Кількість абзаців - 382 Розмітка (ліва колонка)


Про сільськогосподарську кооперацію (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про сільськогосподарську кооперацію
 
3. Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань.
 
4. Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Основні поняття
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. вступний внесок - майновий або грошовий поворотний чи неповоротний внесок, розмір якого визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, який зобов’язана внести особа при вступі (створенні) до сільськогосподарського кооперативу;
 
9. додатковий пайовий внесок - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок, який вноситься членом (асоційованим членом) сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, понад пайовий внесок;
 
10. дорадчий голос - право асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу висловити на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу свою думку з питань діяльності кооперативу та надати свої зауваження й пропозиції з питань порядку денного загальних зборів без права брати участь у голосуванні на таких загальних зборах;
 
11. оборот члена сільськогосподарського кооперативу з сільськогосподарським кооперативом - загальна грошова вартість товарів, придбаних у сільськогосподарського кооперативу (проданих такому кооперативу) його членом, та отриманих від сільськогосподарського кооперативу (наданих такому кооперативу) його членом послуг протягом звітного періоду;
 
12. пай - частка члена (асоційованого члена) сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, у пайовому фонді сільськогосподарського кооперативу, яка складається з пайового та у разі внесення - додаткових пайових внесків;
 
13. пайовий внесок - грошовий чи інший майновий поворотний внесок, який вноситься засновником сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, при утворенні сільськогосподарського кооперативу, а членами та асоційованими членами - при вступі до такого кооперативу;
 
14. пайовий фонд сільськогосподарського кооперативу (далі - пайовий фонд) -фонд сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, який формується з пайових і додаткових пайових внесків членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу;
 
15. сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;
 
16. сільськогосподарське кооперативне об’єднання - юридична особа, утворена сільськогосподарськими кооперативами, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;
 
17. сільськогосподарська кооперація - система сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських кооперативних об’єднань;
 
18. членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який може бути передбачений статутом сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку, для забезпечення поточної діяльності такого кооперативу, і періодично сплачується членом сільськогосподарського кооперативу;
 
19. цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена сільськогосподарського кооперативу, що може бути передбачений рішенням загальних зборів відповідного кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.
 
20. 2. Термін «виробники сільськогосподарської продукції» вживається у цьому Законі у значенні, встановленому Законом України «Про сільськогосподарський перепис».
 
21. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
22. 1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, а також державної підтримки та державного регулювання функціонування сільськогосподарської кооперації в Україні.
 
23. Стаття 3. Основні цілі сільськогосподарської кооперації
 
24. 1. Основними цілями сільськогосподарської кооперації є:
 
25. підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції у сферах виробництва, переробки, заготівлі, закупівлі, зберігання, збуту, продажу сільськогосподарської продукції, забезпечення засобами виробництва і матеріально-технічними ресурсами;
 
26. задоволення економічних, соціальних та інших потреб виробників сільськогосподарської продукції на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, захист їх інтересів;
 
27. розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;
 
28. створення умов для зниження витрат виробників сільськогосподарської продукції при придбанні необхідних ресурсів, здійсненні виробничої та (або) іншої господарської діяльності;
 
29. збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції.
 
30. Стаття 4. Основні принципи сільськогосподарської кооперації
 
31. 1. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання утворюються і здійснюють свою діяльність на основі таких принципів:
 
32. 1) добровільність та відкритість членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні;
 
33. 2) демократичність;
 
34. 3) обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності;
 
35. 4) автономність і незалежність;
 
36. 5) сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації;
 
37. 6) співпраця між кооперативами;
 
38. 7) урахування інтересів територіальної громади.
 
39. 2. Добровільність та відкритість членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні передбачає право на вільний вступ до сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання будь-якої особи, яка відповідає вимогам цього Закону та положенням статуту відповідного сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання та готова взяти на себе всі пов’язані з членством у такому кооперативі, кооперативному об’єднанні обов’язки - без дискримінації за гендерною, соціальною, расовою, політичною або релігійною ознакою, а також право вільного виходу з такого кооперативу, кооперативного об’єднання.
 
40. 3. Демократичність передбачає здійснення управління та контролю за діяльністю сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання його членами, виборність та підзвітність органів управління такого кооперативу, кооперативного об’єднання його загальним зборам, рівні права його членів у прийнятті рішень незалежно від розміру паю, за правилом «один член сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання - один голос». Статутом сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, який приймається виключно за правилом «один член - один голос», може бути передбачено, що при прийнятті рішень його члени мають додаткову кількість голосів, пропорційну до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу, кооперативного об’єднання (частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом, кооперативним об’єднанням та/або трудової участі в діяльності кооперативу), з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
 
41. 4. Обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності передбачає безпосередню участь члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у господарській та іншій діяльності такого кооперативу, кооперативного об’єднання, розподіл доходів сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, серед його членів пропорційно до їх участі у господарській діяльності, а також спрямування частини одержаного чистого фінансового результату (прибутку) на розвиток сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання.
 
42. 5. Автономність і незалежність сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання передбачає їх право самостійно визначати напрями діяльності сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, здійснювати таку діяльність відповідно до мети та цілей такого кооперативу, кооперативного об’єднання, на засадах самодопомоги під контролем його членів, невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, крім випадків, визначених законом.
 
43. 6. Сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації передбачає обмін досвідом, науково-технічною інформацією, підвищення кваліфікації, освіту і навчання членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації.
 
44. 7. Співпраця між кооперативами передбачає взаємодію сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань між собою, а також з іншими кооперативами, кооперативними об’єднаннями на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях, установлення зв’язків із міжнародними та іноземними кооперативними організаціями, участь у Міжнародному кооперативному альянсі.
 
45. 8. Урахування інтересів територіальної громади передбачає, що сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське кооперативне об’єднання, здійснюючи діяльність в інтересах своїх членів, має враховувати також інтереси територіальної громади, на території якої провадиться його діяльність, з метою забезпечення її сталого розвитку (відповідно до засад, визначених членами сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання).
 
46. Стаття 5. Види діяльності сільськогосподарських кооперативів
 
47. 1. Основними видами діяльності сільськогосподарського кооперативу є виробництво сільськогосподарської продукції, переробка, заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та інші види сервісного обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, а також послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.
 
