, особливості якого визначені главою 12 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України";
 
198. 8) у частині першій статті 25:
 
199. у пункті 1 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами відповідно "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
200. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
201. "2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); орган, яким пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого";
 
202. у пунктах 3, 4 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами відповідно "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
203. у пункті 6 після слова "конфіскації" доповнити словами "чи стягнення в дохід держави".
 
204. 23. У Законі України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55):
 
205. 1) частину першу статті 6 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
206. "8-1) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості у порядку та межах компетенції, визначених законодавством України";
 
207. 2) у частині першій статті 7:
 
208. доповнити новими пунктами 2-1, 2-2 такого змісту:
 
209. "2-1) безоплатно одержують за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості - не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
 
210. 2-2) безоплатно одержують на підставі рішення Директора Державного бюро розслідувань або його уповноваженого заступника, погодженого з Генеральним прокурором або його уповноваженим заступником, від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань";
 
211. у пункті 10 після слів "Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або мають ознаки необґрунтованості та можуть бути стягнуті в дохід держави - в межах компетенції Державного бюро розслідувань";
 
212. доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
 
213. "11) залучають у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів, з метою визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості";
 
214. 3) у статті 8:
 
215. назву статті доповнити словами "або необґрунтовані доходи";
 
216. у абзаці першому частини першої після слів "Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або необґрунтовані активи, виявлення яких належить до компетенції Державного бюро розслідувань";
 
217. у частині другій після слів "про злочини" доповнити словами "або про необґрунтовані активи";
 
218. 4) пункт 6 частини четвертої статті 10 доповнити словами:
 
219. "а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
220. 24. Частину першу статті 84 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
221. "4-1) набрання законної сили рішенням суду щодо такого державного службовця про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
222. 25. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545):
 
223. 1) частину першу статті 97 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
224. "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави"4
 
225. 2) доповнити Закон новою статтею 122-1 такого змісту:
 
226. "Стаття 122-1. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про визнання активів судді необґрунтованими та їх стягнення у дохід держави.
 
227. 1. Суд, який ухвалив рішення про визнання активів судді або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України.
 
228. 2. Повноваження судді припиняються з дня набрання таким рішенням законної сили".
 
229. 26. Частину першу статті 25 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7 - 8, ст. 50) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
230. "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
231. 27. Частину першу статті 20 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 35, ст. 376) доповнити
пунктом 7 такого змісту:
 
232. "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави
 
233. 28. У Законі України "Про Вищий антикорупційний суд України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 24, ст. 212):
 
234. 1) частину першу статті 3 доповнити словами "а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом";
 
235. 2) у статті 4:
 
236. абзац другий частини першої після слів " (підсудності) процесуальним законом" доповнити словами "провадженнях у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
237. абзац третій частини першої після слів "практику у кримінальних" доповнити словами "та інших".
 
238. ІІ. Прикінцеві положення
 
239. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
240. Голова Верховної Ради України