48. 2. Сільськогосподарський кооператив може займатися одним або декількома видами діяльності.
 
49. 3. Сільськогосподарський кооператив може здійснювати діяльність з метою одержання прибутку або без мети одержання прибутку.
 
50. 4. Сільськогосподарський кооператив, який здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку, є неприбутковою організацією у разі, якщо його діяльність відповідає сукупності таких ознак:
 
51. кооператив не здійснює виробництва сільськогосподарської продукції і надає послуги тільки своїм членам;
 
52. кооператив не набуває право власності на сільськогосподарську продукцію, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції (власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовлюється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени;
 
53. кооператив відповідає вимогам, встановленим підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій.
 
54. 5. Сільськогосподарський кооператив, який здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку, може надавати послуги, здійснювати операції, зокрема, закупівлю сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів, з особами, які не є членами або асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу, за умови, що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20 відсотків виручки кооперативу за рік.
 
55. 6. Виручка, отримана сільськогосподарським кооперативом внаслідок реалізації іншим особам сільськогосподарської продукції, що закуплена у членів сільськогосподарського кооперативу або отримана внаслідок її переробки, не враховується при розрахунку сумарної вартості послуг та операцій з особами, які не є членами або асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу, що визначається для цілей частини п'ятої цієї статті.
 
56. 7. Статутом сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, може бути передбачено обов’язкову трудову участь у діяльності сільськогосподарського кооперативу його членів - фізичних осіб.
 
57. Розділ ІІ
 
58. УТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ
 
59. Стаття 6. Порядок утворення сільськогосподарського кооперативу
 
60. 1. Сільськогосподарський кооператив утворюється за рішенням установчих зборів його засновників. Сільськогосподарський кооператив може також бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого сільськогосподарського кооперативу.
 
61. 2. Засновниками сільськогосподарського кооперативу можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які відповідають вимогам частини першої статті 10 цього Закону.
 
62. 3. Сільськогосподарський кооператив утворюється не менш як трьома засновниками.
 
63. 4. Рішення установчих зборів про утворення сільськогосподарського кооперативу оформлюється протоколом, який має містити відомості про:
 
64. дату та місце проведення установчих зборів;
 
65. кількість осіб, які брали участь в установчих зборах;
 
66. утворення сільськогосподарського кооперативу із зазначенням виду (видів) діяльності сільськогосподарського кооперативу, а також про здійснення діяльності з метою одержання прибутку чи без мети одержання прибутку;
 
67. найменування та за наявності - скорочене найменування сільськогосподарського кооперативу;
 
68. розміри та порядок внесення засновниками вступного та пайового внесків (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який має на меті одержання прибутку) або вступного внеску (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який не має на меті одержання прибутку);
 
69. затвердження статуту сільськогосподарського кооперативу;
 
70. затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
71. утворення (обрання) органів управління сільськогосподарського кооперативу відповідно до затвердженого статуту;
 
72. визначення особи (осіб), яка має право представляти сільськогосподарський кооператив у здійсненні реєстраційних дій.
 
73. 5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися також інші рішення, які стосуються утворення і початку діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
74. 6. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
 
75. 7. Юридична особа бере участь в утворенні сільськогосподарського кооперативу через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення сільськогосподарського кооперативу.
 
76. 8. Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів сільськогосподарського кооперативу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості про:
 
77. фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
78. юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.
 
79. 9. Вимоги цієї статті застосовуються також до рішень про утворення нового сільськогосподарського кооперативу, які приймаються у зв’язку з реорганізацією сільськогосподарського кооперативу.
 
80. 10. Сільськогосподарський кооператив підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 60 днів із дня проведення установчих зборів. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації сільськогосподарського кооперативу протягом 60 днів із дня проведення установчих зборів такий сільськогосподарський кооператив не вважається утвореним.
 
81. 11. Після державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу його засновники вносять вступний та пайовий внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку), після чого набувають статусу членів сільськогосподарського кооперативу, прав та обов’язків, установлених цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу для його членів.
 
82. Стаття 7. Найменування сільськогосподарського кооперативу
 
83. 1. Найменування сільськогосподарського кооперативу має містити інформацію про його організаційно-правову форму - «сільськогосподарський кооператив» та назву, яка містить власну назву та може містити інформацію про вид діяльності (виробничий, переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, сервісний, багатофункціональний тощо) сільськогосподарського кооперативу.
 
84. Стаття 8. Статут сільськогосподарського кооперативу
 
85. 1. Статут є установчим документом сільськогосподарського кооперативу, що регулює його діяльність.
 
86. 2. Статут сільськогосподарського кооперативу має містити такі відомості:
 
87. найменування сільськогосподарського кооперативу, у тому числі скорочене (за наявності);
 
88. мета і цілі утворення сільськогосподарського кооперативу і перелік видів його діяльності;
 
89. умови і порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу членів, асоційованих членів та виходу чи виключення з нього;
 
90. права і обов'язки членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу;
 
91. порядок внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу;
 
92. порядок затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу та внесення змін до них;
 
93. порядок установлення розмірів і сплати внесків членами, асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
 
94. порядок формування та використання фондів сільськогосподарського кооперативу;
 
95. порядок скликання і проведення чергових і позачергових загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів сільськогосподарського кооперативу;
 
96. порядок формування, склад і компетенція органів управління сільськогосподарського кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень;
 
97. порядок оскарження до вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу рішень, дій або бездіяльності інших органів управління сільськогосподарського кооперативу та членів цих органів;
 
98. порядок формування, використання та розпоряджання майном сільськогосподарського кооперативу;
 
99. порядок та умови покриття збитків сільськогосподарського кооперативу;
 
100. порядок обліку і звітності у сільськогосподарському кооперативі;
 
101. порядок реорганізації і ліквідації сільськогосподарського кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
 
102. умови і порядок повернення паю.
 
103. 3. Статут сільськогосподарського кооперативу може містити й інші пов'язані з особливостями діяльності такого кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
 
104. 4. Зміни до статуту сільськогосподарського кооперативу приймаються загальними зборами сільськогосподарського кооперативу.
 
105. 5. Зміни до статуту сільськогосподарського кооперативу підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 30 днів з дня їх прийняття.
 
106. Стаття 9. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу
 
107. 1. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу є внутрішнім нормативним документом сільськогосподарського кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту такого кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
 
108. 2. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу мають містити такі відомості:
 
109. порядок організації діяльності сільськогосподарського кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;
 
110. форми участі членів сільськогосподарського кооперативу в його діяльності та вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності;
 
111. механізм визначення розміру додаткового пайового внеску кожного члена кооперативу та його внесення, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді сільськогосподарського кооперативу;
 
112. порядок визначення розміру, нарахування та розподілу кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;
 
113. механізм розподілу чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу (крім сільськогосподарських кооперативів, які діють без мети одержання прибутку);
 
114. вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.
 
115. 3. Зазначені правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності сільськогосподарського кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства та статуту такого кооперативу.
 
116. 4. Зміни до правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу приймаються загальними зборами такого кооперативу у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
117. 5. Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, і мають рекомендаційний характер.
 
118. Розділ ІІІ
 
119. ЧЛЕНСТВО В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ КООПЕРАТИВІ
 
120. Стаття 10. Член сільськогосподарського кооперативу
 
121. 1. Членом сільськогосподарського кооперативу може бути виробник сільськогосподарської продукції - юридична або фізична особа. Фізична особа може бути членом сільськогосподарського кооперативу, якщо вона досягла 16-річного віку.
 
122. 2. Юридична особа діє через свого уповноваженого представника.
 
123. 3. Сільськогосподарський кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство, в якому зазначаються відомості про члена сільськогосподарського кооперативу, про розмір внесеного ним вступного внеску та внесеного паю, а також іншу інформацію, передбачену статутом відповідного кооперативу.
 
124. Стаття 11. Вступ до сільськогосподарського кооперативу
 
125. 1. Вступ до сільськогосподарського кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається правлінню (голові сільськогосподарського кооперативу). Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний і пайовий внески (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку), у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту кооперативу.
 
126. 2. Заява про вступ до сільськогосподарського кооперативу попередньо розглядається правлінням сільськогосподарського кооперативу (головою сільськогосподарського кооперативу). За результатами розгляду заяви правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) приймається вмотивоване рішення з рекомендацією про прийняття або відмову у прийнятті особи, яка подала заяву, до кооперативу. Рішення про прийняття до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається загальними зборами такого кооперативу з урахуванням рекомендації правління сільськогосподарського кооперативу (голови сільськогосподарського кооперативу).
 
127. 3. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що рішення про прийняття до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу). Рішення правління про відмову у прийнятті до кооперативу може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до кооперативу, до загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
128. Стаття 12. Основні права та обов'язки члена сільськогосподарського кооперативу
 
129. 1. Основними правами члена сільськогосподарського кооперативу є:
 
130. участь в управлінні сільськогосподарським кооперативом, право ухвального голосу на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, право обирати і бути обраним до органів управління;
 
131. користування послугами кооперативу в порядку, передбаченому статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
132. одержання кооперативних виплат;
 
133. одержання виплат на пай (для сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку);
 
134. право на вихід із сільськогосподарського кооперативу та на одержання паю (для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступного внеску (для сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку) у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом;
 
135. право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи сільськогосподарського кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
 
136. право звертатися до органів управління, посадових осіб сільськогосподарського кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої звернення;
 
137. отримувати повну інформацію про діяльність сільськогосподарського кооперативу, членом якого він є, у тому числі щодо річної фінансової звітності, бухгалтерської та іншої фінансової інформації кооперативу.
 
138. 2. Обмеження у будь-якій формі прав членів сільськогосподарського кооперативу, передбачених цим Законом, іншими законами, статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу за рішенням членів чи органів управління кооперативу, не допускається.
 
139. 3. Основними обов’язками члена сільськогосподарського кооперативу є:
 
140. додержання статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності кооперативу;
 
141. участь у господарській діяльності кооперативу в порядку, передбаченому статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
142. виконання рішень органів управління кооперативу;
 
143. сплата визначених статутом кооперативу внесків у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту кооперативу.
 
144. 4. Член сільськогосподарського кооперативу має також інші права та обов’язки, передбачені цим Законом, іншими законами, статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу.
 
145. Стаття 13. Припинення членства в сільськогосподарському кооперативі
 
146. 1. Членство в сільськогосподарському кооперативі припиняється у разі:
 
147. добровільного виходу на підставі поданої заяви;
 
148. несплати внесків у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту кооперативу;
 
149. припинення участі в господарській діяльності сільськогосподарського кооперативу протягом шести місяців поспіль, якщо більший строк не встановлено статутом сільськогосподарського кооперативу;
 
150. смерті члена кооперативу - фізичної особи, визнання її померлою або безвісно відсутньою;
 
151. ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;
 
152. припинення діяльності кооперативу.
 
153. 2. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) приймається вмотивоване рішення з рекомендацією про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі. Рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі приймається загальними зборами такого кооперативу з урахуванням рекомендації правління сільськогосподарського кооперативу (голови сільськогосподарського кооперативу).
 
154. 3. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі приймається правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу). Рішення правління про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі може бути оскаржено особою, щодо якої прийнято відповідне рішення, до загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
155. 4. Рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі може бути оскаржено до суду.
 
156. Стаття 14. Асоційоване членство в сільськогосподарському кооперативі
 
157. 1. У сільськогосподарському кооперативі (крім сільськогосподарського кооперативу, який здійснює діяльність без мети одержання прибутку) може бути передбачене асоційоване членство.
 
158. 2. Асоційованим членом сільськогосподарського кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа (яка не є членом цього сільськогосподарського кооперативу), що внесла пайовий внесок у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу.
 
159. 3. Порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу асоційованого члена, припинення асоційованого членства, права та обов'язки такого члена визначаються статутом кооперативу відповідно до цього Закону.
 
160. 4. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу має право дорадчого голосу на загальних зборах такого кооперативу.
 
161. 5. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу одержує виплати на пай у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу. При ліквідації кооперативу асоційований член сільськогосподарського кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на повернення паю.
 
162. 6. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу не зобов’язаний брати участь у господарській та/або іншій діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
163. 7. У разі внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу щодо припинення асоційованого членства (зокрема щодо умов повернення паю) в сільськогосподарському кооперативі, асоційований член такого кооперативу має право не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про внесення таких змін припинити асоційоване членство у цьому кооперативі на умовах, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу в редакції, яка діяла до внесення таких змін.
 
164. Розділ ІV
 
165. УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ КООПЕРАТИВОМ
 
166. Стаття 15. Система органів управління сільськогосподарським кооперативом
 
167. 1. Органами управління сільськогосподарським кооперативом є:
 
168. 1) вищий орган управління - загальні збори сільськогосподарського кооперативу;
 
169. 2) виконавчий орган - правління сільськогосподарського кооперативу, яке очолює голова правління;
 
170. 3) контрольний орган - ревізійна комісія.
 
171. 2. У сільськогосподарському кооперативі, до складу якого входить менше 20 членів, функції правління сільськогосподарського кооперативу можуть бути покладені загальними зборами такого кооперативу на одноосібний виконавчий орган - голову сільськогосподарського кооперативу, а функції ревізійної комісії - на одноосібний контрольний орган - ревізора.
 
172. 3. Сільськогосподарський кооператив може прийняти рішення про створення спостережної ради та інших органів управління кооперативу, а також інших органів кооперативу.
 
173. 4. Органи управління сільськогосподарського кооперативу обираються з числа членів кооперативу. Член сільськогосподарського кооперативу може бути обраний лише до одного органу управління сільськогосподарського кооперативу. Статутом можуть бути передбачено обмеження щодо входження до складу одного або різних органів управління сільськогосподарського кооперативу членів сім’ї або близьких родичів.
 
174. 5. Члени правління сільськогосподарського кооперативу (голова сільськогосподарського кооперативу) обираються загальними зборами кооперативу на строк, визначений статутом, але не більш як на п’ять років, а члени ревізійної комісії (ревізор), члени спостережної ради (за наявності) -не більш як на три роки.
 
175. 6. Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) сільськогосподарського кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів такого кооперативу.
 
176. 7. Система органів управління сільськогосподарського кооперативу і їх повноваження, порядок обрання членів органів управління і дострокового припинення їх повноважень, а також порядок скликання і проведення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу встановлюється статутом сільськогосподарського кооперативу з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.
 
177. 8. Рішення, дії та бездіяльність органів управління сільськогосподарського кооперативу та членів цих органів можуть бути оскаржені членом, асоційованим членом сільськогосподарського кооперативу до вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу, а рішення, дії та бездіяльність вищого органу управління сільськогосподарським кооперативом - в судовому порядку.
 
178. Стаття 16. Вищий орган управління сільськогосподарського кооперативу
 
179. 1. Вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори сільськогосподарського кооперативу. У загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з правом ухвального голосу мають право брати участь усі члени такого кооперативу. У загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з правом дорадчого голосу також мають право брати участь асоційовані члени такого кооперативу.
 
180. 2. До виключної компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу належить:
 
181. внесення змін до статуту кооперативу;
 
182. утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів кооперативу;
 
183. заслуховування звітів органів управління, інших органів кооперативу;
 
184. розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів управління кооперативу та членів цих органів;
 
185. визначення розмірів фондів кооперативу;
 
186. визначення розмірів внесків відповідно до статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності кооперативу;
 
187. визначення розмірів оплати праці голови правління (голови сільськогосподарського кооперативу), голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядок затвердження кошторису на утримання апарату органів управління кооперативу, найманих працівників;
 
188. затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
 
189. розподіл чистого фінансового результату (прибутку) кооперативу;
 
190. прийняття нових членів та припинення членства в кооперативі, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 11 та частиною третьою статті 13 цього Закону;
 
191. прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених статутом;
 
192. утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
 
193. прийняття рішень про вступ кооперативу до сільськогосподарських кооперативних об'єднань;
 
194. прийняття рішень про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) кооперативу;
 
195. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
 
196. 3. Рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності кооперативу.
 
197. 4. Чергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.
 
198. 5. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени, асоційовані члени сільськогосподарського кооперативу повинні бути повідомлені у порядку, визначеному статутом, не пізніше ніж за десять днів до визначеного строку їх проведення з наданням їм не пізніше ніж за п’ять днів до зазначеного строку проектів рішень та/або питань для голосування.
 
199. 6. Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються на вимогу не менше однієї третини його членів або ревізійної комісії (ревізора) чи спостережної ради (за наявності).
 
200. 7. Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів. У разі незабезпечення правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) скликання позачергових загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, такі збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.
 
201. 8. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу проводяться шляхом спільної присутності членів (асоційованих членів) кооперативу в одному місці для обговорення питань порядку денного. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено можливість проведення загальних зборів сільськосподарського кооперативу шляхом телеконференції, відео-конференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен з учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.
 
202. 9. Член (асоційований член) сільськогосподарського кооперативу - фізична особа бере участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу особисто. Член (асоційований член) сільськогосподарського кооперативу - юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь в загальних зборах сільськогосподарського кооперативу.
 
203. 10. У випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, член сільськогосподарського кооперативу може взяти участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису члена сільськогосподарського кооперативу на такому документі засвідчується в установленому законом порядку. Голос такого члена сільськогосподарського кооперативу враховується при визначенні правомочності загальних зборів сільськогосподарського кооперативу та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю стосовно безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до відповідного протоколу загальних зборів та зберігається разом із ним.
 
204. 11. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу у випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів уповноважених представників. Кількість членів сільськогосподарського кооперативу, які мають право делегувати одного уповноваженого представника, та порядок його делегування визначаються статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
205. 12. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено можливість прийняття рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (крім рішень, передбачених частиною п’ятнадцятою цієї статті) шляхом письмового опитування. У такому разі проекти рішень та/або питання для голосування (які повинні містити чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень) надсилаються членам кооперативу, асоційованим членам кооперативу ініціатором проведення загальних зборів. Члени кооперативу повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою позицію у порядку, передбаченому статутом. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, яке приймається шляхом письмового опитування, вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували усі члени кооперативу.
 
206. 13. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо в них беруть участь більше половини членів сільськогосподарського кооперативу, а збори уповноважених представників - за наявності не менше двох третин уповноважених представників.
 
207. 14. Кожний член сільськогосподарського кооперативу чи уповноважений представник має один голос, який не може бути переданий іншій особі. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що його члени при прийнятті рішень на загальних зборах такого кооперативу з усіх або частини питань, віднесених до компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (крім рішень, зазначених у частині п’ятнадцятій цієї статті), мають додаткову кількість голосів, пропорційну до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу (частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом та/або трудової участі в діяльності кооперативу). При цьому така додаткова кількість голосів, які може мати один член сільськогосподарського кооперативу, не може складати більше ніж одну шосту загальної кількості голосів членів сільськогосподарського кооперативу, а загальна додаткова кількість голосів, яку можуть мати усі члени сільськогосподарського кооперативу, не може складати більше ніж одну третину від загальної кількості голосів членів сільськогосподарського кооперативу.
 
208. 15. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу про внесення змін до статуту, про внесення змін до правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, про вступ до сільськогосподарського кооперативного об’єднання або вихід з нього, про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини членів кооперативу (уповноважених представників), які взяли участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, якщо більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення, не передбачена статутом кооперативу.
 
209. 16. Рішення з питань, не зазначених у частині п’ятнадцятій цієї статті, приймаються простою більшістю голосів членів сільськогосподарського кооперативу (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах, якщо більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення, не передбачена статутом кооперативу.
 
210. 17. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.
 
211. 18. За результатами загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) складається протокол.
 
212. 19. Протокол загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) та прийняті рішення надсилаються членам головою правління сільськогосподарського кооперативу (головою сільськогосподарського кооперативу) у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
213. Стаття 17. Виконавчий орган сільськогосподарського кооперативу
 
214. 1. Виконавчим органом сільськогосподарського кооперативу є правління (голова сільськогосподарського кооперативу).
 
215. 2. Правління (голова сільськогосподарського кооперативу) підзвітне загальним зборам відповідного сільськогосподарського кооперативу і несе перед ними відповідальність за ефективність роботи кооперативу.
 
216. 3. До компетенції правління (голови сільськогосподарського кооперативу) належить:
 
217. здійснення управління кооперативом у період між загальними зборами сільськогосподарського кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;
 
218. розподіл кооперативних виплат;
 
219. вирішення інших поточних питань діяльності сільськогосподарського кооперативу, не віднесених цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу до виключної компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, інших органів управління кооперативу.
 
220. 4. Правління очолює його голова, який обирається правлінням з числа його членів. Голова правління (голова сільськогосподарського кооперативу) представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами та і діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.
 
221. 5. Порядок проведення засідань правління сільськогосподарського кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.
 
222. 6. Правління сільськогосподарського кооперативу може, а у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами зобов’язане наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор може не бути членом сільськогосподарського кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу (голова сільськогосподарського кооперативу).
 
223. 7. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу.
 
224. Стаття 18. Контрольний орган сільськогосподарського кооперативу
 
225. 1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю сільськогосподарського кооперативу здійснюється ревізійною комісією (ревізором).
 
226. 2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами сільськогосподарського кооперативу у порядку, встановленому статутом такого кооперативу, на строк не більше ніж три роки. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам відповідного сільськогосподарського кооперативу.
 
227. 3. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності сільськогосподарського кооперативу. Позачергова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського кооперативу проводиться ревізійною комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів такого кооперативу чи на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості членів відповідного кооперативу.
 
228. 4. До проведення перевірки (позачергової перевірки) результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу ревізійна комісія (ревізор) може залучати відповідно до законодавства та у порядку, передбаченому статутом аудиторів, спеціалістів в сфері фінансів і бухгалтерського обліку та інших осіб, оплата послуг яких здійснюється за рахунок коштів сільськогосподарського кооперативу.
 
229. 5. Під час перевірки (позачергової перевірки) фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського кооперативу члени ревізійної комісії (ревізор), а також особи, зазначені у частині четвертій цієї статті, мають право безумовного доступу до всієї документації сільськогосподарського кооперативу. На їх вимогу члени правління (голова сільськогосподарського кооперативу), виконавчий директор (за наявності) зобов’язані надавати необхідні пояснення в усній або письмовій формі.
 
230. 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та інші результати перевірки (позачергової перевірки) направляються правлінню сільськогосподарського кооперативу (голові сільськогосподарського кооперативу), а також окремо кожному члену сільськогосподарського кооперативу.
 
231. Стаття 19. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу
 
232. 1. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу (у разі створення) здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.
 
233. 2. Спостережна рада підзвітна загальним зборам сільськогосподарського кооперативу.
 
234. 3. Члени спостережної ради сільськогосподарського кооперативу здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 
235. Розділ V
 
236. МАЙНО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
 
237. Стаття 20. Джерела формування майна сільськогосподарського кооперативу
 
238. 1. Джерелами формування майна сільськогосподарського кооперативу є:
 
239. вступні та пайові (у тому числі додаткові пайові) внески;
 
240. членські та цільові внески його членів;
 
241. кошти, що надходять від провадження господарської діяльності кооперативу;
 
242. кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, учасником яких він є;
 
243. субсидії (дотації), отримані з державних та місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських кооперативів, державних цільових фондів;
 
244. грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 
245. інші надходження, не заборонені законодавством.
 
246. 2. Сільськогосподарський кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
 
247. 3. Право власності на землю та право користування земельною ділянкою набуваються сільськогосподарським кооперативом відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за ним у разі входження до складу сільськогосподарського кооперативного об’єднання.
 
248. 4. Володіння, користування та розпорядження майном сільськогосподарського кооперативу здійснюється органами управління такого кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу. У випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюється за рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
249. Стаття 21. Фонди сільськогосподарського кооперативу
 
250. 1. Для забезпечення статутної діяльності сільськогосподарський кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує:
 
251. пайовий фонд, фонд розвитку та резервний фонд (якщо сільськогосподарський кооператив діє з метою одержання прибутку);
 
252. основний фонд, фонд розвитку та резервний фонд (якщо сільськогосподарський кооператив діє без мети одержання прибутку).
 
253. 2. Пайовим фондом є майно сільськогосподарського кооперативу, яке формується за рахунок пайових (у тому числі додаткових пайових) внесків членів та асоційованих членів кооперативу.
 
254. 3. Основний фонд створюється для забезпечення діяльності сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку.
 
255. 4. Основний фонд формується за рахунок поворотних вступних внесків членів кооперативу.
 
256. 5. Фонд розвитку створюється для розвитку відповідного сільськогосподарського кооперативу та сільськогосподарської кооперації, зокрема для розвитку виробництва, переробки, зберігання сільськогосподарської продукції, проведення навчань та підвищення кваліфікації членів кооперативу, здійснення виховної та просвітницької роботи в громадах, інших заходів, що сприяють розвитку сільськогосподарського кооперативу та сільськогосподарської кооперації.
 
257. 6. Фонд розвитку формується за рахунок неповоротних вступних, членських (за наявності) внесків та відрахувань від чистого фінансового результату (прибутку) кооперативу, а також за рахунок інших не заборонених законом надходжень.
 
258. 7. Розмір щорічних відрахувань від чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, до фонду розвитку визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, але не може бути меншим частки суми чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, пропорційній частці залишкової вартості матеріальних і нематеріальних активів фонду розвитку у загальній залишковій вартості матеріальних і нематеріальних активів сільськогосподарського кооперативу, та меншим п’яти відсотків його чистого фінансового результату (прибутку).
 
259. 8. Субсидії (дотації), отримані з державних та місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських кооперативів, державних цільових фондів, грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, спрямовується до фонду розвитку сільськогосподарського кооперативу, якщо інше не визначено при наданні відповідної субсидії (дотації), грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги.
 
260. 9. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами сільськогосподарського кооперативу.
 
261. 10. Резервний фонд створюється для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій та (або) для покриття можливих втрат (збитків) сільськогосподарського кооперативу.
 
262. 11. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу та за рахунок інших не заборонених законом надходжень. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
263. 12. Сільськогосподарським кооперативом для забезпечення його статутної діяльності може бути прийнято рішення про створення за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших не заборонених законом надходжень спеціального фонду, який використовується за рішенням органів управління сільськогосподарського кооперативу на реалізацію цілей, визначених рішенням про створення спеціального фонду. Цільовий внесок, зарахований до спеціального фонду, може бути повернуто члену сільськогосподарського кооперативу у разі виходу, виключення члена відповідного кооперативу або ліквідації кооперативу, якщо таке повернення передбачено статутом цього кооперативу.
 
264. Стаття 22. Паї членів сільськогосподарського кооперативу
 
265. 1. Пай кожного члена сільськогосподарського кооперативу формується за рахунок його пайового внеску та у разі внесення - додаткових пайових внесків.
 
266. 2. Облік паїв ведеться у грошовій формі по кожному з членів сільськогосподарського кооперативу окремо. У випадку внесення пайового внеску (додаткового пайового внеску) у формі майна або майнового права грошова оцінка такого внеску здійснюється правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) у порядку, визначеному статутом сільськогосподарського кооперативу. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу можуть прийняти рішення про проведення оцінки майна, яке вноситься як пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), у порядку, передбаченому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок коштів сільськогосподарського кооперативу.
 
267. 3. У разі незгоди члена сільськогосподарського кооперативу (особи, яка подала заяву про вступ до кооперативу) з оцінкою майна, внесеного ним як пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), проведеною правлінням сільськогосподарського кооперативу (головою сільськогосподарського кооперативу), оцінка такого майна проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок такого члена (такої особи).
 
268. 4. У випадках, коли як пайовий внесок (додатковий пайовий внесок) до сільськогосподарського кооперативу передається право користування майном (майнове право), розмір такого внеску визначається платою за користування, обрахованою за весь строк, на який передано право користування майном.
 
269. 5. Передача права користування земельною ділянкою як пайового внеску (додаткового пайового внеску) здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
 
270. 6. Розмір паю члена сільськогосподарського кооперативу залежить від його фактичного внеску до пайового фонду. Паї є персоніфікованими і в сумі визначають загальну частку кожного члена сільськогосподарського кооперативу у майні кооперативу.
 
271. 7. У разі виходу, виключення з сільськогосподарського кооперативу фізична чи юридична особа має право на повернення своєї загальної частки натурою, грошима або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу.
 
272. 8. У разі виходу, виключення члена з сільськогосподарського кооперативу чи ліквідації кооперативу фізична або юридична особа, яка внесла свій майновий пайовий внесок (додатковий пайовий внесок) у формі земельної ділянки, отримує свій майновий пай виключно у формі тієї ж земельної ділянки, яка була внесена як майновий пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), в натурі (на місцевості). У разі ліквідації кооперативу майновий пай у формі земельної ділянки не може бути використаний для виплати заробітної плати працівникам, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками чи іншими кредиторами.
 
273. 9. Строк та інші умови повернення члену сільськогосподарського кооперативу його загальної частки у майні кооперативу (паю) встановлюються статутом кооперативу; при цьому строк повернення зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його починається з 1 січня року, що настає за днем виходу або виключення такого члена з кооперативу. До моменту повернення паю така особа має права, передбачені цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу для асоційованого члена такого кооперативу.
 
274. 10. Право власності членів сільськогосподарського кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується відповідно до закону.
 
275. Стаття 23. Повернення поворотних вступного та цільового внесків
 
276. 1. У разі виходу, виключення члена сільськогосподарського кооперативу чи ліквідації такого кооперативу, поворотні вступний та цільовий внески повертаються члену кооперативу виключно у розмірі, у якому було внесено відповідні внески.
 
277. 2. Оцінка, строки та інші умови повернення поворотних вступного та цільового внесків здійснюється в порядку, передбаченому статтею 22 цього Закону для паїв членів сільськогосподарського кооперативу.
 
278. Стаття 24. Майнова відповідальність сільськогосподарського кооперативу та його членів
 
279. 1. Сільськогосподарський кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом.
 
280. 2. Сільськогосподарський кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.
 
281. 3. Члени сільськогосподарського кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах свого паю, якщо інше не передбачено законом.
 
282. Стаття 25. Дохід та чистий фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу та їх розподіл
 
283. 1. Дохід сільськогосподарського кооперативу формується з надходжень у грошовій, матеріальній та нематеріальний формах від господарської та іншої діяльності кооперативу, а також інших не заборонених законодавством джерел.
 
284. 2. Чистий фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу визначається відповідно до вимог Податкового кодексу України шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності кооперативу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України.
 
285. 3. Чистий фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу розподіляється загальними зборами сільськогосподарського кооперативу за результатами його діяльності за рік у порядку, передбаченому статутом, у вигляді відрахувань до фондів кооперативу та виплат на паї членам кооперативу, у тому числі асоційованим. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу вправі прийняти рішення про виключення чистого фінансового результату (прибутку) чи його частини з розподілу між членами кооперативу.
 
286. Стаття 26. Кооперативні виплати членам сільськогосподарського кооперативу
 
287. 1. Кооперативними виплатами сільськогосподарського кооперативу (крім кооперативу, який діє без мети одержання прибутку) є частина доходу сільськогосподарського кооперативу, що розподіляється між членами такого кооперативу пропорційно до частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
288. 2. У випадку, якщо сільськогосподарський кооператив діє без мети одержання прибутку, кооперативними виплатами вважається повернення членам такого кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих таким кооперативом послуг відносно їх фактичної вартості, що розподіляється між його членами у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
289. 3. У випадку, якщо статутом сільськогосподарського кооперативу передбачено трудову участь членів кооперативу в його діяльності, члени кооперативу також отримують кооперативні виплати за трудову участь. Розмір таких кооперативних виплат визначається пропорційно до трудової участі члена кооперативу у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
290. 4. Трудова участь члена сільськогосподарського кооперативу, що здійснюється на підставі трудового договору або цивільно-правового договору з кооперативом, не враховується при визначенні розміру кооперативних виплат такому члену кооперативу.
 
291. 5. Кооперативні виплати не належать до оплати праці.
 
292. Стаття 27. Виплати на паї
 
293. 1. Виплатами на паї є розподіл чистого фінансового результату (прибутку) або його частини сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, між його членами, асоційованими членами пропорційно до розміру паю кожного члена, асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу.
 
294. 2. Виплати на паї можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю та в інших формах, передбачених статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. Рішення про проведення виплат на паї приймається загальними зборами сільськогосподарського кооперативу. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 80 відсотків чистого фінансового результату (прибутку) до розподілу.
 
295. Розділ VІ
 
296. ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
 
297. Стаття 28. Право сільськогосподарських кооперативів на об’єднання.
 
298. 1. Сільськогосподарські кооперативи можуть утворювати сільськогосподарські кооперативні об’єднання. Сільськогосподарські кооперативні об’єднання можуть бути засновниками та членами інших сільськогосподарських кооперативних об’єднань. Сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об’єднання можуть також бути засновниками та членами інших об’єднань підприємств, які утворюються відповідно до закону.
 
299. 2. Сільськогосподарські кооперативи (сільськогосподарські кооперативні об’єднання) мають право на добровільній основі засновувати та бути членами кооперативних об’єднань, що утворюються відповідно до Закону України «Про кооперацію», громадських спілок, інших непідприємницьких товариств.
 
300. Стаття 29. Особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань
 
301. 1. Сільськогосподарські кооперативні об’єднання утворюються і проводять свою діяльність та припиняються на засадах та в порядку, передбачених цим Законом для сільськогосподарських кооперативів, з урахуванням таких особливостей:
 
302. 1) засновниками та членами сільськогосподарського кооперативного об’єднання можуть бути сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання;
 
303. 2) сільськогосподарське кооперативне об’єднання утворюється за рішенням не менше двох засновників;
 
304. 3) найменування сільськогосподарського кооперативного об’єднання повинно містити інформацію про його організаційно-правову форму - «сільськогосподарське кооперативне об’єднання» та назву, яка містить власну назву та може містити інформацію про вид його діяльності;
 
305. 4) на сільськогосподарські кооперативні об’єднання не поширюються положення частини десятої статті 16 цього Закону.
 
306. Розділ VІІ
 
307. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. КООПЕРАТИВНА ОСВІТА
 
308. Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері сільськогосподарської кооперації
 
309. 1. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, мають право вступати до міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з сільськогосподарськими кооперативами різних країн.
 
310. 2. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, самостійно встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн, беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють інші зв’язки з міжнародними організаціями, сприяють розвитку співробітництва та солідарності учасників кооперативного руху різних країн, пропаганді своїх принципів і цінностей.
 
311. Стаття 31. Кооперативна освіта
 
312. 1. Одним із пріоритетних завдань сільськогосподарського кооперативу є кооперативна освіта, що передбачає здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації.
 
313. 2. Забезпечення здійснення кооперативної освіти покладається на органи управління сільськогосподарського кооперативу.
 
314. 3. Загальними зборами сільськогосподарського кооперативу щорічно оцінюється стан розвитку кооперативної освіти та її вплив на розвиток кооперативу.
 
315. 4. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання та громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, проводять виховну, інформаційну і просвітницьку роботу в громадах, на території яких провадиться їх діяльність, а також у центрах формальної та неформальної освіти.
 
316. 5. Фінансування здійснення сільськогосподарським кооперативом заходів кооперативної освіти здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку такого кооперативу.
 
317. 6. Участь сільськогосподарського кооперативу у здійсненні кооперативної освіти може здійснюватися також через сільськогосподарські кооперативні об’єднання та громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, членом яких він є.
 
318. Розділ VІІІ
 
319. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
 
320. Стаття 32. Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів
 
321. 1. Основним завданням державної політики з підтримки сільськогосподарської кооперації є створення сприятливих умов для утворення, становлення і розвитку сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) шляхом формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики щодо їх діяльності.
 
322. 2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують сприяння розвитку і зміцненню економічної самостійності сільськогосподарських кооперативів та їх членів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, підвищенню ефективності їх діяльності, не допускають будь-яких обмежень господарської активності та ініціативи таких кооперативів (об’єднань), вільної і рівноправної їх участі на ринках товарів, робіт і послуг.
 
323. 3. Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для системи сільськогосподарської кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань сільськогосподарської кооперації.
 
324. 4. Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.
 
325. Стаття 33. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації
 
326. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з метою ефективної реалізації державної політики підтримки сільськогосподарської кооперації може заснувати агенцію сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації.
 
327. 2. Співзасновниками агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації можуть також бути сільськогосподарські дорадчі служби, спеціалізовані вищі навчальні заклади та наукові установи, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, інші громадські об’єднання, діяльність яких має на меті розвиток сільського господарства та/або сільської місцевості.
 
328. 3. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами на підставі цього та інших законів України.
 
329. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації не може бути бюджетною установою.
 
330. 4. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації визначаються законодавством України та положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
331. 5. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації:
 
332. здійснює інформаційну, консультативну та методологічну допомогу в розробленні і реалізації заходів щодо поширення та запровадження досвіду створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань), у тому числі шляхом поширення відповідної інформації на інтернет-ресурсах;
 
333. розробляє пропозиції зі створення сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики щодо діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань), державної підтримки сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) відповідно до законодавства;
 
334. забезпечує сприяння підготовці, перепідготовці та підвищення кадрів сільськогосподарської кооперації, проведенню наукових досліджень з питань сільськогосподарської кооперації;
 
335. бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо сільськогосподарської кооперації;
 
336. сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері сільськогосподарської кооперації;
 
337. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.
 
338. Стаття 34. Державний контроль за діяльністю сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань)
 
339. Державний контроль за діяльністю сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) здійснюється відповідними органами державної влади в межах їх компетенції, встановленої законом.
 
340. Розділ ІХ
 
341. ПРИПИНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ
 
342. Стаття 35. Припинення сільськогосподарського кооперативу
 
343. 1. Припинення сільськогосподарського кооперативу здійснюється шляхом:
 
344. 1) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням загальних зборів такого кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу;
 
345. 2) ліквідації за рішенням загальних зборів такого кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу, або у випадках, передбачених законом, -за рішенням суду.
 
346. 2. Припинення сільськогосподарського кооперативу як юридичної особи відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
347. 3. У разі реорганізації сільськогосподарського кооперативу права та обов'язки сільськогосподарського кооперативу переходять до його правонаступників.
 
348. 4. У разі ліквідації сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, його майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів сільськогосподарського кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є (крім майна та коштів фонду розвитку), розподіляються між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. Майно та кошти фонду розвитку сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, не підлягають поділу між його членами і передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
 
349. 5. У разі ліквідації сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку, його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів сільськогосподарського кооперативу, здійснення кооперативних виплат членам такого кооперативу, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є, передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу (сільськогосподарському кооперативному об’єднанню), який (яке) діє без мети одержання прибутку, або іншому сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню, який (яке) діє з метою одержання прибутку (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. Поворотні вступні внески, зараховані до основного фонду сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку, та поворотні цільові внески, зараховані до спеціального фонду сільськогосподарського кооперативу, підлягають поверненню членам такого кооперативу, у порядку, встановленому цим Законом.
 
350. 6. Якщо вартості майна сільськогосподарського кооперативу, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого сільськогосподарського кооперативу відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 
351. РозділХ. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
352. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
353. 2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» (Відомості Верховної Ради, 1997 р., № 39, ст. 261; 2013, № 50, ст.698).
 
354. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
355. 1) Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити статтею 114-1 такого змісту:
 
356. «Стаття 114-1. Сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське кооперативне об'єднання
 
357. 1. Для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб фізичні та/або юридичні особи, які є виробниками сільськогосподарської продукції, можуть утворювати сільськогосподарські кооперативи, а сільськогосподарські кооперативи - сільськогосподарські кооперативні об’єднання.
 
358. 2. Відносини, пов’язані із створенням та діяльністю сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об'єднань регулюються цим Кодексом, а також законом про сільськогосподарську кооперацію, іншими законами»;
 
359. 2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст.356):
 
360. статтю 84 доповнити словами: «чи сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання, які діють з метою одержання прибутку»;
 
361. у статті 86 слова та знаки « (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо)» замінити словами та знаками « (сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об'єднання, які діють без мети одержання прибутку, інші кооперативи, крім виробничих, об’єднання громадян тощо)»;
 
362. 3) у абзаці другому частини четвертої статті 10 Закону України «Про особисте селянські господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст.232) слова «сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» замінити словами «сільськогосподарських кооперативів, в тому числі»;
 
363. 4) у Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 43, ст. 363, 2005 р., № 52, ст.560):
 
364. у частині третій статті 11 слова «обслуговуючої кооперації» замінити словами «сільськогосподарської кооперації»;
 
365. у статті 26:
 
366. у частині першій слова «обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи» замінити словами «сільськогосподарські кооперативи»;
 
367. частину другу викласти в такій редакції:
 
368. «Сільськогосподарські кооперативи за участю фермерських господарств утворюються відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»;
 
369. 5) у Законі України «Про кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2013, № 50, ст.698):
 
370. частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
371. «Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, порядок утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань визначаються Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію»«;
 
372. друге речення частини першої статті 26 виключити;
 
373. 6) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) доповнити статтею 13-2 такого змісту:
 
374. «Стаття 13-2. Додаткова фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів
 
375. Крім передбачених цим Законом видів підтримки, сільськогосподарським кооперативам надається компенсація у розмірі до 90 відсотків суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого відповідними сільськогосподарськими кооперативами. Така компенсація надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
376. 4. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативі та утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які зареєстровані на момент набрання чинності цим Законом, мають бути перереєстровані у сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання відповідно протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
377. 5. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які зареєстровані на момент набрання чинності цим Законом, зберігають всі права та обов’язки, які вони мали на момент набрання чинності цим Законом, до моменту їх перереєстрації, але не більше як три роки.
 
378. 6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
379. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
380. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
381. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.